Newyorki Figyelő, 1989 (14. évfolyam, 1-10. szám)

1989-01-19 / 1. szám

1 FIGUELÖ Voice of the American Hungarian Jewry XIV. évf. 1. szám — 1989 január 19. — Ára 70 cent Az amerikai magyar zsidóság hangja UNITED NATIONS EGYESÜLT NEMZETEK A Biztonsági Tanácsban legutóbb az Egyesült Államok ült a „vádlottak padján*. Libia panaszkodott a két gépének lelövése miatt. A hangulat nem volt olyan izzó,mint ha Izrael lett volna a panaszlott, - mondjuk azért, mert a kővel dobálódzó tüntetők feje fölé lőtt volna és az egyik tüntető — mert kőhajítás közben túl magasra ugrott — megsebesült volna. Mindenesetre - a panaszló állam kémiai fegyverek gyártása miatt alapos gyanúba esett fejére tekintettel — Amerika kivételesen nem maradt egyedül, mert rajta kívül a nyugati állandó tagok is megvétózták az elítélő tervezetet. ♦ A Nesze semmi, fogd meg jól elvének érvényesülésébe lassankint most már a tag­államok többsége belenyugszik. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a terrorista államok ne tudnának diplomáciai fronton is apróbb kellemetlenségeket okozni. Éppen Líbiával kapcsolatos a Nyugat-Németországban legújabban felszínre került botrány, amelynek magva az, hogy egy ismert nagyvállalat évek óta alapanyagot ad el Kadafiéknak vegyi fegyverek gyártásához. JU A Biztonsági Tanács legújabb fegyverténye, hogy elvben megállapodott a nami­­biai UN-békeerő létszámának és költségeinek csökkentésében. A Délafrikával határos délnyugatafrikai államok ellenezték a létszámcsökkentést attól való félelmükben,hogy Délafrika ezt a választások szabadságának megakadályozására fogja felhasználni.Maga Délafrika hozzájárult a békeerőnek 8500-ról 7100-ra való csökkentéséhez, de valószí­nűleg további csökkentést ellenezni fog. Az iráni-iraki béketárgyalások a hónapok óta tartott tárgyalások ellenére, végle­gesen megakadtak. A béke-erőfeszítések megújítása érdekében az UNO-főtitkár külön kiküldötte tesz a közeljövőben látogatást a két arab fővárosban. * 35 állam január 18-án Bécsben újabb egyezményt írt alá a kelet-nyugati viszony megavítása érdekében. Az aláírók között van. többek között, az Egyesült Államok, Szovjetunió, Canada és az európai államok Albánia kivételével. Az egyezmény nagy súlyt helyez az emberi jogok érvényesülésének biztosítására, a szabad kivándorlásra és a vallás szabad gyakorlatára, valamint szabad utat enged a tárgyalásoknak, amelyek az európai haderők csökkentését célozzák. Amerikai kormánykörök a megállapodást a helsinkii egyezmény óta a legna­gyobb diplomáciai vívmánynak tekintik. Mi csak annyit mondunk, mint a vak kanári: — Majd meglátjuk... — A NEWYORKI FIGYELŐ kiadóhivatala örömmel j«*.Chii, hogy University of Utah Press könyvkiadóvállalat megbízásából felvesz rendelést DR. PATAI RAPHAEL: APPRENTICE IN BUDAPEST Memories of a World That Is No More című művére. (526 oldal, 19 fényképpel,index, kemény kötés­ben), ára 29.95 dollár, amihez 1.05 dollár postaköltség járul. A szerző életének első 22 évét úja le, de művébe belefoglal­ja a magyar zsidóság történetét az 1933-at megelőző években Munkáját ismert tudósok és irodalmárok nemcsak kiemelkedő műnek, de a magyar zsidóság története és kultúrája fontos for­rásmunkájának is minősítik. 21st CENTURY HUNGARIAN PUBLISHING CO. 136 East 39th Street, New York, N.Y. 10016 Prof. August Molnár 177 Somerset Street New Brunswick, N. J.08903 I BÚCSŰ KARDOS LACITÓL I Laci, eljöttünk az utolsó földi beszélgetésre. Nem búcsúzunk, mert Veled kapcsolatban a búcsúszó kimaradt a szótárból. Te voltál és maradsz közösségünkben az utolsó bohém. Mi most ketten beszélgetünk és nem törődünk azzal, hogy intim beszélgetésünket mások is meghallják, mert ahogy a költő mondja: Nem mondhatom el senkinek, tehát elmondom mindenkinek. Bizonyosan nem veszed rossznéven, ha Ady Endre Hortobágy poétájának néhány sorát idézem, amit mindketten himnuszunknak tekintettünk: KúnfajU, nagy szem 3 legény volt. Kínzó ttja sole-sole méla vágynak, Csordát Őrzött és nekivágott A híres magyar Hortobágynak. Alkonyatok és délibábok Megfogták százszor is a lelkét, De ha virág nőtt a szivében, A csorda népek lelegelték. Ezerszer gondolt csodaszépet. Gondolt halálra, borra» nőre« Minden más táján, a világnak Sscnt dalnok lett volna belőle. Egy emberöltő köt össze bennünket, így nem csoda, hogy hol vesze­kedtünk, hol ölelkeztünk. Legutóbbi tréfás csevegésünk arról szólt, ho­gyan újuk meg egymás nekrológját. Nem tudtunk megegyezni, de végül is megállapodtunk abban, hogy mindegyikünk megírja a sajátját és a másik felolvassa. Ügy látszik, az idő rövid volt. Te nem juttattad el nekem. Most, hogy időlegesen el kell búcsúznunk, ezt csak múlt két barát tehetjük, mert Te, az utolsó bohém, múlt mondtam, továbbra is itt maradsz közöttünk. Ha a jövőben a baráti beszélgetések témája a kézzel fogható igaz­ság lesz, akkor a Te nevedben fogunk ellentmondani, mert Te voltál az egyetlen közösségünkben, aki, amúől akartad, meg tudtad győzni partne­reidet. Úgy játszottál az érvekkel, mint macska szokott az egérrel.Szellemi, irodalmi tudásod és felkészültséged biztosította számodra, hogy a vitában mindig Te maradtál felül. Azt a színt,amit Te teremtettél közösségünkben, senki sem tudja és meg sem kísérelheti pótolni. Ma itt el kell azt is mondanunk, hogy boldog életet éltél. Az a légkör, amit Rózsika, Sandi, Barbara, Amy, Stacey, Marica, Jutka, drága családod biztosított számodra, bizonyosan nagyon-nagyon boldoggá tett. Ez tette lehetővé azt is, hogy amikor végzetes betegséged felszínre került, Te mo­solyogva játszottál a halál gondolatával és szülte nevetségessé tette végze­tes ellenfeledet, a nagy Kaszást. Ez a hét szent vallásunk szerint a Vörös tenger meghasadásának, a szabadságnak és az Amálék elleni győzelemnek, a történelem két legna­gyobb csodájának hete, ami bölcseink tanítása szerint még Mózes apósát, a pogány főpapot, Jitrót is arra késztette, hogy betérjen vallásunkhoz és felkeresse a pusztában vándorló népet. Téged utolsó földi utadon Mózes hálaéneke kísér. Ez legyen vigasza Rózsikénak, Sandinak, Barbarának, unokáidnak, Jutkának, gyermekeinek, Miklós fivérednek, Jenő sógorodnak és drága családjuknak, valamint a Magyar Zsidók Világszövetségében és a Bnai Zion egri csoportjában, továbbá az Emanuel Foundation-ban tömörült barátaid­nak, akik szerettek és sohasem fognak feledni. S hadd köszönjek el Tőled annak a versnek néhány sorával, amelyet háazssági évfordulótok alkalmával írtam: Fehér hajunk vidáman lebeg a szélbe S hálát adunk, ha egy-egy napot megérünk élve. így bohémesen, vigyorogva töltjük el az időt: Húzza egymást, aztán ölelkezik a két vén ripők. Harapunk az életből jókora darabot, Sajnálunk titeket, ti szegény gazdagok ! Nekünk a pénz teher, vigye el a kánya ! Ügy élünk, mint Lenau három cigánya. De az idők végén műiket egy nemzedék sirat, S idézhetjük: Köszönjük, élet, áldomásidat ! Szüntesse meg az Örökkévaló a halált örökre és törölje le orcánkról a bánat könnyeit. Ámen. I-ten Veled, Laci. (Dr. Kardos László temetésén elmondotta Farkas Ervin dr.) r

Next

/
Thumbnails
Contents