Newyorki Figyelő, 1989 (14. évfolyam, 1-10. szám)

1989-01-19 / 1. szám

I________________________________________________________NEWYORKI FIGYELŐ_________________ 1989 január 19. World Federation of Hungarian Jews ! Bnai Zion hírei Magyar Zsidók Világszövetsége — America-Israel Friendship House America-Israel Friendship House 136 East 39th Street, New York, N.Y. 10016 — Tel.: 683-5377 i 136 East 39th Street, New York, N.Y. 10016 — Tel.: 725-1211 |dr. kardos László elhünyt| Az egyetemes magyar-zsidó közösségnek mély gyászára, január 12-én elhunyt dr. Kardos László, a Magyar Zsidók Világszövetsége amerikai ta­gozatának örökös alelnöke, volt ügyvezető és igazgatósági elnöke, vezető­ségének három évtizedes tagja, a Bnai Zion egri csoportjának vezet- tagja és az Emanuel Foundation for Hungarian Culture nemzetközi intézőbi­zottságának tagja. Kardos László személyében közösségünk pótolhatatlan egyéniséget vesztett el. Magas kultúrája emberszeretettel, de egyben harcos természet­tel párosult. A Világszövetség eszméinek érvényesítésében az elmúlt har­minc év alatt vezető szerepet vitt. Életének kiteljesedését szeretett családjában és nagyszámú baráti körében találta meg, akiknek ragaszkodása betöltötte lelkivilágát. Január 15-én lefolyt végtisztességén dr. Schneier Arthur főrabbi, a Magyar Zsidók Világszövetsége lelki vezetője egyben barátját is búcsúztat­ta Kardos Laciban. Rámutatott arra, hogy bölcsessége, tanultsága meleg emberi szívvel párosult, aki boldogságát neje, Rózsika, fia Alex (Sandy), menye, Barbara, unokái, Amy, Stacey és Marica, valamint unokahúga, Jutka és ennek gyermekei rajongásában találta meg. Különösen példamu­tató és kivételes volt az a viszony, ami az elhúnyt és fia között fennállott. Utóbbi fennen hirdeti, hogy életét, boldogulását eltávozott atyjának kö­szönheti. A baráti kör és azon szervezetek nevében, amelyekben az elhúnyt vezető szerepet vitt, szerkesztőnk mondott búcsúbeszédet, amelynek szövege ezen lapszámunk első lapján található. Schneier főrabbi bejelentette, hogy a vezetése alatt álló Park East Synagogue következő szombati imarendjében az emlékező imát dr. Kardos László emlékének szenteli. A család hálásan veszi, ha az elhúnyt emlékére, virágküldés helyett, barátai a Magyar Zsidók Világszövetségének küldenek hozzájárulást. A kántori teendőket Schwarz Salom (Sanyi), az elhúnyt egri földije és évtizedes barátja végezte. A barátok páratlanul hatalmas tömegben jelentek meg a végtisztes­ségen és a koporsót hosszú autósor kísérte a queensi Norwood-temetébe. Dr. Kardos László emlékét közösségünk kegyelettel fogja őrizni A Magyar Zsidók Vüágszövetsége vezetősége és tagsága, mélyen elszomorodott szívvel jelenti örökös alelnökének,volt ügyvezető és igazgatósági elnökének, évtizedes vezető tagjának, DR. KARDOS LÁSZLÓ idő előtti elhúnytát. Szervezetünket dr. Kardos László eltávozásával pótolha­tatlan veszteség érte. Irányító szerepét, eszméinek érvényesíté­sét fájóan fogjuk nélkülözni. Nemes emlékét kegyelettel megőrizzük. BNAI ZION híreinek folytatása a 6. oldalon MEGRENDELŐ ÍV AZOKNAK A SÍREMLÉKERE, AKIKNEK NEM JUTHATOTT... Ezennel megrendelem a budapesti központi emlékmű fémből készülő leveleire alábbi hozzátartozóim nevének felvésését: Mártírok nevei Honnan deportálták Megrendelő neve, címe és telefonszáma Mellékelek nevenkint 12S'dollárt, amivel hozzájárulni kívánok mártiijaink iránti kegyeletünk megörökítéséhez. Címzett: Emanuel Foundation for Hungarian Culture 97-45 Queens Boulevard, Rego Park, N.Y. 11374 Tel.:(718)896-8300 jooooooooooooooooooooooooQoooooooooooo I A 80. ÉVI DÍSZVACSORA HÍREI Amint ismeretes, a Bnai Zion évenkint visszatérő díszvacsorája az idén a New York Hűtőn Hotel nagytermében kerül megrendezésre, már­cius 5-én. Az idei kitüntetettek névsorát Zelig Ernest országos elnök a napok­ban hozta nyilvánosságra: Az America-Israel Friendship Award-ban Yehudah Halevy nyug dandártábornok, a State of Israel Bonds-szervezet elnöke és igazgatója, va­lamint Shoshana Cardin, a National Conference on Soviet Jewry elnöknője fog részesülni. Zelig országos elnök megjegyezte, hogy Shoshana Cardin különleges szaktudást és vezetői képességet bizonyított a szovjet zsidóság jogaiért folytatott küzdelemben, Halevy tábornok pedig jelentősen hozzájárult Iz­rael gazdasági fejlesztéséhez az Israel Bonds-szervezet vezetőjének minő­ségében. Ugyanezen alkalommal kerül sor, mint az elmúlt években is, a Dr. Harris J. Levine-díj kiadására, Izrael népének teljesített humanitárius szol­gálatok elismeréseként. Ennek a díjnak idei jutalmazottja Sidney Wiener, a Bnai Zion Foundation elnöke és a Bnai Zion országos szervezetének volt elnöke lesz. A díszvacsora elnöki tisztét Raymond Patt volt elnök tölti be. A ki­emelkedő társadalmi esemény bevételét a Bnai Zion célkitűzéseinek javára fordítják, mint a Bnai Zion Medical Center Haifán, a visszamaradt gyerme­kek otthona, stb. A haifai kórház érdekében, amely köztudomásúlag a Bnai Zion nevét viseli, a szervezet négy millió dollár előteremtését határozta el, amely ösz­­szeggel, kiegészítve Izrael kormányának azonos összegű hozzájárulásával,a kórház új nyugati szárnya fog felépülni és teljes felszerelését elnyerni, onooooooooooqpooooooooooooooooooooooooooooooooooouuuiHxioonfio A BNAI ZION EGER 163.-DEBRECEN 46. sz. egyesített csoportjai­nak vezetősége és tagsága baráti szeretettel gratulál Fried Arthur és Kati vezetőségi tagjaiknak ötödik unokájuk megszületése ésBrith Milá-ja alkal­mával. Az újszülöttnek és boldog szüleinek pedig azt kívánjuk ,hogy ugyan­olyan hévvel és odaadással szeressék népünket és Izrael Államát, mint nagyszüleik. iruTjnjqruijxxuTj\jT-n^T_ri_n_rui_w_ajuTjíjTjurijTjnjTjnjnjnjninj~B~>nrvv~>~^*yv,v*v*r~r^r*~ -“-i— ^ ^ ^ ^ A MAGYAR VONATKOZÁSÚ CSOPORTOK TEVÉKENYSÉGÉRŐL A magyar vonatkozású csoportok értékes tevékenységéről szóló beszámolón­kat helyreigazítással kell kezdenünk: A Nagyvárad-Máramaros csoport nagysikerű összejöveteléről szólt beszámo­lónkba sajnálatos tévedés csúszott .amiért ezúton kérünk elnézést a vezetőségtől: Mérő József lelépése folytán megüre­sedett elnöki tisztség helyébe nem egyéni elnököt, hanem három tagú elnökséget választott a tagság Ferenc Miklós, Spitzer Morris és Wieder Zoltán személyében. A téves közlést sajnáljuk és az újon­nan megválasztott elnökségnek ezúton fe-A patinás Transylvania-páholy január 15-én, vasárnap rendezett baráti hangulatú, kártyapartival összekötött délutánt, ami­nek külön jelentőséget adott az a tény, hogy ezalkalommal emlékeztek meg ünne­pélyesen Quittman Z. Herman tb. alelnök, vagy ahogy mindenki nevezi: Mr. Bnai Zion és Mike Funk születésnapjáról. Mindkét, nagyérdemű vezető a születésnapok kihir­detése alkalmával hosszantartó, meleg és tegyük hozzá: jól megérdemelt ünneplés­ben részesült. Szerkesztőnk azt kérte a népszerűség­ben páratlan vezetőktől, hogy 120. szüle­tésnapjukra ne mulasszák el szerkesztőnk A BNAI ZION EGER-DEBRECEN 163. és 46. számú csoportjai mély szomorúsággal tudatják földijük, barátjuk és vezetőségi DR. KARDOS LÁSZLÓ elhúnytát. Baráti együttérzésünket fejezzük ki Rózsikának, szeretett nejének, Sandy fiának és családjuknak. Barátunk emlékét kegyelettel őrizni fogjuk. Nyugodjék békében !

Next

/
Thumbnails
Contents