Newyorki Figyelő, 1984 (9. évfolyam, 1-16. szám)

1984-01-11 / 1. szám

NEWYORKI FIGYELŐ World Federation of Hungarian Jews Magyar Zsidók Világszövetsége — America-Israel Friendship House 136 East 39th Street, New York, N.Y. 1001G — Tel.,: 683-5377 A NŐI OSZTÁLY ÉS AZ AMERIKAI TAGOZAT EGYÜTTES ÜLÉSE 1984 január 11. IInai /Jón hírei America-Israel Friendship House 136 East 39th Street, New York, N.Y. 10016 — Tel.: 725-1211 A meteorologusok hóvihart jeleztek, a szervezet igazgatósága és női osztálya ennek ellenére megtartotta január 10-i együttes ülését, amelyen Weiss-Raymen Rita, a női osztály elnöke és Lefkovits Zoltán, a szervezet igazgatóságának társelnöke együttesen elnökölt. Lefkovits Zoltán üdvözölte a megjelenteket, majd javaslatára, az ülés egyhangúlag jegyzőkönyvi köszönetét szavazott meg Berger Mihály és Roth József díszelnököknek, akik jelentős összegű hozzájárulással segítet­ték elő a Diaszpóra Házában rendezendő magyar-zsidó kiállítás létrehozá­sát. Weiss Rita elnökasszony számolt be lelkes szavakkal a Bál minden eddigit felülmúló erkölcsi és anyagi sikeréről. Köszönetét fejezte ki a női osztály valamennyi aktiv tagjának, aki odaadó munkájukkal segítették elő a jelentős eredményt. A női osztály jövőbeli programmjáról szólva, kiemel­te a Klein Viktor igazgatása alatt álló,new-jerseyi Holiday Inn-ben, március hónapban rendezendő társadalmi délutánt,amelyen nagyértékű ajándék­­tárgyak sorsolása fog lefolyni. A legközelebbi kártyaestély időpontját a közeljövőben fogják meghatározni. Nánási László főpénztáros a Bál anyagi eredményéről és a szervezet anyagi helyzetéről számolt be, annak kiemelésével, hogy ezév januáijától kezdődően az irodavezetés önkéntes társadalmi munkán alapul, ami a kia­dásokat jelentős mértékben csökkenteni fogja. Farkas Ervin dr. ügyvezető alelnök számolt be ezután a szervezet mű­ködéséről és a jövő feladatokról. Az 1984. év szomorú jelentősége a ma­gyar-zsidó katasztrófa 40. évfordulójáról való megemlékezés, amely New Yorkban, Izraelben és Magyarországon fog ünnepélyes keretek között le­folyni. A newyorki rendezvény messzehangzó jelentőségű nemzetközi konferenciaként jelentkezik, amely március 20. és 21. napjain amerikai és izraeli professzorok részvételével, emlékest és kiállítás keretében fogja méltatni a fájdalmas évforduló történelmi jelentőségét. Július 9-re van tervbe véve az Izraelben tartandó Világkonferencia, amely a Magyar Zsi­dók Világszövetsége újjászervezési munkáját is végezni hivatott. Braham professzor a kultúrbizottság munkájáról adott jelentést, ki­emelve azt a tényt, hogy a magyar-zsidó vészkorszakot tárgyazó, kétköte­tes műve ma már a világ valamennyi jelentős egyetemének könyvtárában megtalálható. Az elhangzott témákhoz is hozzászólva, Braham professzor javasolta a tagság megerősítését a sikeres Bálák résztvevőinek meghívásával és újabb brosúra szétküldésével, amely a szervezet működéséről ad tájé­koztatást. A MAGYAR ZSIDÓK VH.AGSZ0VETSEG£ KULTURÁLIS KIADVÁNYAI MEGRENDELHETŐK fa VRfgsüvstaág knájjáhra. IJé EM Hlh Stmt, Manhattan. Tel.: Ü3-SJ77 Dr. Brahan L. Randolph arankái a magyar­­«áldd vészkorazataról és a magyar zsidóság tórténdméból [ The Politics of Genocide - The Holocanst hi Hungary két kötetben, portaköltséggel együtt 91.50 dollár The Destruction of Hungarian Jewry - A Documentary Account, két kötetben 15 doOár Hungária n-Jewish Studies, 3 kötetes tanubnány­oorozat a magyar zsidóság móljáról eredményeiről és katastréfájáról, a magyarországi Zsidó Tanács tagjainak emlékirataival, kötetenkint 10 dollár Eichmann and the Destruction of Hungarian Jewry 3 dollár Ugyanezen mű magyar fordításban 3 dollár The Eichmann Case - A Source Book(az Eichmann­­ügy angol nyelvű bibliográfiája) 8 dollár The Hungarian Labor Service System (a magyarországi zsidó munkaszolgálat története, 1939-1945) 11 «tollár A magyarországi zsinagógák három nyelvű albuma (elfogyott, de előjegyezhető) 15 dollár Zsoldos Andor: Szürke porcéin 10 00 Bán Ockár: Zsidó verek 3.00 MIOK-EvkÓnyvtk, példányoaUnt 6.00 M^or Róbert: 25 év eRerfomdatari ajtó 3A0 LEGÚJABBAN MEGJELENT MÜVEK ! ZSOLDOS ANDOR: HERZL TIVADAR -EMLÉKEZÉSEK 7.00 NASCHITZ FRIGYES: ÖT VILÁGRÉSZ KÖLTÉSZETÉBŐL 720 I FÓRRA! ESZTER: KORALLZÁTONY, Versek 198041 12Ü0 A BNAI ZION HÍREI A szervezet adminisztratív mű­ködését odaadás és szorgalom jellem­zi. Az országos igazgatóság, valamint a Manhattan-csoport havonta tartja üléseit, amelyek nagy látogatottság és élénk érdeklődés, a tagok aktiv részvétele mellett folynak le. Az egyes csoportok sorra rende­zik társadalmi összejöveteleiket. Ki­emelkedő estély zajlott le lapunk zár­ta idején az egyesült nagyváradi és máramarosszigeti csoportok Szilvesz­ter-esti rendezésében, amelynek kül­sőségei és programmja patinás bálok emlékét idézte fel a vendégekben. Ehelyütt kérjük fel az egyes csoportok illetékeseit, hogy a rendez­vényükre szóló meghívókat és a lezaj­lott összejövetelekről szóló beszá­molókat kellő időben adják át szer­kesztőségünknek, közlés céljából. -QAAiate/i Coi/^e/tence 4 Qmitycm A Bnai Zion ezévi téli konferenciája január 29-én, 8:45 órai, délelőtti kezdettel kerül megrendezésre. A nagyjelentőségű eseménynek mindenkor messzehangzó visszhangja támad, az idén azonban olyan megnyilvánulás történt még a konferencia előtt, ami jelentőségében túlszárnyalja az eddigi eredményeket. A konferencia vezérszónoki tisztét ugyanis Ashraf Ghor­­bal, Egyiptom washingtoni nagykövete vállalta el előzőleg. Az az általános megdöbbenés azonban, amit a Tripoliból kitessékelt Arafat Mubarak elnök által történt szívélyes fogadtatása és a terrorista vezérrel való ölelkezése ki­váltott, arra késztette a Bnai Zion vezetőségét, hogy táviratilag visszavonja az egyiptomi nagykövet meghívását. A vezérszónok személyét a rendező­ség így később fogja közzétenni. Az ülés vendégszónoka egyébként Nafta­­lie Lavi, Izrael newyorki főkonzula lesz. A programm három szemináriumot foglal magában a Bnai Zion és a cionista világ kapcsolatának, valamint a kongresszussal és a sajtóval való viszonyának témakörében. A déli étkezés során Paul Safro volt elnök, a Bnai Zion alapítvány elnöke tart előadást az alapítvány helyzetéről, majd délután érdekfeszítő vita következik a felszínen tartott legfontosabb kér­désben: KI A ZSIDÖ? A vitában Schneier Arthur főrabbi, a zsidó világ­kongresszus amerikai elnöke orthodox részről és Bemard M. Zlotowitz rabbi, a reform zsidóság szervezetének ügyvezető igazgatója vesz részt, Sylvia Landow elnöklete mellett. A konferenciát általános érdeklődés előzi meg. BÁNYÁSZ TIBOR VERSE IZRAELRŐL Általános ismert a magyar-zsidó kö­zösségben, hogy Bányász Tibor, a Bnai Zi­on Manhattan Region és a Budapest-cso­­port vezetőségi tagja, mélyen megindító (BNAI'ZION híreinek folytatása a 12. oldalon.) TERJESSZE LAPUNKAT! Ben Gurion, Golda Méir és a sok névtelen chaluc, úttörő maláriás mocsarakból életre keltett új jövő. És a hősök, akik minden harcban győztek Szent hazánkért áldozták életük Mose Dáján hős vezérük Ö is ott van velük. A földi hadsereg szivében e hősök emléke mindig élni fog megvédik Szentföldünk jövőjét, melynek hatágú csillaga örökké ragyog. Kik távol élünk szeretett hazánktól, segítsük Őket szüntelen adjunk, adjunk mi galutban élők célunk míg élünk ez kell, hogy legyen. ! verseket ír, amelyek Izrael odaadó szerete­­téről tesznek tanúságot. Legújabb költemé­nyét itt adjuk: Izrael népünk szent földje, virágba borult ősi föld néped harc közben is építi, telve reménnyel - a békésebb jövőt. Ha elhallgattak is az ágyúk és kimondták, hogy tűzszünet, bennünket ez nem vigasztal már annyiszor hallottuk ezt. Népünk hazája most 35 éves tengernyi arab veszi körül, épül é szépül virágzó földünk melyért szivünk rajong és örül. Ott már nemcsak Ősanyáink, Ősapáink alusszák örök álmukat akik létrehozták újból hazánkat sokan közülük e földben nyugszanak.

Next

/
Thumbnails
Contents