Newyorki Figyelő, 1982 (7. évfolyam, 1-14. szám)

1982-01-04 / 1. szám

1982 január 4. NEWYORKI FIGYELŐ KÖNYVSZEMLE Yitzchak Arad. Ghetto in Flames. The Struggle and Destruction of the Jews in Vilna in the Holocaust. New York: Ktav Publishing House, 1981, 500 p. Vilna városa,„Litvánia Jeruzsálemé", sok évszázadon keresztül központi szere­pet játszott nemcsak a litván, de a világ zsi­dóságának kulturális életében. Bár a zsidó közösség gazdasági jóléte meredeken sű­­lyedt le az első világháború után, amikor a város lengyel fennhatóság alá került, előke­lő szerepét, mint a zsidó tan központja, a két világháború közötti korszakban is meg­tartotta, nevelésügyi és kultúrális intézmé­nyeinek terjedelmes szervezete folytán. Tragikus módon ezt a közösséget pusztítot­ták el az elsők között, amikor a nácik meg­kezdték a zsidókérdés „véglegesmegoldásá­nak" véghezvitelét Európában. A német mészárlást megelőzőleg a közösség növekvő antiszemitizmus és megkülönböztető ren­delkezések zenvedő alanya volt a várost uralmuk alatt tartók részéről. Röviddel az­után, hogy a lengyeleket az 1939 szeptem­beri villámháborúban legyőzték, a város kb. hét hónapon át litván közigazgatás alatt volt, amelyet zsidóellenes zavargások soro­zata jellemzett. 1940 június 15 és 1941 jú­nius 23 között, amikor a város szovjet ve­zetés alatt volt, valamennyi zsidó szerveze­tet és intézményt feloszlatták. Több, mint ötezer zsidót szovjetellenes elemnek minő­sítettek és Nyugat-Szibériába, valamint a Szovjetunió más részeibe deportáltak. Ami­kor a németek elfoglalták Vilnát 1941 jú­nius 24-én, a zsidó közösség létszáma kb. 60 ezer volt, beleértve a néhány ezer mene­kültet, akik a németek által megszállott Lengyelországból érkeztek a városba. Dr. Yitzchak Arad tanulmánya mé­lyen sántó, teljesen okmány olt beszámo­lót képez ennek a zsidó közösségnek életé­ről, küzdelméről és rendszeres elpusztítá­sáról a német megszállás három éve alatt. (A Vörös Hadsereg 1944 június 13-án sza­badította fel a várost.) Szenvedélytől men­tes, mégis izgalmas stílusban írja le a a zsidó közösség hatalmas, bár alapjában véve szi­szifuszi erőfeszítéseit az életmentésre az éhezéssel, betegségekkel s az SS ismétlődő akcióival szemben, amelyek teljes elpusztí­tására törekedtek. A legmagasabb színvo­nalon álló történelmi beszámoló, mert a le­tört küzdelmet az időszak összefüggéseiben és akkori okmányok alapján íija le s elemzi. Az okmányok különböző forrásokból ered­nek, beleértve a náci igazgatást éppenúgy, mint a gettó irányítását, az ellenállási moz­galmak és maguknak az áldozatoknak ok­mányait. 26 fejezetre, öt fejlécra osztva, a tanulmány a zsidó közösség tömör, de mindenre kiterjedő áttekintésével kezdő­dik, - a német inváziót megelőző korban. Ezt követi a végső megoldás folyamatának ügyvédi irodáját South Orange, New Jersey-ben megnyitotta. Értekezés előzetes bejelentés alapján, \ +—*+*++»+******++ Dr. Pogány András ügyvéd (volt budapesti gyakorló ügyvéd) odáji Ér angol vagy magyar nyelven. Telefon: (201) 762-3674 Levelezési cím: 201 Raymond Ave., South Orange, New Jersey, 07079 •I Általános magánjogi, házassági, családjogi, általános kereskedelmi, örökösödési és ingatlan adásvételi ügyek. Ü A világ magy ar zsidóságának élele részletes leírása, amiben a kisajátítások, get­tózás, valamint a zsidók kiirtása foglaltatik. Utóbbit különleges rohamcsoportok (Ein­satzgruppen) végezték Ponar-ban, amely egy erdős terület, a várostól nyolc mért­földre, délre. A szerző nagy gondossággal, tárgyilagosan leírja a gettó belső szerkeze­tét, a kapcsolatot a zsidó tanácsok (Juden­rats) és a gettó rendőrsége között, a gettó népességét, valamint az ellenállási mozgal­makat, továbbá a zsidó vezetők együttes erőfeszítéseit, hogy mentsék, ami menthető az ellenséggel folytatott egyenlőtlen harc­ban, — olyan ellenséggel, aki mindig meg tudta határozni a kiirtás idejét, helyét s módszerét. A zsidók tehetetlensége és véd­­telensége a teljesen ellenséges környezet­ben, korlátozott s rendszerint tiszavirágéle­tű lehetőségeik a túlélésért folytatott s ve­reségre ítélt harcban, továbbá a kétségbe­esett döntések vezetőik részéről a nácik ismétlődő, kegyetlen, embertelen rendelke­zései folytán élesen kerülnek megvilágítás­ba Arad doktor szenvedélyes leírásában. Különösen lüktető Jacob Gens személyé­nek ismertetése, aki először mint a gettó­beli rendőrség feje működött, később pedig a gettónak valójában abszolút ura lett(1942 július 12- 1943 szeptember 14 között). A szerző megértéssel, türelemmel vizsgálja a körülményeket, amelyek a litván haderő azelőtti kapitányát arra vezették, hogy a gyengéket s öregeket kiszolgáltassa a hóhé­roknak, megkísérelve, hogy „megmentse az erőset és a fiatalt." Ugyanez a célkitűzés vezette őt és támogatóit -menteni, ami menthető —, hogy kiszolgáltassa Yitzhak Wittenberget, a földalatti ellenállási mozga­lom vezetőjét az SS-nek és hogy hangsú­lyozza a „dolgozzál)iogy élj "-programmot mint a túlélés eszközét a mindjobban csök­kenő maradék túlélésének szolgálatában. Visszatekintve, ma már tudjuk, hogy e sztratégiai tervek egyike sem sikerülhetett, hiszen a németek a zsidók teljes kiirtását akarták megvalósítani. A náciknak ezen sö­tét tervei keretében a zsidó vezetők, - mint dr. Arad megjegyzi —akaratlan játék­szerekké váltak olyan programm megvaló­sításában, amelyeknek kereteit és terjedel­mét eredetileg maguk sem ismerték. A könyv értékes adalék nemcsak a litván vész­korszak irodalmához, de egész Európáéhoz is, hiszen azt a sorsot, amely a vilnai zsidó­ságot érte, a legtöbb zsidó közösség osztot­ta a nácik által megszállott Európában. BRAHAM L. RANDOLPH The City College of the City University of New York AZ 1981 ÉVI ROBOZ KÁROLY IRODALMI EMLÉK A LAP ODAÍTÉLÉSE Iméretes az olvasóközönség előtt a nemes kezdeményezés, amelynek folytán a mártírhalált szenvedett Roboz Károly emlékére rodalmialap létesült. 1981 évben vég­zett irodalmi tevékenységük elismeréseként alábbi munkatársaink részesültek az alap­ból: Forrai Eszter költő és írónő,lapunk párizsimunkatársa, Korallzátony című ver­seskötetének elismeréseként,amivel korunk elimert magyar költőinek élvonalába ke­rült. Gálii-Gemeiner Ervin braeli munkatársunk, akinek tradk ionális vallási hűség­től áthatott írásai állandóan enúékeztetik olvasóit az ősi hagyományokhoz való ra­gasz kodás kötelezettségére sárrá, hogy ez a fő tényező a zsidó nép fennállásának bizto­sításában. JesurunÉlijahu doktor, a zsidó történeten tanára, akinek lapunkban megjelenő cikksorozata az újkori zsidó történelem tárgy körében tananyagul so Igái az új zsidó ál­lam keletkezését történelemtudományi alapon meg istner ni kívánó olvasóközönségnek. Kahan Kálmán munkatársaik, aki újságírói tevékenységének 50. évfordulójá­hoz érkezett s akinek cikksorozata, Magyar zsidók Amerika szolgálatában címen hat al­ma sérdeklödést keltett olvasóközönségünk széles köreiben. A NEWYORKI FIGYELŐ pedig ígéri, hogy lelkes segítői, támogatói közben­­jöttévd továbbra is küzdeni fog a magyar zsidóság erkölcsi és szellemi örökségének fenntartásáért. ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ***^**********^*A******* in, — ii ■ i ii i i i.i Finom női ruhajavításhoz keresek mpihét órára segítséget, Queensbe. Tel.: (212) 846-6747. 9-3 óra között. Idős asszonynak társra és otthonra van szüksége. Gyengéd bánásmódra, szere­tő gondozásra vágyik. Kitűnő fizetés. Ál­landó elfoglaltság. Telefoni jelentkezés: 998-7860 FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA! HIRDESSEN LAPUNKBAN ! " Európába utazó reprezentatív készletéből fennmaradt FINOM KÍGYÓBÖR ÉS METALLIC kézitáskák - nagykereskedelmi áron -eladók. RAFFAEL HANDBAGS, INC. 12 Eaat 33rd Street, 5th floor, N.Y.C.Teli (212)686-5381 Hétfőtől szombatig 9 A.M. to 2 P.M., előzetes bejelentésre. Hl a családban gyász van, fordu|on bizalommal ahhoz ,aki már közel SO éve szolgába New York magyarságát: GILBERT PETERS temetkezési igazgató 4120 Broadway,New York City TeL: (212) 879-5404 Temetkezési szolgálat ^géM^jiew^York^erüIetéi^ MÁR KAPHATOK A HIRES MAGYAR BOROK ! Magyar iörös MAGYAR VÖRÖS BOR ^ EGY LITER $ fi , rcBfA lieááf Mayyar IMny MAGYAR FEHÉR BOR EGY LITER g fi g hat 1 hur\ ÄSÜ CW .I I c 8^5 (03 03 öS fcsíi Most már naponta élvezheti a világhírű magyar borok ízét, mér sékelt árako n ! Érdeklődjék helyi italüzletekben a MAGYAR BOROK után ! INTERNATIONAL VINTAGE WINE COMPANY 330 New Park Avenue, Hartford, Connecticut 06101 Tel.: (203) 233-7531

Next

/
Thumbnails
Contents