Newyorki Figyelő, 1982 (7. évfolyam, 1-14. szám)

1982-01-04 / 1. szám

2 NEWYORKI FIGYELŐ 1982 január 4. World Federation of Hungarian Jews Magyar Zsidók Világszövetsége — Ameriea-Israel Friendship House 136 East 39th Street, New York, N.Y. 10016 — Tel.: 683-5377 Bnai Zion hírei America-Israel Friendship House 136 East 39th Street, New York, N.Y. 10016 — Tel.: 725-1211 A MAGYAR ZSIDÓSÁG SZELLEMI ÖRÖKSÉGÉNEK MEGŐRZÉSÉÉRT Múlt vámunkban közzétettük a Magyar Zsidók Világszövetsége amerikai tago­zatának állásfoglalását egyes magyar-zsidó közéleti kérdésekben. Időközben lezajlott a bécsi találkozó, amelynek célkitűzése a magyar nyelvterületről származó zsidóság szellemi örökségének megörökítése volt s amely magánkezdeményezésre jött létre. Csengeri Imre, az amerikai tagozat elnöke, mint világ szövet ségi vezető vett részt az összejövetelen s ott egyéni véleményének adott kifejezést azzal, hogy minden jó­szándékú megmozdulást a zervezetnek támogatnia kell. A bécsi találkozó nagy társadalmi sikere csak megerősíti azt az ugyancsak egyéni álláspontunkat, hogy ütött az utolar óra, amikor a világon szétszórt, magyar származá­sú zsidóság egységét meg kell és meg lehet valósítani Kétségtelen, hogy a bécsi találko­zóban megtestesült célkitűzés az összes érdekeltek összefogása nélkül nem válhatik va­lóra. Köztudomású, hogy a Beth Hatfucot vezetősége a magyar zsidóságról tervezett ki­állítás céljaira 50 ezer dollárt igényel. Valózínű, hogy a bécsi bizottság kezdeményezé­séből ez az összeg vagy legalább is tetemes része összegyűlik. A Beth Hatfucot állandó­an sürgeti a Világszövetség amerikai vezetőségét ennek az összegnek biztosítására. A Világszövetség évek óta kész arra, hogy a Bnai Zion közreműködésével és támogatásá­val az összeget biztoása. Viszont az amerikai szervezetek sem a bizottság által össze­gyűjtött összeg felett nem rendelkeznek, de a bizottságnak a tárgyalásaiba, amelyeket a magyar-zsidó kiállítás érdekében a Beth Hatfucot vezetőségével nyilvánvalóan foly­tat, - bele sem szólhat. Az is kétségtelen, hogy a Beth Hatfucot, ha a kiállítást a vüág minden részén működő sakértők bevonása nélkül rendezi meg, akkor csak magánki­állítást s nem a szervezett magyar zsidóság illetékes tudósai által összeállított, szaksze­rű bemutatót fog tartani. Anélkül tehát, hogy a szakértői bizottság a Beth Hatfucot-tal a kiállítás érdemében megállapodnék, az összegyűjtött smég összegyűjtendő összegnek kiutalása nem történhetik meg. Ez parancsolólag azt követeli hogy a különböző szer­vezkedések a Világszövetség keretében egységes mozgalommá alakuljanak, de azt is, hogy a Világszövetség központjának újjászervezési munkálatai ugyancsak egységes ke­retben folytatódjanak. A magyar zsidóság egyetemét érintő lényeges problémák megol­dására ez az egyetlen út. _ Fedor -A MAGYAR ZSIDÓK VILÁGSZÖVETSÉG^ KULTURÁLIS KIADVÁNYAI MEGRENDELHETŐK a ViágBövetség irodájában. 136 East 39th Street. Manhattan. Tel.: 683-5377 Dr. Braham L. Randolph munkái a magyar­zsidó vészkorszakról és a magyar zsidóság történelméből The Politics of Genocide - The Holocaust in Hungary két kötetben, postaköltséggel együtt 80 dollár The Destruction of Hungarian Jewry - A Documentary Account, két kötetben 15 dollár Hungarian-Jewish Studies, 3 kötetes tanulmány­sorozat a magyar zsidóság múltjáról, eredményeiről és katasztrófájáról, a magyarországi Zsidó Tanács tagjainak emlékirataival, kötetenkint Eichmann and the Destruction of Hungarian Jewry Ugyanezen mű magyar fordításban The Eichmann Case - A Source Book(az ügy angol nyelvű bibliográfiája) The Hungarian Labor Service System (a zsidó munkaszolgálat története, 1939-1945) A magyarországi zsinagógák három (elfogyott, de előjegyezhető) Zsoldos Andor: Szürke porszem Bán Oszkár: Zsidó versek MIOK-ÉvkÖnyvek, példányonkint Major Róbert: 25 év ellenforradalmi sajtó LEGÚJABBAN MEGJELENT 10 dollár 3 dollár 3 dollár Eichmann- 8 dollár magyarországi 11 dollár nyelvű albuma 15 dollár 10.00 3.00 6.00 3.00 MÜVEK! ZSOLDOS ANDOR: HERZL TIVADAR -EMLÉKEZÉSEK 7.00 NASCHITZ FRIGYES: ÖT VILÁGRÉSZ KÖLTÉSZETÉBŐL 7.20 FORR AI ESZTER: KORALLZÁTONY, Versek 1980-81 12.00 AZ ŐRT TÁRSADALMI ÖSSZEJÖVETELE WALDMAN TIBOR TISZTELETÉRE Gyönyörű ünnepséggé alakult az ŐRT országos ligájának, valamint az amerikai ORT-Szövetségnek évi konferenciája és ebédje, amelyen a magyar-zsidó közélet kitű­nőségét, Waldman Tibort tiztelték meg dia vendégként. Az ösaejövetel elnöke Teicholz Bruce, az amerkai zsidó társadalom köztiate­­letben álló személyisége, az ŐRT régi, kpróbált vezetője volt Az invokációt dr. Carmil­ly Mózes volt kolozsvári főrabbi a Yeshiva University volt profesaora tartotta. A Bnai Zion részéről Wiener Sidney elnök és Quittman Z. Herman ügyvezető alelnök üdvözöl-cAlícl QA/ínte/t Coi/^e/ience o é A Bnai Zion országos tervezete sokásos évi téli konferenciájátl982 január 24. napján, vasárnap d.e. 9:30 órai kezdettel tartja a székház auditóriumában. A megnyitó reggeli keretében Eleazar Lipsky, a konferencia elnöke tart megnyitót, majd Sidney Wiener, a Bnai Zion országos elnöke köszönti az egybegyűlteket. Ezután következik az ünnepi szónok, Naphtali Lavie, brael Államának newyorki főkonzula előadása: Izrael a keresztúton címmel. Az előadást szemináriumok követik a Bnai Zion tervezetét és terepét közvet­lenül érintő problémák tárgykörében, majd ebéd s azután vita következik az előterjet­­tett határozat felett. A határozati javaslat terint a jeleni égi amerikai cionista pártrend­szert egyesített, el nem kötelezett amerikai cionista mozgalommá kell átalakítani, te­kintettel a cionizmusra és brael Államára nehezedő nyomásra és a válságos helyzetre. A határozat előterjesztői és ellenzőinek meghallgatása után a gyűlés határozni fog a javaslatot illetően. A Hatikva eléneklé ével fog végződni a nagyjelentőségűnek ígérkező konferencia. DOROTHY LEVINE ELHUNYT Az egyetemes zsidóság nagy gyászára Dorothy Levine, súlyos betegség következ­­tében.örökre eltávozott körünkből. Dr. Harris Levine, a felejthetetlen cionista vezér­férfiú özvegye férjét rövid idő után követte a halálba. Mint a Bnai Zion női oztályának hoszú időnát volt elnöke, valamint a zervezet orzágos alel nőké, hervadhatatlan érde­meket zerzett magának mind a Bnai Zion Izrael-centrkus tevékenységének hatásos előmozdítása, m ind pedig az általánoscionista mozgalom terén. Dorothy Levine a harmadk zemélyiség volt, akit kiváló érdemeinek elianeréséül az America-Israel Friendshp House auditóriumából temettek. Néhai férje volt az első, Schlesinger David a másodk. Személyiségét, a zsidó közéletet ért pótolhatatlan vesz­teséget Sidney Wiener orzágos elnök, valamint Quittman Z. Herman ügyvezető alel­­nök méltatta. A kiváló zsidó vezetőnő emlékét a zsidó nép egyeteme kegyelettel megőrzi. A meghívó részletesen ismertette Waldman Tibor életpályáját, kiemelve, hogy je­lenleg, mint az ŐRT első alelnöke, töretlenül folytatja tevékenységét a zsidó nép egye­teme javára. te a díszvendéget. A magyar zsidóság nevében dr. Fried József sólalt fel, aki magas színvonalon méltatta Waldman Tibor érdemdús tevékenységét. Maurice Shire, az ékzer szakma kiválósága veit a vendégzónok. Az ŐRT ünnepségén Waldman J. Tibor (középen) átveszi a kitüntetést Teicholz Bruce ORT-öszlöndfjalap bizottságának elnökétől (balra) és Wattenberg Judah országos ORT Liga elnökétől (jobbra) CHANUKAH-ESTÉLY A BUDAPEST-CSOPORTBAN Amint már hírt adtunk róla, a Bnai Zbn nagy s erű társadalmi és Izrael-centríkus tevékeny éget kifejtő Budapei és környéke csoportja, december 26-án Chanukah-estélyt tartott a sékház nagy auditóriumában A terem megtelt az ünneplő közönséggel, a cso­port pedg isnét jelentős társadalmi és anya­gi skert könyvelhet el magának. Kitűnő ze­ne, remek étkezés jellemezte az összejöve­telt, amelynek programmjában a Chanukah­­mécsesek ünnepélyes meggyújtást képezte a középpontot. Dr. Kovács József, a csoport nép-\ serü elnöke magas zínvomií beséd kere­tében köszöntötte a vendégeket, közöttük Waldman J. Tibort, a Bnai Zion és ŐRT ve­zetőségi tagját, a Magyar Zsidók Világsz­­vetsége díszelnökét, Farkas Ibyt, az egri csoport elnökét, Vass Frankot és Ibyt, a 1 Theodor Herzl-csoport vezetőségi tagjait, Markstein Zoltánt és Margitot, a kassai csoport kiküldötteit, Zimmerman Charlot­te-ot az UHJA részérő Ifintér Judit, Klein Andor és Renéet, a beregszászi csoportból, valamint Adler Imrét és nejét, Gelléri Jolit a Munkács-csoportból. Tömören jellemezte a kásáit nemzetközi dplomáciai helyzetet és elevenre tapintó megjegyzéseivel adott útmutatást az amerikai zsidóság által köve­tendő irányvonal tekintetében. A gyertyagyujtási sertartás lebo­nyolításában Nyíri József díselrbk, vala­mint Bányás Tibor alelnök voltak az elnök segítségére. Egyidejűleg bejelentése került a másnap, december 27-én, vasárnap déli 1 órakor tartandó bankett is, amely a State o) Isael Bond sake ió keretében kerül megren­dezése s amely nek disvendégei Nyíri Mag­da és József lesnek. A Nyiriházagtár tevé­kenysége közisnert az amerikai magyar-zsi dó közösségben. Kétségtelen, hogy a kitün­tetés gén érdemes semély iségeket ért. A vendégek nagy serit hangulatban töltötték el az emlékezetes estét.

Next

/
Thumbnails
Contents