Newyorki Figyelő, 1981 (6. évfolyam, 1-14. szám)

1981-02-05 / 1. szám

NEWYORKI FIGYELŐ Tájékoztató VI. évf. 1. szám — 1981 február 5. — Ára 35 cent Az amerikai magyar zsidóság hangja UNITED NATIONS EGYESÜLT NEMZETEK Az Egyesült Nemzetek szervezetében két személyiség vált támadások középpont­jává: Waldheim főtitkár és McHenry, volt amerikai fődelegátus. Az előzőt az iráni tú­szok ügyében tanúsított, állítólag félrevezető magatartásáért, utóbbit pedig Moynihan szenátornak a Commentary-ban (az American Jewish Committee hivatalos folyóirata) ezév februárjában megjelent cikkében foglaltakkal egyetértve kárhoztatják. A Wald­­heimet érő támadások kevésbbé érdekesek számunkra, mert a főtitkár pozíciója biz­tosítottnak mutatkozik, viszont zsidó szempontból nem érdektelen az. az állítás, hogy McHenry, a Carter-kormány álláspontjához híven, minden erővel arra törekedett, hogy az Egyesült Államok szolidaritását bizonyítsa az Egyesült Nemzetekben uralkodó többség irányában. Ezért tartózkodott az. amerikai fődelegátus hét ízben is a szavazás­tól, amikor Izrael elítélése volt a szőnyegen. Az Egyesült Nemzetekben uralkodó hangulat láttára megnyugvást kelthet az a határozottság, amelyet a hivatalba lépett Reagan-kormány tanúsít. Ruth Kirkpatrick professzor fődelegátusi kinevezése, valamint Reagan elnöknek sajtókonferenciáján han­goztatott felfogása arra mutat, hogy Amerika ianét el fogja nyerni vezető, ingatagság­tól mentes pozícióját a világ nemzeteinek sorában. A magyar zsidóság a Bét Hatfucot-ban Nagy eseménye van a nemzetközi magyar-zsidó közösségnek: A napokban érkezett meg a Magyar Zsidók Világszövetségéhez Sam E. Bloch, az American Friends of Beth Hatefutsoth alelnökének válaszle­vele, amelyben igazolja a Világszövetség, a Bnai Zion és az ÚJA között a múlt év őszén létrejött megállapodást s az American Friends of Bét Hatfu­­cot részéről annak érvényét elismeri. Az ügy előzményei a múlt év szeptemberére nyúlnak vissza. Ismere­tes, hogy a Diaszpóra Házának intézményében a magyar zsidóság történe­tét és vészkorszakát nem illesztették be a dokumentációba annak ellenére, hogy a magyar zsidóság két évszázadon át a világ zsidóságának vezető tör­zse volt. Ennek a fájó pontnak meggyógyítására már évek óta folynak tár­gyalások Izraelben és az Egyesült Államokban. A segítőakció keretében a Bnai Zion 1980-ban egymillió dolláros hozzájárulást vállalt a Bét Hatfucot anyagi alátámasztására, amelynek ellenében utóbbinak nagy auditóriumát a Bnai Zion-ról nevezik el. A Bnai Zion kiváló vezetői, Safro Paul országos elnök és neje, valamint Quittman Z. Herman ügyvezető alelnök és neje ne­ve az intézményben kiemelésre kerül. A Bnai Zion ezen nagyösszegű ado­mánya azonban még részben sem volt fordítható a magyar zsidóság szere­pének megörökítésére. Ezért Safro országos elnök kezdeményezésére, aki teljes mértékben megértette s méltányolta a magyar zsidóság sérelmét, tár­gyalások indultak, amelyeket a magyar zsidóság képviseletében Berger Mi­hály elnök irányított. AZ UJA-gyűjtőakció ülésén megjelent J. Weinberg, a Bét Hatfucot izraeli igazgatója is, akit N. Gilmovsky, az ÚJA képviselője, a magyar zsidóság nagy barátja szintén bevont a tárgyalásokba. A megálla­podás ezalkalommal létrejött. Most már csupán azt kellett eldönteni, ho­gyan biztosítsák a magyar zsidóság igényét, hogy erre a célra összegyűjtött összeg valóban a kijelölt célra fordíttassék. A megállapodást most Bloch, Bét Hatfucot-alelnök levele szentesítette: Külön csekkszámlát nyit a ma­gyar zsidóság célkitűzésének megvalósítására befolyó adományok kezelé­sére. amely számlából-jjŐzárólag erre a célra történhetnek kiutalások.------------------------------Á ° ------------------—-— -------------------------------------------------- -& PROF. AUGUST MOLflAtt j 77 SQüe.R£>LT UR« P.O.B. 1084 NEW BRONSWCK N«J* 08903 Több olvasónk kérdezte — félig tréfásan, félig komolyan —, vájjon Reagan elnök tud-e magyarul, hiszen nyilatkozataiban szinte szószerint ismétli a NEWYORKI Fl- GYELŐ-ben kifejtett álláspontot. Eklatáns példája ennek a február 2.-án tartott kon­ferenciája öt kiemelkedő újságíróval, amelynek során a következő nyilatkozatokat tet­te: Amerikának a Közelkeleten való katonai jelenléte az Egyesült Államok elemi ér­dekeit szolgálja. Izrael Állama ugyanazon eszmék alapján áll,>mint Amerika s amellett harcra kész, tapasztalt hadsereggel rendelkezik. Ez olyan jelentős erő a Közelkeleten, amely az Egyesült Államok javát szolgálja. A Carter-kormány által hirdetett „egyenlő mértékkel mérés” gondolatát fenn­tartja, de az első lépésnek annak kell lennie, hogy Izrael létjogosultságát valamennyi ál­lam elisneije, amint Szadat tette. A nyugati parti települések nem törvénytelenek, amint azt Carterék kifejezték, mert az Egyesült Nemzetek határozata szerint minden népnek nyitva áll a lehetősége a nyugati partvidéken letelepedni. Ennek ellenére, tárgyilagosan úgy érzi, hogy a tele­pülések jelenlegi hangsúlyozása szükségtelenül provokáló jellegű. A P.L.O.-val kapcsolatosan az Elnök soha nem ismeri el, hogy a palesztinaiak va­laha is megválasztották volna e mozgalmat képviselőjük gyanánt. A P.L.O. emberrab­lókból, a nemzetközi jog megszegőiből, háborús cselekményeket elkövetőkből áll, akik a mai napig fenntartják azt az álláspontjukat, hogy Izraelt nem fogadják el önállóságra jogosult államként. Ahhoz, hogy a P.L.O. tárgyaló féllé váljék, előbb el kell ismernie Izraelt. Ennél egyszerűbben és világosabban mi sem fejezhettük ki azt az álláspontot, amelyet — véleményünk szerint - az Egyesült Államoknak, saját érdekében­­elfoglalnia kell. Izraeli személyes tapasztalataink rendkívüli jelentőségűek voltak számunkra. Izraeli barátaink lelkivilágát jobban megis­merhettük közvetlen érintkezés útján, mint bármilyen más kapcsolat révén. A beszámo­ló külön cikket igényel. Ehelyütt csak any­­nyit, hogy az izraeli embert a törhetetlen önbizalom jellemzi, amely ellenvéleményt sohasem fogad el. Esküszik a maga igazára, annak ellenére, hogy alig található olyan, aki nem politizálna s egyben véleménye ne különböznék a másikétól. Az izraeli politikát is az jellemzi,hogy valójában nincs különbség Begin és Perez között: mindkettő hatalmon akar maradni, illetve hatalomra kerülni.Ha ezt egyszer be­váltanák egymásnak és önmaguknak, koalí­ciós kormányt alakítanának, akkor Izraelt a poklok kapuja sem tudná megdönteni. Viszont meggyőződésünk szerint Izrael megdönthetetlensége javaslatunk elutasítá­sa esetén is fennmarad... _______ A magyar zsidóság a fenti megállapodás véglegessé válásával mértföld­­kőhöz érkezett. Ilyen jelentőségű eseményre a Magyar Zsidók Világszövet­sége hosszú idő óta először mutathat rá. Nem lehet elmulasztani ezalka­lommal az őszinte köszönet nyilvánítását Safro Paul, a Bnai Zion országos elnöke, Gilmovsky Norman, az ÚJA talán legrégibb, közmegbecsülésben álló képviselője felé, valamint a teljes elismerést Berger Mihály, a Magyar Zsidók Világszövetsége lelkes elnöke iránt, aki szívós, kitartó munkájával, szeretetreméltó egyéniségének teljes latbavetésével, hosszú, időn át fárado­zott a magyar zsidóság e jelentős célkitűzésének megvalósításáért. Berger Mihályt elismerés s nem köszönet illeti: azt tette, amit az egyetemes ma­gyar zsidóság és kultúrális örökségünk tőle megkívánt. Tevékenységét azonban nemcsak lelkesedés, de teljes átérzés, felelősségtudat s a magyar­zsidó kultúrális örökség iránt érzett alázat irányította. Ezért illeti meg a magyar zsidóság elismerése. A jeruzsálemi tanácskozások során elért folytatólagos megállapodás részleteiről legközelebb fogunk beszámolni. A FIGYELŐ MAI SZAMA KÉSEDELEMMEL JELENT MEG Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy a NEWYORKI FIGYELŐ Vl.év­­folyamának jelen első száma késedelemmel jelent meg, amit olvasóközön­ségünk nyilván észrevett. Erről tanúskodik a számos telefoni érdeklődés a lapszám megjelenési időpontját illetően. A késedelem oka az, hogy szerkesztőnk a zsidó világkongresszusnak Jeruzsálemben tartott, hetedik teljesülésén delegátusként résztvett, így a szerkesztési munkát nem fejezhette be. Olvasóink elnézését kérjük. A kö­zeljövőben igyekezni fogunk a késedelmet gyakoribb megjelenéssel kikü­szöbölni, de biztosítjuk olvasóinkat, .hogy előfizetői jogaikat a késedelem természetesen nem érinti. Előfizetőink az eredetileg kikötött példányszám kézhezvételére jogosultak. BELPOLITIKAI FIGYELŐ IZRAELI FIGYELŐ

Next

/
Thumbnails
Contents