Newyorki Figyelő, 1981 (6. évfolyam, 1-14. szám)

1981-02-05 / 1. szám

2 NEW YORK I FIGYELŐ 1981 február 5. World Federation of Hungarian Jews Bnai Zion hírei Magyar Zsidók Világszövetsége — America-Israel Friendship House > America-Israel Friendship House 13G East 39th Street, New York, N.Y, 1001G — Tel.: G83-5377 131) East 39th Street, New York, N.Y. 10016 — Tel: 725-1211 World Federation of Hungarian Jews 136 East 39th Street, N.Y. 10016 Please send me: set(s) of THE POLITICS OF GENOCIDE by Braham at 60 Dollars each plus 1.50 Dollar for postage and handling. Enclosed is my check or money order for Dollar. Name Address City State PS: Please make out your check or money order to CULTURAL FUND, WORLD FEDERATION OF HUNGARIAN JEWS. Thank you. A ZSIDÓ VILÁGKONGRESSZUS HETEDIK TELJESÜ LÉSE Az elmúlt hónapnak nemzetközi zsidó szempontból messze kimagas­ló eseménye volt a World Jewish Congress hetedik teljesülése január 18-22 napjain, Jeruzsálemben. A világkongresszus amerikai tagozata, Schneier Arthur főrabbi, elnök vezetése mellett, népes küldöttséggel vett részt a teljesülésen. A Magyar Zsidók Világszövetsége a kongresszus amerikai tagozatának legújabb tagja­ként szintén résztvett a delegációban. A Bnai Zion részéről Safro Paul or­szágos elnök nejével, valamint Quittman Z. Herman ügyvezető alelnök, a Világszövetség részéről pedig dr. Farkas Ervin üv. alelnök és Keller László tb. alelnök voltak az amerikai delegáció tagjai. A teljesülésen számos, messze kiható határozatot hoztak, amelyek elemzésével a továbbiak során fogunk foglalkozni. Jelentős magyar-zsidó szempontból az az elismerés, amely a magyarországi zsidó közösségnek a zsidó világkongresszus keretébe való visszatérését, valamint a Magyar Zsi­dók Világszövetsége amerikai tagozati tagságának bejelentését kísérte. NYÍREGYHÁZA ISMÉT KITETT MAGÁÉRT December 6.-án este rendezte a kitű­nően működő nyíregyházai csoport esté­lyét, Stern Edith elnökasszony fényes ve­zérlete mellett. Az előjelek - legalább is a ,Jiáziak” szerint - arra mutattak, hogy a látogatottság lanyha lesz. A tények ala­posan rácáfoltak a várakozásra. Bebizonyo­sodott, hogy azoknak a kívülállóknak volt igazuk, akik azt állították, hogy Stern Edith csoportja sohasem téveszthet célt. Valóban zsúfolásig megtelt a székház audi­­toruma. Mind az erkölcsi, mind az anyagi siker kiemelkedő volt, A hangulat, koszt, s minden egyéb méltó volt a gyorsan pati­nássá váló csoporthoz. A célkitűzé sek je­lentős anyagi támogatást kaptak a bevé­telből. Szeretettel gratulálunk! A MAGYAR ZSIDÓK VILÁGSZÖVETSÉGE BÁLBIZOTTSÁGI ÜLÉSE Alábbi képünk a hatalmas skerű december 13,-i Bál előkészítő bizottságának ülésén készült. A kép eredetije a Bállal kapcsolatosan megjelent, díszes Joumal-ban került először sajtónyilvánosságra. Ülő sor (balról jobbra): Gerhardt Rózsi, Berger Magda, Ungar Susan bálelnök, Roth Carole, a Világszövetség női osztályának elnöke, Raymen Rita. Álló sor (balról jobbra): Gordon Marika, Farkas Iby, White Gertrude, Feig Hella, Merzon Hedy, Somló Magda, Biach Ary. A BNAI ZION EGER ÉS VIDÉKE 163. - DEBRECEN ÉS VIDÉKE 46. számú csoportjai meghívják tagjaikat, barátaikat az 1981 március 8. napján, vasárnap délután 1 órai kezdettel, az America-Israel Friendship House (136 East 39th Street, Manhattan) nagy auditóriumában rendezendő BARÁTI ÖSSZEJÖVETELRE ÉS KÁRTYADÉLUTÁNRA. MAGYAR ZSIDÓK VILÁGSZÖVETSÉGE - AMERIKAI TAGOZAT 136 East 39th Street, New York, N.Y. 10016 - Tel. 683-5377 BELÉPÉSI NYILATKOZAT Alulírott (név, cím, teiefonszám) belépni kívánok a Magyar Zsidók Világszövetségébe. Tudomásul veszem, hogy az évi tagdíj 30 dollár. A BUDAPESTI CSOPORT BÚCSÚJA 1980-TÓL December 27.-én búcsúzott a Buda­­pest-csoport az 1980. polgári évtől. A rossz időjárás, influenza-járvány ellenére a Szék­ház (Lszterme majdnem teljesen megtelt. A közönség éjjel 1 óráig táncolt a FILU- zenekar nagyszerű zenéjére. Dr. Kovács József elnök üdvözölte a megjelenteket. Ecsetelte a csoport Izrael­­centrikus teendőit, kiemelve annak fontos­ságát, hogy a tagok vegyenek részt ebben a munkában. A sorsolás során sok értékes nyeremény került kisorsolásra. A jövedel­met a nyomorék gyermekek izraeli ottho­nában építendő újabb szoba céljaira fordít­ják. A Budapest-csoport egyébként január 25.-én, vasárnap d.u. 2-6 óra között újabb, zenés-táncos délutánt rendez a Székház dísztermében. Zenét a Goldman-zenekar fogja szolgáltatni. A jövedelmet ugyancsak a fentemlített építési célra fordítják. Meg­jelenésükkel a résztvevők ezt a munkát se­gítik elő. * A MOSOLY ORSZÁGA AZ UHJA RENDEZÉSÉBEN A Bnai Zion egyesített UHJA-Dunán­­túl csoportja feltűnést keltő kultúrális vál­lalkozásba bocsájtkozott Lehár: A mosoly országa című operettjének színpadi előadá­sával. A kezdeményezés azért jelentőseiért köztudomású, hogy newyorki közösségünk nem nagyon lelkesedik kultúrális megnyi­latkozások iránt s azoknak csupán mérsé­kelt sikere szokott lenni. Ez alól, sajnos, ez a dícséretreméltó esemény sem kivétel. Ter­mészetes, hogy a rendkívül hideg időjárás sokakat vssz,atartott a részvételtől, mégis nagyrészben megtelt a Brandeis auditorium tekintélyes befogadó képességű színházi terme, de ez az előadás - minden hátrálta­tó körülmény ellenére is — zsúfolt házat ér­demelt volna. Megállapításunknak több indoka van. Mindenekelőtt elismerésre méltó az a tény, hogy az UHJA a színrehozatallal ifjú — s tegyük hozzá — igen tehetséges művészek­kel spékelt társulat megjelenését segítette elő. Továbbá a zenemű kiválasztása is mesz­­szemenően ízléses, hiszen magyar szerző népszerűségben utolérhetetlen operettjét hozták színre, amelynek dallamait a közön­ség óhatatlanul is együtt dúdolta a tehetsé­ges művészekkel. A szereplők közül ki kell emelni a Lka szerepét alakító Irene Kessler, vala­mint a hódító külsejű Van Valkenburg hangját, akik a színpad elsőrendű ígéretei­nek mutatkoztak. A zenekar kitűnően egé­szítette ki az együttest. Gratulálunk a szervezet vezetőségé­nek kezdeményezésükért . Őszintén remél­jük, hogy az követendő példára és közönsé­günk részéről megfelelő méltánylásra fog találni. A NAGYVÁRADI CSOPORT ÉVZÁRÓJA Fényes siker jegyében folyt le a nagy­váradi csoport estélye, amelynek keretében a polgári újév beköszöntését ünnepelték vi­dám hangulatban. A Bnai Zion nagy audi­tóriuma volt a színhelye a kiemelkedő anya­gi sikerű összejövetelnek, amelyet kitűnő étkezés, a Continental-zenekar remek mu­zsikája és baráti légkör jellemzett. Steiner György, a csoport nagy nép­szerűségnek örvendő elnöke köszöntötte a megjelenteket. Az összejövetel, a sorsolás befejezté­vel, a kora hajnali órákban ért véget.

Next

/
Thumbnails
Contents