Newyorki Figyelő, 1978 (3. évfolyam, 1-17. szám)

1978-01-10 / 1. szám

2 NEWYORKI FIGYELŐ 1978. január 10. World Federation of Hungarian Jews Magyar Zsidók Világszövetsége — America-Israel Friendship House 13G East 39th Street, New York, N.Y. 1001G — Tel.: 683-5377 Bnai Zion hírei America-Israel Friendship House 136 East 39th Street, New York, N.Y. 10016 — Tel.: 725-1211 A VILÁGSZÖVETSÉG NEMZETKÖZI VEZETŐINEK IZRAELI MEGBESZÉLÉSEI A Fettman-tanszék megnyitásá­­vel kapcsolatban az Izraelbe érkezett világszövetségi vezetők folyamatosan tárgyalásokat folytattak annak érde­kében, hogy a Világszövetség jövő­beli tevékenységét az eddiginél erő­sebb anyagi alapokra helyezzék és a szervezetnek fokozott nemzetközi súlyt biztosítsanak. ■ Kétségtelen, hogy véleménykü­lönbségek merültek fel és azok kikü­szöbölése érdekében a tárgyaló felek minden lehetőt elkövettek. Az izra­eli tagozat álláspontja az, hogy a központi elnököt a közeljövőben összehívandó kongresszus válassza meg végleges hatállyal. Ennek érde­kében dr. Braham professzor, akiről egyébként is köztudomású, hogy csak hosszas rábeszélésnek engedve, volt hajlandó az elnöki tisztre jelöl­tetni magát, készségét fejezte ki,hogy a megválasztásához szavazatukkal hozzájárult tagozatok jóváhagyásával átadja tisztét olyan személynek, aki konkrét anyagi biztosítékot nyújt a szervezet működésének előmozdítá­sára, tisztségének betöltése idején. A kongresszusi választásokig pedig kész arra, hogy az elnöki teendőket vezetőtársaival egyetértésben lássa el. Kétségtelen, hogy ha az összefogás eszméje gyakorlatilag megvalósítható lesz, ez a szervezet jelentős megerő­södéséhez fog vezetni és az eddigie­ket túlhaladó fejlődést fog biztosíta­ni. A tárgyaló felekben az a felfogás lett úrrá, hogy a jövőben a Szövetség vezetésében a demokratikus elveknek kell érvényesülni és a szervezet mű­ködésében a kollektiv szellem kell, hogy uralkodóvá váljék. A megbeszélésekben az Uj Kelet szerkesztőgárdája isrésztvett és építő gondolatokkal járult hozzá a kibon­takozáshoz. Jó jel ezzel kapcsolatban Rappaport Ottónak, a lap szerkesztő­ségi titkárának régóta tervezett láto­gatásának megvalósulása is. A kitűnő közíró január 19.-én érkezik New Yorkba és előadást fog tartani New Yorkon kívül Torontóban és Montre­alban is, majd a hó végén Londonba repül. Előadókörútja kapcsán mun­kamegbeszéléseket fog folytatni a magyar-zsidó közélet vezetőivel. Itt említjük meg, hogy Rappa­port Ottóval lapunk szerkesztőjének alkalma volt ebbeli minőségében is, dr. Braham professzor társaságában megbeszélést folytatni és teljes nézet­­azonosságunk megállapítása mellett a magyar-zsidó közélet alapjainak megerősítésére is megállapodás tör­tént. Lapunk készséggel vesz részt minden olyan megmozdulásban, amely a magyar zsidóság eszméinek elősegítését célozza. A Fettman-katedra megnyitó ünnepségeit követőleg Waldman J. Tibor a telavivi HOH-Centerben cocktail party-t adott, amelyen a magyar-zsidó közélet vezető egyéni­ségei testületileg megjelentek. Az elhangzott felszólalások közül Sa­lamon Mihályét kell elsősorban meg­említeni. Közéletünk általános meg­becsülésben álló, egyik legrégibb tag­ja meleg ünneplésben részesült. Az összejövetelt követőleg ke­rült sor a Világszövetséget érintő kérdések megbeszélésére, amely az ellentéteket ugyan felszínre hozta, de kétségtelenül tisztító hatással volt és azt eredményezte, hogy a követke­ző napokban sikerült a nézeteltéré­sek túlnyomó részét kiküszöbölni. A külföldi vendégek izraeli tar­tózkodását használta fel a Magyar Zsidók Világszővetsége-CHOMA köl­csönpénztár is, hogy vacsorát rendez­zen és azon a kölcsönpénztár érdeké­ben sokat fáradozott amerikai vezető személyiségeknek oklevelet nyújtson át. A Keren Kajemet aranykönyvébe való bejegyzéssel tűntették ki Wald­man J. Tibort, Nánási Miklóst és Roth Józsefet. A vacsorán történő felszólalások már visszatükrözték az ellentétek kiküszöbölésére irányuló törekvések sikerét. A Világszövetség működésére vonatkozólag kilátásban levő megál­lapodásokról lapunk olvasói részletes tájékoztatást fognak kapni. A NEWYORKI MAGYAR ZSIDÓSÁG ARCKÉPCSA RNOKÁ BÓL Mai arcképcsarnok-rovatunkban a Bnai Zion miskolci csoportjának új elnökét mutatjuk be Rátki Marika személyében. NYÍRI JÓZSEF ÜNNEPLÉSE A 10 éves jubileumát ünneplő Buda­pest és környéke-csoport december 24-én, szombaton este díszvacsorát rendezett ala­pító elnöke. Nyíri József tiszteletére, aki a Bnai Zion központi apparátusában kapott fontos megbízatást. A Barátság Házának nagy előadóter­mét zsúfolásig megtöltő meghívottak jelen­létében Bányász Tibor alelnök méltatta az örökös díszelnöknek megválasztott Nyíri József hervadhatatlan érdemeit. A lelépő elnök meghatott szavakkal mondott köszönetét és kiemelte a helyébe megválasztott új elnök, dr. Kovács József A BEREGSZÁSZI ÖSSZEJÖVETEL December 25-én a beregszászi cso­port tartott jól sikerült táncos összejöve­telt. A vasárnap délután 1 órakor megkez­dett csoport-találkozó cocktail-lel indult, majd a vendégek meleg lunch-on vettek részt. A Budapest-trió zenekara szolgáltat­ta a kifogástalan zenét. Nyíri József, a szer­vezet alapítója méltatta az egylet két éves történetét és kiemelte, hogy ezalkalommal történik első esetben, hogy az egyesület magaválasztotta tisztikarát iktatják be. Parness Melvyn országos főtitkár értékelte ki ezután a Begin-Sadat találkozóban kicsú­csosodott nemzetközi események várható következményeit és annak a reményének adott kifejezést, hogy a béke most már el­érhető közelségben van. A végső eredmény érdemeit. Utóbbi székfoglaló beszédében vállalta, hogy mindent elkövet a csoport tevékenységének Izrael érdekében még ma­gasabb szintre való emelése érdekében. Quittman Z. Herman ügyvezető al­elnök díszplakettet nyújtott át Nyíri Jó­zsefnek, majd beiktatta az új vezetőséget Kovács doktorral az élén. Alelnökök lettek Bányász Tibor, Pinter Endre, Kerekes Joly, titkár Frisch József, pénztáros Gale és Gelléri László lett az igazgatóság elnöke. Löwy Ili a nőbizottság elnöke lett. Filu kitűnő zenekara nagy sikerrel szerepelt. A rituális vacsorát a népszerű Ró­nai étterem szolgáltatta. Nagyszerűen sike­rült a tombola is. A siker az egész rendező­­séa érdeme. xxx elérésében azonban mindnyájunknak közre kell működnie. Büszke arra, hogy ő iktat­hatja be az új tisztikart. A beiktatás ünnepi külsőségei során a következők kerültek megerősítésre: Elnök: Wachtenheim William, alelnö­­kök:Pintér Judy, Havran Aliz, Markovits Ferenc, Fried Zoltáp, Pasternak Izrael Mose, pénztáros: Klein Andor, titkár: Klein Renée. Az új elnök a legmesszebbmenő e­­gyüttműködést ígérte a Bnai Zion országos szervezetével Izrael javára. A tagság teljes odaadását helyezte kilátásba Pintér Judy alelnök záróbeszédében, az egyesület célki­tűzéseinek megvalósítása érdekében. A vendégek egy eredményes délután maradandó emlékével tértek haza. xxx MEGJELENT! A 21st CENTURY HUNGARIAN PUBLISHING CORP. KIADÁSÁBAN IFJÚKOROM MAGYARORSZÁGON UNKSZ ARTHUR Megrendelhető a vállalat irodája elmén : 205 East 85th Street, New York, N.Y. 10028 - Tel.: 288-2980 A könyv ára 8.95 dollár Postai rendelés esetén 10 dollár küldendő be csekken vagy money orderen, amely összeg az adót és a postai száL lítás dgát is magában fogtaQa. A bájos és szerény elnöknő megvá­lasztása óta eltelt rövid idő alatt már két rendezvényt bonyolított le - 360 résztvevő jelenlétében ! A Bnai Zion miskolci cso­­csoportját a tagok a szeretet csoportjának nevezik. Valamennyien szivükbe zárták a népszerű elnökasszonyt és teljes odaadással segítik felelősségteljes és nagysikerű mun­kájában. A magunk részéről is sok sikert kí­vánunk Rátki Marikának kitűnő működé­séhez.

Next

/
Thumbnails
Contents