Newyorki Figyelő, 1978 (3. évfolyam, 1-17. szám)

1978-01-10 / 1. szám

1978. január 10. NEWYORKI FIGYELŐ 3 A világ magvar zsidóságának élete Az Országos Rabbiképző Intézet centenáriumi ünnepségei Az Országos Rabbiképző Intézet centenáris ünnepségei mértföldkövet jelente­nek a magyar zsidóság életében, amely a második világháború után megmaradt romo­kon, hatszázezer mártírjától megfosztottam megtizedelve kezdte meg újra vallási éle­tét és emberfeletti erővel igyekezett a jövő nemzedékek számára megmenteni az ősök által megteremtett magyar-zsidó kultúrát, amely hosszú évtizedeken keresztül vezérlő csillaga volt az európai zsidóságnak mind vallási, mind tudományos téren. A centenáriumi ünnepségeket december 5. és 6. napjain tartották meg. Az Inté­zet zsinagógájában ünnepi istentisztelettel vette kezdetét a szertartás. A templomi he­lyiséget zsúfolásig megtöltötték a külföldi és belföldi vendégek és a kiszorultak az aulá­ban helyezkedtek el. Haendel Júdás Makkabi-indulójának hangjaira vonultak be a részt­vevők, majd dr. SCHEIBER SÁNDOR, a Rabbiszeminárium igazgatója, világhírű tudós, három amerikai díszdoktorátus tulajdonosa mondotta el magas irodalmi és tudomá­nyos színvonalon álló ünnepi beszédét, amelynek szövegét külön közöljük. Feleki Rezső recitálta a mártírokra való emlékezés imáját, majd az Intézet dísz­termébe vonultak át a résztvevők, ahol díszülés folyt le. A külföldi vendégek sorában helyet foglalt dr. Nachum Goldmann, a Zsidó Világkongresszus alapító elnöke, Ger­hard M. Riegner főtitkár, Armand Kaplan, a nemzetközi osztály igazgatója, dr. Roth Siegfried, az európai Kongresszus igazgatója, J. Fischman moszkvai. Dr. M. Rosen, ro­mániai és dr. Neumann Ernő temesvári főrabbi, valamint a szovjet, bolgár, morva, új­vidéki, jugoszláviai, lengyel, német demokratikus köztársasági és a német szövetségi köztársaság zsidó vezetői. A Magyar Zsidók Világszövetsége képviseletében Nánási Miklós, az amerikai tagozat elnöke, nejével, Jolié asszonnyal, a női osztály elnökével és Keller Lászlóval, az igazgatóság másodelnökével vett részt. Az amerikai rabbikart Schneier Arthur főrabbi, a Világszövetség lelki vezetője képviselte. A belföldi vendé­gek sorában helyet foglaltak az Állami Egyházügyi Hivatal képviselői Miklós Imre államtitkárral és dr. Pozsonyi László főosztályvezetővel az élen, valamint a magyaror­szági egyházak vezetői, hittudományi akadémiák dékánjai, lelkészei. Számos külföldi egyetemi tanár volt jelen, Oxfordból, Princeton-ból és Frankfurtból. Ott volt dr. J. Sherman, a Memorial Foundation for Jewish Culture igazgatója és dr. J. Teichmann zürichi főrabbi. Az ünnepi beszédet HÉBER IMRE, a MIOK elnöke tartotta, aki emelkedett szellemű visszatekintésében emlékezett meg az Országos Rabbiképzö Intézet növen­dékeiről, akik otthon és külföldön terjesztették a tudást, amit a Rabbiszeminárium falai között magukba szívtak. Említést tett az Intézet jelenlegi tudományos eredmé­nyeiről és megállapította, hogy dr. Scheiber Sándor vezetésével megvalósult az, amit dr. Löwinger Sámuel 1946-ban, az első Évkönyv bevezetőjében megjósolt: a Rabbi­képző Intézet valóban a középeurópai zsidóság vallási és kultúrális központja lett. MIKLÓS IMRE államtitkár, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke emelkedett ezután szólásra, aki a magyar kormány teljes támogatásáról biztosította az Intézetet és nagyra értékelte azt a kapcsolatot, amelyet az Intézet a külfölddel oly sikeresen épített ki. A társegyházak képviselői üdvözölték ezután az Intézetet, majd a résztvevők megtekintették az Intézet folyósóján felállított kiállítást az elmúlt száz esztendő tör­ténetéről. A vendégek tiszteletére a Goldmark-teremben volt fogadás, amelyen Héber Imre elnök üdvözölte a megjelenteket, majd Ádám Emil által vezetett kórus adott elő, hatal­mas sikerrel. y A programm folytatása díszvacsora volt, amelyen Kovács Sándor főkántor gyúj­totta meg a Menora gyertyáit és a vendégek a kórus vezetésével elénekelték a Móauz Curt. Dr. Salgó László országos főrabbi mondott ünnepi beszédet, amelyben összeha­sonlítást tett a régi, szenvedésekkel telített Chanukák és a jelen reményteljes ünnepe között. Öt követte dr. Nachum Goldmann felszólalása, amely a zsidóság nagy fiának emelkedett szellemében adott kifejezést a magyar zsidóság és a Rabbiképző Intézet iránt érzett nagyrabecsülésének. Jakov Fischman moszkvai főrabbi a hetiszakaszhoz fűzte nemes veretű megjegyzéseit, majd a Magyar Zsidók Világszövetsége nevében Kel­ler László igazgatósági másodelnök rámutatott felszólalásában arra, hogy a Világszövet­ség azért fáradozik, hogy a magyar zsidósággal való kapcsolata tovább erősödjék és fej­lődjék. A magyar zsidóság küldöttségének novemberi látogatása is ennek a törekvésnek jegyében folyt le. Ez a látogatás méltóan bizonyította, hogy a magyar zsidóság virágzó ága a világ zsidó fájának. A Magyar Zsidók Világszövetsége szívügyének tekinti a ma­gyar zsidó kultúrális örökség ápolását. (Folytatása 6. oldalon) FEDERATION OF HUNGARIAN JEWS IN GREAT BRITAIN ANGLIAI MAGYAR ZSIDÓK EGYESÜLETE 111 REGENTS PARK ROAD, LONDON NW1 8UR Tel: 01-722 1291 BRITISH SECTION of the WORLD FEDERATION OF HUNGARIAN JEWS KÖSZÖNET KAY VALY, az Angliai Magyar Zsidók Egyesületének népszerű főtitkára olyan nagyszámú kondoláló levelet és táviratot kapott férje elhalálozása alkalmával, hogy arra nem képes Írásbeli köszönetét küldeni, bármennyire is szeretné. Ezúton köszöni meg mindazoknak, akik gondoltak rá, a megemlékezéseket. XXX Óriási anyagi és erkölcsi siker jegyében zajlott le az Angliai Magyar Zsidók Egye­sületének hagyományos decemberi Chanuka Bazárja a Porchester Hall elegáns terme­iben. A Bazár sikere a Tisztikar, Választmány, a Hölgy bizottság és elsősorban Tit­kárságunk lelkes munkáját dicséri. Ezúttal a többszázfőnyi közönség körében először lehetett örömmel látni tagságunk fiatalságának képviselőit is. Az idén is, mint mindig, az angliai és az angliai-magyar zsidó kereskedelmi világ árúkkal és pénzadományokkal járult hozzá a Bazár anyagi sikeréhez, amelynek összegéből az Egyesület továbbra is gondoskodni kíván az arra rászorultakról. A FETTMAN - KATEDRA FELAVATÁSA A JERUZSÁLEMI HÉBER EGYETEMEN Fényes külsőségek között avatták fel a jeruzsálemi Héber Egyetemen a Fettman Margaret és József emlékének szentelt tanszéket,amely a közép­európai zsidók történelmét és ennek keretében a magyar zsidóság történe­tét fogja oktatni. A december 21.-én megtartott megnyitó ünnepségre megérkeztek a Fettman-család tagjai, élükön a házaspár leányával, vejével és gyermekei­vel, Lorraine, Steven, Jeffrey és Scott Strauss, valamint az elhúnytak test­vérei családjukkal, úgyszintén a Fettman-család Izraelben élő tagjai is. A tanszék alapításának gondolatát a Fettman-család tanácsadója, dr. Carmil­­ly-Weinberger Mózes egyetemi tanár, volt kolozsvári főrabbi vetette fel, aki nejével együtt természetesen szintén résztvett az avatáson és beszéde jelezte a tanszék megnyitását. A Magyar Zsidók Világszövetsége részéről Waldman J. Tibor, a központ elnöke jelent meg, aki tisztét 1977 július 3. napjáig töltötte be, továbbá dr. Braham L. Randolph, újonnan megválasz­tott elnök és Farkas Ervin dr. központi igazgató. A Magyar Zsidók Világszövetsége tagozatai részéről az izraeli köz­pont elnöksége testületileg, az angliai tagozat részéről pedig Donáth Lász­ló elnök és Erdőházi Hugó elnökségi tag, lapunk angliai munkatársa volt jelen. Résztvett az ünnepségen a Fettman-család állandó orvosa és meghitt barátja, dr. Perl Gizella orvosprofesszor is. Az ünnepséget Avraham Harman, az Egyetem elnöke, volt amerikai nagykövet nyitotta meg. Dr. Carmilly professzor avató beszédét követőleg Waldman J. Tibor, az elhúnyt alapítók baráti köre nevében tisztelgett a Fettman-házaspár emléke és a nagyjelentőségű tanszék előtt, öt követte dr. Braham professzor felszólalása, aki a Magyar Zsidók Világszövetsége nevében ösztöndíj alapítását jelentette be olyan diákok részére, akik a tanszék keretében fogják tanulmányaikat sikeresen folytatni. Farkas Ervin dr. olvasta fel az ösztöndíjat alapító okiratot és nyújtotta át Strauss Lor­­raine-nek, aki azt a család nevében továbbította az egyetem elnökének. A felszólalásokat követőleg Jacob Katz professzor, aki jelenleg a tan­szék vezetését látja el, megnyitó előadást tartott a magyar liberálisok ké­tes magatartásáról a zsidósággal szembeni tárgykörben. A zsúfolt terem hallgatóságára a megnyitó ünnepség mély benyomást keltett. Az ünnepséget követőleg az egyetem díszvacsorát rendezett a Fett­man-család tiszteletére, amelyen a Magyar Zsidók Világszövetsége részéről dr. Neeman Abrahám központi társelnök ésdr. Hermann Dezső ügyvéd, a központi elnökség tagja méltatta az esemény jelentőségét.

Next

/
Thumbnails
Contents