Newyorki Figyelő, 1977 (2. évfolyam, 6-22. szám)

1977-01-14 / 6. szám

Tájékoztató II. évf. 6. szám — 1977. január 14. — Ára 25 cent Az amerikai magyar zsidóság hangja Diplomáciai figyelő IZRAELI FIGYELŐ A FRANCIÁK SZABADON ENGEDTÉK A 11 IZRAELI ATLÉTA GYILKOSÁT A BELPOLITIKAI HARCTÉR IZRAELBEN Minden esetben, ha a nemzetközi közvélemény olyan diplomáciai eseményről értesül, ami felháborítja az emberi erkölcs győzelmébe vetett hitet, naivul azt a re­ményt táplálja, hogy ilyen még egyszer nem fordulhat elő — ez volt az utolsó, ilyen eset. A naivitás azonban napról-napra megbosszúlja magát Hihetetlenül hangzó cse­lekményeket követnek el- nemcsak egyesek, de független, magukat demokratikusnak és kulturáltnak valló államok — szemrebbenés nélkül és — óini még ennél is fájóbb — a világ hallgat vagy szemforgató álszenteskedésen kívül nem történik semmi, - minden megy tovább a maga útján. Jól emlékezünk még a hősies entebbe-i akciót követő nemzetközi tragikomédiá­ra, amelynek során az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsában a különböző államok képviselői, mint rossz ripacsok játszottak áldatlan szerepet, hangoztatván, hogy az egyik tagállamának területi sérthetetlenségét taposta porba az izraeli támadás, mert Idi Amin szegény Ugandája védtelenül állt szemben a meglepő izraeli terrortámadással, a­­mely jónéhány ugandai állampolgár meggyilkolását is maga után vonta. És ez a „vád,, napokon keresztül foglalkoztatta a Biztonsági Tanácsot. Minden jótét lélek azt hitte, hogy ezzel a tragikus diplomáciai bohóckodás egyszersmirsdenkorra véget ér. Tévedés volt ezt hinni. Ami e napokban történik, az nemcsak a nemzetközi jogrendnek, az álta­lános emberi erkölcsnek, de minden normális emberi logikának megcsúfolása is egyben. Röviden az történt, hogy Abu Daoud, a müncheni olimpiászon elkövetett tömeg­­gyilkosság kitervezöje, amelynek 17 személy, köztük 11 izrae-’i atléta esett halálos ál­dozatául, - egy palesztinai küldöttség hivatalos tagjaként (!), hamis iraki útlevél birto­kában, megérkezett Párisba, hogy résztvegyen egy néhány nappal azelőtt meggyilkolt palesztin aktivista temetésén. Az Interpol tudomást szerzett a látogatásról és a nemzet­közi, benne a francia rendőrség dícséretreméltó együttműködésének eredményeként a tömegggyilkost letartóztatták. Ugyanakkor megérkezett a francia igazságügymmisz­tériumba Nyugat-Németország és Izrael hivatalos kiadatási megkeresése Abu Daoud kiszolgáltatása iránt. Lehetséges, hogy jogi szempontból Izrael kiadatási kérelme nem volt teljesen helytálló, mert a terrorcselekmény nem izraeli, hanem német területen történt. Két­ségtelen azonban, hogy a nyugatnémet kiadatási igény nemzetközi jogi szempontból és Franciaország és Nyugat-Németország között fennálló kiadatási egyezmény értel­mében teljesen jogos volt. Mi történt azonban ? A francia államelnök kinevezési hatás­körébe eső legfelsőbb bírósági tagok úgy döntöttek, hogy a kiadatási kérelmek nincse­nek minden megkívánt alakszerűséggel ellátva, ezért azokat elutasították, Aba Daoudot azonnal szabadlábra helyezték és szoros rendőri őrizet mellett a reá váró repülőgéphez szállították a repülőtérre, ahonnan néhány óra leforgása alatt megérkezett Algériába. A tényálláshoz hozzátartozik, hogy Abu Daoud védőjének szabadlábra helyezési ké­relméhez az áilamügyész is csatlakozott. A francia kormány döntése világszerte mély felháborodást okozott. A francia törvény alakszerűségnek meg nem felelő kiadatási kérelmek kiegészítésére 18 napi határidő enged, de az államelnök irányítása alatt álló „független,, bíróság nemcsak, hogy nem tartotta fogva a tömeggyilkost a 18 napi időközön belül, hanem az arab protektorokkal összejátszva az előre megrendelt repülőgéphez szállította — a legna­gyobb fürgeséggel — a vezető pozíciót betöltő merénylőt. FIZESSEN ELŐ A NEWYORKI FIGYELŐRE ÉVI 7.50 DOLLÁRÉRT 21st Century Hung. Publ. Corp., 205 East 85th St., New York, N.Y. 10028 Előfizetek egy évre a Newyorki Figyelőre. Mellékelten küldöm az előfizetési díjat: 7.50 dollárt. Név:___________________________________________ Cím:___________________________________________ ____________________________ Zip Code: _________ Telefonszám:____________________ Rabin miniszterelnök, miután három héttel ezelőtt szélnek eresz­tette a Vallásos Párthoz tartozó mi­nisztereit és kormányát kisebbségi kormánnyá alakította át, azt vallja, hogy kabinetje nem ideiglenes és tel­jes joggal folytathatja „békediplomá­ciáját.,, Az eredetileg novemberre terve­zett választásokat májusban fogják már megtartani. A törékeny uralmat birtokában tartó Munkapárt belső és külső problémákkal egyaránt találja magát szemben. Az ellenzéki pártok mindent elkövetnek, hogy a Munka­pártot teljes kisebbségbe szorítsák, belsőleg viszont a miniszterelnöki tisztségre Rabinon kívül további két aspiráns jelentkezett Peresz hadügy­miniszter és Abba Even személyében. Peresz régi ellenfele Rabinnak és az 1974. évi pártválasztáson szűk szava­zatarányban, 298 szavazat 254 elle­nében, sikerült Rabinnak a minisz­­teielnöki tisztséget elnyernie. Abba Event pedig megalapozott nemzet­közi tekintélye és az ellenféllel való tárgyalókészsége teszi esélyessé a vá­lasztási harcban. Ugyanakkor Jigal Jadin professzor, az archeológia vi­lághírű tudósa is hűtlenné vált a tengeri tekercsmaradványok kutatá­sához és politikai pártot alapított,oly jelszóval, mint Carter Amerikában, Ford ellen: „Demokratikus Mozga­lom a Változás Érdekében.,, A 120 tagot számláló Kneszet­­ben 1977 májusa után előrelátható­lag az eddigiektől eltérő pártarány, politikai helyzet fog előállni. Az a­­merikai zsidóság csak egyet tehet: szorosabbra vonja össze sorait, hogy készen álljon akkor, amikor Izrael Államának szüksége lesz a világ zsi­dóságának erkölcsi és anyagi támoga­tására. A diplomáciai felháborodás megnyilvánulásaként Izrael hazarendelte párisi nagykövetét, Nyugat-Németország hivatalosan tiltakozott, a washingtoni State De­partment megütközését fejezte ki, ugyanígy Carter megválasztott elnök is, de sietve hozzátette, hogy a francia államelnökkel tervezett telefoni megbeszélésében, — amely nemzetközi gazdasági kérdésekkel fog foglalkozni, - valószínűleg ez az ügy nem fog szóba kerülni... A nemzetközi zsidó szervezetek felháborodásuknak adnak sorozatosan kifeje­zést. Az amerikai zsidó szenátorok szintén fel vannak háborodva, de az arab államok olajzsarolása ezúttal is megteszi majd hatását és a nemzetközi diplomácia sürgősen na­pirendre fog majd térni az ügy felett, amely annyira kikezdte érzékenységüket és a nemzetközi jogba vetett erős hitüket... FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA! HIRDESSEN LAPUNKBAN! Megh ívó A TWENTY-FIRST CENTURY HUNGARIAN PUBLISHING CORP. (A Newyorki Figyelő szerkesztősége) tisztelettel meghívja önt, olvasóit, barátait és a magyar irodalom iránt érdeklődőket az 1977. január hó 18. napján, kedden este 8.30 órai kezdettel az Amerika-Izrael Barátság Háza (136 East 39th Street, Manhattan) auditóriumában Dr. Links a Arthur tiszteletére rendezendő F OGADÁSRA abból az alkalomból, hogy önéletrajzi műve, VISSZANÉZEK... % a kiadóvállalat gondozásában elhagyja a sajtót. A meghívó belépőjegyül szolgál. Frissítőket felszolgálnak. A RENDEZÖBIZOTTSÁG

Next

/
Thumbnails
Contents