Newyorki Figyelő, 1977 (2. évfolyam, 6-22. szám)

1977-01-14 / 6. szám

2 NEWYORKI FIGYELŐ 1977. január 14. World Federation of Hungarian Jews Magyar Zsidók Világszövetsége — America-Israel Friendship House 136 East 39th Street, New York, N.Y. 10016 — Tel.: 683-5377 Bnai Zion hírei America-Israel Friendship House 136 East 39th Street, New York, N.Y. 10016 — Tel.: 725-1211 Rovatvezető: KAHAN KÁLMÁN EGY SIKERES KÁRTYADÉLUTÁN ÉS TANULSÁGAI Előző számunkban -anyagtorlódás folytán- nem volt lehetőségünk az 1976. december 16.-án lefolyt kártyadélutánról jelentésünket közölni. Pedig a női osztály részéről, a Central Business Mens Club vendégszeretetéből rendezett társadalmi össze­jövetel nemcsak jelentést, de kiemelést is érdemel. Amint Nánási Jolié, a női osztály elnöknője, felszólalásában kifejtette, függetlenül az összejövetel kétségtelenül jelen­tős anyagi eredményétől, fontos és a szervezet számára lényeges siker abban nyilvá­nult meg, hogy a háziasszonyok, FARKAS IBY, FOGEL SYLVIA és SUNSHINE OLGA meghívására, a testvérszervezetek jelentős számban voltak képviselve annak jeléül, hogy a newyorki magyar-zsidó társadalom felismeri az idők szavát és testvéri összefogást bizonyít minden jótékony cél érdekében. * / A háziasszonyok a délután sikere érdekében valóban kitettek magukért. Ejt­nappá téve fáadoztak azon, hogy a bazár bőséges és változatos legyen. Hívásukra és kérésükre a széles baráti kör megmozdult és értékes bazárárú özönlött a délutánra. NÁNÁSI JOLIÉ elnökasszony köszöntötte a megjelenteket és mondott szívből jövő köszönetét a CBC vezetőségének, elsősorban népszerű elnökének, SIPOS LOUIS barátuknak, aki, mint a múltban oly sokszor, ismét felajánlotta a Club helyiségeit és alkalmatosságait a rendezvény lebonyolítására. nappá téve fáradoztak azon, hogy a bazár bőséges és változatos legyen. Hívásukra és A M ANH ATT AN-R EG ION VEZETŐSÉGI ÜLÉSE A legtöbb magyarajkú csoportot is magéban foglaló Manhattan-tartomány legutóbbi, január 5.-én tartott vezetőségi ülése a Bnai Zion-tevékenység legjelentő­sebb eseménye, a minden év február havá­ban lefolyó Order Day Award Dinner elő­készületei jegyében folyt le Farkas Alfréd elnök vezetése mellett. Az egyes bizottságok jelentéseinek elhangzása után néhány, időközben szüksé­gessé vált személyi változás bejelentésére került sor. így a főpénztárosi teendőket a jövőben HALÁSZ LÁSZLÓ, míg a United Jewish Appeal bizottság elöljárói feladata­it PARNESS JÓZSEF fogja ellátni. RAYMOND M. PATT volt országos elnök és a Bnai Zion izraeli alapítványainak új elöljárója (aki a néhai dr. Harris J. Levine utóda e tisztségben) egyben az idei. sorrendben 69. Order Day felelőse, vázolta a feladatokat, illetve a teendőket, amelyek minden egyes csoportra hárulnak. A febru­ár 20.-án, vasárnap este a Hilton-szölló Grand Ball Room-jában rendezendő nagy esemény keretében kerül sor a Bnai Zion idei nagy aranyérmének kiosztására. Ezút­tal az Ameri ka-Izrael Barátság nagy arany­érmét SIMCHA DINITZ-nek, Izrael wa­shingtoni nagykövetének nyújtják át ünne­pélyes keretek között. Az előjelek szerint az idei Order Day Dinner a korábbiak fé­nyét túl fogja szárnyalni. A vezetőségi ülés keretében kelle­mes műsor is volt, a Freedom Lovers Band előadásában, amely főleg Kárpátaljáról legutóbb érkezett, magyarajkú ifjú zene­kedvelőkből van szervezve, élükön ROTH ERVIN, a kárpátaljai ifjak csoportjának agilis elnökével és FRIEDMAN VIKTOR karmesterrel. A délután sikere nyomán általános az a vélemény, hogy az összejövetel erkölcsi eredménye jó előjele annak a mozgalomnak, amely a napokban lefolyó amerikai tago­zati választás során fog kifejezésre jutni és amelynek célja a newyorki magyar-zsidó társadalom egységének minden eddiginél erősebb kialakítása. Megh ívó A MAGYAR ZSIDÓK VILÁGSZÖVETSÉGE AMERIKAI TAGOZATA rendes évi közgyűlését az új tisztikar megválasztására 1977. január hó 18. napján, kedden d.u. 7 órai kezdettel tartja az America-Israel Friendship House (136 East 39th Street,Man­hattan) nagy auditóriumában, amelyre a szervezet tagjait, barátait és az érdeklődőket tisztelettel meghívom. Választójoga annak a tagnak van, aki nincs tagdíjhátralékban és tagsági igazolvánnyal rendelkezik. NAPIREND. Elnöki megnyitó és beszámoló a tagozat három évi működéséről Pénztári jelentés és ellenőri jelentés Határozathozatal a felmentvény megadása tárgyában Az új vezetőség megválasztása Az új elnök székfoglalója Esetleges indítványok. ROTH JÓZSEF elnök TOP of The MEAD0 WS AZ UHJA MŰSOROS DÉLUTÁNJA Január 9.-én, vasárnap délután az United Hungarian Jews of America jól si­került műsoros összejövetelt tartott a Ba­rátság Ház teljesen megtelt áuditoriumá­­ban, FREITAG WALTER elnök köszön­tötte a testvércsoportok és más szerveze­tek jelen volt nagyszámú képviselőit, az UHJA tagságát, rámutatva! hogy a teljes bevétel a ramat-gani Medical Center céljait szolgálja. A magyar dal-műsornak nagy si­kere volt. A Theodor Herzl Lodge, amely egyike a legrégibb Bnai Zion-csoportoknak és amelynek keretében számos magyarajkú cionista is működik (ezidőszerinti elnöke a magyar nyelvterületről származó TRIXIE lével növelte a ros-haajini gyermekkolónia érdekében tett jelentős felajánlását: filmen vetített ügetőversennyel ! A lóversenyt a Barátság Ház auditóriumában mutatták be, frissítők felszolgálása mellett. 2 dolláros fogadásokkal számosán értek el nyere­ményeket. A Theodor Herzl Lodge egyébként még október 27.-én nagyszabású fogadást endezett a Barátság Házban PÁRNESS MELVYN, a központi vezetőség új titkára tiszteletére, aki ennek a páholynak egyik igen aktiv vezetője is.Az ifjú vezető tisz­teletére akkor 140 ezer dollár értékű State of Israel Bond-ot jegyeztek a jelen­voltak. A Bond-kitüntetést az akkor még élt dr. Harris J. Levine nyújtotta át az ünnepeknek. AZ AMERIKAI TAGOZAT VÁLASZTÁSAI ELÉ Az amerikai tagozat e héten lefolyó választásai elé a newyorki magyar társada­lom nagy bizakodással néz. A választást megelőző fáradozások azt bizonyítják, hogy a magyar-zsidó közélet aktiv tagjai mind nagyobb számban kívánnak munkát vállalni a szervezet keretében, megértve az idők szavát és annak szükségét, hogy az egyetemes zsidó népre és Izrael Államára váró feladatok megoldásában egységes amerikai zsidó társadalom álljon Izrael kormányának segítségére. Magyar-zsidó vonalon ez az össze­fogás ennek a célnak érdekében múlhatatlanul szükséges. A hivatott régi és a most csatlakozó új vezetők egytől-egyig lelkes, hozzáértő és önfeláldozó személyiségek, akiknek jelenléte és a munkában való részvétele biztosíték arra, hogy az amerikai magyar-zsidó társadalom egységesen, készen áll a problémák leküzdésére. RESTAURANT Located At Rooftop Inside The HOLIDAY INN OF NORTH BERGEN Mr. Victor invites you to wine, dine in elegance and enjoy our famous Continental Cuisine. WE’RE OPEN 7 DAYS WEEKLY BUSINESSMEN’S LUNCHEON Mon. thru Fri. from 11 A.M. to 3 P.M. For Information Call: Mr. Victor or Mr. Paul 348-3424 or 348-3600 2750 TONNELLE AVE. (near Rt. 3) NORTH BERGEN. N J. Felekezeti és nemzetiségi Utazzék a különbség nélkül BNAI ZION TRAVEL csatlakozzunk az Amerika-lzraei barátságot departmentjén keresztül AMERICA-ISRAEL ápoló AMERICA-ISRAEL FRIENDSHIP HOUSE 136 East 39th Street, New York, N.Y. 10016 FRIENDSHIP LEAGUE-hez — Tel.: 725-1211; 725-1232 — 136 East 39th Street, New York, N.Y. 10016 Állandó kül- és belföldi csoportos utazások

Next

/
Thumbnails
Contents