Népszövetség, 1909 (3. évfolyam, január)

1908-01-01

III. évfolyam. Budapest, 1909. Január hó. ORSZÁGOS MAGYAR SZOCIÁLIS ÉS KÖZGAZDASÁGI LAP. A „HÁZI- ÉS NÉPIPART FEJLESZTŐ ORSZ. BIZOTTSÁG“, AZ ALKOHOL ELLENES EGYESÜLETEK ÉS A KIVÁNDORLÁS ELLENI MOZGALMAK ÉRDEKEIT SZOLGÁLÓ SZAKLAP. Szerkesztőség: Budapest, II., Csalogány-u. 52. Felelős szerk. és laptulajdonos: hova a lapra vonatkozó összes postai küldemények cimzendök KUNÉRY KÁLMÁN. Kiadóhivatal: Budapest, II., Csalogány-u. 52. MEGJELEN MINDEN HO VÉGÉN. Előfizetési ár: Egy évre 5 kor. Otrasőitűkhöz?! Lapunk Ill-ik évfolyamának 1-sö számát uj köntösben bocsátjuk tisztelt olvasóink elé azzal a kijelentéssel, hogy az „ORSZÁGOS MAGYAR“ jelszót azért kellett felvennünk, mert az utóbbi időben hol felekezeti, hol más egyéb érdeket szolgálva lapunk elméhez hasonló folyóiratok és időszaki lapok jelentek meg. Fennállásunk óta a községek s a szegény emberek erkölcsi és anyagi előbbrevitelét célzó szociális eszmék megvalósításán küzdöttünk s küzdünk továbbra is a nélkül, hogy hangzatos frázisokkal iitnök a nagy dobot munkálkodásunk mellett. A mi tevékenységünk mellett tények beszélnek. Az elmúlt évben félszázat meghaladó népgyülésen szerepeltünk saját költségünkön, a melyeken a nemzet­köziek téves tanait, haza- és vallás ellenes fondorlatait ismertettük. Azonkívül körülbelül ugyanannyi helyen házi- és népipari előadásokat tartottunk. Felvilá­gosítottuk a népet a kivándorlási ügynökök üzelmeiről. A kivándorlással járó bajokat, áz amerikai viszonyokat leplezetlenül állítottuk a tévelygő nép elé azzal a hazafias meggyőződéssel, hogy munkaszeretettel és józan, becsületes életmód­dal élve, nincs a világon hely, mely édesebb kenyeret teremne, mint a mi szép­séges magyar hazánk! A mikor még arra kérjük tisztelt olvasóinkat, fogadják lapunkat az „ORSZÁGOS MAGYAR NÉPSZÖVETSÉG“-et uj köntösében is oly szeretet­tel, mini a mily szeretettel munkálkodunk mi is a községek s a nép sorsának javításán — s a mily szívesen vették azt a múltban régi köntösében is — vagyunk kiváló tisztelettel az „Országos JfEaggar Népszövetség“ szerkesztősége és kiattá hivatala.

Next

/
Thumbnails
Contents