Nemzeti Népművelés, 1906 (1-10. szám)

1906-08-15 / 1. szám

1906. augusztus 15. NEMZETI NÉPMŰVELÉS 3 szültek? Egy-egy értéktelen memorándumot. Ezeknek gyártásában virágzik talán legjobban a honi ipar. Egyéb , dolgokat, melyek talán egy kis zajt ütnének, melyek fel­riasztanák a minisztert csendes nyugalmából, úgy elkerül­jük ezeket, mint a tüzes ménkűt! Minden lépésünkre úgy vigyázunk, hogy, jaj ! fel ne ébredjen a — fizetésrendezés! Pedig mit kívánunk? Hiszen a mit követelünk az is csak rongyos alamizsna! Hát azért az egy pár koronáért csúszszunk-mászszunk! ? Vájjon hány tisztviselője van Magyarországnak, a kik négy középiskolai osztálylyal 3-szor, 4-szer annyi fizetést élveznek, mint mi tanítók, sőt hivatalból még ezen kívül 2--3 száz korona mellékesük is van. Bizonyára eltörpül ezek mellett a tanítói kar! De azért azok a négy középiskolás tisztviselők hangosabbat mernek kiáltani a kenyér után, mint mi s ahelyett, hogy hetek számra szónokolnának és vaggon számra gyártanák a memorándumokat: tesznek, cselekszenek, odamennek a miniszter elé annyiszor, a hányszor kell, de nem adják j fel a követelésüket a kegyelmes - kézszoritásért! Jól mondja Földes Géza, hogy egy szó sem hangzott el az uj kormány ajkáról, mely a tanító nyomor meg­szűnését ígérte volna; egy szóval sem említi, Ön sem (t. i. Apponyi), hogy az égbekiáltó igazságtalanságnak véget vet; s egy halvány biztató sugár sem jelzi a költség- vetésben, hogy uj miniszterünk mit akar, mit tervez a tanítók jobb jövője érdekében. Pedig mi nemcsak a rendes törzsfizetésünk javítását kívánjuk, hanem kívánjuk azt is, hogy a tanítók ötöd­éves korpótléka 100-100 koronáról 200-200 koro­nára elítéltessék fel s ennek esedékessége minden ötö­dik évre, öt ízben legyen megállapítva. Miniszterünk szavát — mert úgy sem Ígért még semmit sem — nem köti semmi. Mint az előbb is mon­dottam, a legtöbb állami tisztviselőnek a rendes fizetésén kívül még mindig 2-3 kor. mellékes jövedelme és pedig hivatalosan mellékes jövedelme van, egyedül a tanító az, aki arra a szégyenletes, nyomorúságos fizetésre kényte­len támaszkodni. Nincsen több pálya, amelyen az ember annyira el volna zárva mellékes jövedelmek elől, mint a tanítói pályán. Szakpálya lévén, természetes, hogy egy irányból sem jöhet semmi. Ami volt - a privát órák tartása — azt is megirigyelték tőlünk. Joggal kívánhatjuk tehát, hogy, ha más tisztviselőknek van mellékesük, elő­lünk pedig minden el van zárva, adja meg a kormány a rég megérdemelt rendes fizetésjavitáson kívül a 200 koronás korpótlékot is. Bár minszterünktől — akit mindenképpen nagyra tudunk becsülni s akiben még eddig erős a bizalmunk — még csak a rendes fizetés javításának dolgáról sem kap­tunk „csak egy biztató szót“ sem, mégis reménynyel és bizalommal tekintünk az ismeretlen jövőnk elé, mert erőt önt lelkűnkbe ez az egy név: Apponyi! De, ha e név is j megcsal bennünket. . . Oh! ássátok meg akkor a nemzet nagyságának sírját . . . Temetkezzünk . . . Mert amely nemzetnek nagyjai meg nem értik a nemzet napszámosainak a nyomorból előtörő jajkiáltásait: az ilyen nemzet nem követelhet a maga részére életet. Pálinkás Béla. SÓH fl].*)- R váczi éhségsztrájk. — — Más tanító egész életében éhezik és senki sem vesz tudomást róla. fiz a Tarczai két nap óta bőjtöl és tele van vele az egész ország .... *) n iw-bói. A kiadó jelentése. Előfizetési felhívás. A Nemzeti Népművelés előfizetési árát oly csekély összegben állapítottuk meg, hogy ennél olcsóbb tanügyi lapot nem lehet kapni. Az előfizetési árak ezek: egy érre .............................(i korona fé l évre..............................•'! korona. Fél évnél rövidebb időre előfizetni nem lehet. Ezen olcsó előfizetési ár mellett még a, következő kedvezményeket adjuk előfizetőinknek: 1. Minden előfizető a Székely-féle Beszéd és értelemgyokorlati két kötetes munkát 4'40 helyett 2 40 kor.-ért, a Pálinkás-féle Egyetemes Pályamutatót pedig - melyről a legelső fő­városi lapok is dicsérettel és elismeréssel nyi­latkoztak — 6'50 helyett 5 kor.-ért rendelheti meg. 2. A Nemzeti Népművelés minden számá­hoz folytatólagos mellékletekben fogják kapni az előfizetők Pálinkás Bélának „ Vezérkönyv a beszéd- és értelem gyakorlatok tanításához az elemi népiskola I. oszt. számára“ ez. mun­káját, mely a legújabb miniszteri tanterv alap­ján készült. A „Nemzeti Népművelés“ kiadója: Kovács Gyula, Nagybánya. R gör. kát. és gör. kel. felekezeti tanítók anyagi helyzete. Elismert dolog, hogy nálunk Magyarországon a ta­nítói állás anyagi helyzete általában feíekezet és nemze­tiség külömbség nélkül a legutolsóbb helyen van. A do- táczió olyan kevés, hogy nincs arányban sem a tanítók kulturális készültségével sem a megélhetési viszonyaink­kal. A tanítói képesítést a főgimnázium vagy főreáliskola tanfolyamának befejezésével és az érettségi vizsga letel­tével legalább is egyenértékűnek kell tekinteni. A meg­élhetési körülményeink annyira megváltoztak, hogy a ta­nító állásához illően, már nem élhet meg 1000 korona évi fizetésből sem, pedig 1000 kor. fizetést igen kevés tanító

Next

/
Thumbnails
Contents