Nagykárolyi Hirlap, 1899 (1. évfolyam, 1-4. szám)

1899-08-30 / 1. szám

*0 * I - - ■ Mutatványs iá ni. 7 MaiTjr-líárolj, I§99. 1. évfolyam l-ső szám. L/ u <ri- LU Szerda, augusztus 30 Társadalmi, szépirodalmi és közgazdasagi hetilap. MEOJELEWIK MINDEK SZERVÁN HEGGEL.. ELŐFIZETÉSI-DIJAK: Egy évre .........................., . . 3 frt. Fél évre....................................1 „ 50 kr. Negyed évre.......................... 7ö „ Egyes szá m ára 8 kr. Tanítóknak és községi jegyzőknek egy évre 2 fr SZERKESZTŐSÉGI e Kiadóhivatal: Deák-tér, 216. sz Felelős szerkesztő : Kié :e«bacll Mór. Főmunkatársak : Roscvsl'eld Zsigmond. és Flicsz tlenrik. HIRDETÉSEK legjutányosabb árban felvétetnek NYILTTÉR petit sora 30 kr. Minden hirdetés után bélyegilleték 30 kr. Lap tulajdonos : Yider Jakab. E Ej ŐFIZ E TÉSR E ! — A „Nagy-Károlyi Hírlap“ programmja. ­Vidéki hírlapnak csak akkor van létjogo- gosultsága, ha kizárólag az a város és a legközelebbi vidékének közügyeivel foglal­kozik tüzetesen, a melynek érdekét is min­den tekintetben előremozditani alapításánál fogva hivatva van. Manapság a gombamodra szaporodó fő­városi napilapok és folyóiratok által a kö zönség a nagy vilég napi eseményeiről, po­litikai, társadalmi és művészeti kérdéseiről semmi kívánni valót fenn nem hagyó rész letességgel értesül. Természetes azonban, hogy ezen lapok az egész nemzet, az ösz- lakosság lapjai lévén, mindenkor csak or­szágos érdekű dolgokkal foglalkozhatnak és foglalkoznak. Feltétlenül szükséges tehát, hogy ezeken kivül in éle nagyobb vidéki városnak, líteg'TBgytíii a.' .Húga bajai KLiO.i oigttiiJTuu. a hol a várost és vidéket közvetlenül ér­deklő közügyek, társadalmi és gazdasági kérdések alaposan és mindenkor a közczél javára megvitathassanak ; kell hogy legyen egy oly lap, mely éber figyelemmel kisérje a helyi érdekű közügyeket minden ágaza­taiban és a hol keli férfias nyíltsággal mu tasson reá a fonákságokra. A napvilágától szétrebbenek a denevérek, melyek csak az éj sötétjében szerezhetik meg táplálékukat. Ezeknek figyelembev telével városunkban régen érzett hiányt vélünk pótolni, midőn lapunknak, a „Nagy-Károlyi Hírlap“ nak első számát Isten nevében ezennel közreadjuk. Első pillanatra tálán merész vállalkozás­nak fog feltűnni Nagy-Tároly ban egy har­madik hetilap alapítása de ha tekintetbe veszszük, hogy városunknak daczára a már eddig is létezett két laptársunknak, a szo­ros értelemben vett helyi sajtója eddig nem veit: be lógjuk látni, íogy egy harmadik heti lapra a jövőben égető szükség van. Köztudomású ugyanis, hogy helyi lap- táisaink minden kényes bb természetű ügy­ben tartózkodó állást foglalnak el és a fel merülő szenzátiós híreket, mihelyt azok valamely szereplő egyéniség érdekeit leg­távolabbról és érintik egyszerűen ignorálják és igy a közönség, csak azon dolgokról nyer tudomást a melyek tulajdonképpen nem és érdeklik. A „Nagy-Károlyi Hírlap“ Nagv-Károly Üö V' iúvke Ulti-í ,Ki ÜTViUuuvv i Ti vt iu.óo leend. Minden egyes czikk, újdonság tárgyila­gosan, senki és semmi által be nemfolyá- soltatva, igazságosan, őszinte szókimondó bátorsággal lesz megírva. Tárcza és Csarnok rovatunkban kizáró­lag, csak irodalmi színvonalon álló, abszo­lút becsű költemények, elbeszélések, rajzok, történelmi czikkek, népmondák és tudomá­nyos ismeretterjesztő közlemények fognak napvilágot látni. Közgazdasági rovatunk vezetését e téren szakavatott egyén vállalta el. Karczolatok rovatainkban közölni fogjuk a városi, vármegyei, egyleti, intézeti stb. életre vonatkozó találó gondolatokat, szó­játékokat,^ a csapongó elme perzselő szikráit, hogy ebben az olvasó élvezetes olvasmányt fog találni. Szerkesztői üzeneteinkben előfizetőinknek minden időszerű napikérdésről, ügyes-bajos dologról szívesen szolgálunk lelvilágositás- sal, úgy hogy abból bárki érdekes hasznot, illetve tanulságot vonhat le. Állandóan közölni fogjuk a Nagy-Károly városa kereskedőit és: iparosait érdeklő leg­közelebbi országos vásárok jegyzékét a helyi piacz utolsó árfolyamának kimutatását, a helyben megtartartandó ingatlan árverések jegyzékét és egyéb itt fel nem sorolható oly közleményeket, melyek folytán lapunk városunkra nézve csakhamar nélkülözhe­tetlen leend. Midőn tehát a t. közönség bizalmának CŐ;cgv:T:;é l.é.j.Ü kijelentjük, hogy min­den tehetségünkkel azon leszünk, miszerint ezen előlegezett bizalomra, minden várako­zást felülmúló módon rászolgáljunk. Végül megjegyezzük, hogy olvasóink szá mára bárminő tényleges sérelem elleni fel­szólamlásokra vagy a közjó előmozdítását czclzó indítványok megtételére minden dí­jazás nélkül szívesen és készséggel nyuj- 1 tünk tért. Tekintve, hogy mindezekért lapunk oly [ csekély anyagi áldozatot kíván a t. olva. Tűz örök harcz. (Tárgy : Jókai „Életemből“ ez, könyvéből merítve ) Vad virágos, néma rónán Ott pihen két néma bajnok, A moszkó és a muzulmán, — Föld felé fordulva arezok. Szellő porral hinti őket, Orvmadár kereng fele tlök, — Őszre rajtok zöld halom lelt, Rá a szél virágmagol vet. Más tavaszra rózsabimbó Kelt ki a muzulmán sírján, — A moszkóén kék iringó Hajnaltájon lágyan ringó. S hogy, megindul zengve zordul Délről, északról a vad szél, Fent a síron úgy kerengve Mintha száz rém élne benne,— lm vadul összefonódnak Leng a légbe' galy, levélke, Majd a föld felé konyáinak Majd ziláltan fel az égre . , . . Porszem indul porszem ellen, Est felé szűnik a harcz csak" Elpihen a kél vad ellen, Rajtok át hold fénye /ebben .... Bródy Miklós. C1IAISÉLONG. — A „Nagy-Károlyi Ilivlap“ eredeti tárczája. — A csodaszép hölgy, asszonymódra, lábat maga alá szedve, kuporodott töl a chaislongra. Hosszú fekete pillákkal árnyalt mandula vágásit nagy szemei a tenger színéhez vol.ak hasonlóak. Vereses színben játszó hullámos haja csak lazán összetartva, egy zafírokkal kirakott arany nyíllal, szikrákat szórt a veres japán ernyő által mérsékelt lámpa fényében. Különben is az egész szoba búto­roznia, valamint a falak aranynyal átszőtt selyem- damaszk kárpitjai abban a szemnek oly jól eső setét bordó szinben volt tartva és mely egyúttal méltó keretét képezé a ragyogó szépségű asszony­nak Egy szivárvánvszinű Kajdács ugrált ide-oda aranyozott állványán, időközönként rikácsolva : Jó lesz vigyázni! És bizony az intés nem látszik fölöslegesnek, tekintve úrnője vakító szépségét, ha akadna olyan vakmerő halandó, a ki e szentélybe merne lépni Pedig bizony sokan vannak, a kik szívesen elkár- hoznának, ha meg volna nekin adva a kegy e para­dicsomba belépni. De hát ebben a kegyben halandó még nem részeült. Mert a szépasszonyban csakis estélyeken nyilvános helyeken vagy a saját fogadóestein gyönyorkedhetnek azon 20 év óta mióta öreg férje meghalt, kihez 16 éves korában ment nőül és kivel csak fél évig élt Azóta a szép dúsgazdag özvegy grófné állandó ostromnak van kitéve és daczára annak, hogy a legmagosabb arisz j tokracia tagjai, sőt uralkodóházakból való hercze- gek versenyeznek egyaránt, kegyeiért, és kezeiért j ő meg mirdekkoráig megtudta őrizni szabadságát és í erényességét . . . A szép asszony mély gondolatokba van)mé- lyedve: Könnyű, ezüst szálakkal összeszőtt fekete selyem pongyoláját könnyedén szorította össze a nehéz, hosszan rojtozott keleti sál. Hosszú bő régi brüsszeli csipkével szegélyezett ujjai, vállig, felhasitva, minden mozdulatánál szabadon hagyják gyönyörű formás karjait. Remek alabastrom fehér­ségű homloka két mélyredőt mutat,jeleül hogy a szép asszony, valami rá nézve kellemetlen dolog fölött töpreng. Karcsú ujjai idegesen mélyednek olykor­olykor az arany fürtök közé, úgy hogy az arany nyíl veszélyeztetve van és félő, hogy az a szikrázó selyem erdő leomlik és irigyen elfödi az egész eszményi alakot. No de a nyíl még csak tartja magát, majd rá kerül arra is a sor. Egyelőre látható rossz kedvét oly módon fejezi ki tettben is, hogy a mellette ülő pávián füleit izgatottan ránczi- gálni kezdi és mikor annak kiabálását a kajdacs túl rikkantja az ő obiigát mondásával : Jó lesz vi­gyázni ! nem állhatja meg, hogy idegesen fel ne kaczagjon. Bizony jó lesz vigyázni susogá Hogyan is lehettem hűtlen szilárd elveimhez e gyerkőcz miatt. Oh a szomorú, esdő szemek, a melyek minde­nüvé követnek, megbabonáztak. Miért is nem tud tam tegnap a báróné estélyén menekülni e varázs alól és engedtem e rajongó gyermek kérelmének, hogy ma elfogadom. Igaz, h jászainak elég van téve. — <r>_ Alfréd vetem oda neki könnye­dén í\ raui'H a láróné mellett állva fogyasztám fagy la'; ^Tn.iol esdekelve ismételte kérését. (Folytatása következik.) uj posztókereskedő (Pozsonyi-féle hái, Markovit* és Petz urak tőszó niszédságában.) Ajánlja dúsan berende­zett raktárát legújabb őszi esteli kelmékből, valamint hozzávaló bélésárukból. Felhívás TÁR CM. KLEIN í& H1 ín £

Next

/
Thumbnails
Contents