Nagykárolyi Hirlap, 1899 (1. évfolyam, 1-4. szám)

1899-08-30 / 1. szám

2. NAGY-KÁROLYI HÍRLAP. 1899 augusztus 30. sóktól, hogy azt bármelyike a legkisebb jóakarat mellett is meghozhatja, reméljük hogy városunk müveit és intelligens közön­sége az általunk kitűzött czél elérésében hathatósan támogatni fog. A „Nagy-Károlyi Hírlap“ szerkesztősége. * ft tanév elején. R.M.Aholt saison immár minden unalmassá- gával véget ért. A kereskedők üzleteit ho­vatovább többen keresik íöl. Sűtűbben ér­keznek a megrendelések az iparoshoz. A könyvárus boltjában pedig csak most ural­kodik igazi pezsgői élet: a tudományszom­jas ifjúság hosszú útra való eleségét itt szerzi be. Bádeckert vesznek, ki az élet útjait nekik felfedezze. Kalózt, ki biztos ösvényeket mutasson nekik. Minden rendű, rangú, nemű és korú ta­nulók sűrűn hullámzanak föl és alá s szí­vélyesen üdvözlik rég látott tanuló és ját­szótársaikat. Szülőikkel sietnek, hogy a beírás jelen­tőségteljes proczesszusán minél előbb ke­resztülessenek, mert az eddig zárva tartott Pallász Athéné kapui ismét megnyíljak. Megnyíltak, kinek örömére, kinek bá­natára. Kitárultak a gyermekeik jövőjéért nem csekély mértékben gondoskodó szülők ag­godalmaira. Mert ki tudja, mit hoz nekik a követ­kező év?! Ki tudja, mir rejt magában a távoli, ködbe burkolt jövő?! Hol van a kéz, mely ezt a sűrű fátyolt föllebbentse ?! Hol van a sasszem, mely a jövő titok­zatos légkörébe betekintsen?! Aggódva állanak a szülők, mert nem tud­ják : öröm vagy bánat lesz-e osztályrészük. Boldogságot vagy lemondást hoz-e az év. * Duzzadt vitorlákkal fogják-e látni gyer­mekeiket a tudomány oczeánján evezni; vagy vízbe esett galambként fogja jövőjé­nek minden reménye, erejének letétemé­nyese, gyenge szárnyait a hömpölygő, csap­kodó hullámok íelett emelgetni. Férfiasán, büszkén, öntudatosan fog-e erőteljes ezéd- rus gyanánt megállani a tudomány tág me­zején ; vagy gyönge virágként fog a szél­től inogni, hajladozni, ide-oda vettetni, csap­kodni s végre szertefoszlott szirmokkal a földön heverni?! Ki fog-e magasan excel- siorként felemelxedni s társai felett az ég­boltozatot beragyogni, vagy észrevételenül, elhagyatva fog-e egy sötét odúban clseny- vedni ?! — — — — — — — — — — Ilyen és ezekhez hasonló kérdések egész tömkelegé tölti el a szülei szivét, midőn az uj iskolai év küszöbén vagyunk. De mit érez ilyenkor a tanuló ? ! Mit gondol az, kinek gondolkozni kell ? Mert a szülők aggodalma, gondolatai csak csekély mértékben járulnak ahoz, hogy a tanuló az eléje szabott czélt elerje. A szülő gondol de cselekvés mindig a tanulónak marad fenn. Fájdalom, de való, hogy a legtöbb ta­nuló flegmatikusán fogadja a jelentőségtel­jes pillanatot. Leikét nem uralják a nemes eszmék. Kedélyét nem serkalja az ambi- czió nemes vágya. Szive nem képes hevülni a magasabb régiókban termő pálma ágért. Följár az intézetbe, mert föladták; tanul, j ha kedve tartja. ( A mily egykedvűen fogadja az évvégi elégtelen osztályzatot, épp oly bambán teszi lábát ismét a szent csarnok falathogy életéből ott ismét egy évet eltimsßS« De van az éremnek ám máik oldala t$, mely nem olyan sülét, nem hcwátejL.s s ez megnyugtatással tölti el szivünket. Hol van a fent vázolt elmondottakban a hiba ? Hol fészkel a baj, a miasma, a dysentria ? Hova kell lehatolnunk, hogy ezen erkölcs­telen gondolkozást megváltoztassuk ? ! Hogy az iskpla levegőjét ilyen veszélyes szellemi betegséget terjesztő baczillusoktól dezinfi- ciáljuk ? A padagógusok túlnyomó része azon vek menyen van, hogy a baj a szülői ház­ból lett behurczolva; a csirák, melyek min­den egyénben megtalálhatók ott termékeny talajra találtak. Szaporodtak és gyarapod­tak. Megnőttek, kifejlődtek s most élősköd- nek az ellenálló képesség legcsekélyebb fo­kával sem biró zsenge ifjúság lelkén. Ez a valószínű elmelet. A szülő — csak nem fogja hibáját be­látni — s a tanítóban, a rendszerben ke­resi a baj forrását. És be kell vallanunk, hogy a ki keres, az talál. S a ki egy argimenumot talál, az többet is keres. Mert mindenesetre van hiba olyan rend­szerben, mely tanít, de nem nevel. Elitélendő olyan rendszer, mely értelmet­len és haszontalan szavakkal tömi n:eg a tanuló tejet s nem a szavak értelmét igye­kezik megmagyarázni. Ne azéit tanítson a tanító vagy tanár, hogy a tanítvány so­kat iudjon, hanem igyekezzék oda hatni, hogy a gyermek értelme fejlődjék. Azon le­gyen, hogy képessé tegye őt a látott és hallottakról önállólag gondolkozni. Nem azt kell várnunk elsősorban, hogy a feladato­kat a tanítvány szélmalom módjára elreczi- ! tálja s ledarálja, hanem, hogy azokat ér­telme laboratóriumában kellőleg feldolgozza. Hiba tehát szerintem itt is, ott is van, de az igazi baj a korszellemben rejlik. Itt gyöke1 edzik a betegség életerős gyökje. A jelen korszellemet kétség kívül a szel­lem kora jellemzi leginkább. Mindenki szel­lemi ismeretek árán véli a megélhetéshez szükséges kényelmi eszközt, a pénzt meg­szerezni. Boldog és boldogtalan, szegény és gazdag, erős és gyenge, tehetséges és űgyefogyoft, vágyteli és együgyü egyaránt veszi körül a kalhtűrái. Minden k? feni van, hogy gyejmekei könyebb és kényelmesebb élet­módot folytason, mint ő, a szülő. Ma már nem ritkaság, hogy a legalacsonyabb sorsú magos polezra kerül. Minden szülő kétség­kívül teljes joggal választhatja gyermnkei részére egyik v. másik pályát, de azért másrészt igaz az is, hogy ICO - 200 főből | álló tanuló csoportban a tehetség, akarat, neveié stb. minden szélsősége, árnyalata feltalálható. És az árnyakból később foltok, az emberiség foltjai lesznek. Megallanak majd a közép utón, midőn pár gymn. v. polgári isk. osztály elvégzése után — tudományos pályán maradni kép­telenek lévén — az iparos pályákat pedig kicsinyük s lesznek — proletárok. A szülők kötelessége tehát, hogy a tanév elején jól fontolóra vegyék gyermekeik tehetségeit s ha nem középiskolába valók úgy még jó eleve leterelni őket onnan, hol rozsa párnákban úgy sem fogják kipihen­tetni hosszas és nehéz tanulásban elfáradt tagjaikat. Utóvégre nem lehet mindenki ügyvéd, doktor vagy szolgabiró. Az igazi állam fentartó fő elemet a szakképzett iparosak, a helyesen számitó kereskedők és öntuda­tos munkát végző fóldmivések osztálya képezi. Csak kiváló tehtségü tanulót engedjenek át a fanár urak a matúra vámsorompóján s csak ezek menjenek főiskolába, egyetemre. Kisebb talentumok menjenek a pöröly mellé, fogjanak kalapácsot, ragadjanak vésőt s igv építsek fel — Magyarországot. A városi képvisclőtc sliilefi köz­gyűlésből. A Lebreczeny István városi polgáimester m ál­tal í. hó 27-ére összehívóit rendkívüli közgyűlés d e. 10 órakor vette kezdetét s mindvégig csön­des mederben folyt le. Türelmetlenség moraja csak a Mayer Henrik köszörűs kérvényének tárgyalása során volt hallható, de ez is igen gyorsan, nyom­talanul elsimult. A tárgysorozat minden darabja ugylátszik, már teljesen átment a tűzpróbán, tisztán átdesztilálódott a közigazgatás gépezetén s jobban elintézni alig lehetett. Ezt bizonyítja azon méltöságos tanácsko­zási niveau, melyen a képviselőtestület halad. A gyűlés lefolyása különben alább következik. A gyűlés megnyitása után elnöklő polgármes­ter ur a részvét és meghatottság hangján emléke­zett meg a nemrég elhunyt Kovács József és Kugler József képviselőtestületi tagok ró1. Előbbi különösen a székhelykérdés felleges idejében volt az, ki a nkárolyi pártba lelket és kitartást öntött. Érdemet jkönyvileg megörökittetnek, a mihez a közgyűlés egyhangúlag hozzájárul. Polgármester ur mint köztudomású tényt felem­líti, hogy Kisfaludy József a városunknál viselt r.-kapitányi állásról lemondott s a meghirdetett pá­lyázat folytán a főispán ur ő méltósága Demidor Ignácz (éljenzés) városi főszámvevőt nevezte ki ez állásra, fölhívja a jelenlévő kapitányt hivatali esküjének letételére Az esküt Hetey Ábrahám tő­jegyző olvasta fel s a képviselőtestület állva hall­gatta meg. A polgármester ur, majd Csipkés Endre képvi­selő megszivelendő szavai után a már felesketett r. kapitányi köszönetét mnndott mindazoknak, kik a kinevezéshez jóakaratukkal és érdeklődésükkel hozzájárultak. ígéri, hogy igazságos, részrehajlatlan, pártatlan lesz s a város polgárainak személyi és vagyoni biztonságát mindig kellően megóvni kötelességének ismerni fogja (Éljenzés.) Sajnálattal vették tudomásul, miszerint a vallás­közoktatási miniszter ur úgy a polgári leányiskola, mint a gazdasági ismétlő iskola részére kért állam­segélyt nem engedélyezte. A szervezett intézményeket tehát áldozatok árán Is kell a város közönségének fenntartani. Az 1899- 900-ik tanévre 2 uj tanerő fog a mezőgaz­dasági iskolánál szerveztetni s a régebbi, mfnt uj tanerők fizetésének államsegéllyel való kiegészí­tése iránt a miniszter ur újból felkérendő. A nkárolyi'ref. ev. egyház egy igen megokolt a vá- rosikérvénynye) járul a képviselőtestülethez,miszerint hitfelekezeteket az iskola föntartásában arányos segélyben részesítse. A pénzügyi bizottság és vá­rosi tanács megszivelésre méltó dolgot látott benne s az 1899 évi költségvetésbe fölvette, hogy a lélek- arány szerint a következő hitfelekezetek a követ­kező összegekkel segélyezessenek. A lóm. kath. egyház — 1457 kor. 66 fi. A két g. kath „ — — — 1035 ,, 6J „ Az ev. ref. „ — — — 995 „ 50 „ A két izr. hitközség — — 687 „ -t4 ", Az ág. ev. hitfelekezet-----66 „ 96 „ Bródy La jos képviselő szeretné az iskoláknak adandó lát s a szegény gyermekeknek tankönyv czimén adott összeget törülni s helyette egy egy­séges segélyösszeget megállapitani. A polgári nes- ter ur felvilágositó szavai folytán a közgyűlés a javaslat mellett dönt. Polgármester ur jelenti, miszerint az ipariskolai bizottság 3 évre szóló mandátuma lejárván 18 uj tagnak a beleválasztása szükségeltetik. Megvál szlattak: Járai József, Kuszka Mihály, Kiss József tímár, dr. Lucz Ignácz, Mangold Ist­ván, Makai József, Mangü Béla, Néma Gusztáv, Norm Ferencz, Papp István, Patay József, Szobo- nya Antal, Sarkady N. Zsigmond, Strohnayer Fe­rencz, Serly Fetencz, Serly Déres, Szabó Kálmán, és Tímár Péter. Özv. Dongolovits Ágostonnenak elhalt férje után őt megillető 16 Irt 68 kr. gyógykezelési költség megszavaztatott. Racz Mihályné és társai, valamint Mayer Her­mann kérelmei elutasitiattak. Á kofáknak ezentúl muszáj lesz bódéban árulni, de kést köszörülni tilos a bódéban . . . Elhatározta továbbá a képviselőtestület, hogy a vakok országos gyámolitó intézetének 25 frtos ala­pitó tagjává lesz; hogy a hivatalos mázsán má­zsái andó állatok s más termények után 1 méter­mázsáig 5 kr., azonfelül méteimázsánként 2 kr. dij fizetendő. A középiskolai játéktér felállítása a jelen tanév elején teljesen lehetetlen lévén, arról a gymn. fő­igazgató rövidesen értesittetni fog. Egyhangúlag fogadta el a közgyűlés a követ­kező kisajátítási árakat: Tompé Károly n.-somos-utczai telkéből elfoglalt minden Q m. után 50 kr, Demidor Ignátz gr.-Károlyi-Györgytéri lakos fizet í 1 méterenként 1 frtot. Holczinger István kaplony-utczai lakos Q m.-ként 25 kit. Darida Sándornak teremi-utezai lakosa kértutezai részt 50 kr. egység árban átengedik. Herskovits Adolf kálmándi-utczai lakos négyzet méterenként 3 frtot és 30 frt kúláthelyezési költ­séget kap. Buc/i Zsigmond téréi utozai lakosnak m.-ként 25 kiért engedtetik át az elfoglalt terület. A jegyzőkönyv hitelesítésé'e polgái mester ur Csipkés Endre, Pozsonyi László és Kaufmann Már­ton urakat kéii föl. ■ i

Next

/
Thumbnails
Contents