Nagykároly és Vidéke, 1918 (34. évfolyam, 1-53. szám)

1918-01-02 / 1. szám

ÜHt\ XXXiV. évfolyam. Nagykároly. 1918. január 2. l-so szám. NAGYKABOUT ÉS VIDÉKÉ T A R S A I) A LM! H E T I L A P. N a 8; y k a r cH y v á r o s hivatalos hirdetéséinek közlöny e„ ^ minden Előfizetési árak Egéssf ÓV re ........ 12 — kt>1 Fél évre ................................6 — . Ne gyedévre ... . 3 «•gyes szám..................... 30 1 anitéknak egesz evre .10— „ ■ — — —• ­Föjierkesztn : Felelős szerkesztő : Dr. Adler Adolf Rédei Károly. l.aiitHl«kI.vm'í.í.' »- kunj.i : a „Na.gykar.olyi Petofi-nvon fia Reszvenytarsasatj.". —......... . ... Szerkesztőség: Kossutb-utcza a. — Telelőn 7 Kiadóhivatal: Széchenyi-utczá 87, — Telefon 76 Hóniieti.te'lien évelekek előttünk ismeretlentő- í ’.e.m fogadunk el. Hirdetések jutányos áron közöltetnek. Nyvldér sora 50 űH. Kéziratok nem adatnak vlss ^ Újév küszöbén. Az óesztendő sötét égboltozata sok lélekben felébresztette a vágyakozást a világosság Atyjára. Vajha ne maradt 'volna a vágy hiú, a keresés eredmény­telen, a kiállás válaszfalán! Vajha az ujesztendöt egy íélénk, bizonytalan kér­dés helyett biztos hitvallással kezdenénk ! A jövőnek titokzatos homályát ugyan a hit nem oszlatja el, de lépteink határo- zottabbak, délid dalosabbak lennének. Mert Ildiiden iü szúrná hálátlan Változás; ''eshe­tőség ellenére bizonyosak volnánk abban, hogy a váratlan fordulatuk szeszélyes játéka, az emberek fondorlata, a rava­szul elhelyezett török és a, furfangosan bogozott' hálók kudarcot vallanak, meg­szégyenülnek az egy Isten vilagkormányzó bölcsességével és hatalmával szemben. Az ő tanácsa megáll. Akaratát véghez viszi. Világbirodalmak recsegnek ; koronák hullanak porba; hajléktalan boldogtala­nok futják az úttal an utakat; rengenek, inognak a történeieih oszlopai; a láb alól kicsúszik a szilárdnak vélt alap. Az Isten tanácsa azonban megáll. „Nincsen több Isten !“ Ö építi lel a romokat. Ö teremt rendet a khaoszból. Ö látja, ve­zeti, irányítja az erőt, mely most szörnyű kataklizmákban utat vág, tör, egyenget magának. Az emberi gőg pozdorjává töretik, a félvilágnak bizakodva neki- gyürkőzö hadak mint a polyva szét­szórtnak, hitszegéssel toldott szerződé­sek foszlányokra rongyolódnak, — de az Ur tanácsa megáll. Az a tanács szent és igazságos ! Akaratát véghez viszi. Most is, a háborúban is. Az ő akarata közbejötté* vei lesz a háború több mint mészárlás, több mint emberi erők tusája, több mint népek tülekedése a verőfényes, napsütéses helyért, — az ő akarata köz­bejöttével lesz -a háború itélette. Az íté­let pallosa lesújt jobbu-balra; az apák tettei mérlegre rakatnak ; a fiák terveiről lehull a lepel. Akaratát véghez viszi. De a véget ne mérjük dővel, a szintért négyzetkilométerekkel. Istené a térnek és az időnek végtelensége. Isten akaratának véghezvitelét a szivünkkel mérjük. A j szived megmutatja: mennyivel leltél a háborúban is- jobb, „vggy gonoszabb ; bizóbb, vágy megátalkodoitabb ; fogéko­nyabb, vagy konokabb. Isten akarata, hogy „látván ne, lássunk“, meg az is, hogy „a vakok szemei megnyíljanak“. Isten érleli a szivet, hogy mérték lehes­sen. Mérték nekünk és neki. A Hitvallással kezdődjék az ujesztendő. És legyen az egész esztendő hitvallás. Akkor jól kezdődik és jól végződik is. Hitünk uj formába önti a ‘ világesemé­nyeket és ezen uj alakban rátalálunk I azokra a pontokra, amelyeken az éle,t- : adó isteni erők végzik a továbbfejlesztő [munkát és mi megtanulunk bízni, re­mélni, minden jót várni az ujesztendőlől. Mitrovits Eleis. volt nagykarolyi lelke&z es hajdudorogi kanonok emlékezete. Midőn a frontokon még most is oly sok gazdag emberi élet múlik el a magyar hősies­ség ragyogó bizonyságául, ugyanakkor a fron­ton inneni magyarságban is, annak egyik uj rétegzetében : a hajdudorogi Püspökségben, a bőaratásu halál mar másodszor ejt könnyes gyásszal vesztességieijes áldozatot. Ugyanis alig másfél evvel ezelőtt hunyt el annak anyagi megalapozója : Pasztory Árkád, s most 1917. december 19-én az uj egyházmegye egyik szel­lemiekben s magyar érzelmekben dúsgazdag jeles tagját szolitotta el az' élők földéről, a fájdalom árnyát ismét reáboritva * nemcsak a uj Püspökségre, de reánk emlékező nagyká- [ rolyiakra is, mint akik között emberi nagy­ságban fénylöleg tündökölve működött pár 'évvel ezelőtt az imént elhalálozott Mitrovits 'Elek! Kegyeletes emlékezéssel idézzük lelkünk ele még egyszer az ö rhegdicsőüll, közhasznú ! s magyar érdemekben 'gazdag egyéniségét. A legegyszerűbb embernek, is van vala- l melyes élettörténete. Általában mindenkiről í elmondhatjuk legalább is azon történést, hogy [ született, élt és meghalt. Azonban annak, kit a Gondviselés rúagasabb célok és hivatásokra választott ki, annak gazdagabb és tartalern- dusabb élettörténete alakul ki. A napokban frissen hantolt sir s a gyászos halállal lezárt: Mitrovits Elek kanonoknak s varosunk volt I egyik lelkeszenek esperesének élét—inuájti a következőben tükröződve jelenik meg az enyészetből is elbucsuzóiag előttünk. Mitrovits Elek 1856-ban Zemplénagárflon született. Atyja ungvári lelkész volt. Közepis-\ j kóláit s a theologiat Uiigvaron jelesen vegezte. ; Pappá 1884. évben lett felszentelve. Kisfaludon, Bodrogszerdahelyen es Csicserben volt seged- j lelkész. Az 1886—1893. evekben mint espe­res-lelkész, az 1893—1894. években pedig Amerikában volt missiós lelkész,- Az 1895— I 1909. években a nagy varad! romái! püspökség alól a munkácsi püspökséghez visszacsatolt nagykárolyi lelkeszetet nyerte el, hol esperessé I is kineveztetven, itt működött hajdudorogi ka- | nonoki kinevezteleséig és Nyíregyházára való , elköltözéséig : 1914. okt. 1-ig. Nagykárolyban élet°rös férfiú volt még. í Keskeny ajkain finom mosoly; telt arcán élet- vidámság; bátor tekinteten az önérzet békés nyugalma, szivében a mindenkit megnyerni ' óhajtó szeretet honolt. Egészséges termetével büszkén állott, mint az erős tölgy, mely min­den zivatarral dacolni akar. Szent hivatása munkaiban az erély volt jellemző sajátsága. De erre szükség is volt nagykarolyi működé­sében, mert parochiája a munkácsi püspök­ségbe való visszacsatoltatás hosszadalmassága miatt majdnem nyolc éven át papnélkülisegben volt, s a hitélet minden házi gondoskodás dacára is meggyengült. A lelki élet szükségelt visszaállításában nem ismert semmi faradsá­got ; az apostol szerint: intett, dorgált és le- nyitett is úgy egyházi, mint tanügyi téren egyaránt. Szóval hatalmas erejének tudatában tett, intézkedett, beszélt, járt, megmozgatott mindent. A lelkészi javadalmat is a házi kert eladásának financirozásával kellő alapokra helyezte, még a szükség esetére kápláni fize­tést is alapított. A hilközség localis autonómi­ája is az ő maradandó alkotása. Mint lelkész./ híveinél népszerűségben állott; az élet foru A Pesti Magyar Kereskedelmi Bankkal érdekközösségben álló Nagykárolyi Kereskedelmi és Iparbank Rt, 6'7o-os kamatra folyósít jelzálogkölcsönöket ingatlanokra és városi házakra az érték 50—65°/o-a erejéig. A lebonyolítás a lehető legrövidebb idő alatt eszközöltetik. — Bővebb felvilágosítást nyújt A Nagykárolyt Kereskedelmi és Iparbauk K.-t. Igazgatósaga»

Next

/
Thumbnails
Contents