Nagykároly és Vidéke, 1917 (33. évfolyam, 1-54. szám)

1917-01-03 / 1. szám

XXXílt. évfolyam. Nagykároly, 1917. január 3. I sö szám. f NAGYKÁROLY ÉS TÁRSADALMI HETILAP. Nagykároly város hivatalos hirdetéseinek közlönye. liegjelenik minden szerdán. Előfizetési árak: Egész évrn..............................81— kor. Fél évre .......................................4'— . Ne gyedévre..................... Egy es szám..........................—'20 , Tanitéknak egész évre . . 6'— * Főszerkesztő : Felelős szerkesztő : Dr. Adler Adolf Rédei Károly. Laptulajdonos és kiadó: a „Nagykárolyi Petőfi-riyomda Részvénytársaság“. Szerkesztőség: Kossuth-utcza 3. — Telefon 7 Kiadóhivatal: Szécbenyi-utcza 37. — Telefon 76 Bérrnentetlen leveleket előttünk ismeretlentől nem fogadunk el. Hirdetések jutányos áron közőltetnek. Nyilttér sora SO all. Kéziratok nem adatnak viaszt. „Éljen a király!“ A világot rengető háború hangos fegyverzaja közepette a végére siető esztendő utolsó előtti napja öröm-ünnepre gyűjtötte össze nemcsak az ország szivében, hanem ha­zánk határain belül minde­nütt népünk, nemzetünk hű­séges fiait. 1916. év dec. hó 30-án tör­vényeink értelmében, az örök­rr lés rendje szerint, O császári és apostoli királyi Felsége: IV. Károly, Istenben boldo­gult, áldott emlékű agg ki­rályunk: I. Ferenc József örökébe lépett, letette kirá­lyi esküjét, fejére tétette Magyarország királyi koro­náját. r Es miként egykor Izrael népe Dávid királyi sar jadékát, Salamont, a békeség fejedel­mét örömkiáltással üdvözölte, úgy harsogta a koronázás napján hazánkban százezer és millió ajak: „Éljen a király!“ Es mivel alattvalók leg­szebb és legíőbb kötelessége az ismert apostoli intés értel­mében a „könyörgés, imádko­zás, hálaadás minden embere­kért, a királyokért és minden méltóságban helyeztettekért“, azért az az örömkiáltás, amely­lyel uj királyunkat, az Ur­nák fölkentjét uralkodása kezdetén alattvalói hűséggel és hódolattal üdvözöljük: „Éljen a király!“—találja méltó folytatását és tetőfokát Isten előtt megalázkodó buzgó imádságunkban: Mindenható, örökkévaló Isten, urak Ura, királyok Királya! Alázattal borulunk le szent Felségedbe ti és ké­rünk : Áldd meg uj Királyun­kat és tedd őt áldássá népei és alattvalói számára! A Te áldásaival és tedduj királyun­kat a békesség fejedelmévé, hogy uralkodása alatt csön­des és nyugodalmas élettel él­jünk minden istenféleSemms! és tisztességgel“. „Az örökkévaló Királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Isten­nek legyen tisztesség és dicső­ség mindörökkön örökké!“ Ámen. Kerestem az istent... Kerestem az Istent csillagos estéken: Felém mosolygott a göncöl szekerében. hűséged és kegyelmed legye­nek trónjának legerősebb osz­lopai. Kend fel őt Te magad! Szentlelked erejével. Koro­názd meg Te magad bölcses­séggel. Add Te magad kezé­be a jognak, igazságnak és igazságosságnak királyi pallo­sát. Övezd fel Te magad a szeretetnek, szelídségnek, nyájasságnak királyi palástjá­val. Alattvalói boldogulásá­Esti holdsugárnál felragyogni láttam, Ott beszélt én hozzám csalogány dalában. Kerestem az Istent dörgő viharokban, Mikor ezer villám égő tüze lobban: S hallottam szózatát, harsogott fülembe, Azt hittem, haragja letipor a földre. Kerestem az Istent hullámtenger hátán, Szörnyű, mély vizeknek cselvetésit látvány S szállott hozzám langyos déli szelek szárnyán\ Nem rémite többé titokzatos hullám. \ Kerestem az Istent ágyuk dörejében, Mikor szakadozott borzadozó lelkem. rr ban találja O is mint fenkölt Elődje, a maga boldogságát. Hajlitsd a király és a nép szi­vét szeretetben, bizalomban, hűségben egymáshoz. Legyen minden alattvalójának szere­tő, gondos atyja, hogy hazánk­ban „az irgalmasság és igaz­ság elöltalálják egymást; az igazság és békesség egymást Csókolják“. Áldd meg hazán­kat a külső és belső békesség Kerestem az Istent gránát jajszavában Világok tusáján, szörnyű csattanásban . .. Elhalt csatasikon kerestem az Istent, Sóhajok, hörgések töltenek be mindent. ' Kerestem az Isten tömegek sírjánál, Ahol csak a feledés bus szele járkál. Kerestem az Istent nyöszörögve — sírva... Pedig... neve föl van mindenüvé Írva. Mostar. Szántó Róbert.

Next

/
Thumbnails
Contents