Nagykároly és Vidéke, 1919 (40. évfolyam, 1-53. szám)

1913-01-01 / 1. szám

I. szám. XXXX. évfolyam. Nagykároly, 1913. január I. Függetlenségi és 48-as párti hetilap, a nagykárolyi függetlenségi párt hivatalos közlönye. Nagykároly város hivatalos hirdetéseinek közlönye. Megjelenik minden szerdán. Előfizetési árak: Egész évre ......................... . 8-— kor. Fél évre.............................. . 4-— Egynedévre ..................... . 2-— » Egyes szám..................... . —-20 » Tanítóknak egész évre . v. 6-— Főszerkesztő : Felelős szerkesztő: Dr. Adler Adolf Rédei Károly. Laptulajdonos és kiadó: a „Nagykárolyi Petöfi-nyomda Részvénytársaság“. Szerkesztőség: Kossuth-utcza 3. — Telefon 7. Kiadóhivatal: Széchenyi-utcza 37. — Telefon 76. Bérmentetlen leveleket előttünk ismeretlentől nem fogadunk el. Hirdetések jutányos áron közöltetnek. Nyilttér sora 40 üli. Kéziratok nem adatnak vissza. Ujesztendő küszöbén. Lepergett megint egy esztendő. El­tűnt az idő végtelen óceánjában. Mennyi reményt, mennyi félelmet rejtett méhében és mennyi örömnek, mily sok bánatnak lett néma temetője, — ki tudná meg­mondani ?! Egy év nagy idő az ember életében, de csak egy rövid perc az emberiség tör­ténetében. Hogyan telt el ez a nagy idő, azt kérdezze meg kiki a saját lelkiisme­retétől. A perc eseményeiről majd be­számol annak idején a világtörténelem. Mi, a napi események igénytelen kró­nikásai, szintén megállunk egy pillanatra az idők távolságának ez egyik oszlopá­nál, hogy röviden visszatekintsünk az év történetére. A politikai élet ez évi sivár mezején mi örvendetesei, mi vigasztalót nem lá­tunk. A magyarnak ősi átka: a vissza­vonás, az egymásnak meg nem értése, egy egész esztendő annyi áldást Ígérő munkáját megsemmisítette. Vajha az uj esztendő uj szellemet teremtene e téren is, hogy amily áldatlan volt ez év a po­litikai elet terén, oly áldásos lenne a jövő esztendő folyamán! Az áldatlan harcot váltsa fel a békés együttmunkálkodás kor­szaka — annyi súlyos sebtől vérző édes hazánk javára! A lefolyt esztendő továbbá a gazda­sági rázkódtatásoh valóságos láncolata volt. A háború előrevelett árnyékaként már a nyár elején beállt a pénzszükség, amely először a vállalkozási kedvet silányitotta tönkre, aztán nyomasztó sulylyal neheze­dett a kereskedelem és k>ar minden áruira. v. • V / Októberben kiütött a balkán-háború, novemberben pedig felütötte fejét a. világ­háború réme és erre már mi is felkészül­tünk a nagy összeütközésre. Száz és száz­ezer embert szólítottak fegyver alá, bukat, apákat — és panasztól, jajtól lett hangos város és falu. Ez az állapot aztán katasztrofális ha­tással sújtotta közviszonyainkat. Az 1873-iki nagy krach óta ilyen gazdasági válságot nem ért meg ez az ország. Most, hogy a vészes fel legek már oszladozni kezdenek és a háború réme nem fekszi már meg a kedélyeket, nyu- godtabban tekinthetünk vissza a közel­múlt eseményeire és ezekből levonhatunk egy igen súlyos tanulságot, azt, hogy nagyon gyenge alapon nyugszik a mi közgazdasági életünk. Egy komoly kül­politikai bonyodalom esetére — amilyen a balkáni háború is volt — meging, megrendül nálunk minden, főleg a kö- zuixoCg bizalma,. Oktalan páuik vesz erőt még a komolyabb elemeken is és úgy fest a dolog, mintha mi hajtanók ön­magunkat a gazdasági katasztrófa felé. Ez csak szegény országban történ­hetik meg, ahol a vagyonnak és az eg­zisztenciáknak nincs teljesen reális bázisa. Lám Németország ugyanezeket a ne­TÁRCZA. Ének az újévben. Fölszállok hozzád, magas sziklaszálam, Te változatlan minden változásban. — Én Istenem! Csak tégedet ölelve Száll nyugalom, száll bizalom szivemre, Látván idődnek örvénylő folyását, Esztendeimnek sebes elfutását. Fösvényszem én e zugó habba vetve, Honnan vegyek szót hála-énekembe ? Kegyeidet Uram, mikép dicsérjem ? A múlt évvel, hogy nem fogyott el éltem . . Hogy napról napra, habról-habra átvisz, S elértem im’ ez újév hajnalát is. Búban, veszélyben őrizöm te voltál., Szivem ha vérzett: fölibém hajoltál. Adtál sebet, de azt be is kötözted, Be azt is, a mit emberek ütöttek. S bár vágyaimból vágyak még maradtak! Legyen úgy minden, a hogy Te akartad! Ez esztendőt is leteszem kezedbe, Én lábaimnak ösvényt te mutass, te! Vezess Uram, s a mit te rám bocsátasz, Nem félek én, legyen bár száz halál az! — Oh engem a sir bízvást eltakarhat, Megnyugtat ott is az, hogy te akartad! Hadd ölellek hát erős sziklaszálam, Te változatlan, minden változásban S neved a biztos diadal szavával Az elzugó időben hadd kiáltsam ! Mert mit szivemnek ? — ha te vagy vezére, Évek hatása, évek szülése ! Szabolcsba Mihály. *­Imádkozzunk! — Ó-év estéjén.*) — Lejárt az óra, a nap elhanyatlott, Megint közelb a sirhoz életünk. Hozzád emeljük esdő szózatunkat: Óh jó Atyánk, maradj, maradj velünk! „) Az „Igehirdetö“ c. folyóiratból. Te légy szivünknek hü vigasztalója, Mig életünket szent kezed megóvja. Urunk, Atyánk, mi áldott Istenünk, Most és mindörökké maradj velünk! Amen. Nem képzelek érző szivü és gondolkodó lelkű embert, aki ne talált volna soha életé­ben olyan pillanatokat, amelyek Öt egész ko­molysággal meghatották, sót arra indították, hogy szálljon magába; mert ha érző szivünk, | gondolkodó lelkünk van, teljes lehetetlenség, hogy az élet egy vagy más körülménye, egy vagy más ünnepélyes pillanata reánk különös hatást ne gyakoroljon. Ilyen ünnepélyes, komolyságra intő, önma­gunkba mélyedésre buzdító pillanat a mostani is, midőn egy hanyatló esztendőnek utolsó estéjén gyűltünk össze, bogy istentisztelettel ünnepeljük meg azt. Elmúlt egy esztendő életünkből, egy nagy lépéssel ismét távolabb vagyunk a bölcsőtől, egy nagy lépéssel közelebb a koporsóhoz. Óh, hog yne hatná át lelkünket komolyság­A uag?y karácsonyi occassio mé!: mindig tart női-és uridivat ál llllá/úthail. I Rubletzky Kálmán Az alant felsorolt meglepő olcsó árakra felhívom a m. t. vásárló közönség b. figyelmét. I Cosmanosi kretonok minden színben, métere 36—40—45—50 f. Egész nehéz blouzselyem minden színben, mtre 1.90—2.30—2.40 K. Maradékselymek métere — — — — — — — I.— K. Legjobb minőségű barhetflanel métere — — — — —.40 f. 120 cm. széles kelmék minden színben, mtre 90—98—1.10—1.30 K. divatos kézitáskák, alkalmi sálak, keztyűk, harisnyák, férfiingek, nyakkendők, zsebkendők. 140 cm. széles kelmék minden színben, mtre 2.60—3.——3.60 K. Mosó delinek métere — — — — — — — — —.50 f. 1 darab női gyapjuschál — — — — — — — 3.— K. Középminőségü fekete női ernyő — — — — — 2.60 K. Mindenféle maradékok félárban I ===== Ajándékoknak alkalmas tárgyak, u. m.: női és férfi esőernyők, alsószoknyák és diszkötények mindenkor a legdusabb választékban.

Next

/
Thumbnails
Contents