Nagykároly és Vidéke, 1910 (27. évfolyam, 1-52. szám)

1910-01-06 / 1. szám

XXVII. évfolyam. Nagykároly, 1910. január 6. I. szám. Függetlenségi és 48-as párti hetilap, a nagykárolyi függetlenségi párt hivatalos közlönye. Nagykároly város hivatalos hirdetéseinek közlöny a. Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetési árak: Egész évre .............................8-—■ kor. Fél évre..................... 4-— „ Neg yedévre . . |..................2-— „ Egyes szám . ......................—-20 „ A politikai rész szerkesztéséért felelős: Dr. Adler Adolf szerkesztő. A szépirodalmi részt vezeti: Eimkő Géza főmunkatárs. Laptulajdonos és kiadó : Községi jegyzők és tankoknak egész évre 6 kor. a „Nagykárolyi Petöfi-nyomda Részvénytársaság u Szerkesztőség : Kossuth-utcza 3. — Telefon 7. Kiadóhivatal: Széeho; i-utcza 37. — Telefon 76. Bérmentetlen leveleid előttünk ismeretlentől nem fogadunk el. Hirdes sek jutányos áron közöltetnek. Nyilttér sora 40 fill. Kéziratok nem adatnak vissza. A király előtt. A függetlenségi és 48-as párt vezére Justh Gyula megjelent a király előtt. Megjelent, hogy magától a királytól, mint legilletékesebb tényezőtől hallja meg, miként vélekedik Ö Felsége a magyar nemzet kívánsága: az önálló nemzeti bankot illetőleg. És e kihallgatás folyamán mindkét részről tisztázódott a helyzet. Justh Gyulának azt kellett meghalla­nia, hogy bár a király elismeri a nem­zetnek kétségtelen jogát a gazdasági ön­állóságra nézve, de annak megvalősitása felé már az első lépésnél, az önálló nemzeti bank felállításánál vétót mond ~és semmi -szia alatt sum járul hozzá, hogy az 1911. január 1-ére felállittassék, sót alig van remény arra, hogy a király még a későbbi években is teljesítse a nemzetnek törvényes alapon álló kíván­ságát. Viszont a királynak is tapasztalnia kellett, hogy van még Magyarországon oly politikus is, aki nem hajol meg a hatalom birtokának kecsegtető Ígérete előtt. Aki sziklaszilárdan megáll elvei mellett és a nemzet boldogulásának czélja előbbre való előtte, személyi érvényesü­lésénél. Tapasztalnia kellett a királynak, hogy az a férfiú, aki előtte áll, aki meggyőző érvekkel hangoztatja, hogy a magyar j nemzet boldogulásának útja csakis a gazdasági önállóság és függetlenség által érhető el, — szivének, lelkének meggyő­ződésével vallja magát ez eszme igaz bajnokának s bármily súlyos ellenérvek hangozzanak el, magának a döntő fórum­nak ajkairól, — bármily kilátástalan is legyen az ö törekvése, meggyőződéséből engedni nem hajlandó és nem enged. A döntő szó elhangzott és Justh Gyu­lának azzal kellett távoznia a király szo­bájából, hogy a magyar nemzetnek, mint igen sokszor, úgy most sem sikerül törvényes jogainak érj nvt szerezni. Nem sikerűi pedig azért, mert saj­nos, saját fiai sem értenek egyet, mert minden önállósági törekvésünknek meg­vannak a maga ellenségei nemcsak odaát, hanem mi közöttünk is. A döntő szó elhangzása után termé­szetes, hogy ismét elérkezett a küzdelem ideje. A nemzet nem nyugodhat bele a fe­jedelmi „non possomus“ hatalmi szavába, de megfogja kísérteni törvényes jogait törvényes eszközökkel kivivni. A függet­lenségi pártnak erkölcsi kötelessége min­den lehetőt elkövetni, hogy az uralkodót meggyőzze arról, hogy elfoglalt állás­pontja nem a nemzet javára szolgál és azt megváltoztassa. Hogy ez fog-e sikerülni és mennyire, azt megmutatja a közel jövő. Mi remél­jük, hogy siker fogja a küzdelmet ki­sérni. Bármily szomorú eredménynyel járt is a függetlenségi párt vezérének királyi kihallgatása, mégis az ország két érde­kes és értékes tanulságot vonhat le abból. Az egyik az, hogy azok a gyanúsítá­sok és rágalmazások, melyekkel a füg­getlenségi pártot a király emberével való tárgyalás ideje alatt elhatározták, hogy tudniillik nincs más czélja, mint a ha­talomra való törekvés, mennyire igazak voltak: kitűnik' aooóT, uőgy k fúggetfeír- ségi pártnak csak a kezét kellett volna kinyújtania s örömmel tették volna abba a kormányzás hatalmát s a párt mégis inkább választotta az ellenzéki kenyeret, de abból a követelésből, melyet felállí­tott, nem engedett egy jottát sem. Pedig hányán mutatták meg előtte, hogy milyen könnyen és milyen hamar el lehet felej­teni azt, a mire azelőtt esküdtek volna, ha a hatalom birtoka takarja az elvek helyét. A másik érdekes tanulság pedig az, hogy kötve keli hinni a szirénhangoknak. munka, egy uj nyelvre tanítani a nagy Bábel —• a világ — minden népeit, hogy egymást megértve építsenek tovább nemcsak a maguk, de az egymás üdvére is. Azonban . . . A XX. gyermeke elég müveit, elég finomult elméjű, felfogni milyen szép és magasztos az eszme; de nem elég önzetlen, fáradozni oly dologban, mely általános érdekű, magasabb czélt szolgál ugyan, de nem igér közvetlen, egyéni hasznot. Sokszor megírtam már: Ideális légy gon­dolkodásodban : reális cselekvésedben. Akit nem ihlet meg a világ nyelv gondo­latának belső, eszmei szépsége, azt nyerje meg annak gyakorlati hasznossága. Évről-évre nélkülözhetlenebb szükséglete lesz a kulturembernek az utazás és utazgatás, ami két különböző fogalom. Sokan utaznak hivatásból, kereskedelmi-, diplomatiai-, tudo­mányos-, művészeti-, irodalmi érdekből. De még többen utaznak kedvtelésből. Ma — hol­nap általános szenvedélylyé válik ez az élvezet. Az ember pedig könnyebben mond le a szük­ségletéről, mint az élvezetéről. Avagy nélkü- lözhetlen szükséglet-e a dohány, a bor, a zene, a táncz ? ! S nincsennek-e fölös számmal, kik ez élvezeti czikkekért megszorításra készek la­kásban, ruhában, kenyérben ? De mennyivel különb élvezet mindezeknél: az utazás. Aki egyszer járt az Alpesek közt, TÁRCZA. ♦-sSS-*­Nemzethez. Rejtőzz felhő alá Ragyogó napsugár, Hagyd a vig éneket Csicsergő kis madár. Kertek szép rózsái Boruljatok gyászba, Harmat helyt legyetek Bus könnyel megázva. Végenyészet legyen Az egész világon; Alkotmányunk fekszik A halotti ágyon. Szeleszky Sándor. Esperanto. A köteles szerénységnek is megvannak a maga határai. Ha már az ember két fölszóli- tásra nemmel felelt s mégis harmadszor is ! ugyanazzal fordulnak hozzá, ne tartózkodjék többé igent mondani. Jeles emlékű, tudós és tiszteletreméltó barátom, Dr. Lucz Ignácz, már évek előtt I hivott fel az esperanto nyelv kultiválására. Az ő éles elméje, kitűnő műveltsége rögtön felismerte e nemzetközi nyelv világraszóló fon­tosságát. Pár hónap előtt a Magyar Esperantisták Társasága szólított fel a helyi nagy károlyi csoport szervezésére. Kitérő választ adtam a megtisztelő felhívásra. A múlt héten azonban hárman is kérdez- i ték tőlem, nem lennék-e hajlandó az esperanto 'nyelvet tanítani? íme az a jel, melyről megismerhetni, hogy a munka megkezdésének ideje elérkezett! Igazi kultur munka! Tehát vannak, vagyunk, már városunkban is többen, akik megértjük milyen szép, föl­emelő, nemes gondolat megtörni az ősi átkot, mely gátat vet ember és ember közé. Hegyek, folyók, korlátok és vámok el nem választanák egymástól a népeket, de keresztül fekszik a határon komor árnyéka Bábel tornyának, melynél az emberek nyelve összezavartatott s meg nem értik egymás beszédét. Egyforma bár teste-lelke, sztve, szeme, ajka, de hiába! Más­forma a nyelve s ismeretlen, idegen, ellenszen­ves abb’a nyomba’. Milyen áldott, milyen igazán emberséges

Next

/
Thumbnails
Contents