Nagykároly és Vidéke, 1906 (23. évfolyam, 1-52. szám)

1906-01-04 / 1. szám

Xáisa.ö_a.lxxxi, =:z,©;piiod.©,lxx2.i és isiaeretterjesztő ixetilap. NAGYKÁROLY VÁROS HIVATALOS HIRDETÉSEINEK KÖZLÖNYE. Megjelen minden csütörtökön. Előfizetési árak: Egész évre..................8 kor. Negyedévre ...................2 kor. Fé lévre..........................4 kor. |[ Egyes szám...................20 fill. Kö zségi jegyzők és tanítóknak egész évié 6 kor. Szerkesztőségi iroda és kiadóhivatal: Széchenyi-utez- 37. szám. (A Zárdával szemben). Bérmentetlen leveleket előttünk ismeretlentől nem fogadunk el. Hirdetések jutányos áron közöltetnek. Nyilttér sora 40 fillér. — Kéziratok nem adatnak vissza. Gondoskodjunk jó előre. Lapunkban jeleztük már, hogy Szat- már város kilép a szinikerületböl és fen kivánja tartani szabad rendelkezési jogát. Azt is tudjuk, hogy Eperjes is ki fog válni, mert reá nézve a szatmári szinikerületbe való tartozás semmiképen sem alkalmas. A szinikerületnek mai beosztása tehát alaposan meg fog változni, sőt nagyon valószínű, hogy egészen fel­oszlik. Reánk nézve nem közönbös kérdés az, hogy miképen fogjuk rendezni szin- ügyünket, mert városunk lakosságának fontos érdekét képezi, hogy ha már évek hosszú során át tartó küzdelem­nek eredménye gyanánt alapos kilátá­saink vannak arra, hogy végre a szí­nészetnek oly hajlékot fogunk nyújtani, mely a modern követelményeknek tel­jesen megfelel, midőn nem csekély áldozatot is hozunk ennek érdekében, — amidőn joggal következtethetjük, hogy a felépítendő színkörrel városunk la­kosságának színházlátogató kedve nagy mértékben növekedni fog, — akkor jó- eleve gondoskodjunk arról, hogy csak oly kerületi alakulásba menjünk bele, mely reánk nézve előnyös, vagy oly társulatot nyerhessünk meg, melynek működése minden tekintetben megfelelő lesz. Nem tudjuk, hogy Szatmár miképen fog rendelkezni saját magát illetőleg s melyik társulat részére fogja a szín­házat kiadni, — vájjon fokozottabb igényekkel kiván-e fellépni, — de a magunk részéről eddig a kerületi szö­vetkezésnek nem sok hasznát élveztük. Szatmár ugyanis 4—5 hónapnál nagyobb szezont nem biztosíthat s a mint tudjuk, az egész téli idényt kivánja a maga részére lefoglalni és lefoglalja jelenleg is. A társulat, mely a szatmári színházat megkapja, a nyári és őszi szezonra kénytelen más állomásról gon­doskodni s a vidéki városok között osztani fel működési idejét. Eddig Bereg­szász, Kisvárda és városunk voltak a nyári állomások. Nem akarjuk a nyári társulatok ér­tékét leszállítani, mert be kell vallanunk, hogy habár eddigi igazgatónk Krémer Sándor nem is tudta igényeinket telje­sen kielégíteni s bizony sok továbbra is homályban maradó nagyságok for­dultak meg nálunk, azért el kell ismer­nünk, hogy a szinikerületi szövetkezés egy pár előnyős változást idézett elő, s nekünk sem' lehetett sok kívánalom­mal lépni fel, mert az igazgató azon kezdte és joggal kezdhette, hogy ad­junk először neki helyiséget s azután kívánjunk egyebet. De azért mégsem voltunk megelé­gedve, mert a kerület úgy volt meg­alakítva, hogy az igazgató daczára min­den kötelezettségének, mégis csak nyári társulattal állított be hozzánk s rende­sen télire egészítette ki társulatát úgy, hogy csak Szatmár és Eperjesen ját­szott teljes társulattal. És ennek daczára sein Szatmár, sem Eperjes nem kíván továbbra tagja maradni a kerületnek. Hát akkor hogyan maradjunk mi benne, különösen ha meggondoljuk, hogy a két nagyobb város kiválásával a kerület csak több apróbb vidéki város bevonásával ala­kulhatna meg és pedig oly városokból, melyeket a természeti fekvés kapcsol egymáshoz. Városunk eddig úgyszólván elöké- szülő helye volt a szatmári téli társu­latnak. Szatmárnak csak előnyére vált, hogy társulata nálunk működhetett s váro­sunk mindig elősegítette, hogy Szatmár megfelelő társulatot nyerjen, daczára annak, hogy mi mindig a rövidebbet húztuk. Ha Szatmár a kerületből kilépett, mi se szövetkezzünk többet vele, hanem igyekezzünk oly irányban keresni igé­nyeink kielégítését, hogy kíséreljük meg a debreczeni kerülethez való csatla­kozást. A debreczeni társulatnak két állo­mása van és nedig Debreczen és Már­u . m ássz igét. Mármarossziget mellett még nagyon elfér egy harmadik állomás s minthogy a felépítendő színkör oly helyiséget fog biztosítani, hogy bármely társulat igé­nyeit kielégíti, azt hisszük, nem fog nagy akadályra találni, hogy Debreczen- nel szövetkezzünk. Kérjük polgármesterünket, tegyen ez irányban lépéseket, mert városunk közönsége bizonyára helyesléssel és megelégedéssel venné, ha oly társula­tot nyerhetne meg, mint a debreczeni társulat. Ha azonban ez hamarosan keresz­tül nem vihető, úgy a napokban meg- V tartandó kerületi választmányi ülésen egyelőre ne kössön le bennünket, ha­nem tartsuk fel mi is szabad rendel­kezési jogunkat. —ó.— 7777. Tudod-e kedves atyámfia, mi az a „czifra“ ? Ha tudod, akkor meg láthatod, hogy czifra időket élünk. De történjék bár mi, — az csak | valahol és valamikor történhetik, másként | sehogy sem. Hm, mondja erre az én atyámfia, aki e , sorok olvasásába belekapott, igaznak igaz, de azt hittem, hogy politika. Csakhogy nem I az, s azért tovább nem is olvasom. Ha ol­vasok, politikát olvasok, mert abban van viccz, heccz, izgalom, szóval mulatság, de ebben talán még tanulság sincsen. Tudomá­nyos színezete legalább nincs. Nagyon is világos. Azonban, ha csak tudományos színezet kell, könnyű rajta segíteni. Az állítást csak igy keli formulázni : minden ami történik, térben és időben történik, s nincs benyomás nincs képzelés, nincs észlelés, mely nem lenne térben és időben. Ezt is tudom, lesz reá a feleiét. Ugyan ugy-e ? Talán még azt is, hogy mi a tér és mi az idő ? Azt is. Nos hát micsoda? S ekkor az én minden­tudó atyámfia felveti két kezét, szétterpeszti ujjait, félig kinyitja száját és nyög-nyög, mint az olyan ember, akinek szájában van a szó, csak kimondani nem tudja. De végre som felel és megrestelli a dolgot. Pedig nincs mit restelkedni. Nagyon mély elmék töprenkedtek már a tér és idő mivol­tán anélkül, hogy azokat kielégitőleg meg­fejteni tudták volna, mert fogalmaiknak meg­határozása a metafizika legsötétebb, legne­hezebb feladatai közzé tartozik; sőt még csak annak eldöntése is, hogy egyáltalában van e tér és idő. Daczára azonban ennek, TARCZ A. ♦ÍÍ5-* Megnősültem. r^ig- és xxiég-is szamom Xxistóxia.) Irta: Pozsonyi Gábor. III. Félreálltam az asztalra ki feszitett vászon­tól és kiálltam a szoba közepére. Itt szín­padias állásba helyezve magamat elhatároz­tam egyenesen beszélni: — Nagysád ? — Nos? — Hát egyátalán nem akar engem meg­érteni ? — Fejezze ki magát érthetőbben, akkor megértem. — Jó! én világosan fogok beszélni. Te­hát : szerelem önt asszonyom! jobban éle­lemnél ! Óh én kimondhatatlanul szeretem — Hermin ! És most baltérdemre ereszkedtem... A Fenegyerekyné arcza pillanatról-pillanatra pirosabb lett utolsó szavaimra. —- Ö szeret — gondolám. Forró kis kezét felém nyujtá, amely re­megett a felindulástól. — És még mindig hallgat, asszonyom? — susogám a szerelemtől elhaló hangon .. Egyetlen Hermin! — szólitám meg ismét hangosabban hangicsálva — tehát nem akarja kimondani az „igent“ ? — Barátom —- feleié érzékenyen — keb jen fel. Felkeltem. — Tudja-e — folytató — micsoda lépést tesz most ? — Óh, nagyon jól tudom, imádott Her­min ! (Pedig dehogy is tudtam !) — De meggondolta-e, hova vezethet ez ? — Óh igen, meggondoltam! e lépés egyenesen a boldogság üdvösséges meny­országába vezet. — Nem . .. nem lehet! .. . Lássa éh nő vagyok! — Éppen azért óhajtom! (Hiszen ha nem volnál!) — De én feleség vagyok, uram! — Nem tesz semmit! — Nekem férjem is van. —- Hadd legyen ! (Annál jobb !) — De gondolja ön meg! — Meggondoltam ! — Óh, ha férjem most betoppanna? — Toppanjon! — Óh, óh, gondoljon ön uram a körül­ményekre : engem kötelességek kötnek fér­jemhez. Szétszaggatom a kapcsokat! — De férjem . . . —- Öt is szétszaggatom ! — De férjem igen dühös ember ám. Szörnyű tud lenni ha egyszer elkezdi! — Én még dühösebb leszek ha egyszer elkezdem ! — Édes barátom, mérsékelje magát, — mondá Hermin megsimogatva homlokomat. — De hát miért bánik velem ilyen ke­gyetlenül. asszonyom? Vétek-e valakinek saját üdvösségét óhajtania? Óh asszonyom, asszonyom ! Erre nem szólt semmit, csak kendőjébe rejtette arczát. — De hát miért sir ön ? talán siralmas állapotom miatt ? Most vagy soha! — gondolám. A festék­tarló skatulyához léptem s kivettem belőle egy kis dobozt. — Jól van! Ön tehát nem szeret! Kö­szönöm szép Hermin! Nézze e skatulyát! czinóber — értsen meg jól: czinóber van benne; készül elevenezüst és kénből. És én az esetre, ha nagysád szerelmével szeren­csétlen leszek nem szerencséi tettetni: elha­tároztam e port lenyelni! Lenyelem asszo­nyom, mondom, lenyelem! Ne trémázzon ön asszonyom, nem önt értem, hanem ezt a verdung czinóbert fogom lenyelni, és pedig itt szemeláttára — és akkor . . . akkor . . . negyvennyolczórai kínszenvedésem után azt fogja ön hallani: Czinege Flórián volt, de többé nincs! E pillanatban rettenetesen néztem ki. A tükörből láttam magamat. Fenegyerekvnének utolsó szavaim egészen a szivére hatoltak: felszökött helyéről és keblemre omlott: — Óh, csak azt a rettenetes czinóbert dobja el a pokolba, mert én —r szeretem önt. Úgy tevék. A rettenetes czinóbert eldob­tam, nem ugyan a pokolba, hanem egy sa­rokba, Hermin pedig nem sirt többé ... A szerelem győzött. V. Egy este Hermin valamelyik barátnője látogatásán lévén, a „Hungáriában“ vacso­ráztam. Tíz óra múlhatott, mikor hazafelé bandukoltam. Tél közepe volt s a nyüzsgő élet már megszűnt az utczákon. Mélyen beburkoltam magam köpenye­gembe, mert csípős szél fújt a Duna felől.. Majdnem a városháztéren voltam már, mikor valaki vállamat érinté. Hátrafordultam. Egy javakorbeli nagy- szakállu úri egyén állott előttem. Fején nagy utazósapka volt borzas medvebőrből, nya­kától térdigérö galléros kozákzubbony, de­rékban a gallér alatt tenyérnyi fényes szij­jal átcsatolva. Lábain rengeteg csizmák. Pár perczig szótlanul álltunk szemközt. Az idegen tüzetesen megvizsgált, kalapomtól egész térdig, — azért mondom térdig, mert azon alul a hóban voltam. Vártam, hogy megszólit, amit miután megállított, nagyon következetesen következ­tethettem ... De még mindig csak vizsgált. Utóbb is unni kezdtem ezt a mulatságot s elindultam. — Várjon csak kissé ! — szólt most utánam az én bámulom, egyszersmind ki­nyújtotta hosszú karját s a nélkül, hogy helyéből kimozdult volna, galléromnál fogva visszaemelt előbbi állásomba — egy kis végeérti valóm van önnel! — De amint észreveszem, ön kezdeni akar velem s nem végezni? .. — Nem úgy fiatalember! Ön kezdett en­gem komprommittálni s igy most rajtam a sor önnel végezni. . . még talán ki is vég­zem önt! . — Hm! milyen nevetséges szójátékokat tűdön fabrikálni! Valóságos elmefuttatás! (Folyt, köv.)

Next

/
Thumbnails
Contents