Nagykároly és Vidéke, 1902 (19. évfolyam, 1-52. szám)

1902-01-02 / 1. szám

XIX. évfolyam. Nagykároly, 1902. január 2. 1-ső szám. Társadalmi, szé^lroö_a.larai és Í3rm.eretterjesztő Ih_etlla,;p­NAGYKÁROLY VÁROS HIVATALOS HIRDETÉSEINEK KÖZLÖNYE. Megjelen minden csütörtökön. Előfizetési árak: Egész évre ................8 kor. || Negyedévre.................2 kor. Fé lévre........................4 kor. jj Egyes szám.................20 fill. Kö zségi jegyzők és tanítóknak egész évre 6 kor. i , Szerkesztőségi iroda es kiadóhivatal: Deák Ferencz-tér 4. szám. (A római kath. elemi iskolával szemben). Bérmentetlen leveleket előttünk ismeretlentől nem fogadunk el. Hirdetések jutányos áron közöltetnek. Nyilttér sora 30 fillér. — Kéziratok nem adatnak vissza. 1902. Az idő fövény-órájáról ismét le­pergett egy esztendő. Egy év merült ismét az enyészet végtelen tengerébe. Háromszázhatvanöt nap gondjaival, ter­heivel idősebbek, háromszázhatvanöt nap tapasztalataival gazdagabbak let­tünk. Uj esztendő! Mennyi örömet és bánatot temetsz el s talán százszoros örömöt és bánatot hordozol méhedben. Megdobban szivem az idő gyors szárnyalásán! És mégis mennyi poe- zist rejtesz magadban elmúlt esztendő! Átélni egy hosszú évet, átélni annak összes szomorúságait, reményeit és csalódásait! Nap-nap után remélni, hogy a holnap jobbat hoz! Most, az uj esztendő beköszön­tésével minő reminiszczencziák nyújta­nak reményt szebb jövőre? Alit érzünk az uj év küszöbén ? Vájjon mit fog hozni ? Szeretnénk betekinteni a jövőbe, az uj évben tör­ténendő eseményeket előre láthatni. A jövőbe tekinteni ! A kételyek szürke, ködös honába, reményeket fakasztó képzelettel. Amit az elmúlt esztendő nem adott meg, a mit a könyörtelen sors meg­tagadott tölünk, ez esztendőtől várjuk hogy meg fogja hozni. Ha szenvedtünk, tűrtünk, ha reményeinkben csalódtunk, ha sorsunkkal ki nem békülhettünk, a jövőtől várjuk epedve a változást. Bizunk, hogy az jobb lesz, keve­sebb szomorúságban, több örömben lesz részünk. A szerencsétlenséget bol­dogság, az elégedetlenséget megelége­dés váltandja fel. Újult erővel, fokozott munkakedv­vel lépünk az ó-esztendöböl az újba, s ha a szerencse a lefolyt esztendőben nem mindenben kedvezett, erkölcseink javulásától várjuk, reméljük, hogy a jövő nem fog a múlt nyomába lépni. De ha a jövő szignaturáját akar­juk sejteni, kénytelenek vagyunk a múlttal számolni. Be kell számolnunk ‘előnyeivel és hátrányaival. És e számo­lás, sajnos, nem szolgál a múlt javára, mert az emberiségnek, a társadalom­nak sok a bűne. Az erkölcsiség színvonala alább sülyedt. Az érdek rozzant szekerét vállvetve toljuk, vonjuk. Felebarát fele-. barátjával, testvér testvérrel az érdek fegyvereivel küzd. Az ember, kit ké­pére teremtett az Isten, elvesztette bi- i zalmát önmaga és mások iránt. Sötét kép. Mégis remélünk — ; hiszen annyira szeretünk remélni. Re­méljük, hogy az érdekek nagy har- czából az erkölcsiség fog gyözedeleinmel kikerülni s a sors mogorva arcza is nyájasabbá fog válni. Legfőbb ideje, mert lehetetlen, hogy a múlt szomorú­ságai után szebb jövő ne derüljön az emberiségre és édes hazánkra! Uj esztendővel viradjon boldogság, szerencse és áldás mindnyájunkra, az egész magyar hazára! A. páros T7-ia,d.a,l. A czivilizáczió leküzdte a középko1“ összes rémeit, csak egyet nem volt képes j teljesen kiirtani: a páros viadalt. A mikor az igazságszolgáltatást babo­nás, fölvilágosúlatlan birák gyakorolták, a mi­kor az emberi szenvedélyeket, haragot és I bosszúvágyat igazságból merített törvények inég nem fékezték és amikor a tudás még sokféle tévtanok békéi alatt nyögött, érthető volt, hogy az igazság keresését vétkes könnyel­műséggel istenítéletre bizták. A sötét középkor zsarnok Ítélkezési módját rég elvetették. A haladás elsöpört minden kínzást, az igazságszolgáltatás a hu­manizmus törvényeit követi. Csak a párbaj maradt kivétel. Talán elismerik-e még ma is jogosult­ságát? Azt hiszik, hogy a jog és törvény alapján ítélkező bíró nem orvosolhatja oly igazságosan a sérelmeket, mint egy ostoba ólomgolyó ? Oh, dehogy! Vagy igaz-e, hogy becsületes ember valamely rajta elkövetett sértést csak vérrel moshat le ? És csakugyan elégtételt szolgáltat-e a párbaj ? Mind olyan "kérdés, melyekre a józanul gondolkozónak, higgadtan szemlélőnek a leghatározottabb nem-mel kell válaszolni. E kérdésekre igenlő választ csak az úgynevezett lovagias ember ad. Mert a tár- | sadalom ezt a felfogást követte és szentesí­tette s mert félnek, hogy lovagiasnak nem tartják a párbaj elől kitérőt; félnek a gyáva- | ság vádjától, akik véletlen lábrataposás miatt nem teszik szívesen koczkára életüket, mely­től a legtöbb esetben családuk boldogsága is függ. Félnek, hogy a társadalomban többé szerepük nem jut, hogy mindenhonnan ki- komplimentálják, kinézik őket, ha párbajra ki nem állanak. Tehát — a milyen abszurdnak is lát­szik első pillanatra — a félelem ösztökéli a legtöbbeket párbajra; nem kell éppen gyá­vának lenni, aki kerüli a párbajt, de több, mint valószínű, hogy aki párbajozik, az fél — lel a társadalom igazságtalan ítéletétől. Innen van, hogy sokan, akik akadémi­kusán vitatkoznak a párbaj jogosultsága ellen, abban a pillanatban, a mikor a hely­telenül felfogott kényszerűség elé állíttatnak, nem késnek • a lovagias elégtételszerzés és adás módját elfogadni. Mert úri dolog ám a párbaj. Becsületes lehet mindenki; nem nagy virtus. Hanem lovagiasnak lenni, az már a becsületnek finomabb megkülömböztetésére vall. Nem lopni, nem csalni, azt a paraszt is tudhatja. De a legkisebb, sokszor csak képzelt sérté­sért véres elégtételt csak ur szerezhet magá­nak. S ki ne akarna ma ur lenni? Hogy az urhatnámság legfattyubb haj­tása a párbaj, vitatni alig lehet. De ha már az urhatnámság napjainkban annyira elter­jedt, miért nem gondoskodunk, hogy humá­nusabb módon elégítsük ki. Nem tartjuk elegendőnek, hogy a pár­baj ellen indított és indítandó akcziókat az úgynevezett társadalom kezdeményezi. Látjuk és tapasztaljuk, hogy ennek megfelelő foga­natja nincs. Az arisztokracziának, a főurak­nak kellene a párbajt kárhoztatni és akkor egyszerre vége szakadna a sok haszontalan vérontásnak. Mert ha a középosztályu férfiú hivatkozhatnék arra, hogy egyik-másik nem­zeti kaszinóbeli gróf vagy báró megtagadott egy kihívást, sokkal hamarább ütne a párbaj végórája, mintha ezer bölcs tőrül-hegyire megmagyarázza annak helytelenségét. Németországban maga a császár nyi­latkozott több ízben a párbaj ellen; Angliá­ban a főúri körökből, az udvarból egészen száműzték a párbajt, amennyiben drákói rendszabályokkal lépnek föl a párbaj vétkesek ellen. Francziaországban is feletto- szigorúan büntetik meg a párbaj-vétséget, bárha ott ritkább a párbaj, mint nálunk, a minek ma­gyarázatát megtaláljuk abban a körülmény­itől], hogy ott többnyire ví-tőrökkel párbajoz­nak. A ví-tör pedig olyan fegyver, a melyik nem ösmer megalkuvást, mint például a lapos kard vagy a pisztoly. A ví-tőr a legtöbb esetben komoly bajt, halált okoz s azért kétszer is megfontolják a francziák és csak­TA RCZ A. ♦is?* De szívesen ... De szívesen tenném fejedre Aldólag reszkető kezein. Amig ajkam imát rebegne: Óh áldd meg, áldd meg Istenem ! De szívesen odaadnék érted Mindent, mi drága, szép s ragyog, Ha volnék -oly gazdag, amilyen Földhöz ragadt szegény vagyok ! De szívesen meghalnék érted, Ha boldog lennél általa, Ha nem volna tovább az élted Gondteljes, borús éjszaka. így, csak nézem sajgó lélekkel, Mint vívsz ti tani harezokat. S csodálkozom — ennyi kin láttán — Hogy a szivem meg nem szakad! Tóth Erzsiké. Tycho Brahe. Született, élt és meghalt, mint. előtte és utánna annyian mások, de mert tudásá­val, müveivel mélységes nyomokat vágott, nevét a történelem hűségesén őrzi. 1601. október 24-én halt meg Prágában és most ünnepelte meg ugyanott halálának három­századik évfordulóját a cseh királyi tudomá­nyos társaság, a kormány, s a tudomány sok idegen képviselőjének jelenlétében. Meg­újított sírjára számos koszorút tettek. Pontosabban mint ő, előtte az égi jelen­ségeket még senki sem észlelte, s általában az újabb gyakorlati csillagászat alapvetőjének tartják. Újabbnak, ezelőtt több, mint három­száz évvel! így beszélni csakis a csillagászat tör­ténetéről szólva lehet. Igen, mert a csilla­gászat felette régi tudomány. Kora nem év­századokra, hanem évezredekre terjed. Mikor vette kezdetét, meg nem mond­ható. Valószinüleg az értelem felvillanásával. A ragyogó csillagos ég ugyan is mindig azt a varázst gyakorolta az emberre, a mit ma. Felköltötte bámulatát, izgatta tudásvágyát. Végtelen azonban a különbség az ég­nek régi és gondolat nélkül való szemlélete, s a világegyetemnek mai általános felfogása között. Hogy ide juthassunk, minden idők és minden nemzetek legkiválóbb szellemeinek egyesülésére volt szükség. S még igy is sok századon át kellett az észleleteket gyűjteni, azokat czélszerüen összefűzni, a puszta tüne­ményekből a valódi mozgásokat megállapí­tani, lassanként ezen mozgások törvényeit felismerni, a törvényekből pedig az általános nehézkedés nagy elvére emelkedni, hogy végre az égi tünemények megmagyarázhatók legyenek. A régi annalesekből annyit betűzhetünk ki, hogy a legelső ismeretek már csak a föld- mi velés és hajózás kedvéért is, az évszakok megkülönböztetése, a Hold alakjának válto­zásai, s annak fogyatkozásai, meg a csillag­zatok folyton ismétlődő felkelése és lenyug­vása körül forogtak. Aztán bármely szabadon álló fa árnyékának rendszeres változásait meg­figyelve, rákellclt bukkanja a gnomon, a napóramutató, ezen első és legrégibb csilla­gászati eszköz használatára, a minek segé­lyével meg leheteti határozni a nap- és év­szakok hosszát, a napút ferdeségét és az észlelő hely sarkmagasságát. Ezen legelső tudományos ismeretek korát csak némi pon­tossággal is meghatározni, teljes lehetet­lenség; de hogy az nagyon régen lehetett, az is bizonyítja, hogy a Nap-, Hold- és boly­gók keringési idejét, a miknek meghatározá­sához pedig bizony hosszú időkön át kellett megfigyeléseket tenniük, már a legrégibb népek is olyan pontosan ismerték, hogy azokon sok javítani valót a legújabb csilla­gászok sem találtak. A legrégibb csillagászati megfigyelést az őt régen is ösmert bolygó, a Saturnus, Jupiter, Mars, Mercür s Hold együtt állásá­ról Ghinában jegyezték fel Krisztus előtt 241)0 évvel. De ha ez nem egészen bizonyos is, az bizonyos, hogy Yao császár idejében. Krisztus előtt 2300-ban a csillagászatot már ottart művelték s tudták, hogy a nap-év hossza csaknem pontosan 365 s egy negyed nap. 2155-ben két csillagász életével lakolt, mert a várt napfogyatkozás idejét nem pon­tosan számította ki. Tehát már akkor a be­álló napfogyatkozások idejének kiszámításá­val is foglalkoztak. A Krisztus előtt 722—480. közötti időszakból Confucius 36 fogyatkozást jegyzett fel. Azután egy hosszú meddő kor­szak következett, inig későbben a többi tudo- inánynval együtt a csillagászat is uj lendü­letnek indult. A középkorban, 1280-ban Kr. után Kosu-king csillagász azért lett híressé, mert addig nem ismert csillagászati eszközö­ket talált fel és használt sok eredménynyei. Mindamellett is a csillagászat magas fokra Ghinában soha sem jutott, mert ha szorgal­masan űzték is gyakorlatilag, az észleletek­ből elméletet állítani fel nem tudtak. E nél­kül pedig nevére méltó tudomány nem kép­zelhető. A hinduk is hiresek voltak csillagászati ismereteikről már nagyon régen. Pontosan ismertek a Nap és Hold sziderikus keringési idejét; kitudták számítani előre a fogyatko­zásokat, s a bolygók rendszeres mozgását, táblázatokba szedték. A Káldeaiaknál, meg az egvptombelieknél a csillagászattal foglal­kozni külön papiosztálynak volt kizáróla­gos joga. Ez ismereteinek forrását a nép előtt nagy gonddal őrizte, hogy titokszerü tudásával azt annál inkább befolyásolhassa. Az előbbiek állítólag már 1900 évvel Nagy Sándor előtt, tehát 2200 évvel Krisztus előtt tudták, hogy a Nap- és Holdfogyatkozások 225 hónap, vagy 6585 nap lepergése után megint csak olyan rendben következnek be. Ez a hires időszak, a minek a neve nálok Sáros volt, de a mit a mai csillagászat, annak újabb felfedezőjéről, s az uj kor neve­zetes csillagászáról. Halleyről, Halley-féle időszaknak nevez. Ennek ismeretében a fogyatkozások bekövetkezése természetesen előre megmondható. De mily rémséges hosszú időre lehetett szükség, mig megfigyelések alapján, ezen időszakot felismerhették, s azt pontosan megállapíthatták. Az egyptomiak- ról azt tartják, hogy ők osztották be először az évet tizenkét 3Ó napos hónapra.

Next

/
Thumbnails
Contents