Nagykároly és Érmellék, 1913 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1913-01-04 / 1. szám

IV. évfolyam. Nagykároly, 1913. január 4. 1. szám. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Nagykároly, Széchenyi-utcza 20. szám. („Kölcsey-nyomda r.-t.“) st*i Hirdetések szintén ott vétetnek fel. i#=- Nyilttér sora 50 fillér. Főszerkesztő : D R. VETZÁK EDE. Felelős szerkesztő: i Főinunkatárs: DR. GÓZNER ELEK. | DR. HEGEDŰS ISTVÁN. Laptulajdonos : KÖLCSEY-NYOMDA R.-T. Eflg- MEGJELENIK MINDEN SZOMBATON. -Jp® A LAP ELŐFIZETÉS! ÁRA: Egész évre ............................. .8 korona. Fél évre................................. . . 4 korona. Ne gyed évre...................................2 korona. Egy szám ára..............................20 fillér. Ros szabb már úgy sem lehet, mint a múlt, hát bizonyára jobb lesz az uj esztendő. Ta­lán egész korszakra szóló sorvasztó lázon, romboló betegségen estünk át a múlt éven. De különösen a második fe­lében. Az események természetesen nem sokat törődnek a mi kis kényelmi be­rendezéseinkkel. A korszakok nem sokat törődnek a naptárakkal. A történettudó­sok egész szépen be .tudják skatulyázni utólagosan az eseményeket évszámok, dátumok közé. De csak utólagosan. Az események árja nem nézi a mi kis cö­löpjeinket, melyeket évjelzőknek állítunk föl az idő végtelen medre mentén. Ezek csak nekünk jók, hogy tájéko­zódni tudjunk. Az események rohanó árja pusztítva, rombolva, építve, alkotva rohan el mellettük. De az uj évnek szerencsétlen számmal megjelölt cölöpje talán mégis valamelyes változását fogja majd a történelem számára megjelölni a jelenkor örvénylő folyásának. Ha nem is jobbra változását, de talán a folyam va­lamelyes kanyarodását, más vidékre, ter­mékenyebb vidékre fordulását. A mi ve- teményeink között alig talál már rom­bolni valót. A mögötte maradó iszapban bor­zalmas törmeléket hagy maga után. Rom­lás, pusztulás borzasztó jeleit. Nagyobb pusztulástól, nagyobb borzalmaktól már nem félhetünk. A háború első rémére elpusztult itt minden. Vagy csak a jaj­gatás, a tönk szélére jutott emberek égig ható kiáltása telitette meg úgy a levegőt reszketéssel, hogy már mindenütt ingá- sát, rombadőlését sejtjük, féljük minden­nek, amit eddig szilárdnak hittünk? S az igazi rombadőlés, a pusztulás igazi látványa csak most következik-e be mindenfelől rémeket váró szemeink előtt? A rohanó ár csak alámosta tán szilárd építményeinket s csak a gyen­gébbeket ragadta magával világok te­metőjéül szolgáló medrébe? A háború réme mintha csak azért hagyna bennün­ket pillanatokra nyugodtan aludni, hogy annál borzasztóbb legyen az ébredés. Mert még nem ült el egészen a fegyverkezés sunyi, alattomos zaja. Csend­ben, óvatosan feni kardját egész Európa; a köszörükőre is hangfogót tesznek, hogy ne halljuk sercegését. Hogy ne legyen időnk megijedni, mielőtt meghallnánk. Hogy szép halálunk légyeit. Mint a pom- pejibeli embernek, kit napi foglalatossága közben ért utói a láva s dermesztett meg borzasztó emlékül az utókor szá­mára. Nem múlt el tőlünk még a keserű pohár, fenékig ürítjük még gyilkos ne­dűjét. De keservesebb már nem lehet mint amilyen volt. Megszoktuk. Nem. Rosszabb már nem lehet, mint a múlt, hát bizonnyára jobb lesz az uj esztendő. A görög kathoiikus püspökség ügyében Nagykároly városa a következő felter­jesztést intézi a vallás- és közoktatásügyi mi­niszterhez: (Tervezet.) Nagyméltóságu Vallás- és Közoktatásügyi Magyar Királyi Miniszter Ur! Kegyelmes Urunk! Nagykároly r. t. város közönsége mély tisztelettel kéri Nagyméltóságodat, hogy a gö­rög kathoiikus magyar püspökség székhelyének Nagykároly városban leendő elhelyezése céljá­ból Nagykároly város közönségével a tárgya­lást megindítani s annak befejezése után a püspöki székhelynek Nagykároly városban le­endő elhelyezése iránt legfelsőbb helyen előter­jesztést tenni kegyesen méltóztassék. Legyen szabad Nagyméltóságod előtt rö­viden előadni azon indokokat, amelyek a fel­állított uj görög kathoiikus magyar püspökség székhelyének Nagykároly városban leendő el­helyezését kívánatossá, sőt magyar nemzeti szempontból szükségessé is teszik. Hajdudorog község, amely a püspökség elhelyezésénél elsősorban jöhet szóba, teljesen nélkülözi azokat az intézményeket s azt a tár­sadalmi kört, amely nélkül az uj püspökség működése megbénittatik s magasztos hivatásá­nak teljesítése akadályoztatik, vagy legalább is nagy mértékben megnehezittetik. Bármily tiszte­letreméltó okok szóljanak is tehát az uj görög kathoiikus püspökség székhelyének Hajdudorog községben leendő elhelyezése mellett, meg kell állapítani, hogy Hajdudorog község nem alkal­mas püspöki székhelynek. Debreczen sz. kir. város, ahol mindazok a kellékek és előfeltételek meglennének, ame­lyek az uj görög kathoiikus magyar püspökség A delejes szem. Irta: Bertram Vallance. Mr. Sampler kis kövér emberke volt s a negyven felé közeledett. Egy jó nevű cégnek volt hivatalnoka már tizennégy éve és még mindig ugyanazt a fizetést húzta. A hivatalnok­társai lassankint mind fölibe kerekedtek, de ő csak akkor jött minderre rá, mikor hűséges élete párja egy este jól összeszidta érte. — Miért ném kérsz fizetésemelést, vagy miért nem nézel mellékfoglalkozás után? — zsörtölődött vele. — Azt várod tán, hogy a sült galamb a szádba repüljön? — De édes fiacskám ... — kezdte Mr. Sampler. — Ugyan hallgass! — mondta bosszúsan a felesége. És ő elhallgatott. A nagy változást Mr. Sampler életében egy véletlen eset okozta. A kollegája odaköl­csönzött neki egy folyóiratot egyszer. S mikor ő becsületesen elolvasta az utolsó történetet is és az apróhirdetésekbe merült bele, egyszer csak megakad a szeme egy kis hirdetésen, mely a szem delejes hatásáról szólt. A hirdető pro­fesszor készséggel megtanít bárkit a hipnotizá­lásra öt forintért. Mr. Samplernek tetszett az idea. Miért ne tanulná meg ő is? — gondolta. Hegy hogyan tudta előteremteni a pénzt a felesége tudta nél­kül, az csak még eddig ismeretlen tehetségét bizonyítja. Elment, látott és győzött! A professzor biztosította róla, hogy még soha intelligensebb tanítványa nerr volt nála. — Ne felejtse el, uram, j— mondta bú­csúzóul — hogy az emberi tekintetnék delejes hatása van. Szögezze csak pillartását mindig arra, akivel beszél és gondoljon erősen kíván­ságára. Tudom, hogy örökké hális lesz nekem, mert én önzetlenül cselekszem jót . . . semmi érdek nem vezet a tetteimnét. Köszönöm, uram, Igen, öt forint a tandíj. Köszönöm ! így szólt a professzor és Mr. Sampler boldogan távozott. Elhatározta magában, hogy titokban tartja a dolgot még a felesége előtt is. A kis füzetet, melyben utasítások voltak, mélyen a zsebébe sülyeztette, úgy ment haza. Otthon már várta a vízóra hivatalnoka, a ki minden hónap végén beszedi a szokásos dijat. — Csakhogy itthol vagy már, Charles, — mondta a felesége, — nem tudtam kifizetni a vizdijat. Mr. Sampler ránézett a robusztás termetű emberre és igy szólt: — Kérek három perc halasztást. A vizihivatalnok megadta. Ezalatt Mr. Sampler világoskék szemével folyton áthatóan nézte őt. Végre megszólalt. Nagy karácsonyi és újévi vásár Rubletzky Kálmán női- és uridivat áruházában. Az alant felsorolt meglepő olcsó árakra felhívom a m. t. vásárló közönség b. figyelmét. Cosmanosi kretonok minden színben, métere . . 36—40—45—50 f. 14C cm. széles kelmék minden színben, métere . 2.60—3.-----3.60 K* Eg ész nehéz bloüz selyem minden színben métere . 1.90—2.50—2.40 K. Mcsó delinek métere ...... .50 f. Maradékselymek métere . . . . 1— K. KJ® 1 Jarab női gyapjuschál..............................................................3.—K. Legjobb minőségű barhetflanel métere .... —.40 f. .hí». Kizépminőségü fekete női ernyő . . . . . 2.60 K. 120 cm. széles kelmék minden színben, métere . 90—98—1.10—1.30 K. WW B.ndenféle maradékok félirban! — Ajándékoknak alkalmas tárgyak, u. m.: divatos kézitáskák, alkaml sálak, keztyük, harisnyák, férfiingek, nyakkendők, női és férfi esernyők, alsószoknyák is diszkötények mindenkor a legdusabb választékban.

Next

/
Thumbnails
Contents