Nagykároly és Érmellék, 1912 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1912-01-06 / 1. szám

c« ill. évfolyam. Nagykárol”, 1912. január 6. y/k. 1. szám. Nagykároly és Ermellék _Politikai és társadalmi hetilap. — A Nagykároly! Kereskedő társulat hivatalos közlönye._____ SZ ERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Nagykároly, Széchenyi-utcza 20. szám. („Kolcsey-nyomda r.-t.“) #i Hirdetések szintén ott vétetnek fel. 'm Nyiltlér sora 50 fillér. Főszerkesztő : D R. VETZÁK EDE. Felelős szerkesztő: i Föinunkatárs: DR. GÓZNER ELEK. j DR. HEGEDŰS ISTVÁN. Laptulajdonos . KÖLC_SEY-hlYOMDA R.-T. MEGJELENIK MINDEN SZOMBATON. A LAP ELŐFIZETÉS! ARA: Egész évre........................................8 korona. Fél évre................................. . . 4 korona. Ne gyed évre...................................2 korona. Egy szám ára..............................20 fillér. Sz épen, csöndesen elteltek a kará­csonyi ünnepek, a Megváltó 1911. év­fordulóját áhítatban, békében ülte meg a keresztény világ. Mily jóleső, mily bol­dogító érzés volt egy pár napig élvezni a lét és politika, a társadalom és sze­mélyes gyűlölködés harcának fegyverszü­netét ! Mily jói esett a boldog ünnep­estén azt éreznünk, hogy az esztendőnek van olyan napja is, melyen az ember egyetlen egy törvénynek engedelmeske­dik, a szeretet törvényének! A szeretet törvénye uralkodott karácsony estéjén, a midőn a világ, az emberiség Megvál­tójának születését vártuk, Isten fiát érez­tük szivünkben, a ki úgy szerette az emberiséget, hogy üdvösségéért kinhalált halt a keresztfán! Igyekeztünk ez estén egymást jobban szeretni, mint máskor, szeretteinket ajándékokkal halmaztuk el, a szegényekkel, a szenvedőkkel szemben az irgalom és jótékonyság munkáját gya­koroltuk és éreztük, hogy az irgalom e jótékonyság munkáját gyakoroltuk és éreztük, hogy az irgalom ösvényén tett, minden lépésünkkel Istenhez közeledtünk! Szünetelt karácsony ünnepén a világtör­ténelem zúgva, zakatolva rohanó gépe is, ez ünnepen csupán a hitnek és sze­retetnek éltünk. Kinn a szabad természetben hófehér pihék hulldogálnak s szlizi lepelbe takar­ják a téli álmába merült földet. Mintha a természet is megakarta volna örven­deztetni a fekete karácsonyt átélt embe­riséget; az újév mint valami fehér arcú, szőke fürtü gyermek köszöntőit be. Mi pedig a reménynek és az emlékezetnek, életünk két géniuszának karján örven­dezve léptünk be az ujesztendőbe. Ilyen­kor történik leginkább, hogy egészen az ő vezetésükre bízzuk magunkat. Ked­vünkre van, ha szebb jövővel kecsegtet a remény és örömest merengünk el a letűnt napok boldog emlékei:* A jelen pillanat munkája, gondja mintha csak szünetet tartana az évforduló a' Imával, hogy annál zavartalanabbá ...glalkoz- hassunk a múlttal s következtetést von­hassunk belőle azokra, a mik reánk várnak. Eötvös József báró szép szokásnak nevezi, hogy az ujesztendő első napján üdvözlik egymást az emberek. Mint a hajósok, ha a sík tengeren találkoznak, köszöntik egymást; miránk bányászok a ■ old mélyében aranyér után kutatva, sze­rencsét kívánnak társaiknak, akik mellett ütjük elvezet. Hajósok vagyunk mi is az élet tengerén s ismeretlen part, ismeret­len kikötő felé vitorlázunk; vagy ha úgy tetszik, bányászoknak is nevezhetjük ma­gunkat, akik nagy fáradsággal keressük a boldogság csillogó aranyát. S mikor oly tömérdek a hajótörött; mikor annyi ezeren meg ezeren izzadnak, gyötrődnek, küzködnek hiába, mert munkájukat nem koronázza siker: akkor igazán jól esik, ha a távolból jó kívánság szava hangzik felénk, vagy mellettünk fölcseng a „sze­rencse föl!“ biztatón, legalább egyszer egy esztendőben. Hiszen hol az az em­ber, aki valami jót nem kívánna az uj- esztendőtől ? Az egyik ezt, a másik azt várja tőle, s na nem is teljesül minden kívánság, sorsunk javulását remélve- reméljük. Mi tehát Eötvös József báróval tartunk s amikor e szép szokás híveiül valljuk magunkat, egyszersmind a ked­vező alkalmat fölhasználva, a „Nagyká­roly és Érmellék“ olvasóinak boldog uj esztendőt kívánunk. De a lélek nem elégszik meg az emlékezéssel, inig erő van az izmokban, remény a szívben, addig a szárnya sem lankadoz. Előre tőr, maga elé szögzi te­kintetét és a célt, a jövőt kutatja sas- tekintetével ! Azt nem láthatja, de ha csak egyetlen egy kis sugár is int fe­léje biztatóan, az megkétszerezi az em­ber erejét és ujult hitter; ujuií bátorság­gal folytatja útját előre, mindig előre! Boldog ujesztendőt esd Istentől önmagá­nak, szeretteinek, hazájának és az em­beriségnek, nem Lucifertől kivánja, ha­nem a betlehemi kisdedtől, hogy „vezesse uj útra“, a melyen mindig hallhassa a Teremtő biztató szavát: „Mondottam ember küzdj és bízva bizzál!“ A nagy leány. Irta: A. Hedenstjerna. A hosszú meleg nyár után szokatlanul enyhe, gyönyörű ősz következett. Októberben azonban váratlanul, hirtelen megváltozott az időjárás s mielőtt az ember meleg ruhára s a téli ablakok felrakására gon­dolhatott volna, beköszöntött a zord tél. Az ilyen idő hozza magával az emberek számára a tüdőgyulladást és ez az idő vitte sírba Bark urat is, a város főjegyzőjét. Bark ur és neje életének is gyönyörű ősze volt ez. Nyaruk gonddal, küzdelemmel volt felhőzött, mikből zivatarok, viharok kelet­keztek, elpusztítva a kedély aranyos napsugarát. Ifjúsága tavaszán került össze nejével, mikor a Gond és a Szegénység árnyékként kisérte őket. Mire leküzdötték két ellenségüket, életük java már be volt töltve. Gond anyónak kiűzéséig sok idő telt-mullott s most, mikor csodaszép őszüknek napsugara kezdett ragyogni feléjük, jött a halál hirtelen, váratlanul. És Könyörületességet vélt teljesíteni, mikor Bark ur után rövid időre magával vitte nejét is, örömeinek, küzdelmeinek hűséges osztá­lyosát. így maradt árván a két leány, Anna és Viva. Anna az idősebbik, nagy, erős, szép- növésü leány volt, kifejező erélyes arcvonások­kal. Szép fejét, mely mintha hófehér márvány­ból lett volna faragva, hullámos, sötét haj ár­nyékolta, ragyogó fekete szeme felett. Szép volt, ezt mindenki elismerte. Gyermekkorára úgy emlékezett vissza, mint szomorú, rideg télre. Kopott, elnyűtt ru­hákra, melyek gyorsan fejlődő testének mindig rövidek és szükek voltak. Álmatlan, átsirt éj­szakákra, mikor a házbérnegyed közeledett s nem volt miből fizetni. Karácsonyestékre, kará­csonyi örömök nélkül. Mire tizennégy éves lett, szemének kifejezése, egy gondolkozó asszonyé volt s gyerekajka alig ismerte a mosolyt. Test­vérkéi születtek, vilagrajöttek s távozásuk csak gondjaikat növelte, örömet alig szerzett. S most ketten maradtak árván, ő és kicsi húga, aranyszöke Viva. így ismerte az egész szomszédság, igazi nevét nem hallották soha­sem. De ha kecses kis alakját megjelenni lát­ták a lépcsőházban, amint a£ iskolába sietett, szerelmes leánykák s komoly anyák egyformán mosolyogtak feléje: „Viva, kicsi szép Viva!“ S ha a főtéren egy aranyfelhő mutatko­zott, melyet pajkosan, vígan lengetett a szél s megcsendült egy édes gyermekhang mely csen­gőbb volt valamennyinél, a fiuk ujjongva emel­tek kalapot előtte : Itt van Viva ! Viva van itt!“ Mikor a halál angyala házuknál megjelent, hogy elvigye a szülőket s a kicsi táncos lábak pihentek, az aranyos hajfürtök kisirt szemére s rózsás arcára hajoltak, eltakarva szepegő szá- jacskáját is, nővére hajolt hozzá, hogy ölébe vigye ágyacskájáboz, miközben magához szo­rította s gyengéd szeretettel súgta fülébe : „Viva, én édes egyetlenem!“ Anna akkor már busz éves volt, Viva tizennégy. Édes anyjuk halála után eljött anyjuk nővére, Ulrika néni s magával akarta vinni Leghasznosabb ajándék egy elsőrendű SINGER varrógép10 koronával 10 évi jótállás mellett vásárolhat GUTTMAN varrógépraktárában Nagykároly, Széchenyi-utcza.

Next

/
Thumbnails
Contents