Nagykároly és Érmellék, 1910 (1. évfolyam, 1-2. szám)

1910-12-18 / 1. szám

I. évfolyam. ^ ^ / / Nagykároly, 1910. deczember 18. 1. szám. Nagykároly és Érmeik POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Nagykároly, Széchenyi-utcza 20. szám. („Kölcsey-nyomda r.-t.“)-=#( Hirdetések szintén ott vétetnek fel. l^- Nyilttér sora 50 fillér. Felelős szerkesztő: A LAP ELŐFIZETÉS! ÁRA: RÉDEI KÁROLY. megjelenik minden szombaton. Egész évre . Fél évre . . Negyed évre Egy szám ára 8 korona. 4 korona. 2 korona. 20 fillér. Prograsmmunk. „Már megint egy uj lap! Ugyan nem felesleges-e ez?“ gondolják, s mondják is talán többen a szives olvasók közül, kik lapunknak a „Nagykároly és Érmellék'‘-nek jelen első számát kezökbe veszik. Őszintén megvalljuk, hogy a lap megindítását tervezők egyikének-mási- kának leikében szintén felvillant e gon­dolat, de csak futó, röpke gondolatként, melynek azonnal helyet adott ama másik gondolat, mely szent meggyőződéssé ér­lelődött mindannyiunk lelkében, hogy édes magyar hazánk, drága magyar nemzetünk, kedves vármegyénk, szere­tett városunk és az Érmellék igaz javát szerény tehetségünk szerint híven, lelke­sen és becsületesen munkálni a megin­dítandó uj lap révén is: szent és ked­ves kötelességünk. Ép e nemes, mond­hatnék fenséges czéit híven munkálva, legyen szabad hinnünk és remélnünk, hogy munkánk nem lesz hiábavaló, s igy lapunk nem lesz felesleges. Igen! három ügyet óhajtunk híven, önzetlenül szolgálni: hazánk és nemze­tünk, vármegyénk s városunk és az Érmellék ügyét, tudva azt, hogy az utóbbiak ügyének szolgálatával közvetve hozzájárulunk az elsőnek emeléséhez, boldogitásához. Hi ven munkálkodunk édes magyar hazánk, drága magyar nemzetünk javán, felvirágzásán, dicsőségén! Ezeréves hazánk és nemzetünk fö­lött annyi vész és vihar zúgott el száza­dokon át. Mig a nyugoti népek, nemze­tek békében, nyugodtan, zavartalanul fejlődhettek, mi meg is látszik magas kultúrájukon és kulturális tiszteletre mond­hatjuk bámulatra méltó intézményein, mert az örökösen idegen ellenséggel küzdő magyar nemzet állt védő bástya­ként a nyugati államok határán küzdve harczolva, s megvédve azokat az Euró­pát fenyegető vad pogány hordák vanda­lizmusától — addig magyar nemzetünk bizony-bizony elmaradt a többi müveit európai népek mögött csaknem minden téren, mert nem haladhatott arányosan a békében élő, s annak áldásait élvező többi nemzetekkel. „Inter arma silent tnusae!“ Ehhez járult még a békésebb időkben — midőn a fegyverek zaja már- már elült — a magyarnak ősi átka: a visszavonásnak, az egyet nem értésnek rút bűne, rombo ó műve. S hogy az újabb kornak békésebb idejében nem­zetünk a reá nehe :ült mostoha viszonyok mellett is ma mái a művelődésnek min­den ágában mégi: csak szép haladást tett, hogy önállós; gát, alkotmányos sza­badságát a sok s;ázados küzdelmek és szenvedések tisztit) tüzéből is hiven meg­őrizve hozta át a második ezredév kü­szöbére és hogy )ár örökös csapásokkal való sujtatása dac zára az anyagi és szel­lemi virágzás ilye t magas fokára mégis kénes volt eljutni — mind-mind magyar fajunk, mi édes migyar nemzetünk erejét, lelki képességeit hirdeti és bizonyítja. Hazánk, nemzetink javán, nagyságán munkálkodni telje; isb^adta tehetségünk­kel: képezi legszebb és legszentebb czélunkat. „A haza minden előtt!“ ne­künk is legdrágább s legszentebb jel­szavunk. E czélból kénytelenek vagyunk a politikával is valamelyest foglalkozni. Sietünk azonban kijelenteni, hogy a po­litikai téren való örökös küzdés és küz- ködés nem lesz kenyerünk. Annyi sok más úton-módon szolgálhatjuk édes ma­gyar hazánk ügyét, — s talán erőnk mér­téke szerint sokkal áldásosabban, — hogy a politikai téren való élénk szerep­lést azokra bízzak, kik egész életüket annak szentelték Hogy lapunk homlokán a „politikai lap“ szó is szerepel, csak azért tettük, hogy mintegy módunkban és jogunkban legyen politikai kérdések­hez is hozzászólanunk, véleményt mon­danunk, bírálatét gyakorolnunk. A min­dennapi élet mi idén ténye és nyilvánu- lása ép a mostani időkben eiannyira körül van véve már a politika szálaival, hogy azzal igen sokszor talán önkény­telenül is kényt :len foglalkozni az is, aki azzal egyébként foglalkozni nem akar. Mi politikai terén teljesen szabadok, teljesen függetlenek óhajtunk maradni, ép azért egyeth n politikai párthoz sem csatlakozunk. Czélunk az, hogy a párt­kereteken felül állva teljes elfogulatlan­sággal szólhassunk az előforduló fonto­sabb politikai kérdésekhez. A mi jót, üdvösét, hasznosat a köz, a haza, a nemzet javára tesz, müvei bármelyik po­litikai párt, készséggel sietünk elismeré­sünk nyilvánításával, — a mit azonban igaz magyar érzelmünkkel és meggyőző­désünkkel ellenkezőnek látunk és ta­pasztalunk, arra teljes őszinteséggel s honfiúi fájó érzéssel rámutatunk, s tilta­kozó szavunkat felemelni el nem mulaszt­juk. Politikai vezérczikkeinkben — miket ritkábban hoz lapunk — illetve „Politi­kai szemle“ ez. rovatunkban a legfonto­sabb politikai kérdéseket ismertetni fog­juk röviden, egyszerűen, hozzáfűzve őszinte nézetünket, igaz meggyőződésünket, s teljesen pártatlan Ítéletünket. Sokkal többet és sokkal részlete­sebben óhajtunk foglalkozni vármegyénk — Szatmárvármegye — ügyeivel. A vár­megye nagy közönségének minden közös ügye, minket is érdekel, közös óhaja, minket is érint, közös ezéija a mienk is. Minden fontos, édes mindnyájunkat kö­zelről érdeklő megyei ügyhöz hozzá­szólunk igaz szeretettel, s ép azért teljes önzetlenséggel. A mint politikai téren, úgy e téren sem személyeskedünk, a személyes harezot — minek nyomában a keserű gyülölség mérges fulánkja meg­marad sokszor örökre a szivekben, s mi az embert elválasztja és elidegeníti em­bertársától — teljesen elkerülni óhajtjuk. Legyen szabad remélnünk, hogy ép ez okból vármegyénk tisztelt vezérei és in­tézőkörei teljes jóakarattal viseltetnek la­punk irányában, miért mi is minden nemes törekvésüknek hűséges pártolói, s lelkes szószólói leszünk. Hiven akarjuk szolgálni „Érmellék“ érdekeit is. Ennek bizonyságaként vettük fel czimünkbe is az „Érmellék“ szót. E hatalmas nagy terület annyi községével és kisebb góczpontjaival mind mihozzánk vonzódik, gravitál. Az ő régi, jogos vá­gyuknak : Érmihályfalvának járásbirósági hivatallal történő ellátását mi is hirdetni, szorgalmazni, s ha úgy kivántatódik a dolog, követelni is fogjuk. Ezenkívül az egész Érmelléknek, s egyes községeinek ügyeit, — mint az ő központjuk — szi­vünkön hordjuk, s szives készséggel és Ajánlja karácsonyi és újévi ajándék tárgyait, mindennemű férfi- és női divat különlegessé­— gekben. ....... A hires Ita Henrik cs. és kir. udv. kalapgyáros Nagykároly, Deák-tér 12. sz. egyedüli elárusítója. ^Szolid kiszolgálás. Szigorún szabott árak.

Next

/
Thumbnails
Contents