Nagykálló és Vidéke, 1919 (21. évfolyam, 1-46. szám)

1919-01-05 / 1. szám

XXI. érgolf&üL MaffkáUé, 1919. január 5. 1. mkm W&im&s&mí árak: Eijésn éten W honom; fSSfart » korona, n&efflt&H évre 2‘80 kor. MyUT&s bumm éra $$ fffiér. ÍCiadiíla-ctuliíjísoaos : sarkaby József. Msgjeim mmém vasárnap. SserimMoHfamg és kwd&mátií: Sarberity Jáagtf kfrvfmywmMjii, és papérkvreskMts M&yfkMó. Régi esztendőt temetve s vissza­emlékezve annak keserűségeire, bajai­ra, az uj év elébe mindig bízó remény­kedéssel néznek az emberek. Az 5 évet temetjük raa mi is, Ma­gyarok. Vele temetjük az idegen ér­dekekért magyaros hűséggel, de irtó­zatos áldozatokkal viselt és végül bor­zalmasan elvesztett háborút is. S sze­münk, mely még könnyes a háború áldozatai és a háború utáni összaom- lás miatt, a könnyek fátyolén át is bi- zóan, reménykedve, vágyódással néz a jövőbe. Milyen lesz ez a jövő, a magyar­ság, Magyarorsaág jövője, ki tudná azt megmondani ? Kétség 'és remériy/ fájdalom és bizakodás vegyes érzetei töltik be lelkünket. Temessünk el mindent, az ezeré­ves muhat, melyben megbünhödtäk a jövendőt is, a múlt rengeteg keser-yét, küzdelmeit, szenvedéseit ? Temessük el minden vágyunkat, temessük el az ez­redéves múltra felépített jévő legszebb álmait is ? 1 A nemzet felett végigsüvölt egy rettenetes forgatag, mely ma még néni engedi tisztán látni a jövő képeit. De szabad e elcsüggedniük, szabad e fe ladnunk minden reményt, elveszteni hi­tűnket egy szebb,- boldogabb, mert igazságosabb és megelégedettefeb tár­sadalmi renden alapul© uj Magyaror­szág megszervezése iránt ? ! Nem ezerszer nem ! Ezer esztendőnek változékony idő­szakai alatt ez az ország, ez a »em­sét megért már rendkívüli időket és a rendkívüli idők keserűségei, elnyomatá­sai sem tudlak bennünket teljesen ösz- szetörni, tönkretenni, mindig uj siet tá­madt a romok©», izzott a hó alatt is a szabadság szeretete a lelkesedés, a vágy, mely kedvezőbb viszonyok be­következtekor újra felemelte ezt a nem­zetet, újra összekovácsolta ezt az or­szágot. Hinni kell ma is egy szebb, egy boldogabb jayffien bízni magi.ßg.ypV, de töretlen erőnkben 1 Hirdetnünk r és ereznünk keli/, hogy mi nem akarunk, nekünk nem szabad meghalni, . ennek a nemzetnek, ennek a? országnak élni kell ! De a hit és a bizalom nem elég. Eddig is azért vert bennünket az átok, mert a dotagtalan, & henyélő,. a bibor- ágyban született, a selyempárnákon ne­velkedett emberek, a tehetségtelenek és tunyák' a nagy ivók és nagy vere­kedők, a pf&ffeezkedók voltak a vezé­reink. Az uj világban, mely a munkát teszi meg egyedüli értékül,, csak az boldogulhat, aki dolgozik. Aki dolgo­zik, az feeesUletes-, emberi elbánást, emberi jogokat érdemel. . A dolgozó munkások és delgozé polgárok milliói eddig ebben az ország ­ba» a lenézettek, a «egalázettak vol­tak : ma már látjuk, csak esek a mil­liók menthetik meg szorgos és nehéz munkával mindazt, amit Héhány ezer dologtalan, néhány ezer kizsákmányoló here már majdnem teljesen veszendőbe vitt. Dolgozzunk, beesüljlk meg a dol­gozókat, vessük meg a herét, a tétlen­kedik s akkor, de csakis akkor ment­hetjük meg ezt ai országot. Ma meg ködös a jövő, meg mar­cangolnak bennünket a múltak bűnei, puszlulófélben, szertsssakitva az or­szág s már szinte iátjuk, hogy a 6irt, hol nemzet sülyed e), mint veszik már Körül a- TifadozoY’ akik'még be nem várják a teljes elmúlást, de a ködök fátyplán, át halvány fény, a megmen­té», az uj élet 'fénye' is dereng. Mesz- sziről, ismeretlen vidékről' jő a fény, vöröses színe áthat a szürke kődön s mind?erősebben'közeleg felénk, hogy nemsokára diadalmasan- bevilágítsa az egész .égboltozatot ... Él fekete műit, ködös .jeles : fer­dítsük szemünket a jövő diadalmas vö­rös fénye felé.- .* Bizzunk és dolgozsunk s az 5 év keserű szenvedései után az újév meg fogja/hóim a mi megváltásunkat is. Dr. Flasch László. T á r c a. i » temetünk minies tagját­•több és szakszerűbb tudásra kénysze­ríti a mezőgazdaság.- konyha és gyű- mSlcsfcertészet terén a forradalom ál­tal teremtett uj élet, különösen azért, mert igazságtalanul megnyirbált, orszá­gunk megmaradt területén csakis ezek magas színvonalra emelésével bizto­síthatjuk nemzetünk boldogságát, fenn­maradását. E célt szolgálják mai tár­ca rovatunk kővetkező sorai : A PAPRIKA (CAPSICUM ANNUUM L) Irta: Szabó Mihály, m. • fölámives- (iskolai igaagató, Nagyi? álló. A paprika — magyar-bors — a csucsor félék növényesaládjába tartozik S igy a burgonya, dohány, paradicsom közeli rokona. Eredetileg Amerikából került Európába Kolambus Kristóf ide­jében (1492 — 6. év közölt) ; hozzánk később, valószínűleg Törökországon ke­resztül. ízletes, húsos, zöld, vagy már pirosra érett cső — bogyó *— termé­séért termelik, mely úgyis mint ©nállé eledel nyersen, esetleg ecetben, vagy másként elkészítve, de úgyis mint más eledelek melléklete, Ízelítője, vagy liszt­té őrölve, mint legnevezetesebb fűsze­rünk kerül forgalomba, alkalmazásba. Elsőrendű kiviteli cikk! Sokféle fajtáj a-válfaja leghelyeseb­ben 2 csoportba sorozható : az édes és erős termásüekébe. Termelési he­lyek szerint pedig világhírű a szegedi, jónevü az innen származó bajai, a ka- laesavidéki — liszt őrlésre is alkalmas —, továbbá a torontói és d csmegyei húsos, nagy zöld testtel bíró csakis zöld állapotban használt »szervián« étkezési paprika. Magkereskedőkttéi ál­talában a zölden élvezett konyhakerti féleségek magvai árusitatnak. Ezek kö­zül nevezetes az óriás édes, az elefánt ormány, a bíbornak, a király, a fehér óriás, a cayennci, a chilei paprika stb A szántóföldön termelt, lisztőriés re alkalmas paprika faj iák az egyes vi dékek különlegességeit képezvén, (pl szegedi rózsa) magvaik is ©tt szerez hetek be legkönnyebben. Taláj-éghajlat. A paprika legin­kább 'a közép-kötött televényes vályog, vagy az erőteljes homokos földeket kedveli;, meleg ágálj alatt díszük, Bár talaj és légköri nedvesség kívánalma a zöld állapotban! élvezésre szánt' hú­sos faj iáknak .jóval nagyobY/- mint a ! liszt-®rlésre alkalmas keményebb hii- ! velyáaké, mégis a tűi sok nedvességet j azok sem szeretik; - • Elő/tetsméa v,. talaj mi velős, trágyá­zás. — Szántóföld „ termelésnél kalá­szosok, kerti mivetésnél leveles nővé­HETILÁ P

Next

/
Thumbnails
Contents