Nagybányai Hírlap, 1914 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1914-01-06 / 1. szám

Vli. évfolyam. Nagybánya, 1914. január 6. t* A TÜ /\ ~n> /\ T .Tl/r T lÉJS SSZiÉ:2:"X2I:t.OX>^Ij]VH H'ETIíjÍIF’­Az Országos fflagyar Bányászati és Kohászati Egyesület Nagybányavidíki Osztályának és a Nagybányai ipartestületnek Hivatalos Közlönye. Előfizetési árak: Egész évre 6 korona, félévre 3 korona negyedévre 1.50 korona; egy szám ára 12 fillér. Megjelenik minden kedden 8-12 oldal terjedelemben. O Felelős szerkesv ő-tulajdonos: r. flJTfil Ni OY GÁBOR. Szerkesztősbe: Hunyady János-u. 14. sz., hová a lapközlemények küldendők Főmunkatars. RÉVAI Ki, R OLY. Kiadóhivatal: „Hermes“ köynvnyomda Nagybányán, Hid-utca (Bay-ház —— — hol az előfizetések és hirdetések fölvétele eszközöltetik. .............— Új év. Feltartóztathatatlanul rohan az idő a megsemmisülésbe. Ma már 1914-et Írunk az Ur születése után. Bevonultunk a nyitott kapun az Ígéret földjére. ígéret ? Ki ígért nekünk jobbat az eddiginél ? Senki más, csak az a csalfa remény, melyről halhatat­lan Csokonaink azt irta egykor: „Csak ma­radj magadnak, biztatóm valál; hittem szép szavadnak s mégis megcsalál!“ 0, ez a csalfa reménység éleszti ben­nünk a hamvadó lelket s ösztönöz élni to-, vább. Valamit várunk a beköszöntött új év­től ! Valami olyat, a mi kárpótol a sok szenvedésért. A nagy beteg az uj évtől várja job- bulását, a szegény — a jobb módot, a föl­des gazda — földjének dús termését, a meddő asszony — a gyermekáldást, a rab a szabadulását, a honfiú — hazájának felvirágozását. De a gonosz ember is az új évtől várja gonoszságának gyümölcsét; a gazdag azt várja, hogy vagyona megtíz­szereződjék ; a rosszlelkü embertársának letörését lesi ; a gyermekekkel megáldott asszony meddőségért imádkozik s a haza­áruló -— hazájának elpusztulását kivánja. Ó, meglehetne e Liáoszba. bolondulni ! Szörnyű dekadens é kezd válni az em­beriség. Más erkölcsi világnézet uralkodik ma azért, mert a képmuíatás viszi az élet­ben a főszerépet. ■ Akármerre nézünk, min­denütt csak árnyékot latunk. Lázas tüleke­dést minden téren. Egymást akarják az em­berek leszorítani minden eszközzel. Akit anyagilag tönkretettek, azt erkölcsileg is meg kell ölni, mert az erkölcs sokszor nagyobb hatalom a vagyonnál. Ami nem sikerült az elmúlt ó évben, — fog sikerülni az újban ! Csak meg kell indítani egy kis hólabdát — lavina lesz belőle, ha lefelé gurul a me­redélyen. Féktelen eszközökben nem válo­gató embertársaink nem gondolják meg, hogy a ki valakit gyűlöl, azt bizonyos mér­tékig tiszteli is s azok keresik leginkább a becsületet, akik azt elvesztették. Azt mondtam : műiden litt csak ár­nyékot látunk! Kifáradt, kisírt szemünk csak árnyékot lát, mert elvesztettük hitün­ket a fényben. Pedig ott van az a fény, ahol az árnyék. Egyik a másik nélkül nem képzelhető. Ha mindjárt csak egy kis pász- tortüz is az a fény, de mégis világit! Ennek a kis pásztortüznek a világán; haladjunk be az új esztendő útjára ! Ez a kis fénysugár világítson nekünk, hogy elke­rülhessük az örvényeket, az éles sziklákat, melyek megsebeznek Ne féljünk a küzde­lemtől ! A becsületes, nyilt harc — nemesit. Félre a nagyravágyó gondolatokkal ! Ambicionis méta est tumuita. A nagyravá- gyás határa a sir. Minden tettünkben a közjó iránt érzett szeretetünk vezéreljen s azért küzdjünk leginkább, hogy az árnyé­kok nehogy a fel legekbe nőj jenek! Az 1914-i k évet úgy harcoljuk meg, nehogy becsüle­tünk fölött gyászmelódiát énekeljenek. A tülekedő emberek ne bántsanak minket, hiszen régi közmondás : „Az os­tobaság előre tolakodik, hogy láttassa ma­gát,- az okosság háttérbe vonul, hogy lás­son !“ Boldog uj évet kívánunk olvasóinknak! Veszedelmes emberi szokások. hzt a cikket tulajdonképen egy orvosnak kellett volna megírni; de mivelhogy hirtelen nem találtam kéznél olyan orvost, ki a mütőkés mellett ( a tollat is szívesen forgatja, — megírtam én, a ' laikus és ajánlom embertársaim figyelmébe. Nem nagyon hiszem, hogy szavaimnak fo­ganatja legyen. Mert évtizedes rossz szokásokat bajos dolog egy hírlapi cikk olvasásának hatása alatt elhagyni. A„NA(SyBÁNyAI HÍRLAP“ TÁRCÁJA Szilveszter éjjelén. — Irta: Révai Károly. — Amint az újév perce közeleg: Az ó év ajka búcsúszót rebeg. De mielőtt a holttestet elásom, Még végig nézem évi számadásom. Kesergnek az én embertársaim Ez elmúlt évnek pusztításain. Magam panaszra okot nem találtam, Mert egész évben virágok közt jártam. Nem dúskáltam a jó lét emléjén, Maradtam az, ami voltam : szegény ! De azárt mégis volt egy drága kincsem, Minő hétország határában nincsen! Egy vigkedélyü, kacagás leány Sugárözönt szórt mindennap reám ; Mosolygós ajkán csattogott az ének És osztogatta mézét a szivének. Járt-kelt a házban, mint a fergeteg, Az utca csendjét is ö törte meg; Mikor trilázva elkezdett dalolni: „Ez Erzsi!“ — mondták az utca lakói. Ezért ömölt rám egész év alatt A boldogság, mint tengeráradat. Ezért nem láttam — amit láttak mások, — Hogy mit tettek az elemi csapások. ... De ime most, Szilveszter éjjelén, Valami árnyék közelit felém ; Az óra is, mely ütését lerójja, Mintha egy kígyó sziszegése volna. Az uj esztendő borúsan virrad S hervasztja az én szép virágimat; A­Tán azt akarja, hogy megtörve lásson S ne vigyem által vidám számadásom. A puha párnán alszik kis babám De lázas pir van fehér homlokán ; Bíboros ajka csendesen gyagyog; „Apám beteg vagyok /“ .... Életepizódok. — Irta: Krizsán P. Pál. — A kendő. Van nekem egy szerencsés kaliberű barátom A P. Laxi. Don luan svádája kölyök. Lehet is! Egy modern Adonis. Sok szép alakú tulajdonsá­gán kívül olyan fekete a szeme, hogy az asszo­nyok nem ok nélkül vetnek közelében keresztet és nem ok nélkül morfondíroznak magukban igy: — ... Ne vigy minket a kísérteibe . . . f ■’ természetes ásványvíz gyógy­i wC. L^i fj ^ I hatása hurotos bántalmaknál ^ JL Mm. KJP mAwL M páratlan; a legutóbbi termésű 7—;----------,, ,------------------------------------------------------------------------------ savanyu ui borral vegyítve Kanhatn ki vánSrakuid a Bihszádí gyagyfi»”'1 -^ntósága. % kitűnő italt szolgáltat, % | mindenhol. |

Next

/
Thumbnails
Contents