Nagybányai Hírlap, 1911 (4. évfolyam, 1-53. szám)

1911-01-01 / 1. szám

1911. január 1. 2 Nagybányai Hírlap 5—10 ezer koronával meggyarapodhatik, mert a pénztár folyamodott e jövedelemnek az adó alól való mentesítése iránt, a mennyiben városunk e 80 ezer koronát jóval meghaladó összeget költ kulturális célokra. Ez szép dolog! Csak az a sajátságos, hogy az embernek az ilyen szép dolgok ritkán és rendszerint későn jutnak eszébe. Nekem már rég fúrja az oldalamat, hogy a vá­rosi takarékpénztárnak alkalma volna más ily szép dolgot is művelni s még se teszi! A pénztár közel 500 ezer korona, vagy még több — árva vagyont kezel 4°/0 mellett. Valamelyik országos pénzintézet, nagy és nagyon előkelő pénztár, már régebben 4 72 °/o s tán még több kamatot Ígért az árva vagyon után, de mi a város ta­karékpénztárát méltán részesítettük kedvezmény­ben, hisz ez a város házipénztárának 257 ezer koronát 5°/0, 386 ezret azonban 6°/0 mellett köl­csönzött és folyton sopánkodik, hogy a sok lekötött pénzét drágábban tudná értékesíteni ! A város tehát olcsóbban ad betétet, hogy drága kölcsönkamatot fizessen; az a nagy és nagyon előkelő intézet drágán ad kamatot, hogy a vá­rosnak olcsón kölcsönözhessen! Ez az össze­hasonlítás bizonnyal nem áll meg, de azért mégis megtettem, mert ha a város csak és mindig 5°/0 mellett nyerné saját takarékpénz­tárától egyébként is ideiglenes kölcsöneit, a pénztár nem nagylelkűséget, de kötelességet gyakorolna s e mellett mindenki megnyugtatá­sára kézzelfoghatólag demonstrálná áldozat- készségét, hisz ha már sokat vészit a városnak adott kölcsönökön, az a nehány ezer (6-7 ezer) korona kamatveszteség, mely kizárólag 5% kamatláb mellett érné, megtérülne azon osztat­lan elismerésben, mely egy űzletmentes gavalléria nyomán a takarékpénztárral szemben megnyil­vánulna. * Nem kötelez semmi arra, hogy a sorren­det megtartsam s ezért ezúttal még csak egy bevételi tételre terjeszkedem ki. Legközelebb úgyis tovább registrálom a bizottsági tárgyalá­sok eredményét, mert a javaslat csak a 15 napi közszemlére való kitétel után fog a kép­viselő-testület döntése elé kerülni. A számvevőség 50.000 korona vízvezetéki bevételt is rovatolt dacára, hogy ennek előírá­sát kizárólag csak az építési tőke amortisatiója indokolta azzal, hogy „ez az összeg kell“! Ilyen jogcímen sok mindent be lehetne írni a költségvetésbe! De engem ezúttal csak az a vita érdekel, mely e tétel körül annak mennyi­sége tekintetében fenforgott. Az 50 ezer vége­redményben 40 ezerre redukáltatott azon indok­ból, hogy a vízvezeték május 1-nél előbb általános forgalomnak átadható nem lesz s ezzel az a felfogás győzött, mely egyedül nyugszik törvényes alapon, miszerint a város csakis akkor követelhet közönségétől vizdijszolgáltatást, a mikor a maga részéről e vízvezeték átalános forgalomba helyezésével szintén szolgáltatott. Ezzel szemben méltányossági indokokat szolgáltatott az a felfogás, mely már január 1-től követelte a vizdijak kirovását csak azért, hogy a vizdijaknak 50 ezer koronában contin- gentált összegére a költségvetés realitása és a pótadó elkerülése végett szükség van. Mert ha pótadóval lenne csak az egyensúly helyreállítható, ezzel igazságtalanabb a megterhelés, a mennyi­ben a törvény a pótadó alól sokakat mentesít; mig ellenben a vizdijak fizetése alól senki magát ki nem vonhatja. Valóban méltányos, szép dolog e kombináció, de igazán problematikus* hogy a miniszter is eltekintene egy kis törvényi szép­séghibától! Kimondatott tehát, hogy „fiat iustitia“, de az igazság istennője erre a bókra bizonnyal fülig pirult. * Grünwald Mór előnyösen ismert gőz mü-kelmefestö és vegy­tisztító gyüjtödéje a Minorita-malom épületében, Hid-utcán, dr. Kádár átellenében. Magyar asszonyok és magyar lányok. A napokban Budapesten, a „Magyaror­szági Nőegyesületek Szövetsége“ tartotta köz­gyűlését, hol meglepően tudatos érzék nyil­vánult meg a szociális bajok orvoslására. A gyűlés elnöke, Rozenberg Auguszta asszony megnyitó beszédjében sok nyílt sebre mutatott rá, melyeknek gyógyítására felhívta az egész társadalmat. Beszédének veleje köriil-belől a következőkben domborodott ki: A magyar nő felebaráti érzése ma is a régi módon nyilvánul meg, nem alakult át a merőben átalakult életviszonyaink szerint. A régi magyar úri asszony szinte beleszületett bizonyos, a köz iránt való kötelességekbe. Ott­hon, a falujában á szegényeknek, - a kiket úgyszólván gyermekkora óta ismert, — ter­mészetszerűen ő volt a segítője, a gyámola, nem ritkán az orvosa is. Ha a nyomorgóknak ételt, ruhát, magakészitette gyógyszereket jut­tatott, — megtett mindent, amit neki lehetett és kellett tennie. A mai magyar úri asszonynak azonban, aki a város, a nagy város népének óriás arányú, már nemcsak testi, de lelki nyo­morával is áll szemközt, - százszorta nehezebb, összetettebb feladat a céltudatos, az igazi jót- tevés. Pedig jobban, mint valaha, föl van mentve a szegénysorsuak, a fizetésért dolgozók által minden testi munka alól. De hát éppen határ­talan elkényeztetettségiik folytán a vagyonos asszonyok nagy többsége mindezen emberi lé­nyekkel szemben, akiket megfizet szolgálatai­kért, — csupán a hatalmát érzi. Azok őt szo­morú arccal, egyéni bajukkal, gondjaikkal nem inkommodálhatják. így azoknak az úri hölgyek­nek nincs és nem is lehet sejtelmük sem a sze­gényebb és szegény néposztály igazi életviszo­nyairól; ezek a hölgyek azok, akik itt-ott adnak pár krajcárt egy koldusnak, pár huszkoronást jótékonycélra, vagjj csak úgy találomra elaján­dékoznak holmi viseltes ruhát, s azután igen nagyon nyugodt a lelkiismeretűk. Pedig hát atyainak egy koldusnak ma, de nem adhatnak ugyanannak holnap és min­dig. Adhatnak sok koldusnak, de nem adhatnak mindeniknek. S még ha adhatnának is, akkor is csak rosszul felenének meg kötelességüknek, amig nem dolgoznak azon, hogy kevesebb kol­dus legyen. Kevesebb koldus és kevesebb beteg, kevesebb tudatlan és élhetetlen ember, keve­sebb minden testi, lelki és erkölcsi nyomor. Ma az úri nők közül kevesen dolgoznak, hiszen sem az otthon, sem az iskola nem tanít ma meg erre az áldásos munkára, mint a mű­veltek, a jómódúak legszebb kötelességére. . . . Ilyen formán hangzott az elnök beszéde. Nagyon okos szavak ezek s ha e tekintetben tud valamit tenni a „Magyarországi Nőegyesii- j letek Szövetsége“, — nagy jót tesz. Az az in­dítvány is életbevágó, a mely ugyané gyűlésen hangzott el, hogy az állami menedékhelyeken nevelt leányokat 18 éves korukig tartsa gondjai alatt az állam. De még fontosabb Jászai Mari indítványa a pálinka-árulás vasárnapi szünete­lése dolgában. Erre vonatkozóan mondta az elnök a kö­vetkezőket: — Büszkélkedhetünk vele a külföld előtt, hogy nálunk hányszor tízezer elhagyott gyermek van állami gondozásban és eme gyermekek leg­többjének az apját a pálinka sikkasztotta el. Büszkélkedünk vele, hogy gyönyörű, modern kórházaink vannak s hogy egyre újakat épí­tünk; pedig sem kórház, sem elmegyógyintézet, sem tüdővészellenes szanatórium sohasem lesz annyi, hogy elhelyezhessük bennük mindazokat, akiket a pálinkával megnyomorít az állam, aki mindnyájunknak apja-anyja, amiként azt a japá­nok mondják. Zsemlét, kenyeret vasárnap nem lehet venni, de pálinkát, mérget igen! A hatá­rozatok, melyekkel egyes bölcs magyar község­tanácsok megtiltották a pálinka árulását közsé­gük területén, - évek óta hevernek a belügy­minisztérium okmánytárában jóváhagyatlanul. Elhihetik a magyar nők, hogy ebbeli tö­rekvésükben minden jóravaló magyar férfi is mellettük van, hogy a pálinka mérgező hatását csökkenthessük vagy meg is szüntethessük. Van azonban egy igen fontos tárgy, mi a Szövetség gyűlésén nem fordult elő! Pedig sze­rettük volna, ha ezt is alapos megbeszélés tár­gyává teszik. Erijük a szerencsétlen liungarák dolgátl Elfajult gonosztevők ezer meg ezer számra szállítják leányainkat külföldre a bűn, a nyomor, az erkölcsi züllés tanyáira. A statisztika 8000-re teszi a Budapestről és 15000-re az ország más részeiből rabszolgavásárra vitt leányok számát egy évben. Hazánk valóságos Eldorádója e gaz rabszolgakereskedőknek, akik Japántól kezdve egész a Panama csatornáig magyar árukkal árasztják el a bűn tanyáit. A közhatalomnak nincs módja vagy aka­rata, hogy gátat vessen ezer meg ezer család szerencsétlenségének, mikor leányukat, büszke­ségüket vagy gyámolitójukat siratják örökre. Azon mindenféle társadalmi egyesületek közül csak az egyetlen „Katholikus Háziasszonyok Országos Szövetsége“ vette föl e modern rab­szolgakereskedés ellen a harcot. De kérdés: lesz-e elegendő ereje hozzá? A „Magyar Nő­egyesületek Szövetségének“ ezt is meg kellett volna tárgyalnia közgyűlésén, s bizonyosan ezzel még nagyobb elismerésünket vívta volna ki, mint az ott felhangzott túlzó feminista törek­vések programmbavételével. IPARÜGYEK. Karácsonyi tanulságok. A sok felhívásból, a kirakatok díszítéséből és versenyéből, a „Pártoljuk a magyar ipart“ hangoztatásából nagyon éreztük már, hogy a karácsonyi ünnepek itt voltak! És bár a fölhí­vás évről-évre figyelmezteti a közönséget, a karácsonyi vásár rendszerint a kereskedő és iparos világ elégedetlenségével és pana­szával szokott végződni. A kereskedő és ipa­ros azt panaszolja, hogy a magyar vevőkö­zönség nem vásárol magyar iparterméket. A közönség pedig azzal védekezik, hogy magyar iparcikket alig lehet kapni és a kereskedő a magyar iparpártolás ürügye alatt nagyobb ára­kat követel, holott a minőség sokban kifogá­solható. Van igazság ezekben a panaszokban. A fő­baj azonban nem itt van. A főbaj az ország szegénységében és szegény iparában rejlik. Sze­gény a kereskedő és azért ott szerzi be áru­raktárának szükségleteit, hol hosszabb lejáratú hitelt kaphat. Az osztrák ipar ellátja bőven iparcikkekkel és a mi fő - hitelez is neki! Ezért a magyar kereskedő nem törheti magát azután, hogy magyar iparterméket beszerezve a magyar iparpártolás tényezőjévé legyen. Szegény a vevőközönség is. A mai nagy drágaság mellett alig jut valami karácsonyi aján- I dékra. De mivel mégis mindenki: férj-feleségé­nek, szülő — gyermekeinek, jó baráj: -- jóbarátjá- 1 nak karácsonyi ajándékot akar adni, mindenki beéri azzal, hogy tetszetős, olcsó ajándékkal kedveskedjék. Erre pedig - sajnos, — az osztrák Ipar­cikk mintegy praedestinálva van. Akik azután tartós, de drágább magyar iparcikket keresnek, azok vagy csak a legnagyobb utánjárás mellett vagy egyáltalában nem talál­nak rá. A magyar meglevő iparcikket reklami- rozni kell. Ahhoz pedig a magyar ember nem ért! De furcsa helyzetben vagyunk a gyártás­sal is. Alig-alig megyünk előre az iparfejlesztés terén. Pedig van hatalmas iparfejlesztési tör­vényünk, mely szubvenciót és adómentességet biztosit. Városok és községek ingyenesen telek­kel és egyéb kedvezményekkel sietnek a gyár­Olcsó és megbízható bevásárlási forrás! Alapittatott: 1894=ben. Rezső Gyula = NAGYBÁNYA, = Rákóczi-(Fő)-tér 22. Alapittatott: 1894=ben. Ajánlja dúsan felszerelt raktárát az összes híres gyártmányú arany*, ezüst* és nickel órákban. Nagy választék arany* és ezüst ékszerekben; : ......... - ——------:— továbbá valódi és China=ezüst dísztárgyakban és evőeszközökben. — -—r=zr=^==r

Next

/
Thumbnails
Contents