Nagybányai Hírlap, 1910 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1910-01-02 / 1. szám

2 KTagytoányai Hírlap hoz, mikor már sarkából kimozdíthatná a mélyen beékelt kődarabot - a megrög­zött, de hasznos meggyőződéseket — s ugyanekkor kórusban zúg körülte az igaz­ság látszata: maradjunk a régiben; jól van úgy, a hogy van. Megmaradunk a régiben, hogy a régi maradiság, a jólhizlalt, régi meggyőző­dések ellen küzdhessünk s a ki e küz­delemben mellénk áll, az velünk s a ki ellenünk, szívesen folytatjuk velük a harcot tovább, mert ennek rombolásából csak a köz haszna származhatik. Ezért meg érdemes győzni vagy el­esni ! A nő küzdelme a kenyérért. Két család leánygyermekeinek munka­körét szemlélem és hasonlítom össze. Az egyik családban a legidősebb leány gyermektelen özvegy és napidijas egyik irodában, kettő taní­tónő, egy óvónő, a legkisebb pedig, mint keres­kedelmi tanfolyamot végzett könyvelő a takarék- pénztárban. Mind alkalmazásban vannak s mind kenyérkeresők. A másik családnak 5 leánygyermeke közül három férjnél van, kettő ifjyságának legszebb idejében az életet nemesen élvezi; anyjuk fel­ügyelete alatt körültekintéssel s napról-napra több gyakorlottsággal vezeti a háztartást. Az egyik család leányai a pénzért való munkában vesznek részt, a másikéi a napi élet apró ér­tékes és állandóan szükséges dolgainak gond- viselésszerü jóltevő megteremtői. A két család leányai foglalkozásukban egymástól messze el­ütő irányt képviselnek. Egyik a régi, hagyo­mányos s annyi költészettel megrajzolt irány, a másik az emancipált, mint némelyek mondják: korszerű. Az egyik csak a családi életre utalja a nőt, a másik az önerején egyedül való meg­élhetésre. Az egyik olyan nevelést ad, hogy a leányok a családnak okos, előrelátó őrszemei, egyszerű keretben is kívánatos, vonzó otthon­nak elrendezői, irányitói legyenek. A másik az otthonon kívül való életre és mozgásra téríti a nőt. Az elsőt ma maguk a nők többen a nő szolgaságának tartják, a másikat a nő felsza­badításának, szabadságának, haladásának a férfi és nő jogegyenlőségéhez. Nagyanyáink és még anyáink is a. leányok nevelésénél a családi életre előkészítést tar­tották egyetlen célnak. Úgy gondolkoztak, hogy a leány tanulja meg mindazt, amire a háztartás körében szüksége van, hogy aztán elég gya­korlottsággal gondoskodhassék arról a sokféle kisebb-nagyobb, de a háztartásban számottevő dolognak előállításáról, amelyeknek lényességét akkor érezzük, ha azok nincsenek meg. Azt akarták, hogy takarékos, feleségnek való, jó gazdasszonyok legyenek a leányok, akik ház­tartásuk helyes vezetésével, a háznak ügyes rendbentartásával a férj keresményét okosan használják fel, mindig tartsanak meg abból valamennyit, hogy a család anyagi- jólléte s azzal a függetlensége emelkedjék. Nagyanyáink szemében a házias erények átadása volt a leánynevelésnek a célja. Azzal a céllal nevelték őket is s a mai korban előre­nyomuló irányt csak csirájában ha láthatták. Az ők ifjúságának korában a mai értelemben kenyérszerző nő igen kevés volt. Azok is csak az iskola falai között vonták meg magukat. Abban az időben és előtte is, a művelt és a műveltség felé hajló családok más nézőpontból látták az életet, mint mi és az valójában nem is olyan volt, mint a mai. Akkor mélyebben a lélekbe lenyúló és szilárdabb volt az erkölcs, nagyobb volt az embereknek az élét és egy­más iránt a hite. Erősebb volt az önbizalmuk is, nyilván azért, mert gyakoribb volt a ve­szedelem, mely a férfiakat megedzette, a nőket nem egyszer erős próbára tette. Több volt a férfiak önbecsérzete. Ritkább volt a hozomány­vadász. Akkor a férfi kicsike keresménye mel­lett sem vonakodott a családi életnek alapítá­sától, mert büszkeségének tartotta, hogy mun­kájával, a magáéból lássa el, tartsa fenn és biz­tosítsa a családot. És a nő habozás nélkül nyújtott kezet a férfinek egész életre, ha kü­lönben bízott benne és hajlott feléje, még ha anyagi javakkal s magas állással nem is rendel­kezett az. Nem riadt vissza az élet küzdelmétől, mert kevesebbel megelégedő volt. Régebb az emberek között nagy általánosságban több volt az egyenesség a Családban és azonkívül is. Na­gyobb volt az ideálizmus és a leányok többen juthattak a családi élet védő hajlékába hitvesi és anyai feladatuk teljesítésére csupán a családi életre előkészítő neveléssel, mint általában van. Az idő szelleme változott. A külső viszo­nyok kedvező alakulása pl. a posta, vasút ut­ján a kereskedelemnek fellendülése, az ipar­cikkeknek nagy elterjedése, behozatala, a tola­kodásig menő ajánlása s a vásárlásnak az a legfelületesebb s eléggé lelkiismeretlen módja, mellyel egyes üzletemberek a hitel felhaszná­lására úgyszólván rábeszélték és rászoktatták az embereket, könnyelműségre vezettek sokat s azt az egyszerűséget, mely addig meglehe­tősen általános volt, minden irányban csökken­tették. A kényelmi cikkek nagyobb mértékben jutottak be a szűkös viszonyok közt élőkhöz is. A mindennapi szükségletek száma a kényelmi­ekkel megnövekedett. Ez a közép s ebben a kisebb tisztviselő osztály tagjai és családjai és az őket utánzók közül többet gyengített anya­gilag, néha lekötött. Azoknak a családoknak addigi talán nyugalmas élete felbomlott, Meg­kezdődött és terjedt az anyagi romlás. Ezt kö­vette olykor a léleknek bizonyos fokú fásult­sága s néha az erkölcsi züllés. A gazdasági viszonyok módosulása folytán a megélhetés küzdelmesebb és nehezebb lett azokra is, akik az életet a holnapra is gondolva előrelátóan nézik és élik. A szellemi, a társadalmi élet szálai érzékeny adót nyomtak a családokra a családi életben xs a családok társadalmi mozgá­sában. Az igények minden irányban szaporodtak. Ez a családfentartók közül sokat gyorsabb tevékenységre, munkájában olykor felületes­ségre vezetett. Az a törekvés, hogy magunk­nak és a mieinknek mennél többet megszerez­zünk, hogy a már elkényeztetett család e rész­ben ki legyen elégítve lázas sietséggé, az em­berek tülekedésévé vált. E miatt az értékesebb érzéseknek a lélekben való beágyalására s általa az ember lelki nemességének alaposabb megtermékenyítésére nem maradt elég idő. Az egyszerűségnek szükebb körre szorulásával a családfentartók gondja nőtt. Ez több férfit arra a gondolatra vezetett és azt érlelte meg benne, hogy a család terhe nélkül könnyebb az élet. A társadalmi átalakulást abban az irányban, hogy a nők a kenyér megszerzéséért a családon kívül munkálkodjanak, ez a felfogás tetőzte be. Ennek az átalakulási folyamatnak idején akadtak olyanok éppen a kevesebb fize­tésű tisztviselő, aztán más családok leányai között, akik valamelyik pályára való előkészüléssel a létfentartás eszközeinek megszerzését biztosítani igyekeztek maguknak. Az erőteljesebb mozza­natokban jelentkező reális felfogás e részben korán adott figyelmeztetést a szülőknek arra, hogy leányaikaak az önálló megélhetésre igy alkalmat nyújtsanak. A nők tehát évről-évre tolultak a kenyérkereseti pályákra előkészítő esküszünk: „Miképen mi is megbocsátunk az ellenünk vétőknek“. Ez eskü és ama könyörgés összefüggése szellemi értelmében ilykép magya­rázható : Kérjük Istent, hogy kinek-kinek adja meg a magáét és szent Ígéretet teszünk, hogy mi is meghagyuk testvérünk birtokát és jógáit. Mihály bácsi eddig fejbólintgatva hallgatta szavaimat: most azonban újból szót emel: „Ha igy gondolkoztak volna őseink, akkor a háborús idők forgataga már rég elsöpörte volna a ma­gyart a föld színéről“. Egy nagy szemrehányó pillantás esik reám s én ettől egész lelkemben megrázkodva elveszí­tem lábam alól a helyes ösvényt és elesem a sikamlós földön. De egy perc múlva már két reszkető kar tart fogva. S Mihály bácsi — feledve, hogy ily magafajta ember nagyot öregszik nehány röpke év alatt — ma is úgy visz a hófúvás közepette, mint kis elemista koromban szokott volt vinni az iskolába tél­vihar idején. Csak be kell hunynom a szememet és egy sorozat szomorú impressziót kell hogy száműzzek agyamból s minden, minden úgy van, mint régen. Lankad fejem most is ott nyugszik a kopott katonakabáton, mely alatt oly résztvevő meleg szív dobog. A gondolatok gyors forgatagának kínzó küzdelmétől izzó homlokomat most is ama remegő ezüstszakái simogatja és ugyanaz a barátságos mély hang szól hozzám : „Hát nincs ma egy jó szavad sem a te szeretet- szegény öreg barátodhoz?. . . Vagy irtózol tőlem, a gyilkostól ?. . . Oly mélységes bánat remeg hangjában, hogy minden egyes rezdülése kalapácsütésként éri lelkemet. Nem, nem az nem lehet igaz ! — suttogom, elveimet egy érzelemmel, az isteni biró igazságot osztó sugallatával romba döntve. Kibontakozva Mihály bácsi karjaiból, tekin­tetemet az esthajnalcsillag felé emelem, melynek tiszta fénye vezette egykoron az igazságot kereső három királyt is a valódi, az egyetlen igazság­hoz, az örök bölcsesség bölcsőjéhez. Elmémben világoság dereng s ennek hatása alatt lassan és megondolva beszélni kezdtek: — “Belátom, hogy a háború intézményének vétkesége mel­lett szóló ideám az általános korszellem érvei­nek tekintetbe vétele nélkül alakult ki agyam­ban. Mert hisz a múlt embereit, érzelmeit és eseményeit sohasem szabad a jelen miliőjébe helyezni, mert minden kor egy szorosan körül- határoiykülön individualitást, egy külön egészet képez. Ép azért, hogy valamely korszak esemé­nyeit és egyéniségeit helyesen megítélhessük és megérthessük, azt az illető kor szemüvegén kell vizsgálnunk. így van ez a háború tényével is. Őseink hatalmas testi erővel rendelkeztek,, tehát azzal vívták ki maguknak a jogot és biztonságot. I Nekünk azonban, kik életmódunk és munka­körünknél fogva túlnyomóan szellemi emberek vagyunk, veszély idején egyedül szellemi eszkö­zeinkhez szabad nyúlnunk. Hisz józan észszel nem átkozhatjuk a farkast az elragadott nyájért, a tövist sem okozzuk, ha megvérzi a kezünket, a gyermeket sem gúnyoljuk balga nézetei miatt. De a magasabb értelemmel megáldott embertől minden tettét számon kéri a lelkiismeret, a világ nagy lelkének bírája Ki a természet isteni teremtményeinek, em­bertársaink életébe ellenséges kézzel markol bele és ezáltal annak lényét fejlődésében visszatartja, az az egész világegység iránt szentségtörést követ el. Mert ne higyjük ám, hogy ha ellensé­günk testét elpusztítjuk akkor lényének gonosz befolyását is száműzzük. Ellenkezőleg a földi láncoktól megszabadult ember, most már szel­lemi lény lévén, tisztán látja minden gondola­tunkat, érzésünket, ha tehát csakugyan rossz akarattal viseltetik irántuk, úgy gyűlöletből, | mivel nem engedünk neki időt, hogy felismer­vén az igazságot üdvözülhessen, épen ott fog | ártani nekünk, hol legjobban fáj. A fegyver győzelme gyűlölet árán megszer­zett diadal, miért is csupán látszólagos békét szült; de a forrongó kedélyek tovább küzdenek, mi|- a lei^ázottak megerősödvén, ismét össze­csaphatnak. De a lelki energiával, a szellemi felsőbbséggel aratott győzelem teljes s az ebből eredő kölcsönös beismerésben és szeretetben gyökeredző béke pedig örökké tartó. Régente, midőn oly különböző műveltségű, oly sokféle fejlődési fokon álló emberelem ter­helte a földet, igenis szükség volt a kemény acélpengére, mely szétválaszsza, lecsilapitsa a a forrongó elemeket; ma azonban, midőn az emberiség átlagát tekintve, többé-kevésbbé mind­nyájan ugyanazon ismeretekkel és szellemi jogokkal rendelkezünk, az elszóródott lelki erő­ket egyesitő harmóniának kell áthatnia a nagy lélektömeget. Azért ne az ellenségeskedésre, ne a háború jelvényeire, hanem a béke üdvös eredményeire hívjuk föl az új nemzedék figyelmét. „E szerint tehát csak annyiban tartasz gonosztevőnek, hogy diadalérnemmel a háborús Követeljék előfizetőink, lapunk kihordójától, a „NAGYBÁNYAI HÍRLAP“ kis Zseb- Naptárát 1910. évre, mit a kiadóhivatal ingyen küld mindazoknak, kik e lapot szellemileg vagy anyagilag szivesek támogatni. .........—......- ■

Next

/
Thumbnails
Contents