Nagybányai Hírlap, 1908 (1. évfolyam, 1-50. szám)

1908-01-19 / 1. szám

3\T agytoányai Hírlap 1908. január 19. vp Vt/ VI/ >J/ Nj/ VT/ sj/ \l/ VI/ VI/ VI/ VI/ \|/ * /Tv * /T^ * /Tv ° * * /Tv * 7Ív * /T> ° /Tv * A- * /Tv * ‘Tv * TfT ° /Tv ° /Tv ° /K ° XTv «>*; Kocsis ]. Gyula czipész és czipőfelsőrész készítő gj KT agy toány án, RáK-ntcza 30. szám. Uj czipész műhely! Bőrkűlönlegességek raktárai Alulírott tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy a Rák-utcza 39. szám alatt levő czipőfelsőrész ■ ■■■ ..... --- ..................... készítő műhelyemet egy dúsan felszerelt 1 1 —.........■----------------------= cz ipész műhelylyel bővitettem ki. Készítek férfi-, női-, gyermek- és ortopéd-czipőket, a legkényesebb igényeket is teljesen kielégítően, jutányos ár mellett. Á czipőfelsőrész készítésre is nagy súlyt fektetek. Javításokat gyorsan és pontosan eszközlök. — Kérve a n. é. közönség szives pártfogását, vagyok tisztelettel Nagybánya, 1908. január hó. KOCSIS J. GYULA. & m 1-52 0 bse&í Handelszmann Adolf angol férfi-szabónál mar 25 K-tói feljebb kapható mérték szerinti, angol szabású férfi öltöny, kitűnő kelmékből. Czlethely: Kossuth Lajos-utcza 22. 1-52 Legszebb képek készíttetnek Hü$zthy Mátyás fényképészeti műtermében Nagybányán, HidUutcsa. Matt képek, nagyítások s minden e szakba vágó munkák tökéletes kivitele. 3 í ürak figyelmébe! Ajánlom a m. t. közönség nagybecsű figyelmébe modernül berendezett s a higiénikus követelményeknek teljesen ' '. i~~ megfelelő ~ ---­bo rbély és fodrász ............... termemet. Ba juszkötők, bajuszpedrők, illatszerek i_26 óriási nagy választékban. BAfiOSSY SÁNDOR ?«£££,.? m KORONA SZÁLLODA Szent Miklós-tér ii. szám alatt (Kispiacz.) Az újonnan átalakított és modernül berendezett „KORONA“ szállóban egy szépen bútorozott, kényelmes szoba 1 ágygyal, világítással, egy személynek egy napra 2 korona; szoba 2 -------- ágygyal, világítással, két személyre 3 korona. Kit űnő minőségű, teljesen megbízható T> /^V r~J JV" és tisztán kezelt sikárlói, kalimánhegyi *V. Lázár Bertalan terméséből literenként 72 fillér. Nagybani vételnél árkedvezmény! Nagybani vételnél árkedvezmény! Kérve a n. é. közönség pártfogását, vagyok tisztelettel VARGA LIPÓT tulajdonos. ÉRTESÍTÉS. Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy 25 év óta fennálló s jó hírnévnek örvendő -..............— mr LENGYEL LAJOS Fogászati Műtermét Dr. GONDOS MÓR orvos ur felügyelete mellett egy kitűnő fogtechnikussal elláttam és minden e szakmába vágó teendőket ezután is pontosan és lelkiismeretesen fogok teljesíteni, u. in. fogakat arany-, kautsuk és célul óid alapba foglalva. Működő óráim d. e. 9 —12=ig, d. u. 2 —6Jg. A nagyérdemű közönség Tisztelettel 1-3 becses pártfogasát kéri Lengyel Lajos Utóda özy. Lengyel Lajosné, » fi ® ® fi ® fi 1 f) fi ® fi 1 fi

Next

/
Thumbnails
Contents