Nagybányai Hírlap, 1908 (1. évfolyam, 1-50. szám)

1908-01-19 / 1. szám

1908. január 19. 3NT agy bányai EClrlap 5 városházának nagytermében díszközgyűlést tart, melyre az egyesület összes alapító, rendes és pártoló tagjait, valamint Szatmárvármegye és Szatmárnémeti szab. kir. város társadalmát tisztelettel meghívjuk: Dr. Falussy Árpád fő­ispán, társ. elnök, mezőmadarasi Madarassy Dezső igazgató. Tárgysorozat: 1. Madarassy Dezső ügyvezető igazgató üdvözlő beszéde. 2. Megnyitó beszéd, tartja Boromissza Tibor szat­mári püspök, társ. diszelnök. Ünnepi beszéd, Dr. Fechtel János főgimn. tanár, választmányi tagtól. 4. Igazgatói jelentés, felolvassa: Faragó, társ. jegyző. 5. Záró beszéd, tartja: Dr. Falussy Árpád főispán, társ. elnök. A díszközgyűlést déli 1 órakor a Pannónia szálló dísztermében közebéd követi. Egy teríték ára 4 K. Czipész=ipari mester tanfolyam. Buda­pesten múlt év november hó 11-től deczember hó 21-ig bezárólag czipész-ipari mester tan­folyam tartatott a technológiai iparmuzeumban melyen városunkból Gavrillás Leó czipész szabász vett részt, aki Kupás Mihály üzletében van alkalmazva. A tanfolyam végén megtartott záró vizsgálatokon Gavrillás a tanfolyamon előadott összes tantárgyakból jeles osztályzatot nyert. Kívánjuk, hogy iparunk javára szaktudá­sát minél nagyobb mértékben értékesítse. Szabad lyceum. Illetékes helyről nyert informácziónk alapján közöljük, hogy az Ipar­testület kebelében szokásos felolvasások az idén is megtartatnak s erre már közéletünk előkelőségeit felkérték. A város gyomra. A város közvágóhidján 1907. évben levágatott: bika 35 drb, ökör 82, tehén 737, növendék marha 125, bivaly 14, borjú 465, juh 531, kecske 20, bárány 3186, gödölye 218, hentesek által sertés 1312, süldő 2 drb, közfogyasztás alól elvonatott lépíene miatt 1 drb marha, borsóka miatt 1 drb sertés. Az uj ipartörvény. Az uj ipartörvény javaslat elkészült és 1000 szakaszból áll. Ezzel a hazai kisiparos-világnak több mint húsz év óta élő és egyre égetőbbé vált kívánsága áll közvetlen teljesülés előtt. Kossuth Ferencz kereskedelmi miniszter intézkedése folytán az uj ipartörvény tervezete már a közelebbi idő­ben nyilvánosságra kerül. A tervezet igen ter­jedelmes munka. Maga a törvényjavaslat, mely közel 1000 szakaszból áll, egész vaskos kötet; de emellett igen részletes lesz az indokolása. A tervezetnek huszonöt fejezete, mely több mint 400 szakaszt tartalmaz, már nyomdában van és január közepe táján meg is jelenik. Második része azután egy hónap múlva kerül­het ki a nyomdából, úgy, hogy február végén már az egész ipartörvénytervezet a nyilvánosság elé kerül. A miniszternek az az óhajtása, hogy a tervezet előbb a minisztériumban, azután pedig minden keresk. és ipark. székhelyén az ipartestületekkel tartandó szaktanácskozmányok elé kerüljön, úgy, hogy a hazai iparosság a legszélesebb alapon foglalkozhat ezzel a ránézve rendkívül fontos kérdéssel. A törvénytervezet szempontjai: egyik, mely az egész javaslaton keresztül vonul; a kisipar védelme — a jogok­nak szabatos körülírásával; továbbá a mester­jognak külön meghatározott képesítéstől való függővé tétele, mely viszont feltétele lesz az inastartás jogosítványának. Tekintélyes része a javaslatnak a munkásvédelmi rész, mely az egész munkásvédelemre vonatkozó anyagot felöleli. Belső életűnkből. Lapunk beosztásában egyelőre megmaradtunk a vidéki hirlapirás terén általánosan elfogadott formák mellett, mert külön állandó rovatok nyitása csak úgy lenne módunkban, ha lapunk terjedelmének meg­határozása külső események befolyásától men­tesülhetne, a mi a jelen viszonyok között elér­hetetlen. Egyúttal csak azt említjük meg, hogy Dudás álnév alatt lapunk főmunkatársa rej­tőzik, ki szives volt Tükördarabok czimen állandó rovat vezetését elvállalni. Özv. Lengyel Lajosné hirdetésére fel­hívjuk a közönség figyelmét, amennyiben néhai férje ismert fogtechnikai üzletét továbbra is folytatni fogja. Városi közgyűlés. Szombaton, e hó 18-án a képviselőtestület rendes havi közgyűlést tartott. Az érdeklődés a tárgysorozat hatodik pontjáig elég nagy volt, mert Gellért Endre volt polgármester nyugdijának további folyósí­tásáról volt szó, melyre vonatkozólag a gazda­sági és pénzügyi bizottság kisebb része 50u/0-os kiegyezést ajánlott fel, minthogy Gellért Endré­nek árvaszéki ülnökké történt megválasztása folytán nyugdíjigénye megszűnt. Soltész Elemér és Kupás Mihály felszólalása azonban a köz­gyűlést egyhangú határozat hozatalára kapaczi- tálta, minek folytán Gellért Endre a jövőben is teljes nyugdiját fogja élvezni. Stoll Béla indítványára a közgyűlés a nyugdijbizottságot utasította, hogy az alapszabályok vonatkozó részének megváltoztatására tegyen oly irányban javaslatot, miszerint ez az állásfoglalás a jövő­ben is érvényesülhessen oly tisztviselőkkel szemben, kik a választás esélyei folytán marad­tak ki állásukból. Vita még csak a takarék- pénztár választmánya által az igazgatóság meg­alakulásáról bemutatott jegyzőkönyv kapcsán merült fel, mikor is Stoll Béla azon aggodalmá­nak adott kifejezést, hogy a takaréki alapsza­bályok törvényhatósági megerősítését igényel­nek, melylyel szemben Révész János és dr. Fass Gyula az ellenkező álláspontot a törvény és jogszokás alapján védelmezték. Ezen kérdés­hez most nincs alkalmunk hozzászólni, mert előbb tanulmányoznunk kell; a felvetése azon­ban mindenesetre figyelmet érdemel. Egyéb tárgyai közigazgatási s kezelési ügyeket öleltek fel s mindannyijukra nézve a közgyűlés a ta­nács és szakbizottságok javaslatait egyhangúlag magáévá tette. Anyakönyvi közlemények. A helybeli anyakönyvi hivatalnál e hó 8-tól a következő bejegyzések tétettek: Születtek: jan. 5. Erdélyi Lászlónak „Mária“; jan. 2. Pálinkás Jánosnak halva született leány; jan. 7. Páska Györgynek „Mária“; jan. 3. Májer Sándornak „Aranka“; jan. 8. Szűcs Jánosnak „Emma“; jan. 9. Gere- benes Lajosnak „Juliánná“; jan. 9. Gönczi Józsefnek „Erzsébet“ nevű gyermeke. — Meg­haltak: jan. 5. Dávid Péter gör. kath., 5 hóna­pos, bányamunkás gyermeke, görcsökben; jan. 6. Máncz József róm. kath., 7 napos, cseléd gyermeke, vele született gyengeségben; jan. 6. Markovics Mihály izr., 62 éves, nadálylyal ke­reskedő, agylágyulásban; jan. 8. Rogozsán Mária özv. Dávid Jánosné gör. kath., 80 éves, agg­kórban; jan. 8. Miskolczi József ev. ref., 69 éves, szőlőbirtokos, aggkórban; jan. 10. Szalár Gyula ev. ref., 33 éves, kórházi ápoló, tüdő- gümőkórban; jan. 9. Daubner Róza férj. Nagy Gáspárné róm. kath., 66 éves, nyug. géplakatos neje, szivbillentyübántalomban; jan. 10. Moldo- ván Henrik róm. kath., 19 éves, bányamunkás, tüdőlobban; jan. 10. Komár András ev. ref., 1 hónapos, napszámos gyermeke, vele született gyengeségben; jan. 10. Kert János róm. kath., 20 napos, mosónő gyermeke, vele született gyengeségben; jan. 10. Ávrám Péter gör. kath., 8 hónapos, kincstári erdőmunkás gyermeke, tüdőgyuladásban; jan. 11. Dumitrán Elek gör. kath. 66 éves, nyug. erdőmunkás, tüdővészben; jan. 13. Steinberger Záli özv. Dávidovics Gyu- láné izr., 50 éves, alamizsnás, tüdőlobban. — Házasságot kötöttek: Havasi György és Nagy Katalin Mária nagybányai lakosok. — Kihirde­tés alatt állanak: Román András és Karácson Mária; Plop György és Horinkár Mária nagy­bányai lakosok. Kiadó és laptulajdonos : di*. AJiai Nagy Gábor. Pályázati hirdetmény. A nagybányai gör. kath. uj templom építésénél felmerült asztalos munkálatokra 1908. január 2Ó=án d. u. fél 4 órakor a plébánián nyilvános árlejtés fog tartatni. A feltételek ugyanott megtekinthetők. Nagybánya, 1908. január 18. Brebán Sándor 1— h. lelkész. Egy kényelmesen bútorozott utczai szoba külön bejárattal kiadó. Értekezni lehet MORVAY GYULA könyvnyomdájában Rákóczi-(Fő)-tér 14. szám (az udvarban.) A«a*/A Rak-utcza 25. ^íauu Ua&, számú házastelek :|| szabadkézből eladó. ||= Értekezni lehet: Hoffmann Árpád üzletében. A legjobb és legmodernebb FényKépeK KOVÁTS ELEK 23 éve fönáiló műtermében készülnek. Műterem : Nagybánya, Vár-utcza 37. (Postahivatalon túl az ötödik ház.) m a a m Butorvevők figyelmébe! Ajánljuk saját készítésű asztalos és kárpitozott kész bútorainkat. Nagy választék kész hálószoba, ebédlő és szalon berendezésekben. Megrendeléseket gyorsan eszközlünk! Szilárd munka! Olcsó árak! Yértes és Krámerbutoráruháza­NAGYBÁNYA. I Divatos, élövirág csokrok és koszorúk készítését szallag és felirattal a legjutányosabb árban elvállalom minden időben. - Ajánlom továbbá a közelgő tavaszi idényre a világhírű erfurti virág- és veteménymagvaimat. Vidéki megrendeléseket is elvállalok, azok gyors kiszolgálásáért felelek. Nagybánya, 1908. január hó. Vásárhelyi Gyula. USP“* Betétek után ^SB 6*/. kamatot fizet a kamatok félévenként való tőkésítése mellett és viseli a tőke=kamatadót az „AURORA“ takarék és hitelintézet részvénytársaság Nagybányán. FIGYELEm A karácsonyi és újévi szezon alkalmából túlságosan fölhalmozott raktáron levő mindennemű óra, ékszer, brilliáns, 14 karátos arany, valódi és china-ezüst tárgyakat - mélyen leszállított árak mellett bocsátom a n. é. közönség rendelkezésére. === VILMOS órás és ékszerész Kossuth Lajos-utcza (Mándy-palota.)

Next

/
Thumbnails
Contents