Nagybányai Hírlap, 1908 (1. évfolyam, 1-50. szám)

1908-01-19 / 1. szám

4 KTagytoányal SClrlap 1908. január 19. Előfizetési felhivás. Vulkanikus kitörés sodorta felszínre e lapot! A dúló fergeteg azonban tova­kergetné, mint száraz falevelet! Ám a kifeszitett sárkány kötelét társadalmunk számottevő erői tartják; viharban, szél­csendben, napsugárban, éjsötétben váro­sunk közélete felett kell lebegni e lapnak! A fenséges, nyílt légben csak tisztult szelek szaggathatják! Kibírja. Port és sarat nem kavarhat hozzá a vihar! Nem állja. Látókörének határai élesen kiválnak. Halvány vonalakban nem mosódnak el! A közjó kristály patakja bivalypocsolyába nem vezethető! A köz javát, a város és közönségének jogos érdekeit drótkerítés­sel veszszük körül, mely ezen javak őszinte munkálásában megvéd önző kufárok be- tódulása elől. Az átnyújtott kezet meg- vérzi! Az érett gyümölcs csak a közjó ölébe hulljon! Czikkekre vágni, rajta osztozkodni nem szabad! A közérdek apró pénzre ne legyen felváltható, hogy vándoroljon, mint a kispénz a társas­játszók csintalan kezén! Közéletünk nehány nagyjának el kell dobnia a farsangi lárvát! A köz utján nyert hatalom az önző egyéni érdek ja­vára túl ne tengjen ! , Az erők tömörítésére kell töreked­nünk, nem a széthúzás szitására! For­gácscsal csak gyújtani lehet, nem melegí­teni ! Intézmények létesítésén kell mun­kálkodnunk, hogy több alkalom legyen a komoly munkára, mint a hangos czivó- dásra! Különösen áll ez a szellemi munkával foglalatoskodókra! Híven kell ápolnunk az iparos és kereskedő világ jogos érdekeit, mert a produktivitás fel­tételei, a városi polgárság anyagi meg­erősödésének tényezői az őstermelés viszonyaival szemben határozottan túl­nyomók! Az őstermelés érdekeit a föld megbecsülhetetlen szeretete alapján moz- ditandjuk elő! A munkás osztály szociális problémáira állandóan ügyet vetünk. A vidék életével elmerülten kell foglalkoz­nunk, mert megnyilvánulásaiban városunk létérdekeit érinti s mozgalmaival e vég­vidéki magyar bástya falain csapkod! Pedig a hullámhalál a legborzasztóbb! Munkatársaink sorában mindenkit szívesen látunk, kik közölt programun­kat aláírják. Irodalmi szenzácziókat nem hajhászunk; a komoly munkában min­denki jóakaratu támogatását köszönve fogadjuk. Az ezen irányban vett Ígéretek a lap szellemi életének virágzására kellő reményt nyújtanak! íme programmunk, melynek munkálá- sán őszintén, becsülettel, tántorithatlan ragaszkodással, megfélemlithetlen igaz­mondással fogunk buzgólkodni! Lapunk állandóan 8 oldalon fog megjelenni minden hét vasárnapján. Városunk legolcsóbb lapja. Ara egész évre: 6 K, félévre: 3 K, negyedévre: 1 K 50 fillér. Egyes szám ára: 12 fillér. Hirdetések leszállított árban közöl­téinek. Hazafias tisztelettel a „Nagybányai Hírlap“ szerkesztősége és kiadóhivatala. Borpataki borviz HÍREK. Január 18. Kinevezések. Őfelsége a király Virágh Béla kir. ügyészt, a nagyváradi kir. ügyészség kitűnő vezetőjét a fehértemplomi kir. törvény­szék elnökévé nevezte ki. — Dr. Bodoky Zoltán börvelyi lakos végzett joghallgatót a debreczeni kir. Ítélő tábla elnöke díjtalan joggyakornokká nevezte ki és szolgalattételre a nagybányai kir. járásbírósághoz osztotta be. — A pénzügymi­niszter Mészáros Gyula nagybányai lakost a nagybányai kir. bányaigazgatóság mellé rendelt számvevőséghez ideiglenes minőségű dijtalan számgyakornokká, — Őfelsége a király Lende Béla bányaigazgatósági számtisztet tartalékos hadnagygyá, - dr. Moldován Ferencz Felső- báya város tanácsjegyzőjét tartalékos tiszt- helyettessé nevezte ki. Közgyűlések. A Kaszinó egyesület, nemkülömben a Polgári Olvasókör rendes évi közgyűlését január hó 26-án tartja, mely alkalommal a zárszámadások, jövő évi költség- vetés és tisztujitás a kimagasló tárgyak. — A nagybányai részvénytakarékpénztár január 26-án, a Kereskedelmi bank pedig február 2-án tartják közgyűlésüket. A felsőbányái rész­vénytakarékpénztár közgyűlése február hó 2-án lesz. Az ipartestület bálja. A farsang szá­mottevő s legmozgalmasabb mulatságának ígér­kezik az ipartestület hagyományosnak jelezhető estélye, melyre az előkészületek már régebben a legszélesebb mederben folynak, a mi a siker teljességét biztosítja. A meghívók már szétkül­dettek következő tartalommal: A nagybányai ipartestület 1908. február 1-én a polgári olvasó­kör termeiben, részben az elszegényedett ipa­rosok fölsegélyezésének alapja javára, részben pedig ipari közművelődési czélokra, a nagy­bányai „Kereskedők és Kereskedő Ifjak Köre“ és az „Iparos Ifjak Önképző Egyesületéinek szives közreműködésével zártkörű tánczvigalmat rendez, melyre kívül czimzett urat és családját tisztelettel meghívja az elöljáróság. Belépő dij személyenként 2 K, család-jegy három sze­mélyre 5 korona. Kezdete este 8 órakor. Jegyek előre válthatók Jancsovits József és Kovács Gyula Rákóczi-téri üzleteiben. Kik meg­hívót tévedésből nem kaptak, de arra igényt tartanak, szíveskedjenek az elnökséghez for­dulni. Felülfizetéseket köszönettel fogadunk és hirlapilag nyugtázunk. A meghívó kívánatra előmutatandó. Kereskedő világ. A nagybányai keres­kedők és kereskedő ifjak köre elhatározta, hogy a fogyasztási szövetkezetek üzletkörének tör­vényi szabályozása s ezzel összefüggő, a városi kereskedelem létérdekeit alapjukban érintő kér­dések intézményes megoldása tárgyában a kor­mányhoz memorandumot terjeszt s annak párto­lására az ország összes hasonczélu körét felkéri. A memorandum kidolgozásával dr. Nagy Gábor ügyvédet bízta meg. Kitüntetett ipari munkások. A deb­reczeni kereskedelmi és iparkamara 13598 —1907. számú határozatával városunkból Fiktusz János szabósegédet, ki Jancsovits József jóhirnevü szabóüzletében dolgozik, valamint Pap János gyárimunkást, ki Simon Aurél misztótfalusi messze híres gyárában van alkalmazva, az ipari munkában tanúsított kiváló szakképzettségükért s nevezett helyeken hosszú időn át kitartó működésükért 50 — 50 korona pénzjutalomban és elismerő leiratban részesítette. A kamara úgy a jutalmakat, mint a leiratot már elküldte Kapás Mihály és Glavitzky Károly kamarai tanácsosoknak azon óhajtással, hogy megfelelő ünnepség közepette nyújtsák át a kitüntetet­teknek, a mi legközelebb megtörténik. Ügybeosztás a nagybányai kir. járás­bíróságnál I908. évre. A közönséget érdeklő adatokból közöljük, hogy a jegyzői irodák és az irattár a felek részére hétköznapon délelőtt 10 — 12 és délután 2 — 3 óra közt, ünnep- és vasárnapokon pedig délelőtt 10 — 11 óráig van nyitva. 1. A szóbeli keresetek, kérelmek és nyilatkozatokat, 2. A vétségek és kihágásokra, vonatkozó bűnvádi feljelentéseket, 3. Az egyez­ségi eljárásra és a fizetési meghagyásra vonat­kozó szóbeli kérelmek és nyilatkozatok felvé­telét dr. Kiss Rezső kir. aljbiró végzi. 4. Az ügynek idézés nélkül való tárgyalása végett a felek annál a bírónál jelentkeznek, akinek ügy­köréhez az ügy, mint sommás per tartozik« Szóbeli kereseteket, kérelmeket és nyilatkoza­tokat, valamint a büntető ügyekre vonatkozó szóbeli feljelentéseket rendszerint kedden és pénteken S-i/-igkell előterjeszteni. - Ugyan­ebben az időben megjelenhetnek a felek idézés nélkül ügyük tárgyalása végett. Sommás eljá­rásban a tárgyalásra kitűzött időre pontosa« meg kell a feleknek jelenniük, mert az 1893. évi XVIII. t.-cz. életbeléptetése óta a felek részére nincs várakozási idő engedve s az ügy felhívásával a határnap elmulasztása kezdetét veszi, ha a fél nincs is jelen. A kereskedelmi bank. Más helyütt kö­zöltük, hogy e pénzintézet közgyűlése február 2-án lesz, mely alkalommal a megürült igaz­gatói és igazgatótagsági helyek lesznek be­töltve. A részvényesek bizalma az igazgatói állásra Almer Károlyban, kereskedő világunk díszében összpontosult, kinek közkedvelt sze­mélyiségében elég biztosíték rejlik, hogy a felmerült ellentéteket s ..személyi súrlódásokat tapintatosan kiegyenlíti. Örvendünk rajta, hogy laptársaink e pénzintézet iránt újabban feltűnő jóindulattal viseltetnek, a mi eltüntethetlen jele annak, hogy az általunk megindított mozgalom­nak már a fuvalma is képes voit az egészsége« gondolkodás áramlatának megindítására. Tűzifa-mizéria. Köztudomású tény, hogy a városi faraktárban a legnagyobb protekczió mellett is ritkán lehet tűzifához jutni. Város­szerte nagy ezért a zúgolódás, melybe csak ritkán hoz pillanatnyi derűt a teherautomobi r* faragott számtalan jó és rossz viczcz. Hajlan­dók volnánk a dolog ódiumát a város taná­csára és a szakreferensre hárítani, mert a hiány okainak meggyőző feltárása nem jelenti egyszersmind a felelősség alól való mentes­séget! A tanács ugyanis a városi képviselő- testületet hibáztatja, a miért a faárak emelése végett két Ízben is előterjesztett javaslat fölött napirendre tért s ez által az anyagi eszközöket vonta el, minek következménye az, hogy a fuvarosok magasabb bérkövetelései elfogad­hatók nem voltak s a szállítás mennyisége megcsappant. De lehet-e a közönségtől kívánni, hogy saját zsebe rovására emelje az árakat, mig a végszükség nem fenyeget? Miért nem emelte a tanács annak idején jó eleve saját szakállára az árakat, mint legutóbb tette ? Ek­kor talán a közgyűlés is belátta volna az in­tézkedés szükségességét! Bár az is kétségtelen, hogy a száraz nyár okozta vízhiány következ­tében a nagyüzemi fogyasztás a költségvetési- leg előirányzott famennyiségnél mintegy 7000 m* többletet eredményezett, még sem fogadható el alapos mentségül, mert a téli raktár felhal­mozása végett a fuvarerők növelésére már akkor körültekintő intézkedést kellett volna tenni s nem télire hozatni a nyári automobilt! A kaucziós fuvarosokkal sokkal erélyesebben és gyorsabban kellett volna eljárni s nem tar­kított felszólításokkal dédelgetni, hanem azon­nal perelni! Mindjárt neki láttak volna szerző­désszerű szállításnak! Végül is a közönség érdeke az első s annyit mindenesetre megér­demel, hogy már fával nem, de legalább avatott helyről érkező felvilágosítással látassék el, hogy a megváltozhatatlanban a szakreferenssel együtt megnyugodjék! A Széchenyi-társulat jubileuma. A szatmármegyei Széchenyi-társulat jan. 19-én tartandó díszközgyűlésén városunk tanácsa és a bányaigazgatóság képviseltetni fogja magát, egyben széles körű mozgalom indult meg, hogy közönségünk közül minél számosabban jelen­jenek meg a kulturális ünnepségen, melyre a következő meghívó lett kibocsátva: A szatmár­megyei Széchenyi-társulat f. évi január hó 19-én d. e. 10 */2 órakor, 25 éves íenállásának meg­ünneplésére Szatmárnémeti szab. kir. város Ha megfekszi a lelked Ezernyi néma gond, Minden keservet rólad Majd ez a viz lebont! Hisz oly édes e nóta, Hisz oly szelíd e dal, A borpataki borviz A legtisztább ital! Nagybánya gyöngye 1-52 üutliezselöségi iroda = Nagybánya, Vár-utoza 11.

Next

/
Thumbnails
Contents