Nagybányai Hírlap, 1908 (1. évfolyam, 1-50. szám)

1908-01-19 / 1. szám

2 KT agyfoányai Hírlap 1908. január 19. tűk s szeretve dédelgetjük. Ragasz­kodunk hozzájuk s következetesen meg­valósítani igyekezünk, mert felette külö­nösnek tűnt fel a közelmúltban, hogy bizonyos jelszavak örökös emlegetése mellett azok következetes keresztülvitele alól állandóan kivételeket tettek s áldó- j zati báránynak elvtársaik közül nem egyet felajánlottak! A köz önzetlen, áldozatkész szolgá­lata czélunk s elvünk a köz boldogulása, városunk előhaladása, társadalmunk békes­sége és nyugalma, erkölcsi és anyagi gya­rapodása. Részletes programmunkat más helyütt tártuk fel! Tipegő járással indu­lunk útnak, de lépteink biztosságára az éber közvélemény vigyázni fog. Ez a mi nagy erősségünk! Ajtai Nagy Gábor. Létünk okai. A „Nagybánya“ legutóbbi számalapunk ala­pításának okairól vezérczikkezik. Ezen okokat mélyen megdöbbentőknek és elszomoritóknak jelzi, még mielőtt megismerte, mielőtt mi fel­tártuk volna! Az időelőtti vajúdás ezen korcs­hajtásával szemben kötelességünk, a mit egyéb­ként is megtettünk volna, a lapalapitás igazi indokait részletesen kifejteni, Az előbbi czikkben foglalkoztunk köz­viszonyaink elemezésével s az ott észlelhető viszásságokban elég indokát tudjuk adni a lapinditásnak. Ha e közleményben újabb táma­dás is történnék a függetlenségi párt városi politikája ellen, megindított lapunk népszerűsé­gét kevésbbé féltjük tőle, mint valamikor a „Nagybánya“, melynek szerkesztősége még most is szükségét látja egy kis hízelgésnek az uralkodó hatalom irányában ! Mi i'ven olcsó népszerűségre nem pályá­zunk. K °rnyés czikkeinkben, melyek után egykor a 'agybánya“ kapzsian nyújtotta kezét, sziveseb’ szolgáljuk az igazságot, mint kaiéi«- doskopikus szófecsérlésben a lapkiadó anyagi érdekeit! Merünk szembeszállni minden oly áram­lattal, mely féktelen sodrában laptársainkat is magával ragadta s a terrorisztikus, bár látszó­lagos többség egyoldalú szolgálatába kergette. Miben áll ez? Abban, hogy rövid közéleti vala a tornászat sportjának kifejlődésére és meghonosítására. A tornászatot például gyakorolhatta vala a földes ur, olykor, midőn dühbe gurult ilyen formán. „Parancsolom, hogy te Süte Peti menj fel a kúriám kéményére s onnan ugorj le ide a földre!“ Ez a saltomortaléra való kiképzés végett történt. Mint mondám, ezekben a régi jó időkben történt, amit el akarok mondani. (Amiket fen­tebb elmondottam nem tartozik szorosan a tárgyhoz, az csak olyan forma keret, mint aminőt a mostani kis királyok, akarom mondani honatyák szoktak használni, mikor szintén — more patrio — „egy szakaszában utaznak -- mandátumra.) A kis királyt: Bendegúzi bendefalvi Testes Jánosnak hívták. — Vala neki szép nagy kúriája s hozzá hétszázhold földje, sok ivó, kártyázó, kortyondi barátja — és semmi dolga. A birtokán, melyen 3 országút vezetett keresztül, vala neki három korcsmárosa, - zsidaja. Az egyiknek vala a neve: Nyakigláb, a másik hivaték: Pájeszesnek, a harmadik Görbenyak névre hallgatta vala. (Vezeték és keresztnév nem adományoztatott nekik. Egy szép nyári napon nemes nemzetes és vitézlő Testes János ur felszedelőzködék vagy negyvened magával, — ki lovon, ki kocsin — és elindula agarászni. Közbe-közbe pihenő tartatott s akkor jól beboroztak. Aztán mentek tovább. Egyszer csak megérkeztek a Nyakigláb ája elé. Itt uzsonnálunk! — mondá Testes. tevékenységünkben hatalmi bálvány árnyékába nem húzódtunk! Állandóan exponáltuk magun­kat a közjó érdekében, amit laptársaink öröm­mel fogadtak, mert a dolog ódiumát mindig a czikkiróra háríthatták s ők a diplomatikus közönyösség s a látszólagos pártatlanság mo­solygó arczát ölthették. Pártatlanságuk ugyanis látszólagos! Kimu­tatjuk. A tavaszi képviselőválasztások után a függetlenségi párt lassanként a személyi tekin­tetek súlyos befolyása alá került, saját tagjain kíméletlenül keresztülgázolt, holott a közügyek kezelésében minden egyes tagjának szabad­kezet kellett volna hagynia, hogy meggyőződé­sének kialakulásában kizárólag a város jól fel­fogott érdeke vezérelje. Ezen helytelen áramlat elleni tusában egyedül állottunk, sőt a „Nagy­bánya“ népszerűségét is veszélyeztettük! Elkövetkezett a takarékpénztár alapszabá­lyainak módosítása. Az előmunkálatok tartama alatt a „Nagybánya és Vidékéiben nehány czikkben odaigyekeztünk hatni, hogy a városi közgyűlés számára az összes tartalmas jogokat megőrizzük, mert előrelátható volt, a mi ma közmeggyőződés, hogy a hatalom birtokosai az osztozkodás terére léptek s czéltudatosan mű­ködtek oda, hogy önmagukat elhelyezzék. Ez még nem jelenti ugyan az arravalóság hiányát, de felette alkalmas a közszereplés etikai tar­talmának súlyos apasztására. Ezen áramlat diadalra vezetésében mindkét laptársunk kész­séggel assisztált, mert lapjuk anyagi érdeke azonos a hatalom állandósulásával. Az osztozkodás megtörtént, sőt a ki nyil­vános helyen hirdette, hogy fizetéses állást a városi takarékpénztárnál el nem fogad, a köz­vélemény előtt szükségét se látta a mentege- tődzésnek, hogy a javaslatunkra kettőről 3 °/0-ra emelt dotáczióval jutalmazott igazgatói állást mégis elfogadta! Ezen dekadens áramlatot végül egyik lap­társunk hatalmasan előrelóditotta azzal, hogy hasábjain helyt adott egy oly czikk megjele­nésének, mely a Kereskedelmi bank iránt eddig táplált bizalmat alapjában megrendíteni külö­nösen alkalmas volt. Hiszen az a különös hir terjedt előzőleg is, hogy az egyedül idvezitő fináncz kapaczitás távozásával ax Kereskedelmi bank fel fog számé ü? Miért? Mert oszlopos tagjai szintén átvoni iák a városi takarékpénz­tárba. Mit tudja azt Különösen az a vidéki ér­dekelt, hogy ezen oszlopok a repkény kapasz­kodására alkalmasabbak, mint az épület erősí­tésére! De hát miért is volt ez? Csak nem azért, hogy a városi takarékpénztár üzletköre táguljon? Most nem feszegetem, mert csak — Vivát! — dörögte rá egy had borízű hang, mely hangoknak tulajdonosai mind nemes urak és urfiak valának. (Megjegyzendő, hogy mind a három zsidónak legfontosabb kötelmei közé vala iktatva az, hogy földesurát és annak kíséretét évente egyszer ott a korcsmában, mindenféle itallal, étellel tartozott ellátni egy egész délután, díjmentesen adományoztatván neki a felső kegyelem megnyilatkozása.) Nyakigláb már az ajtóban várta a díszes bandériumot, mert a hajdú megsúgta neki még délelőtt, hogy készüljön a földesur s társai fogadására. — Jó napot kívánok nagyságos uram, tessék besétálni a kertbe a nagyságos urakkal. Fel van terítve — mondá a zsidó. — Utánnam urak! Bementek a kertbe s letelepedőnek. Az asztal tele volt rakva étellel, itallal. — Mit készítettél uzsonnára zsidó? — Was gút und theier nagyságos ur! Van sok finom pecsenye zum Beispiel: libahús, kacsahús, marhahús, báránvhus, pulykahús, csir­kehús, szarvashus. Tészták: túrós, almás, diós, mákostészta. Serfein! Borok: diószegi bor, tályai bor, villányi bor, tokaji bor! . . . Van minden . . . parancsoljon! A társaság hozz^pkart látni a falatozás­hoz, midőn megszólal Testes, mondván: — — Zsidó adj nekünk fagylaltot, mert mele­günk van! — Fagylaltot! Aj, vaj, gesrie! Ebben a pusztatában hol vegyek fagylaltot! ? Az nincs. — Nincs?! Adj hát elő vagy húsz üveg franczia pezsgőt! — Nincsen, nagyságos ur! Ha tudtam volna . . . az volt czélom, hogy laptársaink elfogult egy­oldalúságára utaljak. Úsztak az áramlattal s a közönségnek úgy tetszett, hogy feladataik ma­gaslatáról letértek. Ez a sok oldalról indokolt sejtelem volt egyik hatalmas rugója e lap létesitésülésének! Senki se kolportált oly hirt, hogy laptársaink személyes czélokat szolgáltak, bizonyos czikke- ket többé leközölni nem fognak! Világért se! Csak arról történt említés, hogy a közvélemény irányítására már nem alkalmasak, mert a ha­talmi érdekek szférájába fészkelődtek! A lap alapítását nem szabad a takarék- pénztári választások megtörténtével felmerült eseményekkel kizárólag kapcsolatba hozni, mert a választmányi oligarchiának kinövései nyil­vános agitáczió hiányában is lefognak válni, mint az ócska vakolat! Ezért kár volna csak egy cziikket is megírni! De igenis összefüggésbe kell hozni a köz- és társadalmi élet erkölcsi reorganizácziójának eszméjével, mely vissza- szorithatlan erővel tört ki s munkájában oda­adó szócsövet igényel! Ez az igazság! A „Nagybánya“ súlyos tévedésbe jutott, midőn hivatottnak érezte magát a lapalapitás indokainak bírálatára, mielőtt azokat megismerte volna. Ez az eljárás a „Nagybánya“ erkölcsi reputacziójának sokkal többet ártott, mint a mennyit czikkével nekünk ártani vélt! Üdvöz­letére nem számítottunk, mert tudjuk, hogy nem elég intelligens arra a magaslatra emelkedni, a hol nem anyagi, hanem az etikai szempontok uralkodnak! Minket a lapalapitásnál ezek vezé­reltek; intencziónkat nem a zsebben, hanem keblünkben dédelgetjük! Erőnk az agyban, nem a szájban fészkel! Bátorságunk az igazságban, nem az ökölben rejlik! Az iparosokról az iparosoknak. A szerkesztőség kívánságára veszem a bátorságot, hogy e helyen az iparosok rózsás színben feltüntetett, azonban ezer bajjal küzdő nehéz helyzetéről szerény véleményemet nyil­vánosságra hozzam. Súlyos feladat ez az inkább fizikai munká­val és erővel dolgozó iparos embernek, de megkísértem helyzetünk és bajaink ecsetelését. Miről is van utón útfélen szó ? Arról, hogy miképen lehetne vagy miképen kell hazai ipa­runkat s ezzel a hazai iparosságot erőssé és hatalmassá tenni ? Sok szó és tinta folyt már e kérdés körül, anélkül, hogy a hazai ipar s általában az iparosok helyzete javult volna, sőt rosszabbodott. Oka ennek ezerféle. Közülök a — Nincs?! Hát amit én akarok, semmi sincsen, he, te kutya zsidó! ? . . . Uradat igy látod el!? János, verj erre a zsidóra 25-öt! — Szolgák fogjátok le! Nyakiglábot lefektető két szolga a padra s János teljesité a parancsot. A zsidó ordított, A társaság mulatott rajta, nevetett. Aztán ment a vadász kompánia tovább. Megérkeztek Pajeszeshez. Az is minden jóval várta a nagyságos urat, de ő sem tudván fagy­laltot, pezsgőt adni — arra a sorsra jutott, mint Nyakigláb. Innen is tovább ment a társa­ság. — Este felé elérkeztek a Görbenyak korcs­májához. A zsidó és felesége ott ültek a tor- náczon. A zsidó pipázott, a felesége libát tömött. A kémény nem füstölt. A szobában minden össze-vissza volt. Meszeltek benne. A kertben egy asztal teritetlen. — A zsidó meglátván a nagy hadat, felállott s köszönt. — Mit készítettél nekünk enni, zsidó!? Halt, ételt elő, mert éhesek vagyunk! így szólt Testes. (A zsidó, aki már rég idő óta volt a nemes ur zsidaja, ismerte az ilyen kirándulásokat s azok következményeit, mert a botkeresztségen már egyszer ő is átment.) — Nincsen se étel, se ital nagyságos uram!? Mire való volna az ! ? — Hát semmit sem készítettél te kutya zsidó ! ? — Semmit, nagyságos ur, csak ezt! (s ezen szavaknál hasra feküdt egy fapadon s jobb kezével odamutatott, hol nem fészkel az agy) — úgy is tudom, hogy ezt kívánja!

Next

/
Thumbnails
Contents