Nagybánya, 1930 (21-28. évfolyam, 27-31. szám)

Baia-Mare—Nagybánya, 1930. junius 29. Vasárnap XXI—XXVIII. évfolyam, 26 s NAGYBÁNYA (BÁNYAVIDÉK) FÜGGETLEN POL. ÉS TÁRS. LAP - EGYESÜLTEN A „NAGYBÁNYAI HIRLAP“-PAL. Felelős szerkesztő és ki KRIZSÁN P. Előfizetési dij: egy hóra 20 Lej. Egyes szám ára 5 Lej. — Szerkesztőség é? kiadóhivatal, ==; elófizetéíek ét hirdetések fdlvétele : Főtér I4., a „riinerva“ nyomdában. Hirdetéseket és előfizetési pénze­ket felvesznek megblzottaink Is Megjelenik: minden vasárnap reggel 5zem!e a bel= és külpolitikai eseményekről Belföld II. Károly király a jövő héten körútra indul, melynek során bejárja az ország minden vidékét, hogy közelről megis­merkedjék a népek bajaival. A király, aki trónörökös korában már kétszer járt Nagybányán, hozzánk is eljön. Mindenütt fé­nyes fogadtatásban fogják ré­szesíteni. — A koronázás pon­tos időpontját hivatalosan még azért sem állapíthatták meg, mert Károly királynak kifejezett óhaja, hogy az ünnepségeken a liberális párt is résztvegyen, amelynek magatartására nagy súlyt helyez. — Bukarest utcáira és házaiba valóságos sáskaraj vonult be szerdán. Szóval a sáskák elhagyták a mezőket és felcsaptak a fővárosban politi- kusokhak. — A Szociálista- és Magyar Párt tagozatai az egész országban mindenütt harcolnak az ideiglenes városi tanácsok ellen azzal az indokkal, hogy ezek működése és gazdálkodása tör­vényellenes. Ott, ahol még nin­csenek rendes tanácsok, állan­dóan követelik a megválasztott tanácsot, sőt embereiket is ki­vonják az ideiglenes bizottsá­gokból. — A bohusi posztó­gyárban a 8 órai munkaidő miatt a munkások sztrájkba lép­tek, mire a csendőrség betört a munkásotthonokbh, sok munkás­nak eltörték a karját, lábát, sőt sortűz is hangzott el. A belügy­miniszter a szocialista képvise­lők szorongatására több őrmes­tert letartóztattatok. — Az uj munkásbiztositói törvény való­színűleg ünég e napokban par­lament elé kerül. A részleges autonómia azonban több uj ter­het fis fog hozni. Külföld * V. Bethlen magyar miniszter- elnök londoni és párisi útjáról nagyon kevés nyilatkozat szivár­gott ki; tény azonban az, hogy V. György angol király má­sodik fia komoly jelölt a magyar trónra, annak dacára, hogy a franciák minden látszat ellenére Ottó főherceget támogatják. A magyar királykérdés különben I csakugyan nem aktuális még, j de szenzációk sokkal hamarabb történhetnek, mint ahogy a dip­lomaták el-elsusogják . . . Eb- ! ben az esetben 'nagybányai i Horthy Miklós örökös hadsereg- 1 főparancsnok marad, Gróf Ap- j ponyi Albert pedig a legfőbb belső titkos tanácsos lesz az uj magyar király mellett. — Olasz- \ ország és Franciaország egész j nyíltan készitik elő a háborút. Lázas katonai készülődések foly­nak mindkét ország határain és a honvédelemre naprói-napra óriási összegeket szavaznak meg a parlamentek. — A kis- antant konferencia a gyönyörű Csorba-tónál nagy bankettek között megkezdődött. Egyedül Szerbia kiküldöttei foglaltak el gyöngén merev álláspontot a A görögkatholikus püspökök Suciu balázsfalvi metropolita vezetésével gyűlést tartottak. A püspöki értekezleten megtörtént a nagybányai görögkatholikus püspöki szék betöltésére a jelölés. Jól informált egyházi körökből a lezajlott püspöki konferencia határozatairól az alábbi informá.- ciót szereztük : — A püspöki kar most meg­tartott gyűlésén véglegesen meg­határozták az uj püspökségek határvonalait, véglegesen ratifi­kálták, hogy az uj északromá­niai püspökség székhelye Nagy­bányán lesz és a régi szokás szerint három püspökjelölt nevé­ben is megállapodtak. E három név a következő: A Comisia Interimara ezúttal hozza tudomására az összes ér­dekelteknek, hogy a f. év julius 17. napjára kitűzött községi vá­lasztásokra azon választási iga­zolványok érvényesek, melyek az ez évben megtartott előző választásokra lettek kibocsátva. Abban az esetben, ha bárki is ezen választási igazolványnak már nem lenne birtokában, úgy jogában áll a Primariától vá­lasztási igazolványa másolatának kiállítását kérni. Ezen duplikációk f. év julius 3. I napjától julius 12. napjáig a Primarián, f. év julius 14, 15 és 16. napjain pedig a Járás­bíróságon fognak kiállíttatni a jelentkezők kérelmére. Duplikációt csakis azok kér­hetnek és kaphatnak, akik az j magyar kérdésekkel szemben, j j a csehek ellenben kerülnek min- j 1 den éles nyilatkozatot. — A j úseh nemzeti bank is 4 és fél százalékról 4°/o-ra szállította le a bank-kamatot. Hol vagyunk mi ettől? — A Krakaton vili­idül, mely a Jáva szigetek mellett fekszik, teljes erővel ki- j tört és a tűz a- környék minden Kellemetlen kérdésu Váj­jon az amerikai telefon- és távírda koncessziónál is elő fog fordulni, hogy a nyugdí­jasok még a fizetett távirat­nál sem kapnak egyes ma­gyarpárti vezetőktől vá­laszt ? . . . 1. Coltor balázsfalvi kanonok. 2. Nikolás György nagyváradi nagyprépost. 3. Dr. Russ Sándor balázsfalvi kanonok. ' Dr. Borza Sándor közoktatás- ügyi vezértitkár javaslatára, aki szintén részt vett a püspöki konferencián, a konferencia még egy negyedik püspökjelöltet is felvett a listára: Bálán Joan balázsfalvi kanonok személyében. Ezt a listát már át is adták a kormány nevében a pápai nun- ciusnak, aki azt továbbította Ró­mába. A pápa tehát e négy jelölt között fog dönteni. Nagyon valószínű, hogy a lista­vezető Coltor, balázsfalvi kano­nokot éri a megtisztelő kinevezés. No. 3787-1930 ez évi választók névjegyzékében már fel vannak véve és válasz­tási jogukat már az előző köz­ségi választásokon is gyakorol­ták. Uj jelentkezők sem válasz­tási igazolványt, sem dupliká­ciót nem kaphatnak. A fenti határnapokon megje­lölt hatóságoknál azon válasz­tók is átvehetik igazolványaikat, akik azokat ezideig még nem vették ki. A választási jog gyakorlása a j törvény értelmében minden sza­vazóra kötelező lévén, — fel- I hívjuk az összes érdekelteket j választási igazolványaiknak, vagy j azok másolatainak beszerzé- ' sére. Baia-Mare, la 27 Iunie 1930. Pres. Com. Int.: Secretar General: Breban s. k, Dr. Oct. Pop s. k. Ki lesz a nagybányai püspök? Megtörténtek a jelölések — Coltor kanonok előtérben Rz elvesztett választási igazolványok pótlása Hirdetmény — Zenevizsga, mely inkább hangverseny volt... Garlath yné tanítványai­nak idei szép estje F.-hó 23.-án este volt Gar- lathy né tanítványainak vizsga­hangversenye. Úgy a kezdő, mint a haladó növendékek izga­lomtól kipirultan várták a szü­lők és érdeklődők összegyüle- kezését és amikor Irma néni megadta a jelet, az érdeklődés, feszült figyelem némasága ki­sérte a kis szereplők játékát. Maár Editke ügyessége, Cse- linszky Sári pontos és helyes felfogású játéka, Pinkász Lili átgondolt korrekt előadása és Schwartz Magda átérzett darabja általános nagy tetszést aratott s a kislányokat, mint jövendő­beli haladókat üdvözölték. A műsor második felét a ha­ladók játéka töltötte ki. A nagy szorgalmú Frank Aranka után Schwartz Edit már magasabb- foku tudásról tett precíz játé­kával bizonyságot; Friedmann Cili pedig érzésteljes, megkapó előadásával elfeledtette velünk, hogy még tanítvány. Nistor Ica határozott és erőteljes techni­kájával hatott. Kedves meglepetés volt a hét éves Kiss Ernőnek szereplése hegedűn; előadását nagyobb nö­vendéknél is nagyon megdicsér­ték volna. Az egyik részt Vá- rady Henriette (Nagynyires), kisérte, aki három külön darab­jának finom és lélekből fakadt előadásával egészen meghatotta a közönséget. Komoly jövő áll előtte. (A hegedűsök egyébként Hütter Vince tanítványai.) A kedves, szép est mely in­kább hangverseny volt mint vizsga, azzal a meggyőződéssel töltötte el a szépszámú hallga­tóságot, hogy bár a zenei érzék többé-kevésbbé benne van az emberi lélekben, igazi zenepeda­gógus kell hozzá, aki ezt a ké­pességet élővé virágzóvá tudja tenni. Mint ilyen kiválóságot ünne­pelték a szülők, hallgatók és tanítványok Garlatthynét, mert a gyönyörű eredmény aző tudásá­nak és türelmének nagy jutalma. A munkanélküli if jak, akik még menni akarnak a med- gyesi üveggyárhoz, ma, vasár­nap 6 órakor jelentkezzenek a munkásotthonban, hogy esetleg a felsőbányaiakkal hétfőn reg­gel elindulhassanak. ' Figyelem! Kötött áruk teljes kiárusítása! Gólya=áruház

Next

/
Thumbnails
Contents