Nagybánya, 1929 (20-27. évfolyam, 3-21. szám)

1929-01-20 / 3. szám

? /[Y,io.i?,2<> v<y mimu (BÁNYAVIDÉK) FÜGGETLEN POL. ÉS TÁRS. LAP - EGYESÜLTEN A MNAGYBÁNYAI HIRLAP“-PAL. Felelős szerkesztő és kiadó: KRIZSÁN P. PÁL Előfizetési dij: egy hóra 20 Lej. Egyes szám ára 5 Lej. = Sterkeaitígég é* kiadóhivatal, = előfizetések is hirdetések fölvétele : Főtér II., Dégenfeld-ház, kapu alatt. Hirdetéseket és előtiz. pénzeket tel­vesz a Mlnerva-nyomda Is, Főtér 14. Megjelenik: minden vasárnap reggel. Szemle a bel- és külpolitikai eseményekről. Belföld A parlamentben újból megindult a munka. A kormány hivatalos lapja, a Dreptatea a parlament eddigi munkásságáról megállapítja, hogy a minden irányban előállott súlyos viszo­nyok erősen gátolják a kor­mányt abban, hogy hirdetett Ígéreteit megvalósítsa. Megálla­pítja azt is, hogy a kormány hajthatatlan a volt rezsim mi­nisztereinek felelősségre vonása kérdésében. — A kölcsön ügyé­ben a legutóbb elterjedt pesszi- misztikus hírekkel szemben a legújabb bukaresti híradások szerint Popovics pénzügyminisz­ter Poircaré miniszterelnöknél tett kétszeri látogatása rábírta a francia bankárokat arra, hogy megalázó feltételeiket enyhítsék s igy sikerült az összes v'tás pontokat eliminálni, úgy hogy szombat délben Popovici pénz­ügyminiszter a kölcsönszerző­dést állítólag már alá is irta. A kölcsön összege papíron 80 mil­lió, a valóságban 61 millió dol­lár lesz. — A dohány drágu­lásáról országszerte elterjedt híreket Madgearu kereskedelmi miniszter erősen cáfolja. Do­hánydrágulás nem lesz, csak új­fajta cigaretták és szivarok ke­rülnek forgalomba. - A C.F.R. ügyeinek tanulmányozására meg­hívott külföldi szakértők befe­jezték tanulmányaikat. Az ered­mény az, hogy a C.F.R. deficit­jét pazarlásra visszavezethető indokolatlan nagy kiadások okoz­ták. Fedezet a kért kölcsönre bőven van s jó vezetés mellett a felveendő 23 miiiárdos köl­csön 10 év alatt könnyen visz- szafizethető lesz. Valószínű ezek alapján hogy a C.F.R. a kölcsönt megkapja. - Az erdélyi köz­igazgatási tisztviselők pana­szait a kormány külön bizott­sággal fogja megvizsgáltatni. — A spekula-törvényt hatályon kívül fogják helyezni, ellenben a tisztességtelen versenyt szi­gorúan fogják megtorolni, a ke reskedelem szabályozásáról szóló uj törvényjavaslat szerint. Ez a törvényjavaslat a kamatot is szabályozni fogja. - A mun­kanélküliséget közmunkák sür­gős kiírásával készül a kormány enyhíteni. A kiírások elsősor­ban a Zsilvölgyében és Beszará- biában lesznek. — A román luxusexportra súlyos csapást mért az újonnan életbeléptetett osztrák-jugoszláv vámegyez­mény. — A nők is választó­jogot fognak kapni Romániá­ban a közigazgatási reformja­vaslat szerint, melyet a kormány által kiküldött négytagú bizott­ság szerkesztett. A javaslat már ki van osztva a képviselők kö­zött s valószínűleg még a mos­tani ülésszak alatt parlamenti tárgyalásra kerül. Külföld Magyarország miniszter- elnöke, gróf Bethlen István az egységes párt vacsoráján vázolta a magyar problema nehézségeit s általános nyilatkozatokat tett a kormány-felfogásról. A ma­gyar kormány nem tartja még időszerűnek sem a revízió, sem a királyválasztás kérdését. Az idő érik, mondá, s bizonyos ál­lamalakulatoknál látható belső nyugtalanság, diktatúra, Trianon csődjét jelenti. - Jugoszláviá­ban a diktatúra mind erőseb­ben domborodik ki a kormány rendelkezéseiben. Azzal, hogy folyton újabb lapbetiltásokat fo­ganatosítanak, a közszabadságok utolsó maradványait is kiirtják. Macseket, a horvát vezért erősen megrendszabályozták. Beavatot­tak szerint a diktatúra most már nemcsak a horvátok ellen irányul, hanem mögötte a fran­cia diplomácia áll, mely ezzel Mussolini terjeszkedő politiká­ját akarja ellensúlyozni. — Cseh­szlovákiában aTropari Deutshe Post cimü lap bejelentette, hogy a Csehszlovákiában lakó néme­tek megkezdték az autonómia elérésére irányuló akciójukat. — Kínában a japánellenes boj­kott óriási mértékben terjed. A helyzet nagyon rendellenes, mert a japán kormány valószínűleg katonai közbelépésre fogja el­szánni magát s ez esetben nem­zetközi komplikációk merülné­nek fel. — A magyar-román optánsperbeli tárgyalások - melyek San Remóban folynak - olasz lapvélemények szerint ered­ményre fognak vezetni. - Af­ganisztánban a helyzet telje­sen a felkelők javára alakult ki. Salm basa vezérletével a felke­lők elfoglalták Kabult; Amanul- .lah szultán eltűnt. Hozzátartozói azt hiszik, hogy eltették láb alól. — A szlovák néppárt képviselői küldöttségileg keres­ték fel börtönében Tuka Bélát, aki ellen legújabban az a vád, hogy külön szlovák parlamentet akart szervezni Pozsonyban. — A portugál köztársasági el­nök életmentőként szerepelt egy mexikói fürdőhelyen, ahol élete kockáztatásával mentett ki egy asszonyt, aki az elnök fogadtatására rendezett ceremó­nia közben beleesett a folyóba. — Berlinben két német pro­fesszor uj szérumot fedezett fel a spanyoljárvány ellen. A szé­rumot már sok esetben teljes sikerrel alkalmazták. Rz István-szálló helyiségeinek bérleti árverése Száz-százhusm °jo-al emelkedtek a boltbérek a cseppet sem erkölcsös konkurencia miatt. — Félünk, hogy a fogyasztók isszák meg ennek a levét . . . Izgalmas, az életkérdése­kért több árverezőnél valóság­gal kétségbeesett hangulatban folyt le kedden ez a nagyfon- tosságu bérleti árverés a Város­háza nagy tanácstermében. Előzőleg már egymást ij- jesztgették a reílektánsok s a végén egymást ölték meg a bér­letekkel. Az ajánlatok titkosak voltak zárt borítékban, ezért történt meg, hogy egymástól félve olyan összegeket ajánlot­tak, melyek a kötelező repará- ciokkal, adókkal és illetékekkel együtt szinte kibirhatatlanok, ha csak ezt a többletet nem a a fogyasztó közönségre fogják majd kivetni. A Haracsek Cég Nenmann és Markovits kispiaczi vaskereskedés 75 ezer Lejes ajánlatára 106 ezer Lej évi bért Ígért, minden {bizonnyal teljesen kifüstölni akarván üzleti 'riváli­sát a nagybányai piacról. A cél cseppet sem mondható erköl­csösnek, mert üzleti egyedülál­lóságot nem szívesen látnánk semmiféle szakmában; az ilyen terrornak a publikum szokta meginni a levét, melyet pedig a törvények is védenek, [még ak­kor is, ha a hivatalos városnak látszólag előnye is származna ebből, de jövője és polgárai kárára. Valószínű azonban, hogy a helybeli tanács, méginkább a jóváhagyó vármegye a reálitá- sok szemüvegén is bele fog még tekinteni ebbe az ajánlatba, sőt a többiekbe is, melyek régi bér­lőket választanak a könnyen be­látható csőd felé. Neumannék- nék nincs szükségük a mi meg­védésünkre, de a városnak még szüksége lesz arra a bolthelyi­ségre, mely az abnormálitások nyomán a jövőben könnyen ér­téktelenné válhat . . . Az ajánlatok eredményeit külömben a tanács még kedden nyilvánosságra hozta. Eszerint az István-szálló üzlethelyiségeinek bérlői a kö­vetkezők lettek: Kardos Jenő divatkeres­kedő évi 35,000 lei bérösszeg, ezenfelül a szükséges javítások és az adó. — Dácia könyvke­reskedés évi 20.000 lei; — Né­meth Béla drogéria évi 24,000 lei; - Horváth Ferenc bazár 18.500 lei; - Berger Lajos cuk­rászata évi 63,000 lei; — Maro­san Emil füszerkereskedő évi 84.000 lei; — Muszkái Márton rőföskereskedő évi 15,200; — Balkó és Petky mészáros üzlet évi 30,000 lei; — Weisz Márton eddigi helyisége a Balkó és Petky cégnek 30,000 lei; - Lővy Johanna italmérése évi 20.000 lei; — Lőwi Adolf Cent- ral-étterme 18.000 lei; - Fodor gyógyszertár évi 12,000 lei; — Neumann és Markovics eddigi vasnagykereskedése a Harácsek Vilmos utódai cégnek évi 106 ezer lei bérösszeg. A fenti bérösszegekben - ismételjük — minden üzlethe­lyiségnél hozzá kell számítani a 30-70 ezer leit kitevő javítási költségeket. Ezen reparációs munkálatokat a bérlők még az idén kötelesek elvégeztetni a város mérnöki hivatalának el­lenőrzése mellett. Ezenfelül fi­zetendők az állami, a városi adók és illetékek, melyek sok üzlethelyiségnél megháromszo­rozzák a bérösszegeket. A szálloda, a kávéház és az étterem bérlete ügyében há­rom ajánlat érkezett. Schwarcz Zsigmond az ed­digi bérlő évi 350,000 lei bér­összeget ajánlott — minden re- paráció kötelezettsége nélkül, de beadott külön három ajánla­tot a javításokra is. - Rumpold Gyula és társai ajánlatukban évi 60.000 lei bérösszeget ajánlottak és vállalják a városi mérnöki hivatal által megállapított két­millió 202 ezer 770 lei javítási költséget. — Kalmár Sámuel és Schwarcz József javítások nélkül évi 340.000 lei évi bér­összeget ajánlottak. A szálloda, kávéház és ét­terem bérbeadása ügyében la­punk zártáig még mindig nem döntött a tanács, mely — hiva­tása magaslatán, — nagyon he­lyesen, nagyon vigyáz a végre­hajtható garancziákra. Mert ezek nélkül nem csináltunk semmit! Modern tolvajlás. Rácz György jószándéku nagybányai polgártárs auto-taxiján legutóbb Kuhn Imre idegenből jött ficsur volt a soffőr. Hétfőn, 14* én egy vendéggel küldte Bikszád felé gazdája és azóta se autó, se soí- för, se igazolvány. Kuhn ur el­tűnt Rácz Gyuri saját autójával, sőt levelet is küldött küldönccel, hogy ne várják vissza, az autót magának tartja meg. Körözik, nyomozzák.

Next

/
Thumbnails
Contents