Nagybánya, 1929 (20-27. évfolyam, 3-21. szám)

1929-01-20 / 3. szám

I 2. oldal. NAGYBANYA 1929.január 20. „Mircea“»bál: 1929. febr. 2. Az országos anya-és cse­csemő-védő egyesület nagybá­nyai fiókja ez évben február 2 napján tartja meg szokásos far­sangi táncmulatságát. Megszoktuk már, hogy a „Mircea“ bál mindig városunk egyik legszebb táncmulatsága, melyen ~ emberbaráti működé­sének megfelelően - városunk, sőt a megye közönsége faj-és felekezeti külömség nélkül, tel­jes harmóniában, egy kedélyes estét tölt el. Az idei farsangi bál is méltó lesz az előző évek mulatságai­hoz. Egy kiterjedt hölgybizott­ság városunk minden társadalmi rétegéből igyekszik e táncmu­latságot kedvessé és vidámmá tenni. A mostani bál a „dominó“ jelében fog lefolyni. A bált ren­dező hölgybizottság kéri a höl­gyeket és urakat, hogy lehető­leg dominóban jelenjenek meg. Egy dominóhoz 5 méter liber- tin anyag szükséges. Hang­súlyozza azonban a rendező bi­zottság, hogy a dominó nem kötelező és szívesen látnak min­denkit a legegyszerűbb rendes ruházatban is, ha bármely oknál fogva dominót felöltem nem akar. Ez esetben is a férfiak nem kö­telezően frakkban, hanem egy­szerű sötét szinii ruhában ke­retnek megjelenni. Egyszóval a rendező-bizott­ság a mai gazdasági viszonyokra való tekintettel minden fölösle­ges fényűzést mellőzni akar. Nem fényes ruházatot, hanem vip kedélyt akar a bálterembe bevezetni. Jegyek előjegyezhetők Ko­vács Gyula ur könyvkereske­désében. A páholyok jó része már elő van jegyezve, ezért sietni kell az előjegyzésekkel annak, aki helyet akar biztosítani e vi­dám dominó-bálra. A földszinten az eddig szo­kásos páholyok helyett, az ár­kádok alatt számozott asztalo­kat lehet rezerválni 4 — 4 sze­mélyre. A karzaton is számozott helyek jegyezhetők elő, mert a karzat a bál tartalmáig szintén nyitva lesz. A bál kezdete este 9 óra, amikor a dominósok - kik részére a szállodában, külön a nők és külön a férfiak szá­mára, 1-1 szoba tartatik fenn -» párosán a bálterembe bevo­nulnak. Személyre szóló meghí­vók — az elmúlt évekhez híven - ez évben sem küldetnek szét, hanem Nagybánya és Fel­sőbánya város közönsége ez I utón és-falragaszok utján liiva- tik meg. T\ felsőbányái „Dacia" Szövetkezet működéséről. Nincsenek és nem is lehetnek panaszok. nem lehet, hanem még haszon lesz - a részvényeseknek. — I Hogy pedig a felsőbányái fiók is olcsóbb a többi üzleteknél, I bizonyítja az is, hogy több ér- i dekelt kereskedő tekintélyes összegeket ajánlott fel a Dacia- fiók megszüntetéséért. - Nincs ott tehát semmi baj. A munká­sok pedig, még a keddi cikk megjelenése előtt, közvetlen tár­gyalásokon felhivattak, hogy küldjék be 2-3 delegátusukat a felsőbányái «Dacia» vezető­ségébe, mert a központi igaz­gatóságnak érdeke s igy örül is annak, ha több és közös az ellenőrzés. Eddig tart az informativ nyilatkozat, melyet mi, a legki­sebb érdek nélkül, csupán az objektiv megnyugtatásokért köz­lünk, aminthogy az ellenkezőjét is bátran megírnánk, ha volna rá ok. De igazán nincs ok semmi panaszra, aminthogy panasz Egyik laptársunk, felsőbá­nyái tudósítás alapján, kedden panaszokról irt, melyeket állí­tólag az ottani bányamunkások, úgy is, mint részvényesek tá­masztottak a „Dacia“-fiók ellen. A „Dacia“ Szövetkezet itteni vezetősége, mint központi igazgatóság, a következők köz­lésére kért fel minket: A felsőbányái fiók éppen a bányamunkások többszöri ké­résére alapittatott; mindenki annyi részvényt jegyzett, ameny- nyit akart; igy a bányamunká­sok mindössze 22 ezer Lej ér­tékű önkéntes részvényt vállal­tak. Ők ajánlották annak idején Dobayt, a volt üzletvezetőt, ki­nél az év végi leltározás alkal­mával 24.703 Lei hiány találta­tott, de ez is teljesen megtérül a 80 ezer Lei kaucióból. Itt van tehát a tévedés! Panasz egyet­len egy sem érkezett eddig az igazgatósághoz, de nem is ér­kezhetett, mert nemcsak kár sincs! Legyen iparos-ház, legyen iparosotthon! ipar testületünk nagy báljának méltó előkészületeiből. árakat vitatkoztak ki, amelyek­kel komolyan meglehetünk elé­gedve. Egy butelia erős bor náluk 35 Lei lesz, vízhez való bor buteliája, 7 decinkint 30 Lei; egy adag frissen sült 25 Lei, kész ételek adagja 20 Lei. Emellett jó cigányzene, becsü­letes, iparosi kiszolgálás. Ásvány­víz 7 Lei, szódavíz 5 Lei. — Bátran merjük ezeket hirdetni bátor lapunkban: a Nagybányá-ban, hogy mindenki informálva legyen békés, csalá­dias bálunkról, - mondta ne­künk a vezetőség több tagja. És igazuk van, igazuk lesz! Általános Ipartestületünk ezidei nagy bálja a most eljövő szombaton, 26-án lesz. A cél, a szép, maradandó kulturcél egy iparosotthon, ipa­rosház létesítése, hogy ne köl­tözzék több, mint negyedszáza­dos Ipartestületünk ügyeivel, bajaival folyton ide-oda. Ezt akarja, a vezetőség és igaza van! Érdekes és jóleső megfi­gyelni, hogy az iparosok nemcsak hangsúlyozzák az előkészülete­ket, hanem meg is csinálják. Az elnökség és elöljáróság figyelme mindenütt; a súlyos pénzviszo­nyokhoz alkalmazkodva olyan Január 26-án mindenki kevés pénzzel, nagyon-nagyon jól mu­lathat — a Színházban. Ott kell tehát lennünk! A oyngdijegyesület közleményei. 1., A nyugbéresek elmaradt illetményeinek kiutalását e héten megsürgettük. 2., Meghosszabbittattunk 48 db arcképes vasúti igazolványt, melyeknek egy része dbonként 4 lei okmánybélyeg-kiilönbözet lefizetése mellett a jegyzőnél átvehető. 3. Múlt hóban a szatmár pénzügyigazgatóságot megke restük nyugdijaink pontos kifi zetése iránt. Intézkedését várjuk 4., Legutóbbi (13-iki) vá lasztmányi ülésünk határozata folytán - mától kezdve, — iroda-helyiségünk Piaja-Micá (volt Világtér) 3. sz. alatt lesz, hol hetenként 3 nap: szerdán, pénteken és szombaton d. u. 3-5 óráig hivatalos órákat tar­tunk; nyugdíj-ügyekben tehát mindenki csak oda forduljon. Az elnökség. „Miss Nagybánya“ és udvarhöigyei. Kedélyes kép a rám. F. hó 12-én zajlott le a kath. egyház házias estélye olyan keretek között, minőkre előre számítottunk és amilyent az egyház és a buzgó rendezőség el is érhetett. Az István-szálló színház­terme megtelt asztalokkal, azo­kon a legizletesebb ételek — fenyődiszitések között, a büffé- ben pedig sok minden, mi szfem szájnak kellemes. Háziasszonyok sokasága, fiatal elárusító höl­gyek tarkasága élénkítette a a termet. A kitűnő vacsora, me­lyet háziasszonyaink szolgáltak fel s amelyek a konyhaművészet remekei voltak, pompás volt és a báli hangulatot nagyban emelte Dula Jani kitűnő bandája. 11 óra felé megindult a tánc a legjobb kedvvel, éjfélben pedig uj meg­lepetés várt a közönségre. Az élelmes rendezőség a Miss Hungária, Miss Europa stb. nyomán kijelentette, hogy meg fogják választani ma este Miss Nagybányát. Dörgő éljenzés volt rá a válasz és sok szívben kel­tett reményt: hátha én leszek a választott?! A rendezőség juryt állított össze. Ebben a jtiryben részt vett az egyház részéről Hoff­mann Árpád gondnok, a fiata­lok dédelgetett Berks bácsija, a művész Mikola András, a vá­lasztékos izlésti dr. Heppes köz­jegyző, a minden divatot finom ízléssel figyelő Lezniczky Árpád, a pompás humorú város-atya: dr. Rozner István, a jövőre so­kat épitő Nagy László, az egé­szen uj és igy teljesen érdek­telen Firtinger János. A jury előtt a pályázóknak el kell haladniok tánc közben és ekkor fogják a párokat ki­jelölni a döntő mérkőzésre. Mi­lyen nehéz volt a választás. Száz leány leste a kedvező döntést, mert kecsegtette őket a „Miss Nagybánya“ elnevezés, tiszte­let, a pompás pezsgős vacsora, Huszthytól egy kitűnő fénykép és még valami, amit itt el nem árulunk s amiért Lengyel Béla a jury tagja akart lenni, de le­intetett. Az ő leánya: Erzsiké is belekerült ugyanis a döntőbe; lányos apa, tehát érdekelt fél, nem lehet jury-tag. Megszólalt" erre Závory barátunk, hogy ő meg fiús apa, de ő meg leké­sett, mert a jury már megala­kult. Mintegy harminc leány, kik­nek neveit nem lehet ide leírni, kerültek a döntőbe. A szigorú jury csaknem egyhangúlag úgy ítélt, hogy Miss Nagybánya 1929. Papp Viktor dr. jelenlegi katholikusok báljáról. I polgármester Magda (Muenka) leánya lett. Mindenkinek köz- ! megelégedésére Ítélt a jury. A I megjelent bájos leánykát Szőke I prépost üdvözölte pár kereset­len szóval. Udvarhöígyei lettek Morvay Nusika és Gallov Er- I zsike. A bál ezután tovább tar- í tott a késő reggeli órákig, ki­tűnő hangulatban, — Miss Nagybánya: Papp Magda méltán megérdemelte a kitüntetést, mert nemcsak fiatalsága és szép­sége, de megnyerő kedvessége és szerénysége is méltán emel­ték őt erre a kitüntetésre, Mucii (eláruljuk) 18 éves. Iskoláit rész­ben Nagybányán, részben Szat­mári a leánylyceumban és a zár­dában végezte. Mint kiváló ze­nész is már szép hírnévnek Ör­vend és tudjuk azt is, hogy Bendiner mester legtehetsége­sebb tanítványa. — Morvay Nusika is 18 éves. Egészen ha­zai nevelésű, ki szintén szépen zongorázik és Zsetnbery Ilona tanítványa. Pompásan táncol és ami fő, kitartóan. Azt mondja róla az édes apja, hogy mindig ők seprik ki a bált, ha Nusi va­lahol elkezd táncolni. Egyébként ő is házi nevelésben van még Mucuval és a harmadik válasz­tottal: Gallov Erzsikével. Er­zsiké pláne csak 17 éves. (Eny- nyi indiscretio! Megjegyezzük azonban, hogy ezekben a szá­mokban senki sem kételkedhe- tik, mert az anyakönyvessel gyű­lik meg a bajuk a kételkedők­nek!) Erzsiké is művész-lélek. A mi hires festőiskolánk tanit- i ványa, miután elvégezte többi i iskolai tanulmányait. Azt mond- j ják: nagy tehetség van benne. Úgy vettük észre, hogy ! senkit sem talált érzékeny oi- j daláról a jury Ítélkezése, mert I mindenütt hallottuk, hogy pár­tatlan volt. A farsang tehát jól kezdő- I dött! Kívánunk sok kedves szó­rakozást mindenkinek továbbra i is! I _______________________(~e- °) Ke llemetlen kérdés: Vájjon kik is az okai annak, hogy a városunkhoz csatolt Fernezely és Giródtótfalu né­pesedési hivatalai még min­dig nincsenek beállítva és az említett városrészek lakásai Poncíustól Pilátusig kóvá­lyognak törvényes Írásaikért!? Karácsonyi Tolnai és Színházi Élet hatalmas mel­lékletekkel újólag érkezett Sár- közyhez. Kevés a készlet; érde­mes megvenni. Nagy nyul-esiély minden szombaton este; egy adag nyúl 25 Lei az Európában.

Next

/
Thumbnails
Contents