Nagybánya, 1917 (15. évfolyam, 1-26. szám)

1917-01-04 / 1. szám

2 1917. január 4. készségesebben meg ne nyitottuk volna lapunk hasábjait, ha azok csak egy por­szemmel is előbbre vitték a nagy nem­zeti küzdelem, élet-halálharcz ügyét. Mi bizalommal nézünk a jövő elébe! Hisszük, hogy a nagy közönség, mely a becsületes munkát megbecsülni s értékelni tudja s mely eddig is megtisztelt támo­gatásával, hű marad hozzánk a jövőben is. é. m. Az ipartestület. Január 3. A háború forgatagában szomóru idők kö­szöntöttek a nagybányai ipartestületre. Tagjai­nak jórésze hadba vonult s az itthon maradot­tak egyrésze oly nehéz anyagi viszonnyal küzd, hogy az ipartestület iránt fenálló kötelezettségeit nem bírja teljesíteni, mig a másik rész, kik a háborús viszonyok között is tisztességes exisz- tencziát élveznek, oly hallhatatlan közönyt tanú­sítanak az ipartestület iránt, aminőre példa még alig volt. Szóval a bevételek annyira megcsappantak, hogy az erősen redukált kiadásokat is csak úgy képesek fedezni, ha itt-ott a törzs vagyonhoz is hozzányúlnak. Ez a szomorú hangulat árad ki az elnöki jelentésből, melyet a vasárnap tartott évzáró közgyűlésen Kupás Mihály elnök és Sólyom Ferencz jegyző terjesztettek elé. Nem lesz érdektelen, ha a jelentés főbb részeit ismertetjük. A jelentés mindenekelőtt fájdalmasan em­lékezik meg Smaregla János v. aljegyző, ipar­hatósági biztos elhunytáról, ki mint honvédfő­hadnagy a háború kitörésekor bevonult s kü­lönböző haditereken teljesített szolgálatot. A mármarosi orosz betöréskor ellenséges tűzben is volt. Csodálatos s az emberi elmét meg nem nyugtató rendelése a sorsnak, hogy az, aki állta az ellenség tüzét, ki hosszú hónapokon át ellen­séges érzületü nép földjét járta, elpusztul akkor, amikor övéinek látogatására pár napra haza jő. Az az óriási részvét, mely temetésén megnyil­vánult, mutatta meg legjobban azt, hogy milyen embert vesztettünk benne. Nagy részvéttel emlékezik meg a jelentés Halmay Imre alkapitány elhunytáról is, ki Sma­regla iparhatósági biztos helyettese volt, nem különben Korcsog Mihály iparhatósági tag hősi haláláról. Nem tudjuk, folytatja a jelentés, hogy hadbavonult tagtársaink közül kik azok, akik már az első harántvölgybe, az osztrák gépfegyverek máris fölfedezték őket és azontúl kegyetlen tűzben volt a csapat. Négy gépfegyver és Isten tudja hány puskacső söpörte végig az egész környéket, széjjelszaggatott minden bokrot és lövegeik fütyülő jégesője megszaggatta az el­hagyott futóárkokat. Ismerni kell a magas hegyek vidékét. Itt minden távolság közel és minden ut a messzi- ségbe visz. Valamely kétszáz méter távolra lévő pontig ezen a vidéken csak hosszú, fáradságos utón lehet eljutni. Végtelen szerpentinösvénye­ken kell leereszkedni ásító szakadékok mélyére s azután leírhatatlan fáradsággal felkuszni ismét kigyóösvényen a szakadék túloldalára. A meg- járhatatlan vidéknek obiigát hegyi ösvényei vannak. Akarva, nem akarva, azokon kell ha­ladni. A laza hóréteg feltartja útközben a kato­nát ; vesztegelnie kell a legvehemesebb ellensé­ges tűz közepén és a fehér lapon minden egyes ember biztos, elhibázhatatlan czéltábla. A harcz- tér kicsiny és a hadimanőver nagyon bonyolult. Minden harcz közelharczczá leszen és a sereg­mozdulatok végtelen kigyóutakon fejlődnek. Maga a hegyvidék belévegyül a harczba saját külön fegyverzetével és nem ő a legkönnyeb­ben leggyőzhető ellenfél. Minden lépésnél gátat emel; gigászi mellvédeket, melyeknek homoru­lata szédítő szakadék; s hogy legyőzhessük az ellent, előbb a hegyvidéket kell legyőznünk. A Kis Pálon lassan fejlett ki a harcz nagyszerű és széleskörű küzdelemmé; fejlett nappal és terjedt éjszaka, mindig ezen az egyetlen hegy­csúcson, melyet gyakorta elborítottak a hófelle- gek. Soha, mióta a világ, egy hegycsúcs sem NAGYBÁNYA ez időszerint is fogságban sínylődnek; kik azok, akik kisebb vagy nagyobb mértékben megsebe­sülve, vagy megbénulva, fájdalmaktól gyötörve várják, hogy visszatérhessenek szerető család­jaik, polgári foglalkozásuk körébe. Szerető és bátorító gondolataink szállnak hozzájuk. Nekünk, akik itthon vagyunk, akiknek osztályrészül a világháborúból a kellemesebb rész jutott, akik kereshetünk, reánk nagy kötelességek várnak azokkal szemben, akik küzdenek, véreznek, nél­külöznek. Gondoskodnunk kell arról, hogy haza­térő iparostársaink mindaddig, mig a polgári élet rendes menete kialakulhat, ne legyenek kénytelenek nélkülözni, hogy munkához, kere­sethez juttathassuk őket. Mi minden alkalmat megragadtunk, hogy az itthonmaradottak nyomorát enyhítsük. E te­kintetben nyugodt lélekkel mondhatjuk magunk­ról, hogy az iparosság érdekeiért megtettük mindazt, amit az adott viszonyok közt megtenni lehetett! Körülbelül százezer korona az az összeg, amit iparos társaink segélyezése czél- jából a debreczeni kereskedelmi s iparkamara utján a háború kezdete óta kieszközöltünk. Több esetben megpróbáltuk, hogy be nem vonult tagjaink részére hadiszállítást eszközöl­jünk ki s bár e tekintetben sikerrel járhattunk el, a hadi felszerelések vállalása iparostársaink tőkeszegénysége s az anyag hiánya miatt mind­annyiszor lehetetlen volt. Csupán a szíjgyártói munkára sikerült Kovács István társunknak vállalkoznia s e vállalatot a katonai kincstár teljes megelégedésére bonyolította le. Ipartestületünknek legszomorubb a hely­zete anyagi tekintetben. Ez ügyben már évek óta előterjesztésekkel éltünk, de kivezető utat nem tudtunk találni, úgy, hogy a mostani viszo- viszonyok huzamosabb fennállása esetén nem sok idő kell ahoz, hogy a legszükségesebb napi kiadásokat sem lesz képes fedezni a tes­tület. A f. évben is fenálló kamathátralékokat csak úgy tudtuk rendezni, hogy hozzányúltunk a segély-alaphoz s a Rákóczi-alaphoz. Mint e jelentésünkből kiviláglik, súlyos anyagi gondokkal küzd az ipartestület, ilyen teherrel megküzdeni a mai viszonyok között huzamosabb ideig a lehetetlenséggel határos. A testületi ház napról-napra nagyobb javításo­kat kívánna s nincs miből javítani. Minden igye­kezetünket, takarékosságunkat felemészti a ház­kamat, úgy, hogy iparfejlesztésre semmit sem tudunk fordítani s testületünk a házvétellel a kamatokra való gyűjtés munkájában meriti ki minden tevékenységét, erre lett kárhoztatva. Minden erőnkkel munkálkodjunk azon, hogy a testületi házra vevőt találjunk, hogy megsza­badulva az anyagi gond emésztő súlyaitól, tér­hessünk vissza rendeltetésünkhöz, az iparfejlesz­tés munkájához. Tagjaink száma 323; katonai szolgálatra bevonult 143 tag. Az iparos tanoncok száma 44, ami élénken illusztrálja a háborús viszo­nyokat. Végül a jelentés javasolja, hogy tekintet­tel a hadbavonultak nagy számára, az elöljáró- sági tagok s tisztviselők választását halasszák el a háború végére. A közgyűlés a jelentést tudomásul vette s az indítványt elfogadta. A közgyűlés foglalkozott az anyagi hely­zet szanálásának kérdésével is s elhatározták, hogy kérni fogják a városi takarékpénztár igaz­gatóságát, hogy a ház kamatait legalább 6°/0-ra mérsékelje. Nincs kétség benne, hogy a taka rékpénztár teljesíteni is fogja a nagy nehézsé­gekkel küzdő ipartestület méltányos kérelmét. Elhatározták azt is, hogy a jó szituáczióban levő tagoktól a hátralékos tagdijakat a legszigorúbban behajtják s a testületi ház javítására alkalmas időben műkedvelői előadást vagy más hasonló estélyt rendeznek. A közgyűlés az 1915. és 1916. évi szám­adásokat jóváhagyta s az 1917. évi költségve­tést 2748 K bevétellel és 2748 K kiadással állapította meg. Az ipartestület e nyomasztó helyzetében lehetetlen reá nem mutatnunk amaz eminens szolgálatokra, melyeket az ipartestület fennállása óta az iparos ügyek, érdekek előbbre vitelében, konszolidácziójában végzett. Ez értékes szolgálatok fölött sem az ipa­rosság, sem az érdekelt hatóságok szemet nem hunyhatnak. Közös erővel is egybe kell íogniok, hogy a háború hullámverései el ne söpörjék ez érté­kes és nagy jövőre hivatott intézményünket s mi hisszük is, hogy figyelmeztető szavunkra első sorban is az iparosság ama része fog reagálni, mely a jelen viszonyok között érthetetlen és meg nem bocsájtható közönyt tanúsít a testület iránt s akiknek jó részük van a jelenlegi hely­zet fölidézésében. Mi mindenesetre a legnagyobb figyelemmel fogjuk kisérni az ipartestület ügyeit s résen leszünk, hogy az ipartestület megküzdhessék a jelen mostoha viszonyaival. HÍREK. Január 3. Mély tisztelettel kérjük hátralé­kos előfizetőinket hátralékaik szi­ves beküldésére, mert nekünk is terhes kötelezettségeink vannak. emelt ég felé jégárlepte bordáin ennyi embert, ily tömeget, ennyi életet és ennyi halált. Az ellenség tüzelése hamarosan leteritette a támadásra vonuló bersaglierik parancsnokát, ki az egyes sorban lépegető csapat élén haladt; azután lelőtték mind a két hadnagyot egymás­után és a katonák is jobbra-balra hullottak. Lehetetlen volt az előhaladás. Akkor balra ha­jolt a szakasz és a dombtetőt koronázó lövész­árokban keresett menedéket. Itt maradtak. A támadás meghiúsult. Akkor már hajnalodott. Mi akkor még mindnyájan azt hittük, hogy a Kis Pál védelmezői valamennyien fogságba kerültek és az ellenség ott teljesen áttörte a csatasort. E hitben lázasan dolgoztunk a máso­dik védelmi vonal megerősítésén. A hómezők tetején mint futkosó hangyák a bersaglierik uj lövészárkokat vájtak. Itt ez alakuló második védővonal mögött friss csapatok gyülekeztek. Az ellenség valahogyan megérezte ezt a mi készülődésünket és elárasztott srapnelljeivel. Hanem ez a srapnell-áldás ezúttal nem soká tartott. Hamarosan megszűnt. Úgy látszik, az osztrákoknál kifogyott a mutiiczió. Nem volna csoda, hiszen 19-ikétől 21-ikéig nem kevesebb, ! mint 18,000 löveget hagytak közöttünk a sza­kadatlan ágyúzás alatt. Lehet azonban, hogy csak takarékosságból hagyták abba az ágyúzást, mert az ereszkedő köd igen megnehezítette a czélozást. Valami furcsa fagyos köd volt ez, barna és piszkos és minden katonasapkát dórvirágokkal rakott meg. Röviddel rá valami ritkás és csomósrafagyott hó kezdett hullani, a szél egybekavarta és úgy vágta szemünk közé, mint a labdát. A tüzér­ségünk, mely időközben szintén akczióba lépett volt, hogy szétrombolja az osztrákoknak uj erő­dítéseit, e rettenetes hóködben egészen tehetet­lennek bizonyult, mivelhogy lehetetlen volt eb­ben az időben mindennemű megfigyelés. Vezérlő alezredesünk délelőtt úgyszólván minden félórában fujatott egy riadót és meg­próbálkozott valaminő támadással a hegycsúcs felé. A gépfegyverek kereszteződő tüze leszag­gatta köröttünk a sziklákra fagyott jégcsapo­kat és mindnyájunkat elborított kavargó jég­porral. Az előrenyomulok derékig belemerültek a frissen esett hóba, néhol vállig is; belesü- lyedtek, mintha elnyelte volna őket ez az el­lenséges fehérség. A sebesültek csak azt érez­ték, hogy a föld magába öleli őket s leszállnak a mély jégtemetőbe elevenen, A felderítő pat- rujok összefogóztak, kéz-kézen hosszú lánczba és a sebesülteket gyűjtő szanitéczek is csak kar-karban indulhattak meg a hómezőn. De az alezredes és vezérkara merészen előrenyomult a legelső hadsorig. A mint mú­lott az idő, a hadi operácziók egyre nagyobb területen fejlődtek. Az osztrákok nem eléged­tek meg az elfoglalt hegycsúcs megerősítésével, a hol pedig katonáik keze alatt mintegy va­rázslat folytán emelkedtek ki a földből uj meg uj mellvédek és pánczélzatok, a gépfegyverek barnás fellegei és az ágyuk azúrkék füstfátyola mögött. AGagut a hóban. E nehéz helyzetben parancsnokunk uj ma­nőverrel próbálkozott meg egy órakor délután. Akkor a mi támadóvonalunk jobboldalán alpini

Next

/
Thumbnails
Contents