Nagybánya, 1916 (14. évfolyam, 27-52. szám)

1916-07-06 / 27. szám

"X3 XÍL Sí ADAL TUJC X JÉS/S SIZBPIIIODALMI HETILAP. Előfizetési árak: Egész évre 8 korona, félévre 4 korona, negyedévre 2 korona, egy szám ára 20 fillér. Megjelenik minden héten csütörtökön reggel 6--8 oldalon Felelős szerkesztő : ÉGLY MIHÁLY. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Veresvlzi-ut 14. sz., ahova lapközlemények, hirdetések s előfizetési pénzek küldendők Hirdetések felvétetnek Kovács Gyula könyvkereskedő üzletében is. A háború iskolája. Julius. 5. Azt mondják közönségesen, hogy nin­csen olyan hosszú, amelynek vége ne le­gyen s így már ennél a legegyszerűbb igaz­ságnál fogva a háborúnak is vége lesz. Szinte ilyen egyszerű igazság az is, hogy a háború végével nem zökkenünk azonnal vissza azokba a viszonyokba, me­lyekben a háború előtt éltünk. — Mert bizony a háború után is lesznek olyan bajaink még, amelyekkel a háború alatt ismerkedtünk meg, a többek között na­gyon sok dolgot fogunk nélkülözni még egyelőre, talán a munkás viszonyok sem javulnak meg máról-holnapra, a drágaság meg bizonyosan tovább fog tartani, leg­feljebb fokozatosan fog enyhülni, sok ma hiányzó dolog hiányozni fog a háború után is egy darabig, sok rögön, akadályon kell még azután is keresztül hajtani, mig végre a rendes kerékvágásba jutunk. Mind­ezek azonban már nem érintenek benün- ket olyan érzékenyen, enyhiteni fogja azo­kat a sok öröm és boldogság, amit gaz­dagon megrakott társzekereken hoz mind­nyájunknak a béke, a nyugalom, melye­ket kiegészítenek a viszontlátás örömei s betetőz a győzelem tudata s a jól teljesí­tett munka után érezni szokott megelégedés. A győzelemtől, az elért eredmények mérvétől függ aztán a mi jólétünk, bol­dogulásunk a jövendő békés időben. Mert boldogulásnak, jólétnek kell kö­A „Nagybánya“ tárczája. Lázban. Hét nap, hét éjjel visszafelé. A ládák mind szekéren, a kórházat sehol egy órára nem lehe­tett kipakolni. Hegyen-völgyön, ugron-berken át vissza, csak vissza. Az ezredorvos egész héten lázas volt; sok dolga közt eleinte csak hangulati depressziónak gondolta, aztán lemérte hőmérsékét: 38'4. Meghökkent; még arra sem volt ideje; a szekerek feltorlódtak, az urak mind kétségbe­esetten dolgoztak, az egész társaság olyan álla­potban volt, hogy az orvosnak egy pillanatja nem maradt, amit magára szánhasson. Förtel­mes sár, szabad ég alatt töltött éjszakák, már épen negyedik hete volt, hogy a ruhát le nem vethette magáról, fehérneműt úgy egy-egy erdő végiben, vagy valami félszerben váltott, mig a lovak egy kicsit abrakoltak. — Ezredes ur, kérlek alássan, én nem bí­rom tovább, állandó lázam van, hazamegyek. Az ezredes megrémült. — Édes fiam, ne tegyél olyat. Te vagy az utolsó, aki a lelket tartod bennünk. Az ezredes már az összes idegeit leszerelte, különben is végkép kétségbe volt esve, sirógör- csei voltak és a fáradságot egyáltalában nem bírta tovább. — Különben is hova mennél, hogy mennél. Itt vagyunk beragadva a sárba, mi se tudunk menni. vetnie — ha fokozatosan is — a háború befejeztét, az kétségtelen. Ha pedig a há­borúban nemcsak néztünk, hanem láttunk is, az eseményeket nemcsak átéltük, ha­nem azokból tapasztalatokat is szereztünk s ezekből a tapasztalatokból hasznosítható tanulságokat is vontunk le, akkor az eljö­vendő békés időben boldogulásunk és jó­létünk nemcsak hogy nem kétséges, ha­nem egészen bizonyos. A háború ideje mindenkire nézve, akár a lövészárokban harcolta végig, akár itthon küzdötte keresztül, iskola, helyeseb­ben egy tanfolyam volt, amelyen lecké­ket kaptunk, feladványokat oldottunk meg és ha igyekeztünk, jól vizsgáztunk, ha pe­dig nem iparkodtunk, hanyagok, figyel­metlenek voltunk, akkor bukás lett osz­tályrészünk. Sok és változatos tananyaga volt a háború iskolájának. Feltétlenül szélesre terjesztette emberismeretünket. Elsősor­ban talán föl sem tudjuk gondolni, hogy milyen hasznos dolog a nagy emberisme­ret, biztosan tudni azt, hogy mit c? az az embertársunk, akivel az élet sűrűbben vagy ritkábban összehoz, akivel magán, társadalmi vagy üzleti ügyeinkben érint­kezésünk vagy bármiféle összeköttetésünk lehet. Emberismeret szerzésre bőven van alkalmunk a háború alatt, bevallhatjuk, hogy sokakat nem ismertünk, akit pedig ismerni véltünk, most kitűnt, hogy ki mit ér, mindenki megméretett. Csalódtunk Az ezredorvos vállat vont. Hát legyen, a minek lenni kell. Apathikusan nézett a jövőbe és tovább rontotta a tüdejét. Mert azonkívül, hogy megvan mindenféle baj, még harczolni is az emberekkel . . . káromkodni reggeltől estig, pofozni, kocsit emelni, vicczelni, nem enni, sirót vigasztalni ... És állandóan 38-3, 38'4 lázzal... Másnap estére egy nagyobb faluba értek. Itt már azt hitte mindenki, megpihenhet. Egy kis folyó is volt mögöttük s a hidat is fölrobban­tották maguk után. A hadosztálytól is megkap­ták telefonon az engedélyt, hogy ott éjszakáz­hassanak. Mindenki ágyat keresett magának s úgy végignyult rajta, mint egy isten. Az ezred elhelyezkedett; nyolczszázan vol­tak a régiekből s ezer főnyi kiegészítést kaptak a múlt napokban. Az orvos vizet melegittetett s minden ki­merültség mellett is megborotválkozott és jól megmosdott. Aztán felöltözött gondosan s teljes fölszereléssel lefeküdt. Tizenegy órakor éjjel nagy nyugodtan alusz­nak; az ezredes az egyik ágyon, a másikon a parancsőrtiszt, harmadikon az orvos. Belép egy főhadnagy és minden izgalom és fölindulás nélkül szói: — Ezredes úr! Hogy az ezredes nem ébredt, rávilágitott kis villamos lámpájával. — Ezredes úr! — Mi az? — Tessék elhatározni, hogy megadjuk-e magunkat, vagy fölkonczoltassuk. Az ezredes fölriadt. — Miért? jobbra és balra s most tisztábban látunk és ha ránk kerül a sor, hogy büntessünk, vagy jutalmazzunk, igazságosak lehetünk. Nem kevesebb jelentőséggel bir az sem, hogy megismertük magunkat, tisz­tában vagyunk erőnkkel, teljesítő képes­ségünkkel. Mennyi önbizalom kél bennünk ennek az ismeretnek a nyomán. Aztán ennek kapcsán megtanultuk igényeinket lemérsékelni, megtanultunk számot vetni a körülményekkel és alkalmazkodni azok­hoz. Ugyebár nem hal bele az ember, ha nem eszik naponta kétszer húst, vagy ebédre hat tál ételt, ugyebár nem kell szégyelnie magát, ha nem angol szövet a ruhája és drága egészsége nem szolgál rosszabbul, amiért nem a Riviérán töltötte a tavaszt és nem Ostendében a nyarat, sőt az sem ártott meg nagyon, ha egy­általán nem fürdőztünk feltétlen szükség nélkül? Ezerszámra hozhatnánk fel pél­dákat arra nézve, hogy milyen kevés baj­jal nélkülöztük a nélkülözhetetlennek hitt kiadásokat is. Katonáinkon' körül mi—«4 és nagy részben ő tőlük megtanultuk a köteles­ségérzetet, a munka szeretetét, a kitar­tást, a türelmet, az önmegtartóztatást. Sok katona fog csodálkozni azon, hogy az ő távolléte alatt is ment itthon a dolog rendben, sok helyen pedig olyan eredménnyel, hogy az itthonmaradás ese­tén sem lett volna különb elérhető. Mennyi alvó és rejtett energia került most nap­fényre és értékesitődni fog ezután is. All — Itt vannak, bent, az oroszok. Az utczáról csakugyan valami borzasztó, olyan fuldokló, letompitott lárma hallatszott be, mintha egy sereg haláltusája volna. — Hol? — Itt az utczán. Az orvos felugrik és kisiet. Az ajtóban önkéntelen megáll, mert a szom­széd udvaron magyar szót hall. — Testvér, gyere, segíts, mert már megfujt. Már megfujt a kutya . . . Az orvos visszafordul. Itt nagyon kuruczul megy, ha már egymást fojtogatják. Az ezredes a szoba közepén áll, széttárt lógó karral, kidülledt véres szemmel. A főhadnagy lámpája hol meggyül, hol el­alszik. — Ezredes ur, ne menjen ki — szól az or­vos — már itt a szomszéd udvarban egymást fojtogatják. A tiszt is szól. — Ezredes ur, tessék gyorsan diszponálni. Az ezredes egyikről a másikra néz, aztán hirtelen fölkapja a szoba ajtajához támasztott ezredzászlót és egy szót sem szól, kirohan. A főhadnagy utána. Az orvos kicsatolja a nagy szolgálati revol­verét, előkészíti s kilép szintén. Az éjszaka szuroksötét, óriási sár, amely­ben minden lépésnél bokáig merül a csizma. A szomszédban már csönd van, a falu távolabbi részein fojtott dulakodás, kézitusa zaja. Az orvos kilép a sötétbe s most először érzi életében, milyen nagy dolog az ösztön. Sej­telme, egyetlen gondolata nincs róla, merre, T

Next

/
Thumbnails
Contents