Nagybánya, 1916 (14. évfolyam, 1-26. szám)

1916-01-06 / 1. szám

XIV. évfoi3^ara. ISI©, jarmé/r 2ió ©, 1-só szám. Előfizetési árak: Egész évre 8 korona, félévre 4 korona, negyedévre 2 korona, egy szám ára 20 fillér. Megjelenik minden héten csütörtökön reggel 8—12 oldalon. Felelős szerkesztő:] ÉG L Y MIHÁLY. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Vefesviziiíit?14'szám, ahova lapközlemJHnyek,/hirdetések s előfizetési pénzek küldendők. Hirdetések felvétetnek Kovács Gyula könyvkereskedő üzletében Is. Isten akarata. Január 5. Az 1916-ik esztendőt szeretnénk a békesség fehér zászlójának szelid jele alá állitani s az ebbeli jó reménység boldog mosolyával csókdosni körül. Fájdalom I Az emberi számítás még min­dig vért és tüzet mutat jegyül. Sok próbáltatások és siralmak ködét höm- pölvgeti felénk a szomszédos esztendő. Az emberi számítás ugyan csalatkozha- tik. A jövendőt az egyedül bölcs Isten látja csupán s ő neki mindenek lehet­ségesek. Ezékiás király idején két ezerre való fegyveres se volt a körülzárolt, ki­éheztetett Jeruzsálemben; a bizalom is csak egy emberben: Ésaiásban tartotta meg égig emelkedő oszlopát; mégis száz- nyolczvanötezer assir vitéz hullott el egy éjszaka s a kérkedő Séna-Khérib assir király óriási seregének romjaival sietve távozott a város falai alul. Csodá­latos eset történt, mert igy akarta az Isten. A magyar embernek amellett a kár hozatosan gonosz szokása mellett, hogy az Isten szentséges nevét káromlással fertőzteti meg, van egy istenes jó szo­kása is. Ha csapás éri, vagy valamit ter­vez, az Istenre gondol. Az ő akaratával vigasztalja és biztatja magát. „Az Ur akarta igy,“ „Ha az Isten úgy akarja» ! Ez a két mondás mélységes hit forásá- ból fakadt. Múltra visszafelé, jövőbe előre olyan kettős fénysugár, amibe nem tud az élet annyi nyomorúságot, gyászt és csalódást dobálni, hogy meg ne mutatná az Istennel való egyezség: vagyis a leg­bizonyosabb boldogság útját. Erre az akaratra gondolva s ebben előre megnyugodva kell neki indulni en­nek az esziendőnek. »Akik az Urban bíz­nak, azoknak ereje megújul», mondja a szentirás. Lehetne-é gyönyörűbb program- műnk olyan esztendőre, amely folytató­lagos harcokkal veti előre vérpiros fé­nyét, amely újabb áldozatok, nagyobb erőfeszítések, keményebb próbáltatások komoly követelésével áll elénk. Bíznunk kell az Urban, hogy ezt a háborút is olyan próbáltatásul engedte reázudulni a világra, amelyből a béketürés megtar­tói, a hit koronájának megőrzői, az igazságért áldozok és szenvedők dicső­séggel fognak kikerüld „Ő előtte nin­csen akadály, hogy sok vagy kevés által szerezzen szabadulást» Ne vessen hát alá kétségbe és aggodalomba, hogy ellen­ségeink száma ötszörösen múlja a mie­inket felül, mert »ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?» Ha ő akarja a mi diadalunkat, akkor a pOicol k púi sem vívhatják meg a mi erőnket. Ó minden­ható. Még a sírból is feltudja hozni dia­dalra az életet. Az pedig, hogy a mi diadalainkat akarja, hinnünk kell kétség nélkül, szilárd és áhitatos bizon}rsággal. Úgy hinnünk, mint ahogy az Ur választottal hitték az ő választottságukat, hogy nem volt elég nagy előttük semmi veszély, nem volt az életük sem drága. Átadták az Isten kezébe, az ő szolgálatába: akaratának, dicsőségének eszközéül. Mint ahogy az Üdvezitőnek is az volt az eledele, hogy cselekedje az ő mennyei Atyjának aka­ratát. Bízott diadalában még akkor is’ mikor lehajtva fejét a keresztre, halál álmára csukódtak szemei. Velünk az Ur akarata idáig is nagy dolgokat cselekedett. Idáig is mi voltunk a kevesebb, mégis az erősebbnek méltó­ságára minket emelt. A mi fegyverünk éle a lélek, amelynek ellenében a test nem használ semmit sem a tömegével, sem az erejével. Fegyverünk fénye az igazság, tisztasága a becsület, czélja a béke. így érezzük magunkat Isten szent akaratával egyezésben; igy tudunk a mi Jézusunkkal csöndesen aludni még a vi­haros tengertől hánytvetett csolnakon is. Istenről álmodunk és dicsőségre éb­redünk ! Dr. Baltazár Dezső. Szervezkedés a gazdasági munkára. Január 5. Korán vagyunk még ahoz, hogy a külső mezei munkát megkezdjük s mégsem korán arra, hogy a szervezkedési későbbre halasszuk. A múlt évben kiállóit ama nehézség, amely a gazdálkodással foglalkozókat kemény próbára tette, arra indit, hogy előre szervezkedjünk. Mi­vel pedig a férfiak kevesen vannak s még ke­vesebben fognak itthon lenni, a női munkaerőre számítva szervezkedjünk. Abban, hogy a hábo­rúnak hamar vége legyen, ne bizzunk. Olyan óriási érdekösszeütközés van, hogy az abból támadó feszültségnek csökkenésével a békés fordulat egyhamar nem jöhet meg. Az erőpróba A „Nagybánya“ tárczája. Cirmoska.*) — Irta: Lövik Károly. — Tiz esztendő előtt egy kis mezőváros temp­lomának festményeit javítottam. Lassú és fá­rasztó munka volt, dél felé azonban a kapunál egy tarka árnyék jelent meg és meglóbálva me­zei virágokkal teli kalapját, felkiáltott hozzám az állványra: — Elég volt, künt süt a nap, a prépost kertjéből egy almát loptam magának, jöjjön le, unatkozom ! Aki ezt a furcsa mondatot elhadarta, egy ttzennyolcéves piroshaju lány volt, névszerint Cirmos (polgári néven Izabella): színes, nyájas, vidám és szelid, ahogy régebben a papkisasszo­nyokat szoktuk volt elképzelni. — Jövök. — feleltem és gyorsan letettem az ecsetet. Cirmosa a kis oltárnál várt rám, letérdelt Szent Sebestyén előtt és nevetve engedte meg, hogy megcsókoljam Kimentünk az útilapuval, bodzával benőtt kertbe, amelynek darábos hant­jai alatt derék plébánosok, megtért rablólovagok, öreg kapitányok álmodták örök álmukat és le­ültünk egy sírkőre. *) Mutatvány Mikszáth Almanachjának legújabb kötetéből. — Mondja, — szólt egyszer Cirmoska, — tu’ajdonképen mért nem vesz el magaengemet? — Én ? Da hát szeret maga engem, Cir­moska ? — Ej, nos , . . De nem illünk-e össze? És mért nem szeretném? Azt hiszem, csinos pár lenne belőlünk, — Da ehhez egyéb is kell. Én nekam, ugye­bár, se égen, se földén Dines egy garasom és magának sem. Ez nem festészet, amit csinálok, ez kontárkodás és már annyi képet javítottam, hogy lassan kifogyok a templomokból. És azután : én volnék az első szerelme ? — tettem hozzá, mert tudtam, hogy a város és a vidék minden fiatalembere, diákja bomlott Cirmoska után. De most ősz volt, a vakációnak vége és én marad­tam az egyetlen gavallér a mezőségen. — Nem, ezt nem mondtam, — felelte vál­lát megvonva. — Maguk férfiak mindig ezen nyargalnak ; de én nem tehetek róla, hogy akit először szerettem nem vett el feleségül, ő is azt kérdezte, amit maga és mikor azt mondtam, hogy igen, ő az első szerelmem, nem hitte el. Egyáltalán, tudja, mi az ón legnagyobb szomo­rúságom ? — Nos? — Hogy senkise vesz komolyan. Mindenki azt várja tőlem, hogy nevessek, énekeljek, tán­coljak. Furoe*! Ez tulejdonkép megalázó, nem? — Ej, miért? Maga úgy szép, ha kacag és a válla, meg a bokája csöndesen megreszket. Ha összehúzza a két szemöldökét, tiz évvel lát­szik öregebbnek. — Igazán ? — szólt megszeppenve é.° a zseb- tükrébe nézett. — Ez nagy baj lenne. De mit tegyek? Semmit se tehetek. Ej, együk meg az almát. Hamisan énekelve hámozta meg a prépost almáját és a háta mögé dobta a héjj&t. Az alma­héj egy szelid vikárius sirhalmára esett és egy nagy S betűt irt le a kurta gyöpre. — Magának igaza van — szólt kényeskedve — a maga nevében nincs is S betű. Mit tehettem volna? Megcsókoltam a haját. Nyugodtan nézett a szemembe és felsóhaj tot t, aztán koszorút kötött a mezei virágokból és a kapitány sírkövére tette. — Miért nem vesz engem senkise komolyan ? — kezdte megint elölről és gyorsan tapra ugrott. — Ez borzasztó, kedves barátom, pedig én ér­zem, kitűnő háziasszony tudnék lenni, szigorúan nevelném föl a gyermekeimet — legalább tizet szeretnék! és az uram csizmáit magám fényesí­teném ki. A bibircses toronyóra egyet nyögött a hársfa fölött. — Ob, az ebéd 1 — kiáltott fel és a fejemre borítva kalapjából a maradók rózsákat, haza sza­ladt papuskához, aki már az asztalnál ült és tü­relmetlenül élesítette a kését. * öt év múlva találkoztam vele ujra.jügyan- abba a faluba vetődtem el, de most nem a temp­lom, hanem a kegyur furcsa képeit javítottam. Meleg nyár volt, a napsugarak ssinte házat épi-

Next

/
Thumbnails
Contents