Nagybánya, 1915 (13. évfolyam, 26-52. szám)

1915-07-01 / 26. szám

SCHI, é-vfol^ram. 1315. jvilivis lió 1. F< * SG-fäs ss^m, NAGYBANYA •X'-Á.ieSA.lD-A.Xj^CI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Előfizetési árak: Egész évre 8 korona, félévre í korona, negyedévre 2 korona, egy szám ára 20 fillér. Megjelenik jisimlen héten csütörtökön reggel 8—12 oldalon. Felelős szerkesztő: É G L Y MIHÁLY, Szerkesztőség és kiadóhivatal: Veresvizi-nt Í4 szám, ahova lapközlemények, hirdetések s előfizetési pénzek küldendők. Hirdetések fölvétetnek Kovics Gyula kínyvkereskedfl üzletében Is. Az orosz kéz Romániában. i Junius 30. i Most, hogy a román nacionalisták | felhívással fordultak a román néphez, ; melyben hangzatos frázisokkal egy csa- j pásra szeretnék megnyerni a nagyon is kijózanodott közvéleményt a központi ; hatalmak ellen indítandó háborúra, nem lesz érdektelen, ha dr. Moldován Gergely egyetemi tanár, a romániai és magyar- országi románság politikai és kulturális , kérdései egyik legalaposabb ismerőjének j most megjelent könyvéből ismertetjük azt az aknamunkát, melyet az orosz kéz 1 Romániában végez. Dr. Moldován könyvének hangja az első oldaltól az utolsóig higgadt, meg­fontolt és átgondolt. Minden mondata a történelemben gyökerezik és a történe­lem alapján bizonyít. Ezt a könyvet el kell olvasni minden magyarnak, de el kell olvasni minden románnak is. Az orosz kéz Romániában minden­kor átkos, irtó munkát végzett. Ezzel j tisztában volt minden időkben nem egv j román fejedelem és nem egy román | politikus. Károly román király, a füg- ; getlen román álfám megteremtője szóval j és Írásban is mindenkor hirdette, hogy : a független királyságnak csak egy vészé- : delme van, mely mint damokleszi kard lebeg felette és ez az orosz ideál. Ez az ; orosz ideál az, mel}r Romániában annyi bajt idézett fel és nem egyszer végpusz- | tulás elé állította ezt a virágzásra és fejlődésre érdemes dunai államot. , Amióta Nagy Péter cár kimondotta, hogy Oroszországnak hatalma öregbíté­séhez szüksége van Konstantinápoly bir­tokára, azóta ez a veszedelem egyre olt kereng Románia ege felett. Mert Oroszországnak célja elérésé­hez szüksége van Romániára. A cárizmus mindenkor elég szemérmetlen volt, hogy ezt pillanatig sem tagadja. Ámde hogy könnyebb legyen célját elérni, medve létére a róka furfangjához folyamodott Romániát úgy akarta magának meg bé­rezni, mint tette azt Lengyelországgal, Georgiával és Krimiával. Felszabadítást, az idegen uralomtól való függetlenitést Ígért neki, természetesen orosz védelem alatt és arra számított, hogy ha majd Románia a szárnyai alá került, akkor •j > aztán karmaival is be lecsap és soha töb­bé nem ereszti el Katalin cárnő, ez a földéhes, telhe­tetlen, buja uralkodó asszony volt az első, aki Románia ellen megtette a kez­deményező lépést. Konstantinápoly elfog­lalása ugyan a törökökkel szemben való hódítás, de az ul ikiszporushoz Ro­mánián át vezet. — Azért tehát a cáriz­musnak az volt elsősorban a célja, hogy a román fejedelemségekre tehesse rá a kezét. Ezerhétszázhatvankilenctől kezdve különböző időszakokban hatszor szállot­ták meg az oroszok a fejedelemségeket s erre mindig különböző ürügyeket ta­láltak. És mint a jelenben, úgy a múlt­ban is mindenkor akadtak Romániában muszkavezetők, bojárok és politikusok, akik készek voltak a cárok szekerét tolni. Igaz, hogy ezt nem merő idealiz­musból tették, igaz, hogy nem lehet őket önzetleneknek nevezni, mert mindig meg­kapták érte a jutalmukat és mindig hasznot húztak belőle. Az oroszok sohasem vonultak ki önként a román területről Mindig vala­mely rajtuk kívül álló körülmény kénv- szerilette őket arra. Azonban sohasem mondtak le végcéljukról és minden ki­vonulás után lesték az alkalmat, hogy minél előbb újból betörhessenek A hat megszállás után megkíséreltek még egy hetediket is és ez már a legújabb idő- ; ben történt meg. Mikor Cuza fejedelem megbuktatása után Romániában a Ho- henzollern Sigmaringen-házból származó Károly lelt az oroszok akaratának elle­nére Románia fejedelme, személyében az oroszok nagy akadályt láttak terveik­nek. Azonban nem csüggedlek és elkö­vetkezett az ezernyolcszázhetvenhetedik esztendő, mikor azt hitték, hogy ismét ütött órájuk. Az oroszok azzal az ürüggyel kezd- I lek neki munkájuknak, hogy fel kell szabaditaniok a balkáni hi sorsosokat, a tulajdonképeni cél ellenben az volt, hogy a felszabadítandó népek felett ural­mukat megalapítsák, az orosz tekintélyt I a Keleten helvn állítsák, a Márvány ten- i ger szorosait és azokkal egyetemben i Konstantinápolyi birtokukba kaparitsák. I Az oroszok nem törődtek a párisi szer- ; ződéssel, mely az egyesült román feje- ! delemségeket az európai államok véd­nöksége alá helyezte. Károly fejedelem­A „Nagybánya“ tárczája. Üzenet a fogságból*) Beszélgetnelc az orosz állomáson A magyar hős, az orosz szanitész; A magyar hősre bús rabsága vár most, De a lelke szabadságot idéz: * Te oda mégy, ahol én otthon voltam, Ahol dalolnak az akáciák, — Mond meg nekik, hogy rabon, élve, holtan Imádja őket az öreg diák. Mond meg nekik, ha véletlen megállnál régi paloták boltive alatt, az öreg diák értük ment a harezba s rabságiban a szive megszakad. Mond meg nekik ha szénarendet gyüjbesz tiszteltet mindent az öreg diák, Akit ríVegvédett — magyar amulett ez — vérben, tűzben a muskátlivirág . . . Ba álmodok — és ringó rónaságon Száll át a lelkem, — oly boldog vagyok . . . Tudom, a sorsom nem szabad, hogy fájjon, bár nyomorult és súlyos rabigámon *) Munkatársunk hangulatos, megzenésített versét nagy sikerrel adják elő az egyik nagyváradi kabaréban. éjszakánként a csend sírva gagyog. Tudom, sorsom voll küzdeni és halni s ha már keserű fogság lett a részem, akkor se szabad gyengeségbe esve engednem, hogy a hitem elenyésszen l * Én oda megyek, ahol nincsen álom, hol más az élet és más a világ, De lelkemmél onnan is megtalálom és hazám fölött tündökölni látom: a diadalmas, büszke glóriát. 8 tudom — aczélos, tüzes, szilaj erejével, — amit Árpád apánktól örökölt, — a magyar földről, a lengyel síkságról, az ellenséget kiűzi a föld. Balálvirággal kiveri a föld . . . Huzella Ödön. Harcztéri apróságok. A franczia harczvonalban. Kipusztitott tanya udvarán írom e sorokat. Már másodnapja tartózkodom itlen, holott e tanya, melybe minden szándék nélkül ju'ot- tam, egyáltalán nem érdekes hely. Sok mindenütt lennék szívesebben. Hanem a kapuban ált valaki s nem hagy kilépni a kapun. Szép zsandárfiu; pu«kás, szuronyos és valahányszor a közelébe í érek, siet rám szólni: Ea arriére 1 Ez több mint elégséges, hogy el ne felejtsem hadifogolyi mi- ! Hőségemet. A német ellenség foglya lennék? Nem: a ; baráti francziáé. Ebben nincs semmi különös. A haditudósító elé az ellenséges sereg csupán meghatározott zónán belül gördíthet némi akadályt. És ez az akadály ismert dolog. A csatavonalba lépve, jói tudom, hogy a németekkel miként gyűlhet meg a bajom. Hanem a baráti hadsereg részéről a legkülönbözőbb kiszámíthatatlan és meglepő ve­szélyek fenyegetnek. Elég egy pillanattal elkésett felelet, vala­mely előőrs »qui vive?« kiáltására, vagy vala­mely sötétbőrü, afrikai vitéz, egv hídon, kivei az arabs nyelv alapos ismerete nélkül nem tárgyal­hatok. Számolni kell minden kémszimatoló csen­dőr scherlok-holmesi ösztönével, el kell készülni a legkisebb tartalékos kadét ur esetleges rossz kedvének yégzetes következményeire, ki talán a nedves szállás fölötti bosszúját akarja a zsurna­lisztán kitölteni. Ha szabad utad van N—X já­rásra és X bői N-be vissza is akarnál jönni: minden engedélyed (laisser-passer) ellenére ké­szülj el pittoreszk és keserű szóváltásokra. lía tudniillik nincsenek a legelképzelhetetlenebb rendben laisser-passer-id: úgy egyáltalában egy lépést se tehetsz. Erről hát szólni sem érdemes. Ez már igy van a világ valamennyi hadseregé­nél és másként nem is lehet. Csak akkor maradhatsz végül békén, ha lűzbe érkezel. Ott mindenki szives vendéglátó

Next

/
Thumbnails
Contents