Nagybánya, 1915 (13. évfolyam, 26-52. szám)

1915-07-01 / 26. szám

2 NAGYBÁNYA 1915 julius 1. nek és kormányának azonban nem volt kedve az oroszok szolgálatába állani és a törökkel háborúskodni. Arra töreked­tek, hogy az ország semlegességét min­den áron megóvják. Az orosz cár azon­ban az őt Livádiában meglátogató Károly fejedelemnek kijelentette, hogy Oroszor­szágnak nincsen szándékában Románia semlegességét respektálni és a román fejedelemnek hadseregével a törökök elíen kell vonulnia. És Oroszország tudta a módját, hogy ezt az akaratát vaskö­vetkezetességgel keresztül is vigye. Az orosz hadak egy nap ellepték Romániát és beözönlöttek Bukarestbe, mielőtt a román képviselők még dönt­hettek volna arról, hogy az ország részt vegyen-e a háborúban? Az orosz fegy­verek csörgése mellett Románia kény­telen volt beleegyezését megadni. Az ország orosz katonai diktatúra alá került. A fejedelem pedig nem mint önálló ro­mán fejedelem, hanem mint orosz gene­rális küzdött az orosz cár seregében — bár saját csapatai élén — a törökök ellen. A háború alatt nagy volt a román nép szenvedése és megaláztatása. Az orosz kozákok kényükre kedvükre jár­tak az országban, rekviráltak. loptak és semmi magán tulajdont nem tartottak becsületben. A megaláztatásokból a leg­nagyobb rész Károly fejedelemnek jutott ki. Mikor pedig vége lett a háborúnak, az orosz hadak hosszabb ideig pihenőt tartottak Romániában és mikor a béke- pontokra vonatkozólag nézeteltérések tá­madtak, — különösen Besszarábiát ille­tőleg — nagyon kevésbe múlt, hogy az oroszok nem fegyverrel fordultak házi­gazdáik ellen, hogy a grivicai hősöknek igazi orosz módon fizessenek. Azonban a szívós román állam Károly bölcs vezetése mellett ezt a csa­pást is kibírta. Az oroszok kitakarodtak és Románia a monarkia és Németország segítségével elérte azt, hogy valóban önálló és királyság lehetett. Károly ki­rálynak nagyon keserű tapasztalatai vol tak az orosz jóakaratra vonatkozólag és azért fordult el teljesen az oroszbarát politikától. Haláláig hü maradt magatar fásához és ezt a politikáját követendő példaképen hagyta utódjára, Ferdinánd királyra. Károly király halála után az orosz kéz csak három napot engedett a gyász számára, azután újból felvette a küzdel­met hatalmának a román területen való érvényesítéséért. Ez a pokoli munka pedig volt: kíméletlenül összerombolni a nagy király politikai hagyományait, belenyúlni a román állam bel- és kül- ügyeibe, megsérteni az ország független­ségét és abbeli szabadságát, hogy ügyeit önmaga, minden külső befolyástól men­tesen önállóan intézhesse. És a cárizmus ismét megtudta találni a románok között a maga szekerének előretolóit. Egyszerre nagy szerephez és fontos szóhoz jutottak a Miile, Filippeszku, Jonesku, Honigman, Fagure, Fermo, Pi- j zanis, valamint a velük egyivásu politi­kusok és újságírók. Hogy ezek kik és hogy hány próbás férfiak, azt viselke­désükből úgyszólván minden újságolvasó eléggé tudja, tudhatja. Szereplésüket Mol- dován Gergely azonban olyan részlete­sen, olyan tisztán világítja meg könyvé­ben, hogy valamennyien leleplezve álla­nak mindenki előtt. Áll a malom . . . Junius 30. Állnak a malmok, pedig azoknak hajtásá­hoz nem csak hűséges viz, de gőz és m. g a villany is rendelkezésre ált. Más években is ebben az aratást ily közel megelőző időben álldogáltak a malmaink, de csak szórványosan, mig most állanak Csaknem állandóan és őrölni való bizony elvétve kerül egyik-másik malomba Ám ezen a helyzeten változtatni kell és lehet változtatni, mert hiszen malmaink mun- kátlansága roppant károkat okoz az államnak, azután városunknak is, mert a malmok ilyetén hosszas szünetelése adóelengedést kivan s en­nek következtében pótadó s más közterhek le­írását is De a munkásság szempontjából is végte lenül káros a malmok üzemen kívül való állása, igaz, hogy most is kevés a munkás kéz, a mun­kás erő, de a kereseti alkalom is gyér, tehát, ha egy malommunkás, egy molaár az üzern- telenség folytán kiesik állásából mert a kapá­lást, kaszálási meg nem szokta, de ezekhez az ; erős munkákhoz szervezete sincs berendezve, kapálni nem mehet, de még aratni sem, mert ehhez is keli egy kis szaktudás. így tehát ok­vetlenül szaporodnak a munkanélküliek, aminek gátat kell vetni. A malmokat támogatni, malomiparunkat a lehetőségig megmenteni úgy a városnak, mint annak a nagy vidéknek, ki innen kenyerezik, ! igen, innen Nagybányáról kenyerezik egy rop­pant nagy vidék, melynek lakosai ide mint leg­közelebbi jó piaczra hozzák be áruikat eladásra, melyből pénzt szereznek a kenyérre, — nagy érdeke. Tehát, ha a nagybányai járás és egy nagy vidék lakosainak főjövedelmi f< rrásukNagv- bánya, illő, de nemcsak illő és méltányos, de kö- i telessége is ezeknek támogatni minden kitelhető 1 és megengedett módon a helyi ipari, de most kü­lönösen mint időszerűt: a heiybeli malmokat. Mert bizony Nagybánya város malmainak őrleménye nemcsak itt e szőkébb hazában, de a Szilágy­ságban, Máramarosban kedvelt czikk és első­rangúnak van elösmerve és vetélkedik minden tekintetben az ország bármely malmaival. Nagybánya város lisztszükségletéről a nagy- I bányai városi takarékpénztár fog gondoskodni. Az ekként szükséges gabonamennyiség minden­esetre itten fog feldolgoztatni, megörülteim De hát ez a 18 000 mondjuk 20 000 mélermáz^a gabona megőriése malmainkat bizony csak kis mértékben veszik igénybe, mikor malmaink 200 mélermázsa gabonát képesek feldolgozni. Egy évben 300 őrlési vagyis munkanapot szá­mítva nagy malmainknak, hogy állandóan fog­lalkoztatva legyenek, lehessenek, úgy 00 000 métermázsa őrleményre volna szükség Nagy­bányán. Amint a városi takarékpénztár megbízást nyeri városunk kenyérrel, liszttel való ellátá­sára, úgy álljanak a sorompóba a közérdekért, de különösen városunk érdekéért, malmainkért az ily irányban még nem műiödő takarék­pénztáraink is: az Aurora, Kereskedelmi Bank, Részvénytakarékpénztár s szerezze meg ezek­nek egyike a jogot, az engedélyt arra, hogy a nagybányai járás inn'en Nagybányáról lálíassék el liszttel, ez által malmainknak, városunknak, iparunknak és kereskedelmünknek is igen nagy szolgálatot tenne a járásnak liszttel való ellátá­sát lebonyo itó pénzintézet. De ám üzletnek sem rósz. Hiszen a járás a közelebb tartott népszámlálás szerint 31,000 lelket számlált. De hát 5 6 év alatt a járásban a népesség is bizonyára szaporodott s igy mi­nima isan is 33 ezer Iélekre becsülhetjük a já­rás népességét. Itt is csupán 10 kilogrammot számítunk fejenként és havonként, ez 39 600 métermázsát teszen. De hát mondjuk, hogy lesz- n k ha nem is sokan, de mégis lesznek, kik saját terményeiket otthon a vámmalmokban őröltetik meg, igy körülbelül elesik 9 -10 000 és bizalmas barát. Meg aztán van ott egyéb dolog ! Qlyan az, mint a mesében, mikor a bős­nek sok próbát kell kiállani, mig czélhoz ér. Hanem akkor aztán az ellenség kezd kellemetlen lenni . . . Szóval hadifogoly volnék, de nem egyedül. Velem van Bellini ur a Gaullois-tól, D’Abros ur, autónk tulajdonosa és a soffor is: Mr. Camp. ♦ Kőt napja hagytuk el Párisi, kezünkben a katonai kormányzat különleges salvus coDduclus- ával; aláírta Gheusi százados, Gallieni tábornok nevében. Gheusi lüzérszázados ur, békeidőben a Vigopera igazgatója, bizonyára nem sejtette, mi sors vár ránk Az okiratban ez volt: A. B. stb. urakat föihatalmazzuk a Senlis, Compiegne, Sois- sons, stb. csataterek bejárására. Már átmentünk Compiegne és Soissous-on és éppen a Stb -főié irányítottuk utunkat. Ebbe a sokatjelentő Stb.-bé mi Reims-et is belegondol­tuk persze. Hogy kincset érő okiratunk meg ne rongá­lódhassák, egész nagyságában bekereteztük s amúgy üveg alatt mutogattuk fö', mint ritka autogrammokat szokás. Csodálatos hatása volt. Minden őrjárat és előőrs látható tiszelette! nyúlt a szentséges kereszt felé és nagyot szalutálva adták vissza: — Rendben van, jó utat uraim ! Elhagytuk hát az elpusztított Senlis-t, mit félig-meddig megemésztett a tűz, annyira, hogy sok háza csak füstölgő tömkeleg. Itt franklireur-ök voltak; a házak ablakából tüzeltek a német se­regre. Alvee balles pour petites oiseaux — mondta egy fogoly német, aki e körülírással a madársré- tet akárta lefordítani. Nem egy ufcza teljesen tönkrepusztult. Magányos házak homlokzatai, mint színházi ku­lisszák. Mögöttük elszenesedett törmelékhalom. Zúzott érez és tört üvegcserép mutatja a múlt jólétnek nyomait. A Párisba vivő utat menekülők szegélyezik, kik (tegnap dúsak még) közjótékonyságra szo­rulnak. Végigmenve a sorfalak közt. nem egyszer hallik a rettentő sóhajtás: J’ai fáim (éhes va­gyok) Felnéztek és elszorul szivetek: ember áll mellettetek, finom és félős ; csak áll meredten, bámul mozdulatlan. Nem nyújtja ki segélytkérő kezét: szégyenli a meg nem szokott nyomort . . . Évezredek divatja a háborút nem változ­tatja meg. Innen Grépy en Valois és Villéfs-Cotterets útjára tért automobilunk, ez a kedves gép, mely­hez utólag oly szigorúak lettek a francziák. Itt szembetaláltuk a franczia ágyuk mene­tét. Kilencz hatalmas szürkére festett battéria. A „ jimius 1-én nyílt meg*! u (Szatmár megyében). junius 1-én nyílt meg*! Meleg ásványvíz fürdők, szénsavas fürdő, hidegviz-gyógyintézet, dr. Bulting-féle inhalácio, 160 kényelmesen berendezett szoba, vízvezeték. Acetylen világítás! n Állandó fürdőervos! ■ Vasúti állomás, posta, távírda, telefon, gyógytár helyben! Elő- és iMMan az állandó tartózkodónál 30 százaiéi! énemén!!! SW ProspeHtist, vizrél áriesyzéhel id a iíirddiöazöalósáöI Katonatisztek és legénségnek 50—50 hely féláron [szobaár az összes gyógytényezőkből].

Next

/
Thumbnails
Contents