Nagybánya, 1914 (12. évfolyam, 1-26. szám)

1914-01-01 / 1. szám

2 litásokkal nem fog egyelőre a pénz­viszonyokon javítani. Ettől pedig sokat, nagyon sokat, mindent várunk, mert ezektől az újabb kamatleszállításoktól függenek a többi bankok viszonyai is. Az amerikai gazdasági viszonyok tapasz­talható pangása ezt kevéssé befolyásolja, mert az csak a tömeges bevándorlások­tól függ — s csak a bevándorlottak helyzetét nehezítette meg. Ezért igen helyes a kivándorlás-törvények legszigo­rúbb betartása, mert a magyarság ame­rikai pusztulását a legnagyobb erővel kell megakadályozni. És ezzel: az erélyes visszatartásával a magyarságnak, már döntő lépést tet­tünk a rubikonon át, ahol a nagy lehe­tőségek, a magyar viszonyok százféle javulása, a magyar társadalom kulturá- lódása virul — csak el kell érkeznünk oda, hogy ez a virulás ne nélkülünk, ne a mi „előkelőén“ tartózkodó, de tulaj­donképen kisvárosian prűd távolmara­dásunk mellett viruljon el s mi csak egy tapasztalattal legyünk gazdagabbak: a kultúra tulajdonképen az a rubikon. ame­lyen átlépni még ma is sokan nem merünk s amelyen túl az általános jólét és bol­dogulás vagyon. Talán — talán a jövő év egy lépéssel közelebb visz minket ehez a rubikonhoz. . .. A jövő év pénzügyi programmja. Deczember 31. A Magyar Pénzügy szerkesztősége azzal a kéréssel fordult Teleszky János pénzügyminisz­terhez, hogy a jövő évi programmjáról némi felvilágosítást adjon az országnak. A miniszter kérésükre a következő kijelentéseket volt szives megtenni. Nemrég tartott expozémban kifejtettem nézetemet és álláspontomat úgy a gazdasági, mint a pénzügyi helyzetről, szóltam a jövő teendőit illetőleg is, ha bár csak nagy vonásokban. Annak ellenére, hogy az expozé elmondása óta csak nagyon rövid idő telt el és voltaképen az olt elmondottakhoz hozzátenni vagy elvenni valóm nincs, mégis kijelenteni kívánom azt a remé­tulságos messzire kószált, vagy ismerkedni pró­bált valami falusi kölyökkel, az apja haragos hangja visszahívta! — Nem gyössz ide mindjárt, te piszkos! — Ez volt az egyetlen gyöngéd szó, amit hallott. Mikor nagyobb lett, elküldték lyukas szék­fenekeket összeszedni. Ekkor már kezdett itt-ott megismerkedni a kis fiukkal; de most viszont uj barátainak a szülei hívták vissza durván gyer­mekeiket : — Nem jössz ide mindjárt, te akasz- tofáravaló I Csak még egyszer lássam, hogy szóba állsz azzal a mezítlábassal 1 Gyakran kővel dobálták meg a fiuk. Uriasszonyok adtak neki néha egy két sout; azokat gondosan megőrizte. Egy napon — tizenegy éves volt akkor — ezen a vidéken jártában találkozott a temető mögött a kis Chouquet-val, aki keservesen sirt, mert egy pajtása ellopott tőle két centime-ot. A senki-leányának szegény kis fejét egészen meg­zavarta, hogy sírni látott egy úri gyereket — mikor ő azt hitte, hogy azok mindig elégedettek és vidámak. Odament hozzá s ahogy megtudta, mi baja, markába öntötte egész összegyűjtött va­gyonát, hét sou-t — amit a fiú nyugodtan el­fogadott és letörülte a könnyeit. Ekkor őrült örömében, meg merte csókolni. A fiú engedte, mert a pénzt nézegette nagy figyelemmel. Látván, hogy el sem taszítják, meg sem verik, a kis leány újra kezdte a csókot; átölelte, szivéhez szorította. Azzal elszaladt. Mi történhetett ebben a szánalmas kis ko­ponyában? Azért kötötte a leány egész lelkét ehhez a kölyökhöz, mert neki áldozta koldus­nyemet, hogy a jövő év a pénzügyi és gazda­sági konszolidáczió jegyében fog lefolyni. A magam és a minisztérium részéről minden esetre mindent el fogunk követni, hogy ez a konszoli­dáció gyorsittassék és minél teljesebbé tétessék. A pénzpiacon némi javulásnak a jelei máris mutatkoznak, de ezeket nem szabad csöppet sem túlbecsülni, különösen nem azért, mert világszerte igen nagyok a hiteligények és ezért a hiteligényeknek kielégítése jövőre sem fog olyan könnyen menni, amint az kívánatos lenne. Különösen fontosnak tartom e körülmény szem előtt tartását városaink gazdálkodásában. Ennek daczára mégis remélem, hogy a helyzet lénye­gesen javulni fog a múlthoz képest és a kor­mány éppen úgy, mint a vezetésem alatti pénz­ügyminisztérium, a városok hiteligényeinek ki­elégítésére és előmozdítására, amint azt a vi­szonyok megengedik, a megfelelő intézkedéseket meg fogja tenni. Ezekről az intézkedésekről ma még beszélni nem lehet, mert azokat min­denkor az adott helyzet teremti meg és azok­nak részletei minden esetben a viszonyok mi­kénti alakulásától függnek. Az adóztatás terén éppen azért, mert a jövő évet a konszolidáczió esztendejének tekintem, egyelőre semmi újabb intézkedés nincs kilátás­ban. Nem akarunk uj intézkedésekkel nehézsé­geket okozni semmilyen téren és azt akarjuk, hogy az annyira óhajtott és várt nyugalom és • fejlődés minden nehézség nélkül következzék be. A betétekkel foglalkozó pénzintézetek re­formjának előkészítését tartom a jövő egyik legfontosabb feladatának. Ennek a feladatnak megvalósításával a gazdasági és pénzügyi kon­szolidáczió bekövetkezéséig szintén várni kell, de a kérdés alapos előkészítése a jövő eszten­dőnek legnagyobb feladatát fogja képezni. Az expozémban elmondottakon kívül ennyit mondhatok most arra a kérdésre: hogy mely kérdések azok, amelyek a pénzügyminisztériu­mot a legközelebbi jövőben foglalkoztatni fog­ják. Nem vagyok barátja a ny ilatkozásnak, inkább cselekedni és tenni szeretek, azt azonban mégis szükségesnek tartottam kijelenteni, hogy a jövő évben semmiféle uj adóreform nem lesz, a I helyzet lényeges megjavulása sok minden más kérdést felszínre vethet, ezekről azonban csak akkor lehet beszélni, ha már a várt konszoli- I dáczió tényleg be is következett. _______^NAGYBÁNYA vagyo nát, vagy mert neki adta első gyöngéd csókját ? A rejtély ugyanaz, akár kicsinyekről, akár nagyokról van szó. Hónapokon át álmodozott erről a temető - zugról és erről a ficzkóról. A viszontlátás remé­nyében meglopta a szüleit, hol itt, hol ott csí­pett le egy sout a székfoltozások árából, vagy a vásárlásra kapott pénzből. Mikor visszatért, két frank volt a zsebében, de éppen csakhogy megpillanthatta a kis pati- káriusfiuf, aki tisztán felöltözve állt az apja pa­tikájának ablakában egy piros vizes és egy pánt- lika-gilisztás-üveg közt. Csak annál jobban szerette; meghódította, felizgatta, elragadta a festett viz dicsfénye, a csillogó kristályüvegek apotheózisa. Eltörlődhetetlenül őrizte lelkében az emlé­két — és mikor következő évben megtalálta, paj­tásaival golyózva az iskola mögött, olyan heve­sen csókolta meg, hogy az üvölteni kezdett fé­lelmében. Hogy lecsillapítsa, odaadta neki a pén­zét : három frank húszat, valóságos kincset, amit a fiú tágranyilt szemmel nézett. Elfogadta és megengedte, hogy csókolgassa, amennyit tetszik. Négy éven keresztül neki adta minden meg­takarított pénzét, s az nyugodtan vágta zsebre az eltűrt csókok fejében. Egyszer máslél frank volt, másszor kettő, egyszer meg csak tizenkét sou (a leány sirt bánatában és szégyenében, de olyan rossz volt az esztendő) — utoljára pedig öt frank, egy nagy kerek pénzdarab, amire elégedetten ka­cagott fel a fiú. Nem gondolt senki és semmi másra, csak I \ : " Kártyás kaland a vonaton. Nagybányai kereskedők kalandja. — Ki mint vesz — úgy bakkarat. — — Saját tudósítónktól. — Deczember 31. Személyvonattal utazni nagyon, de nagyon í unalmas dolog. A mai kereskedői viszonyok j azonban nem engedik meg mindenkinek, hogy I a keleti expressen utazzék (amely sajnos, nem is Nagybányán fut keresztül), vagy a gyors ké­nyelmes elsőosztályu pullmannkocsiján tegye meg a Nagybánya—Budapesti utat. Nem en­gedte meg annak a három nagybányai keres- ! kedőnek sem, akik a karácsonyi üunepek után egy napra Budapestre rándultak üzleti ügyeik j lebonyolítása végett és tegnap érkeztek meg fővárosi útjukból. Ha az ember a személyvonat hosszú út­jára, unalmára van kárhoztatva, a legrosszabb esetben újságot olvas — de ez esetben nem érzi magát otthon, az otthonossághoz pedig nem j sök kell, csak egy két beszélgető utitárs — és a kártya. Hiszen nagybányai emberekről volt I szó, akik a kártyáért felmásztak volna a vasúti ; kocsik tetejére is ! Igen ám! De a kártyához — I ha már asztal nincs, legalább egy jó pokrócz : kell, amin felverhessék — no, nem az utiport, csak a tétek összegét. Az pedig egyik kereske­dőnél sem volt. Sokáig utaztak igy, amikor Püspökladány­nál egy uj arc, uj alak telepedett a közös fül­kébe. Egészen szimpla ember volt, sem az arczán, sem a megjelenésén nem volt semmi szimpati­kus sem, a mi utasaink mégis kitörő örömmel adtak neki helyet Hogyisne! Hiszen az elszaka­dozott sarkú bőröndje, esernyője melleit — óh Fortuna, óh Egek! — egy szép, zöld, rojtos sjjélü, nagy, sárga mintás pokrócza is volt. Az uj utas csak nehezen állt szóba Hall­gatva nézte az alföldi, unalmas rónaságot, a vonat már elhagyta Debreczent, amikor végre a kereskedők nekibátorodtak és — elkérték az utipokróczot A diplomác/.iai tárgyalások sikerre is vezettek. — A takarómat kívánják az urak ? csodál­kozott az idegen, Hja, úgy, alsózni akarnak ? Akkor átengedem . . . És a szép puha lódentakaró ki is térítő­dött a hat izgalomtól reszkető térdeken és meg­kezdték az alsóst huszas alapokon Nagykárolyt is elhagyta már a vonat, amikor összevillantak a szemek s elunván a csöndes várakozást — bakkozni kezdtek volna Ezt azonban ott a ku­péban nem lehetett, áttértek hát — behúzva i az ajtófüggönyöket —• izgalmas' és pénzes hu- ; szonegyesre. Megindult a játék. Azaz . . . csak megindult volna. Mert az 1914. január 1. reá; a fiú pedig bizonyos türelmetlenséggel várta a visszatérését, elébe futott, mikor látta, s a leánynak ettől ugrált a szive örömében. Aztán a fiú eltűnt. Kollégiumba adták. A leány megtudta ügyes kérdezősködéseivel. És ekkor végtelen ravaszkodásokat talált ki, hogy megváltoztassa szülei útirányát és a vakáczió idején járassa errefelé őket. Sikerült, de egy esztendei csalafintaság kellett hozzá. Két évig nem látta tehát; alig ismerte meg, annyira meg' változott, megnőtt, megszépült, olyan tekintélyes volt aranygombos diákruhájában. Úgy tett, mintha nem látta volna a leányt és gőgösen haladt el mellette. Két napig sirt a lány ezen és azóta vég­nélküli volt a szenvedése. Minden esztendőben visszajött; elment előtte, a nélkül, hogy üdvözölni merte volna, a nélkül, hogy az egy tekintetre is móltat'a volna. Azt mondta nekem a halálos ágyán: — Doktor ur, ő volt az egyetlen férfi, akit láttam ezen a földön; azt sem tudom, világon volt-e a többi. Szülei meghaltak. Folytatta a mesterségüket, de két kutyát tartott egy helyett, két rémitő ku­tyát, amelyeket senki fia meg nem mert volna támadni. Egy napon visszatérve ebbe a faluba, ahol a szivét hagyta, meglátott egy fiatal asszonyt, aki az ő szerelme karján lépett ki a Chouquet-pati- kából. A Chouquet felesége volt. Megházasodott. Még aznap este beledobta magát a község­háza téren a pocsolyába. Egy elkésett részeg ember halászta ki és vitte el a patikába. Ifjabb Chouquet hálóköntösben jött le, hogy feléleszsze.

Next

/
Thumbnails
Contents