Nagybánya, 1912 (10. évfolyam, 27-52. szám)

1912-07-04 / 27. szám

p<w^. l/!'L' ZZZ. évfolyam. j 1 ©12. j-ulru-s £ló <3=. 27-cLilc szám. Elüflr.ntési árak : Egész évre 8 korona, félévre 4 korona, negyedévre 2 korona, egy szám ára 20 fillér. ' Megjelenik niinden héten csütörtökön reggel 8—12 oldalon. Uj Felelős szerkesztő GLY MIHÁ L Y. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Hid-utcza 18. szám, ahová lapközlemények, hirdetések s előfizetési pénzek küldendők. Hirdetések felvétetnek Kovács Gyula könyvkereskedő üzletében is. Ki az életbe! — Utravaló-féle. — Július 3. Országszerte elhangzottak a Te Deum fenséges akkordjai. A tudómén}’ csarnokai elnéptelenedtek s a gyakorlati élet elő­csarnokába ismét ezer és ezer ifjú lépett ki szorongó érzéssel, eltelve aggodalom­mal. Az iskolai falaktól való búcsúzás, a dagadozó rózsás remények csak egy­két pillanatra ha feledtették azt a kér­dést, mely Damokles kardjaként ott le­beg minden ifjú fölött: mit hoz a jövő? A szülők, de az egész magyar tár­sadalom a legnagyobb érdeklődéssel te­kint a szellemi aratás elé, melyben a jövendő nemzedékek berendezkedésének és életének alapjait látja lerakva. Régi igazság: amilyen az ifjúság, olyan lesz a nemzeti jövő; amilyen ala­pot és szellemi boltiveket rakott le a társadalom s amilyen áldozatokkal és szellemmel dolgozott a jövő élet kiala­kulásán, olyan arányban fog fejlődni vagy visszaesni az ország, olyan arány­ban fogja aratni a dicsőséget, az elő- haladás boldogságát, vagy átszenvedni a megpróbáltatások nehéz óráit. Az iskolai bizonyítván}', melylyel sok ezer ifjú tért meg a szülői házhoz, bi­zonyos fokmérője a szellemi előhaladás- nak, arra a bizonyitványra azonban az élet fogja rányomni a megmásíthatatlan pecsétet. Az élet, ez a kemény erőpró­bája a jellemeknek, a tehetségeknek s annak az érvényesülő elvnek, hogy az iskola is az életért van és az életnek tanulunk. Az életnek, mely nemcsak lé­tezés, hanem vágyódás, nemes érzés, gondolat, erősen kifejlett akarat, jellem, alkotás, hősies szeretet, türelem, áldozat s mindaz, ami az igazi emberi méltóság­hoz vezet. Csak a vallásos világnézet ké­pes kötelességtudó, erkölcsös, jellem- szilárd ifjúság nevelésére, mely az életet elbírja s lelkesen meg is vív vele. Na­gyon is mély értelme van annak, hogy nemzeti és keresztény kultúrára törek­szünk. Ugyan mely országnak van szüksége olyan ifjúságra, melynek kultúrája nem nemzeti? Vagy mi, immár majdnem két évezred óta védbástyai a kereszténység­nek, mohamedán, vagy az ördög tudja minő kultúrában neveljük ltjainkat? Vagy összetett kezekkel nézzük, amint a tudo­mány nevében detronizálják az Istent, I halomra döntik az oltárokat s kiölni igyekszenek a szivekből azt a szent ér­zelmet, melynek neve hazaszeretet! Amint j leköpködik, meggyalázzák, kigunyolják legszentebb nemzeti hagyományainkat s amint bemocskolják, meghamisítják a történelem lapjait? Mi elég bátrak vagyunk fennen hir­detni, hogy ilyen megtévelyedett, nagy- képüsködő iijuságra abszolúte nincs szük­sége a hazának! Mi büszkén valljuk, hogy csakis a vallásos nevelés, az észnek és a szívnek egységes összhangja teremt lelkes, érett s a veszélyekkel bátran szembe nézni tudó ifjúságot. S az észnek és a szívnek ez egysé­ges, harmonikus nevelését nem látjuk mi középiskoláink nagy hányadánál, aminek azután csak természetes következménye az, hogy a lelkes ifjú sereg mellett, mely hivatásának készséggel megfelel, az ifjú­ság egy része nagyon is sok kifogás alá esik. Aminek okát nemcsak az iskolai neve­lésben találjak, hanem abban is, hogy a legszükségesebb nevelő intézmény, a csa­ládi élet is nélkülözi a jó nevelés szel­lemét. Hibás az iskola, a fegyelem, az oktatás és nevelési módszer; mely csak az értelmet akarja fejleszteni s elhanya­golja a szivet; de hibás a család is, hol a fejlődő ifjú lélek csak ritkán, elvétve lát felemelő és követésre méltó példá­kat. Ha valamikor, úgy most, a szocziális erős hullámzások közepette, az eszmei áramlatok folytonos összeütközései kö­zött van szükségünk érett, kiválóan kép­zelt. jellemes, hazafias és vallásos érzel­mekkel telitett ifjúságra. Most, amidőn a legkiválóbb tehetségüek s erősebb jelle- müek is könnyen elveszítik lábuk alól a talajt. Mit szóljunk ily viszonyok között arról az ifjuságról, melynek műveltségi máza a czinizmus, a mindent lekicsinv- lés; melynek nemcsak ismeretei szer­fölött fogyatékosak, de szive is ijesztően üres, legfölebb egy csomó önzéssel teli? Az élet nagyon is ráczáfol e ferde, A „Nagybánya“ tárczája. Az ördög pénze. Az agglegények klubjának az estéjén mon­dotta el egy kövér úr a következő történetet. I Lakott itt Budapesten egy becsületes, de szegény fiatalember, — Zsibrik Lajosnak hívták — a ki nagyon szeretett billiárdozni, de még jobban szeretett volna enni, mert szörnyű módon éhezett. A billiárdozásról még csak lemondott volna, de hogy ne is egyék, azt sehogy sem tudta meg­szokni. Negyvennyolcz óráig még csak tűrte a koplalást, de tovább nem és elszánta magát a legvégsőre. Elhatározta, hogy eladja a lelkét az ördögnek. Fölkeresett tehát egy öreg asszonyt, a kiről tudva volt, hogy élénk üzleti összeköttetésben áll a pokollal és előadta neki a szándékát. A banya meglehetősen kelletlen képpel hallgatta végig, azután igy szólt: — Hozzám hasztalan fordult, fiatal ember, mert én már nem foglalkozom ilyesmivel. Mióta ilyen rossz világot élünk, a pokolnak sincs többé szüksége közvetítőkre, províziót nem fizet, mert jönnek az emberek maguktól is. Legjobb menjen egyenest az irodába, a czimet szívesen megadom. Van valami protekeziója ? — Hiszen ha protekezióm volna ! — sóhaj­tott szomorúan a fiatal ember. — Bizony az baj, — mondta a banya. — De lehet, hogy boldogul igy is, elég jóképű ember, az ilyeneket szereli az ördög is. Z-ibrik ur megköszönte a czimet és ment. Az ördög nagy úr, természetesen nagyúri módon van berendezve a hivatala is. Z-ubrik dobogó szívvel, de elszántan lépett be a márványos, ara­nyos előcsarnokba. Egy fiatal, mosolygós képű ördög igen előzékenyen tánczolt elébe : — Mivel szolgálhatunk ? A fiatal ember elfogódva dadogta : — Lelkemet kívánnám eladni. Az ördögöcske helyeslőleg bólintott: — Úgy ? És a feltételek, kérem ? Zsibrik nem volt tisztában a kérdéssé!. — A föltételek? Nem értem, kérem. — No igen. Szerelem, rang, hírnév, játék­szerencse, vagy gazdagság ? — Pénz, pénzt szeretnék! — válaszolta mohón az ifjú. A fiatal ördög a lépcsőre mutatott. — E'ső emelet jobbra — mondotta. Zsibrik meghajolt, aztán kissé ingadozó lép­tekkel haladt fel az emeletre. A jobbról nyíló hatalmas teremben nagyon sokan voltak : elegáns és rongyos emberek vegyesen. Zsibrik bizonyos meglepetéssel látott ott egy Csomó nagyurat, a kiket látásból már ismert, köztük négy vagy öt bank­direktort is, a kiknél állásért jelentkezett. Mind­ezek sápadt arczczal, rendre léptek a függönyös fülkébe, azután gyorsan, majdnem futva távoztak. Szerényen vógigvárta, mig rákerült a sor, akkor ő is belépett. A fekete bársonynyal bevont asztal mögött egy öreg pipaszemes ördög állt és kissé elcsodálkozott, mikor Zsibrik elmondta, hogy mi járatban van. — Hja, hja, romlik a világ! — mondotta, a fejét bólintgatva. — Ezelőtt is jöttek fiatal em­berek, de nem pénzért. Az egyiknek hírnév kellett, a másiknak dicsőség, legtöbbnek igézet, a melylyel az imádottja szivét megejthesse És önnek pénz kell. Pénz! Szegény ideálizmus! Zsibrik elpirult. — Éhes vagyok, — suttogta szégyenkezve. — Persze, persze! — bólogatott az öreg ördög. Azután elővett egy kis bőrbugyellárist, beletett öt aranyat és átnyújtotta Zsibriknek. — No, fogja! A fiatalember megrökönyödve bámult rá. — Ennyi az egész ? — kérdezte csalódott hangon. Az ördög legyintett. — Ne féljen semmit. Ez a pénz sohasem fog elfogyni. Ez a pénz az, a mi önt hozzánk köti és nálunk tartja. Majd ha egyszer meghal, ez az arany ott lesz elszálló lelke kezében is. Csak a pokol kapujában veszik el tőle, addig túladni rajta nem tud. Ez a pénz a mi szerző­désünk, a mely addig tart, a meddig ebből tart és a melyet csak maga a pokol oldhat föl. A fiatal ember egy kicsit megborzongott, de azutáu hirtelen elhatározással elkapta az erszényt és futott — egyenesen egy vendéglőbe. II. Zsibrik hamarosan rájött, hogy az ördög csakugyan gavallérosan fizet. A kis fekete bugyel- láris kimerithetetlennek bizonyult. Költhetett akár- menynyit, az öt arany olt volt benne mindig, friss verésü, fényes aranyak. A szegény fiúból természetesen most már gazdag fiú lett, eleinte egyebet sem csinált, csak evett és billiárdozott, de később megismerkedett az úri kedvtelések

Next

/
Thumbnails
Contents