Nagybánya, 1911 (9. évfolyam, 1-26. szám)

1911-01-05 / 1. szám

&— TZHL. évfolyama 1011- jan-aár Hó 5. 1-ső szám. äsen*. lAJLmSOJX. áis Ü^ÉIPXKOI>A1jMI SEBTIXa Előfizetési árak: Egész évre 8 korona, félévre 4 korona, negyedévre 2 korona, egy szám ára 20 fillér. Megjelenik minden héten csütörtökön reggel 8—12 oldalon. Felelős szerkesztő: ÉGLY MIHÁLY. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Hid-utcza 13. szám, hova a lapközlemények, hirdetések s előfizetési pénzek küldendők. Hirdetések felvéietnok Kovács Gyula könyvkereskedő üzletében Is. Törvénytervezet a rendőrség államosításáról. — A tervezet ismertetése. — Január 2. A rendőrtisztek országos egyesülete nemrégiben tartotta Budapesten rendes évi közgyűlését, amelynek az adott je­lentőséget, hogy a miniszter megbízásá­ból Miskolczy László budapesti rendőr- kapitány elkészítette a rendőrség álla­mosítására vonatkozó törvénytervezetet és azt a folyó ügyek után a “közgyűlés­nek előadta. A tervezet első szakasza mondja ki az általános fontos szabályt, hogy a pol­gárok személy- és vagyonbiztonsága fe­lett való őrködés állami feladatot képez. Megállapítja a tervezet a rendőri hatáskört. A jogvédelmi hatáskör feje­zetében sorolja fel a rendőrség legfőbb teendőit, hosszan, részletesen, már ameny- nyire ezt a sokoldalú tevékenységet fel­sorolni lehet, itt szünteti meg a tervezet a külön határszéli kapitányságokat és ezt az egész szervezetet beleoltja az ál­talános rendőri szervezetbe, Budapestre részben különleges helyzetet javasol e tervezet, amit azzal indokol, hogv mint az ország fő és székvárosa, sok tekin­tetben más elbírálás alá esik, mint az ország többi városai. Itt kell megemlíteni, hogy az ipar­ügyeket és a cselédügyeket e javaslat, mint magánjogi szerződéseken alapuló I jogviszonyokat eliminálja a rendőrség I hatásköréből, továbbá a kihágások mi- I niszteri rendeletileg megállapítandó egyik részét, természetesen melyek inkább helyi vonatkozásnak, meghagyná a tu- lajdonképeni közigazgatás hatáskörében. A többi nem bírósághoz tartozó kihágá­sok felett a rendőrség Ítélne, felebbezési fórum a kerületi parancsnokság. A karhatalmi hatásköréből folyóan minden törvényes ha! óságnak törvényes hatáskörében meghozott határozatainak végrehajtásához, ha a karhatalom szük­séges, azt természetes n az államrendőr­ség adja. Ugyanő keresi meg a katona­ságot, ha nagyobb zavargások vannak, vagy közveszély esetén a rendőri erő nem elegendő. Jogszabály alkotási hatásköre az ál-' lamrendőrségnek abba^ áll, hogy ott, hol sem törvén}’, sem miniszteri, vagy helyhatósági szabálvre idelet nem intéz­kedik, a kisebb jeleni áségü rendzavaró tényeket szükségrem7 leltei kihágásnak minősítheti, ug\> amint különben ez a budapesti főkapitányságnál most is megvan. A rendőrség fegyelmi hatósága nem a tulajdonképeni közigazgatás emberei­ből fog kikerülni, hanem a rendőrkerü­leti parancsnokságok és a belügyminisz­ter lesznek a fegyelmi fórumok, ami a rendőrség függetíenitésének egyik leg­főbb biztosítéka. A rendőrségi szervezet állana: bel­ügyminiszter, kinek, illetve a rendőrségi parancsno- A kerületi osztálynak a rendőrkerületi kok lennének alárendelve, parancsnokok mellett a rendőrtanácso­sok állanak, kik a rendőrfőkapitányok­kal lennének egyrangban. Ezután kö­vetkeznek a rendőrkapitányok, fogalma­zók, segédfogalmazók és gyakornokok. A kerületi parancsnokságok után a rendőrkapitányi székhelyek következnek és pedig a törvényhatósági joggal felru­házott városok és a rendezett tanácsú városok. Ugyancsak külön kapitányságok lennének a mostani budapesti kerületi kapitányságok. Más városok azonban csak egy kapitányságot alkotnak. A kerületi parancsnokot és rendőr­tanácsost, valamint a főkapitányokat a belügyminiszter előterjesztésére a király, a többi rendőr tisztviselőt a belügymi- j niszter nevezné ki. Az államrendőrség hatásköre tehát I a városokra terjedne ki, mig a községek I és puszták rendőri ellátása a csendőrség I kezében maradna. Eddig a hatvan s néhány szakasz­ból álló javaslat, melyhez lelkiismeretes indokolást fűzött a szerző. A minta na- gyobbára a külföldi államrendőrségé. A rendőrtiszti kvalifikácziót nem emeli fel, államtudományi, vagy jogtudo­mányi államvizsga jövőre is elegendő lesz. A fedezetről akként gondoskodik, hogy ahhoz a városok járuljanak hozzá, továbbá ide csatoltassék a nyilvános mu­latságok stb. engedélydija és a kihágási bírságok egyrésze. A „Nagybánya“ tárczája. Találkozás. Mi mind együtt leszünk egyszer, Kiégett lelkű, fakó legények, Daltalan ifjak, szomorú vének, Mi mind együtt leszünk egyszer. Valahol. Ott, hol nincsen sötétség, Kincsen derű se, se bú, se kétség. Csak csend. A halál őrzött csendje, Mi ott gyűlünk egybe. Felettünk napok és holdak. Országai a kóbor daloknak, Amelyek bennünk születtek, Vérünket vették és elszéiedtek. Felettünk napok és holdak, Játékai a boldogoknak: Kiket utáltunk és szerettünk, Kik uralkodtak felettünk. Azok a napok, azok a holdak A mi álmaink voltak. Mi mind együtt leszünk egyszer Hangtalan, komor, fakó legények . ., Legyűrik egymást az ezredévek, Mi együtt leszünk. Ítélni hallván: Maradjatok örök időkig Szobrok a Halál sivatagján. SárOBy Árpád. A vércse. — Irta: P. Ábrahám Ernő. — Olyan idő volt, amilyet én szeretek. Fejem felett kergetőztek a fellegek. Borult, derült az ég, ahogy tépték, szaggatták egymást. Hűvös tiszai szél rázta a vén akácfák terebélyes koronáját is. A lábuknál halomra gyűlt a száraz, gyű­rűsre perzselődött levél, összeaszott lapos hü­vely. A szél elült egy-egy pillanatra, majd újra feltámadt s seperte a gazt egyik helyről a má­sikra, forgatva, tánczollatva, hogy csak úgy csörgött. Vágyam támadt sétára kerekedni, fuvatni magamat; pirosra csipetni az arczom. Olyankor szabadabbnak érzem magam. Aezé- losabbnak az erőmet. A szivem vakmerőnek. Alig győzöm szívni a friss, szénaillattól részeg levegőt. S mintha tüzet szívnék be, nekiszilajodik a vérem, hogy a kezem is ökölbe szorul. Az alsó tanyába tartottam, a cselédség apró ablaku, nádas lakóinak a világába. A cselédek a szénáskertben birkóztak a széllel. Kemény ellenség az. Belekapaszkodik a kazlak üstökébe s csomóstul hordja a szénát szerte a iarlóra, az ugarra. Hogy akárhogy siet­nek is, jó pár napi takarmány megy pocsékba, mire újból megigazítják, lekötik a kazlakat. Az asszonynép a felásott krumplit szedte zsákba, hogy az eső a földön ne verje. A tanyán a gyermekhad volt az ur. Fék­telen, jókedvű zsivajjal hanezuroztak a szabad­jászol mellett a csalamádés szekéren. Lehetett ott valami egy tuczat apróság. A legnagyobb se igen volt tizenkét éves. Kánya Jóska látott meg először. Nagy öröm­mel rikoltotta el magát. — Az urfi! Jön az urfi! Kiabált mind. — Az urfi! Az urfi! Ki lesz ott elébb ? Álló, ugráltak le a szekérről, egymás hegyin­hátán, nyakra-főre s versenyt nyargaltak, hogy a szél húgyosra kerítette a sok apró fehér ruhát, piros szoknyát. A Bacsóék öt esztendős Pistája valami ma­darat húzott m3ga után egy madzagon. Alig győzte szedegetni pötön, gömbölyű lábát. — Mi a, Pista? — Vércse! vércse! — kiabálta mind. — Mihály bátyám fogta a tarlón I — mondta az egyik emberke nagy hangon. — Mutasd, te! A gyerek magához húzta a madarat a lá­bára kötött zsinegnél fogva, megfogta, nem is gondolva rá, hogy megvérezheti a karmával, vagy a csőrével s elém tartotta.. Fiókvércse volt. Kerek szemében riadtan ült a gyötrelem, a kin. — Tud repülni? — Tud egy kicsit! — kiabálták. Fellöktem a levegőbe. A kis jószág irány nélkül esapdosott a szárnyával s bár a szél is emelte, csak addig tudott a levegőben maradni, ameddig a lendítés vitte. Éppen hogy meg nem

Next

/
Thumbnails
Contents