Nagybánya, 1908 (6. évfolyam, 1-26. szám)

1908-01-09 / 2. szám

1ÖOS. január Ixó ©. 2-íhz szám. TÁRS AD AT.TVTI ±IS S25ÉDXIIODALMI HETILAP. Előfizetési Arak: Egész évre 8 korona, félévre 4 korona, Felelős szerkesztő: negyedévre 2 korona, egy szaru ara 20 fillér. , Megjelenik minden héten csütörtökön reggel 8—12 oldalon. EGLY MIHÁLY. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Erdélyi-ut 22. szám, hova a lapközlemények, hirdetések s előfizetési pénzek küldendők. Hirdetések felvétetnek Kovács Gyula könyvkereskedő üzletében is. Intelligens pályák. Régi, meg nem czáfolhaló igazság, hogy nemzeti karakterünknek egyik nem utolsó s nem a legkisebb vonása az urhatnámság. Többnek látszani, mint a mi vagyunk s szemkápráztató csillo­gással leplezgetni érvünk ürességét s vagyoni helyzetünk kétségbeejtő zilált­ságát, ehez mesterileg ériünk. A becsületes, verejtékes, de tisztes­séges kenyeret adó munka a közfelfo­gásban ma még mindig nem talál oly megbecsülésre, elismerésre, tiszteletre, minőt a legkisebb rendfokozatu tiszt­viselői állás nyomorúságos eksziszten- cziája nyújt. Ez az eléggé nem okozható köz­felfogás az okozója azután annak, hogy az úgynevezett intelligens pályákat való­sággal elözönlik az oda nem való tehet­ségtelen elemek s félelmetes módon szaporítják az ország legléhább s leg- haszontalabb osztályát: a proletariátust, mely mitse dolgozik, sőt dolgozni nem is tud, de annál nagyobb arczátlanság- gál eltartást követel államtól, megyéiéi, várostól gvaránt. Az intelligens pályáknak ez az egészségtelen, abnormis elözönlése ma már oly mérveket öltött, hogy a köz- oktatásügyi kormány is kénytelen volt szolid presszióval védekezni ellene. Őrömmel üdvözölnénk minden oly megszorító intézkedést, mely az intel­ligens pályáknak elözönlését s igy a proletáriátus tulontuli felszaporodását lehetetlenné tenné. Az urhatnámságból fakadó közfel­fogást meg kell törni. Azt a szörnyen nevetséges közfelfogást, hogy csak a hivatali állás szerez xz embernek tisz­teletet, becsületet, mig az iparos pálya csak a parasztnak való. Nem tagadjuk, hogy az iparos pálya nem mindig rózsákat terem. De ennek oka is nagyrészt a közfelfogásban kere­sendő. Mert ma az iparospályára száz eset közül kijenczvenben az ifjúság ama része kerül, mely még az elemi osztá­lyokkal sem birt sikeresen megküzdeni vagy oly rósz mogaviseletü volt, hogy mintegy büntetésből adták az iparos­pályára. Tehát nem kedvből, nem von­zalomból lett iparos, hanem büntetésből. Várható é azután, hogy az ilyen elemekből derék, képzett iparos váljék, ki megállja helyét a szocziális küzdelmek mai viharozásában? Az ilyen elemek alkotják meg az­után az iparosok proletár osztályát, mely­nek legnagyobb ambicziója, ha egv hi­vatalszolgai állást keres. Minő rémségesen távol állunk mi a nagy német nemzet közfelfogásától, hol igen gyakori eset, bog szülő érettségi bi- zonyitvánvnyal adja gyermekét iparos­nak, vagy a hol a társadalom legkiváit- ságosabb osztályai sem csupán vagyonuk kamatjaira támaszkodnak, hanem nagy iparvállalatok, gyárak alapításával igye­keznek gyümölcsöztetni az öröklött vagyont. Ha azok az elemek, melyek ma tehetségük gyarlósága miatt ijesztő szám­arányban züílenek el a tudományos pá­lyákon, annak idején megfelelő iskolai előképzettséggel az iparos pályán keres­ték volna boldogulásukat, ma hetedszer virágzó iparos osztályunk volna. Mert ne gondoljuk, hogy minden A „Nagybanya“ tarczája. Az alkony. Amint lahunyta tűz szemét a nap Éi legyezőként szétterült sugara : Csukott szemének arany szempillája Mind elveszöbb lesz: jö az alkonyat. . . Oh ez az imádságos alkonyóra ! Csupa fátylas, merengő sejtelem, Lágy himbálódás álom-vizeken. Mines benne távlata a messzinek, A szögletek, a hangos nagy színek Gyöngéd, letompult tónusokba folyva, A bántó ellentétek elsimulva. Mély szakadékok, örvények felett Csipkeszövésü lengő hid vezet, A magasságok, égbe feltörök : Lebirhatók mind, mind elérhetők ! Minős vágy oly képtelen, mit ez az óra Me igémé beváltani valóra! A fájdalom lecsitul, elpihen dlmatag, lágy ringásu öliben. Csöndje ezen zsongással van tele S ezen érzéssel, melynek nines neve. Valami csoda babonás, Leheletszerű finom suttogás Meséket hint a szélbe: Lágy lombozata fák titkos beszéde. S leírhatatlan édes dallamok Reszketik át e halk borúlátót: Mint hogyha millió kis eol-csengöt, Melodikus akkordban összezengőt, Szivárvány szálon angyal keze huzna . . . . .Se közbe’ puha, bársony szárny csapással Száll . . . száll — a Múzsa . . . Jörg né, Draskóczy Ilma. A sikkasztó. — Irta : Fehér Jenő. — Sárkány Ervin még habozott, hogy öugyil- 1 kos legyen-e vagy megszökjék. Azt tudta, hogy I a sikkasztás másfél óra múlva ki fog derülni ! a hónapvégi pénzlárvizsgáiat alkalmával. Sok ideje tehát nem volt a gondolkodásra. Végre az életösztön diadalmaskodott benne. Fogta a télikabját és odaszólt a kollegájának : — Átmegyek egy kissé a kávéházba. Na­gyon megéheztem. — Hát csak siess vissza, mert tudod, hogy ma 31-ike van. Sárkány úgy tett, mintha nem értené. — Hát aztán ? — Nos a pénztárvizsgálat . . . — Tyüh, teringettét, erről majd megfe- I ledkeztem . . . No, nem haj, tiz perez múlva j itt leszek. Azzal czigareltárá gyújtott, s hogy a gya- i nunuk még árnyékát is elterelje, fütyörészve baj a rósz közgazdasági viszonyokból ered. Az észlelhető bajoknak nein cse­kély oka, hogy alig van intelligens iparos osztályunk, mely képes volna érdekeiért küzdeni s azokat meg is védeni. Hiszen látjuk, hogy egy-egy intelligens, képzett, szorgalmas iparos, az a mai rósz köz- gazdasági viszonyok között is képes oly független és kellemes ekszisztencziát te­remteni magának, melyet a legelőkelőbb tisztviselői állásokkal "sem cserélne fel. Győzzük meg tehát a szülőket, hogy az iparos munka is csak arra a tiszteletre és megbecsülésre méltó, mint bármily szellemi munka. f És az iparos osztály megbecsülésé­ben maga a társadalom járjon legeiül. Tanárok dolga. Az ország tanársága kongresszust tartott a héten, hogy sok ügyes-bajos dolgát megbeszélje. Olyat is, ami a lanitás ügyét szolgálná, olyat is, ami a tanárság anyagi gondjainak csökkentését ! jelentené. Mind a kettő fontos és sürgős, egyik a másiknak feltétele. Mert a lanitás csak akkor lesz eredményes, ha anyagi gondoktól ment professzorok látják el, viszont csak a jól dotált tanártól lehet elvárni, hogy nemes hivatását ambiczióval, szivvel-lélekkel teljesítse. A középiskolai nevelés és oktatás ered­ményének fokozását nem a múlttal való szakí­tástól várjuk, hanem az iskolai munka inlenzivi- j tásálól, a tanitás anyagának kellő kiszemelésétől, a módszer folytonos javításától; nem annyira a tanulmányi rend reformjától, mint a történetileg megalakult tanulmányi rend mentül tökéletesebb végrehajtásától s a tanár munkájának a kormány, a törvényhozás, a sajtó és a társadalom részéről fordult ki az ajtón. Lassan haladt le a lépcsőn s a kapu előtt álló portásnak ennyit mondott: — Ide átmegyek a Lidó-kávéházba Ha valaki keres küldje oda. Különben egy negyed óra múlva visszajövök. A portás tudomásul vette a dolgot, de nem felelt. Sárkány Imrének nem tetszett ez a hallgatag ember. — Értette, mit mondtam ? — monda emel­tebb hangon a prémes bundába temetkező kapusnak. — Hogyne értettem volna ? — Nohát! És távozott lassú, ringó léptekkel, mint a kinek csöppet sem sürgős a dolga. A szemé előtt még mindig ott lebegett a portás kövér, piros arcza. Ugv rémlett neki, mintha valami gúnyos mosolyt látott volna rajta. — Eh, szamárság ! — dünnyögte aztán ma­gában. Még egyszer visszanézett, nem figyeli-e senki, majd gyorsan befordult az első mellék- utczába. Ott már meggyorsította lépteit. — Délután öt óra lehetett. Száraz hideg volt, Az utszéii lombtalan fákon egy pár veréb csipogott. A levegőben ködfoszlányok kóvá­lyoglak. — Sárkány Ervin rendezni próbálta a gondolatait, de sehogy se ment. — Gyorsan gyorsan, hebegte. Szinte futott már. Éppen egy bérkocsi ál­lomás mellett haladt el. Nézte, hogy melyikbe ugorjék be. Egyik se volt Ínyére. Tovább sietett

Next

/
Thumbnails
Contents