Nagybánya és Vidéke, 1917 (43. évfolyam, 1-52. szám)

1917-01-07 / 1. szám

(2) 1. szám. NAGYBÁNYA ÉS VIDÉKE 1917. Január 7. fi nő összesen Október 1916. 11 6 17 November „ 7 8 15 December „ 1 6 7 összesen 93 81 174 halvaszületett 3 2 5 halvatalált — 1 1 utóanyakönyvezés­1 1 főösszeg 96 85 181. A fiuk száma ez idén is több volt, mint a leányoké, épp úgy mint tavaly. Vallás szerint született: g. k. 79 (145), r. k. 48 (88), izr. 26 (28), reí. 24 (29), ev. 3 (-), ismeretlen vallásu 1 ( —). A r. és g. k. egyház noha most is vezet a számok nagyságával, de a tavalyihoz képest (zárjelbe tett számok) majd­nem felényire apadt a születési esetekkel. Ikerszületés 3 esetben volt, 4 fi és 2 leány, éppen úgy, mint tavaly. A házasságkötések száma 52 (59). Az át­lagos számuk a fele. Hónapok szerint: januárban 1 júliusban 5 februárban 3 augusztusban 6 márciusban 8 szeptemberben 2 áprilisben 4 októberben 6 májusban 5 novemberben 4 júniusban 4 decemberben 4 Kor szerint: fi no 15-20 éves 4 13 21-25 „ 14 15 26 - 30 „ 11 11 31-35 „ 3 2 36-40 „ 6­41-45 „ 1 5 46-50 „ 6 2 51-55 „ 2 2 56-60 „ 3 2 61—65 „ 1 — 66-70 „ — — 71­1­összesen 52 52. A házasultak közt 40 nőtlen, 11 özvegy, 1 elvált férfi volt és 45 hajadon, 6 özvegy, 1 elvált no. Egyezséget csak 2 Ízben kötöttek a gyermekek vallására nézve. Az elhaltak száma 349 volt, tavaly csak 335, tehát e téren elszomorító haladás mutat­kozik. Az esetek kor szerint igy oszlanak meg: 1 — 5 éves 119 (100) 6-10 „ 7 (4) H-15 „ 5 (4) 16-20 „ 11 21-25 „ 15 burg-Kohári család egyik sarját, az akkoriban Kecskeméten szolgált honvédhuszár főhadna­gyot Bolgárország e napon választotta meg fe­jedelemnek. Koburg Fedinánd ekkor teljesen zilált állapotokat talált Bolgárországban. Az évszázados elnyomatásban sínylődő kicsiny nem­zet minden egészséges szervezet és kulturális haladás nélkül párttusákban emésztette erejét. A fiatal fejedelem azonnal észrevette, hogy a bolgár nemzetben szunnyadó őserő célszerű fel- használásával idővel megvetheti Nagy Bolgár­ország alapjait. Az alkotmány teljes tiszteletben tartásával fogott hozzá céltudatos munkájához. Bolgárországban jó utak készültek, iskolák léte­sültek és modern állami intézmények honosultak meg. A munka-szerető csendes természetű és józan gondolkozásu bolgár nép mind jobban megszerette fejedelmét és a harmonikus együtt­működés eredménye csakhamar szembeötlő volt Egész Európa figyelni kezdte azt a kis népet, amely rohamosan haladt az európaiskodás felé és méltán igényt tartott arra, hogy a Balkán ve­zető nemzetévé küzdje fel magát. Minden nemzetnek olyan uralkodója van, amilyet megérdemel, mert a nemzetté tömörült nép mindig talál módot arra, hogy a nemzet igazi céljai ellenére uralkodó fejedelmétől sza­baduljon. Koburg Ferdinánd közeli harminc 26-30 W 16 31-35 14 36-40 10 41-45 12 46-50 13 51-55 20 56-60 V 27 61-65 V 18 66-70 19 71-75 12 76-80 16 81-85 10 86-90 >> 3 91-95 2 összesen 349. A gyermek halandóság igen nagy, amit a menhelyigyermekek nagyon befolyásolnak ez idén 23 halt meg közülök). Kórházi halott is sok volt ebben az esztendőben: 41. Ilyen számarány­ban eddig sohasem fordult elő. Az elhaltak közt 179 fi, 170 nő volt. Vallások szerint elhalt g. k. 148, r. k. 116, ref. 49, izr. 19, ev. 4, g. kel. 1, más 2. Az izr. 7-tel, az ev. 1-gyel szaporodott. A többi egyhá­zak mind fogytak. A g. k. 69-cel, a r. k. 68-cal, a ref. 25-tel. A halál oka főbb csoportokban: Tüdőgümőr, vizenyő, tuberkulózis 73. Végelgyengülés 44 Tüdőgyuladás 35 Veleszületett gyengeség 28 Szivhüdés 23 Bélhurut 18 Szívbaj 17 Agyhüdés 15 Veselob 9 Görcsök 15. Hősi halál 10 Agyhártyalob 2 Vizkór 4 Angolkór 2 Hashártyalob 3 Vizbefulás 1 Májzsugor 2 Vérhas 3 Diftéria . 3 Hörggyuladás 3 Vérmérgezés * 2 Görvélykór 2 Gyermekaszály 2 Lövés, öngyilkosság 2 Önakasztás 1 Elvérzés 2 Tályog 1 Hólyagos himlő 3 Égési seb 1 Fulladás, talált 1 Zuzódás 1 Rák 6 éves bölcs uralkodásával eddig is magára vonta a civilizált világ figyelmét, de nagysága akkor tűnt fel legjobban, mikor népét a fenyegető ruszofil áramlatból kiragadva, vitéz hadserege élére állott hogy a központi hatalmak sorában a felszabadítók leple alatt bujkáló szövetsége­sek ellen síkra száljon. Amit Boris khán 1200 évvel ezelőtt elvétett, azt nagy utódja most jóvá tenni igyekszik. Mennyi lelkierőt és mily nagy­fokú bölcseséget tanúsított Korburg Ferdinánd ezzel az elhatározásával! A világtörténelem bi­zonyára megfogja őt tisztelni a „Nagy“ címmel. Nekünk magyaroknak pedig különös örö­münkre szolgál az a tudat, hogy Koburg Fer­dinánd nemcsak származására nézve magyar, hanem udvartartásának és környezetének sze­mélyzetét is előszeretettel magyarokból válo­gatja össze és az egykori huszár-főhadnagy most is legszívesebben tartózkodik gömörmegyei bir­tokán. Büszkék vagyunk arra, hogy ama bal­káni szédelgésnek, amelynek célja évszázado­kon az volt, hogy a Balkán összes néptörzseit a vallásközösség ürügye alatt egy hatalmas szláv birodalomba tömörítse, éppen egy magyar vérü fejedelem vetett véget és azért minden magyar ember szívből fakadó kívánsága: Nagygyá legyen és viruljon a vitéz bolgár nemzet! Éljen I. Koburg Ferdinánd! Törés 1 Mellhártyagyuladás 2 Koponyatörés 1 Brigthkór 4 Baleset 1 Hökhurut 6 összesen 349. A tüdőbajok vezetnek a haláleseteknél, sok a bélhurut. A veleszületett gyengeség és vég- elgyengülés természetes következmények lévén, kevésbbé jönnek figyelembe. Föltűnik, hogy himlő, diftéria, hökhurut s egyéb ragály csekély mértékben fordult elő. Úgy látszik, nagyobb a rósz hire. A hősi halál sok ugyan, mert hiszen min­den magyar fiúért nagy kár a mi élet-halál küzdelmünkben, aránylag azonban a szám nem magas. Az évi átlag volna 113 házasság, 447 szü­letés, 356 halálozás, 91 szaporodás. Ézen alul maradt a házasság 61-gyei, a születés 266-tal, a halálozás 7-tel. A szaporodás 259-cel. A háborús állapot az oka a visszaesésnek, ha azonban a béke visszatér, azzal együtt a régi arányszámok is mihamar visszaállanak. Tek. Makray dr. polgármester, anyakönyv­vezető ur szives volt ez összeállításban támo­gatni és segíteni, miért fogadja köszönetemet. Révész János szerkesztő. Külföldi esetek. Korpa Központ. Bölcs Vilmos Hessen-Kassel fejedelmének háztartása jómódú földbirtokoséhoz hasonlított. Az udvar számára szükséges élelmiszere­ket a vár melléképületeiben, az őrleményt külön lisztes kamarában tartották. A liszt kamara kulcsa az udvari péknél volt. A fejedelem minden estve körüljárta az udvart, hogy személyesen győződjék meg, rend­ben van-e minden. Esti szemléinek egyikén, a lisztes kamara előtt férfiút pillantott meg, akiteli zsákot akart vállára emelni. A pék - ő emelgette a zsákot — azt gon­dolva, hogy az udvari alkalmazottak valamelyike közeledik feléje, megkérte, hogy segitsen neki, amit a fejedelem készséggel teljesített, de eme­lés közben kérdezte.- Tulajdonképen mi van a zsákodban ? - Korpa - válaszolta a pék - Itt sokkal több a korpa, mint amennyit felhasználhatunk, azért a fölöslegből sertéseim számára viszek egy-egy zsákkal.- De miért nem viszel lisztet? A lisztnek sokkal nagyobb tápereje van, mint a korpának és sertéseid jobban híznának, ha korpa helyett liszttel tartanád.- Az helytelen dolog lenne. En jó urunkat megkárosítani nem akarom. Másnap a pék parancsot kapott, hogy a fejedelemnél jelenjen meg. Ott megtudva, hogy tegnap a zsákemelésnél kinek segítségét vette igénybe, térdelve kért bocsánatot.- Ha lisztet vittél volna, felakasztatnálak, intézkedtem azonban, hogy sertéseid eltartásá­hoz szükséges korpát jogosan vihessed el lisztes kamarámból. Kár, hogy nekünk nincs ilyetén központunk. Blücher mint énekes. Az aacheni Congressus alkalmával tartott egyik nagy estélyen, melyen az orosz cár a porosz trónörökös és több uralkodó herceg is jelen volt, Catalani Angelika hires olasz művésznő énekelt. A vasgyuró Blücher nagyon szerette a ze­nét és a müvészné szép hangja annyira gyönyör­ködtette, hogy alig birt magával. Midőn Catalani műsorával készen volt, Blücher feltűnő lelkesedéssel kérte, hogy a va­rázsfuvolából énekeljen egy-két dalt. A művésznő azzal mentegetődzött, hogy nem teheti, mert csak a műsorba felvett dalokra készült.- Az nem tesz semmit, én könyv nélkül tudom a varázsfuvolában előforduló minden dalt, rögtön betanítom bármelyikre.- Micsoda? - kiáltotta az orosz cár - ön tud énekelni ? Ugyan énekeljen valamit. Az öreg marschal nem ismételtette a fel-

Next

/
Thumbnails
Contents