Nagybánya és Vidéke, 1916 (42. évfolyam, 1-52. szám)

1916-01-02 / 1. szám

(2) 1. szám. Ha a háború az egyenlőséget és megértést megteremtette, azt ezután is fenn kell tartanunk legalább ilyen fokban. Az állam bizonyosan meg­teszi, hogy mindaz, ami a különböző ajkú embe­rek között ütközésre alkalmat nyújtó, megszűnjék. A nemzetiségi irányzatoknak a magyar társada­lom tagjai közé ékeUrerni igyekvő törekvései kell, hogy meghaljanak. A magyar testvériesülés kell hogy az országban mindenkit összeforrasszon. Az az áldozatkészség, mely a társadalmat ma uralja, állandó kellene, hogy maradjon. Az em­berek a mások bajainak enyhítésére s a köznek szenvedései kisebbítésére keli, hogy állandóan szerves munkában álljanak. Az ország életképes­ségét kell, hogy erős szervezkedéssel megépített társadalmi intézményekkel szilárdítsuk. Ezek le­gyenek azok az erősítő pillérek, amelyek a ma­gyarságnak belső életképességéhez a biztosítékot adják. Annak a szervezkedésnek, melyet erősítő pilléreknek mondtam, gazdasági, pénzügyi, iskolai s a közügyeknek minden részében meg kell lennie. Uj, a gyakorlati életbe átvihető intézményekkel kell megfogni s emelni a népet, de úgy, hogy az az egységes magyar állameszmének szilárdítására szolgáljon. Minden más szervezkedés bűn a ma­gyar társadalom, az ország ellen s ha az állam megengedi, önmagának nevel ellenségeket. A népnek egészséges irányú megfogása arra, hogy neveljük, olyan kötelesség, melyet a társa­dalom minden tanultabb tagjának teljesítenie kell. Ha a nép a harcban a nemzet erejének bizo­nyult, törődjünk vele többet abban a tekintetben is, hogy mennél több megmaradjon belőle. Egész­ségügyi őrökkel, orvosokkal csökkentsük a gyer­mekhalandóságot. Az volna az ideális állapot, ha annyi jó orvos volna, ahány pap van. Az egész­ségügyet országosan javítani kellene. Minden vezetés emberszeretetet tartalmazó legyen nagyobb mértékben mint, eddig. Közdol­gokban is a jóindulat melege tegye vonzóvá a hivatalos eljárást. Lássa ős érezze a nép, hogy vezetői különb emberek mint ők, győződjék meg, hogy a vezetők nemcsak a maguk javát, de a másokét is munkálják. Gazdasági életünket ki kell szélesítenünk. Uj irányzatokat is kell belé vinnünk. A belső termelést dolgozzák fel itthon hazai tőkével. Az állami függetlenségnek egyik feltétele ezen for­dul meg. Mennél kevesebb idegen tőkét vesz igénybe, annál erősebb az önállóságában, mert a külső érdek nem befolyásolhatja. A nemzet gazdasági életének kiszélesítésében számtalan alkalom lehet s lesz, melyeket figyelembe ven­nünk kell, ha erősödni akarunk. A gazdasági erősödésnek egyik kulcsa az, hogy anyagilag a családok külön-külön erősek legyenek, vagy legalább is adósóguk ne legyen. Amióta a kényszer-takarékosságunk, amely a há­rokonok. Béla szülei nevelték föl. Ők már akkor régen elhatározták, hogy egymáséi lesznek. A szülök sem találtak ezen semmi kivetni valót. A lányka kedves volt, szép, szerette Bélát és ami fő még gazdag is. így lettek aztán jegyesek és csak a háború végét várták, hogy örökre egymásé lehesseaek. Ezelőtt vagy három hónappal Béla, aki az északi harcztéren küzdött, megsebesült. A szü­lők sok utánjárással, protekció kereséssel kivitték, hogy az ezredétől távolesö szülővárosába kerül­jön kórházba. Itt aztán jó dolga volt. A sebe is hamarabb gyógyult a sok kényeztető, meleg szeretettől. Elza is elfelejtette hogy háború van, a kórházban kevés dolga volt s igy reggeltől estig csak hancuroztak a puha, túlfűtött tiszti­szobában. Bohó, fiatal gyerek volt mindakettő. Szép, tiszta, életerős pár, amilyet az ember keveset láthat. Elza húsz éves Béla huszonegy . . . Az ablakban is úgy néztek ki, mint két bájos, mosolygó cukorbaba. — Elza! — ■— Mi az édes? — — Semmi! Csak azt szeretném tudni, hogy te is annyit gondolsz ami jövendő életünkre, mint én? — — Nagyon sokat. — — Én meg másra sem gondolok, csak arra. — Oh te kis bolond! — A lány a fiú kezét simogatta. Aztán a fíu kapta el a leány kezét és megcsókolta hosz- szan, szerelmesen. — Mindennap ibolyát fogok venni neked sokat, nagyon sokat. NAOYBÁNYA ÉS VIDÉKE ború alatt ruházkodásunkban, étkezésünkben fel­tűnően megvan, legalább egy részét ha megvaló­sítjuk, illetve megtartjuk a háború után követ­kezhető jobb napokban is, sokat megteszünk arra, hogy gazdaságilag a lábunkra állhassunk. Ha asszonyaink azt a takarékos beosztást, amely a mai napi élelmezésnek s ruházkodásnak nyitja a családokban, a háború után is megtartják, az anyagi haladásnak azt a kulcsát megtalálták, amellyel az anyagi jobbulásnak ajtaját meg­nyissák. A háború sokszor rákényszeritett arra, hogy a magad uram, ha szolgád nincsen elvét valóra váltsuk. Megtettük és nem esett ártalmunkra. Talán még fokózta ez a cselekvési képességre való élénkségünket. Ez pedig a helyesebb élet­elvhez hozzá tartozik. A helyesebb életelvet megközelítettük azzal is, hogy a vigalmak ritkábbak. Dehát kinek is volna kedve vigadni ilyefThehéz időben ! Nagyobb az emberek komolysága, amely ha későbbre is megmarad, a nemzeti tőke növekedéséhez hozzájárul. A nemzet a háború által okozott nagy vér- veszteséget kell, hogy pótolja. Ezt a Romániában élő székelységnek, az Amerikában élő magyar­ságnak hazatelepitéaével pótolhatja. így több re­mény lehet arra, hogy a nemzeti magyar jelleg megmarad. És arra különös figyelemmel kell vi­gyáznia a nemzetnek, hogy ez megmaradjon, sőt uralkodó legyen. Intézményeink, társadalmi, egy­házi, állami életünkben a hamisítatlan magyar nemzeti irány kell, hogy uralkodjék Ha ez nincsen, akkor a háborúban elfolyt magyar vér csak tör­ténelmi pecsét a magyar harciasságról s nem a nemzeti haladás záloga. Nehány gondolat azokból, amit a háború után feladatunkul látunk. De sok van ezenkívül még. Ha majd béke lesz teljes odaadással mun­káljuk, addig pedig készüljünk reá. így fogjuk megérdemelni a boldog jövendőt, a boldog uj- esztendőt. Székely Árpád. Külföldi esetek. A mennyországban kötött házasság. Mendelsohn Mózes a hires bölcsész 1764 nyári hónapjaiban a pyemonti látogatott fürdő­nek vendége volt. Gengenheim hamburgi nagykereskedő egész­ségének helyreállítása céljából ugyanakkor uta­zott a pyemonti fürdőbe és ott arról értesülvén, hogy a nagyhírű bölcsész is a vendégek egyike, nagyon örüit, hogy alkalma lesz vele személye­sen megismerkedni. — Ibolyát. Az gyönyörű. Lila, nagyvirágu ibolyát. — Ibolyát, és sok, sok ékszert, selymet, mindent, ami szép, gyönyörű. És a lakásunkat is feldiszitjük! Csodaszép lesz, finom, puha, mint egy mesebeli hercegnek. Egy ideig hallgatott, aztán ingerülten foly­tatta tovább. — Csak már a háborúnak vége lenne, en­nek a rettenetes háborúnak! Azután boldogok leszünk, de milyen boldogok! Ugye Elza ? A lány elpirult, egészen bíbor vörösre. Lát­szott rajta hogy kellemetlenül érinti ez a beszéd és erőszakosan áttért egy másik témára. — Emlékszel Béla, egyszer az oroszlánkő­nél mennyi láncvirágot szedtünk ? Az egész kö­tényem tele lett bodros, sárga ponponokkal. Igen. Egy kis fehér kötéaykéd volt, hal­ványkék babokkal és csipkével . . , A fiú elmerengett. — És mennyire haragudott Ilona néni, mi­kor Össze sároztam a fehér cipőmet. — Amikor meg a ruhádat szakítottad el, én magamra vállaltam. — Az volt az első lovagias tetted Béla. A lányka felkacagott, édesen, messzecsengőn. Hát amikor megvertelek Bajfaluban a hin­tánál ?-- Te!? — Én! — Oh nem, Béluskám tévedsz, én verte­lek meg. — Te ? Ugyan ! — No igen, igen, ne tagadd, én! Azért, mert Vílly csak veled akart játszani és engemet el­1916. Január 2. A hires tudós ős a gazdag kereskedő rövid idő alatt bizalmas ismerőséknek tekintették egy­mást. Gengenheim társalgás közben mondta : — Ön mindnyájunkat meghódított, de biztosíthatom, hogy leányomnál őszintébb tiszelője senki sem lehet, életének legnagyobb öröme az lenne, ha személyesen ismerhetné Önt, Tiszteljen meg lá­togatásával Hamburgban. Ha leányomat esetleg nőül venni kívánná, nem képzelek nagyobb sze­rencsét, mint azt, hogy ön vöm legyen. Mendelsohn szerény ember volt és hölgyek­kel szemben különösen azért volt tartózkodó, mert testalkatát, a hátán nőit púp elcsúfította, de a többször ismételt meghívót végre elfogadta. Az utazás akkör még sok bajjal járt ; min­dazonáltal rászánta magát a hosszadalmas és fá­rasztó útra. Hamburgba érkezve Gengenheimot irodahe­lyiségében kereste föl. A legszivélyesebb üdvözlet után mondta a nagy tekintélynek örvendő kereskedő: — Menjen fel leányomhoz, biztosíthatom hogy örömmel fogadja. A szép leánnyal folytatott társalgás kelle­mes volt, de Mendölsohn észrevette, hogy ez első pillantás után többé nem nézett reá a fiatal hölgy. Következő napon ismét az irodában láto­gatta meg Gengenheimot és lelkesedéssel dicsérte leányát. Az apa egy ideig hallgatott. Nagyon rosz- szul esett neki annyira tisztelt és szeretett ven­dégének kellemetlent mondani, de kötelességének tartotta leányának nyilatkozatát közölni vele. — Engedje meg, hogy leányom elhatározá­sát őszintén mondjam meg. — Kérem — — öa nemesen gondolkodó okos ember azért remélem, hogy leányomtól nem fogja rossz néven venni, hogy . . . — Hogy szerencsétlen púpommal nem tud megbarátkozni. — Sajnálöm, de úgy van. — Sejtettem. Mindazonáltal engedje meg, hogy búcsút vegyek tőle. — Biztosíthatom, hogy családom minden tagja örömmel fogadja, Mendelsohn felment á család lakosztályába. A leány az ablak mellett ülve varrással foglalkozott. Mendelsohn a leánnyal szemben foglalt helyet. Élénk és érdekes beszélgetősbe bocsátkoz­tak, de a leány folyvást munkáját, vendége pe­dig az ablak előtt álló fákat nézte. A társalgás folyamán kérdezte a hölgy: — ön tehát valóban hiszi, hogy a házas­ságok az égben köttetnek? — Kétség kívül és Nagysád bizonyára is­kergetett. Éa meg tégedet vertelek meg. Villyt nem mertem. — Nem, nem igy volt. 1 — De igenis igy volt. Hisz én akkor erő­sebb voltam nálad. A fiúra ez kellemetlenül hatott Nézte a lányt és alakja durvának, esetlennek tűnt fel előtte. Vállai szélesek, erőteljesek voltak, kezei meg durva, munkához szokott kezek. Nézte, nézte és eszébe jutott, hogy az Elza nagyapja korcs- máros volt . . . Meglóbálta koronás zsebkendőjét és kibá­mult. Kint tavasz volt, nagy mámoros tavasz és a hegyekről patakokban folyt le a hóviz . . . És ettől a tavasztól mindent elfelejtett, A pa­rasztságot, a korcsmáros nagyapát, és a lány iz­mos, cigányos termete a leikébe markolt. — Hát arra emlékszel Elzus, hogy milyen szerelmesek voltunk egymásba f Egyszer zsúr volt nálunk. Tudod, mikor a Villy tanárnője zon­gorázott, mennyire udvaroltam neked f! Egymás mellett ültünk és az asztal alatt folyton szoron­gattuk a kezünket. — Oh igen, hogyne emlékezném I Rajtad uj ruha volt és én leöntöttem borral. Mennyire ki­kaptunk ezért Ilona nénitől. — És mikor a Villy vörös varkocsát oda kötöttük a székhez. — Hát mikor a kapualjban csókolództunk és Sanyi meglesett. — Sanyi 1 Azóta már ő is katona. A nap az arcukba sütött forrón, melegen és ők bele nevettek a tavaszi napsugárba. Kivülröl éles, leányos nevetés hangzott be és egy férfi rekedtes felelgetése.

Next

/
Thumbnails
Contents