Nagybánya és Vidéke, 1916 (42. évfolyam, 1-52. szám)

1916-01-02 / 1. szám

TÁRSADALMI HETILAP. A NAGYBÁNYAI GAZDASÁG] EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE MEGJELENIK IMII 1ST ID 13 ÜST VASÁRNAP Előfizetési Arak : Egész évre 8 K. Félévre 4 K. Negyedévre 2 K. ..,------= Egyes szám 20 fillér. Fe lelős szerkesztő és laptulajdonos RÉVÉSZ JÁNOS Főmunkatárs és h. szerkesztő j RÉVA.I KÁROLY Szerkesztősé gr és kiadóhivatal :- Felsőbán jal-utca 80. szám alatt. = TELEFON SZÁM NAGTBÍNTA lő: ­Előfizetésre való felhívás. Midőn lapunk előfizetőinek, munka­társainak, olvasóinak békés ujéucL kívá­nunk, fölhívjuk szives figyelmüket arra, hogy a Nagybánya és Vidéke negyven­kettedik évfolyamába lépett s felelős szerkesztője ezzel betöltötte a huszon­ötödik esztendőt a szerkesztés hálátlan nehéz, de mégis szép munkájában. Negyedszázad alatt ezerekre menő közleményt: irányitó cikket, ismertetést, mulattató szépirodalmi dolgokat, hirt, hirdetést slb. hozott lapunk s hogy ez­zel mennyiben járult hozzá a közműve­lődés terjesztéséhez, azt talán fölösleges hangsúlyoznunk. Anyagi oldalát véve a dolognak, ez idő alatt (t. i. a 25 év alatt) százezer koronán felül volt az, amit a lap kerü- költségek fejében, tehát munkáért fize­tett ki. A háború nehéz viszonyait legyűr­tük, ha valaki, mi érezzük igazán, hogy vannak, akiknek fél jövedelemből kell kijönniük ötszörös árak mellett. Most már reméljük a békét okvet­lenül ebben az esztendőben, hiszen e világon semmi sem tarthat örökké! A béke nagy munkájára újabb erőkkel föl fegyverkezve indulunk meg s kérjük ez esztendőben is a t. közönség nagyra- becsült, szives pártfogását. A Nagybánya és Vidéke dijai: Egész évre postán vagy házhoz küldve 8 K Fél évre » » » > 4 K Negyed évre » > » » 2 K Külföldre egész évre............................10 K fé l évre.................................5 K Ti sztelettel Nagybánya és Vidéke szerkesztősége és kiadóhivatala. Munka a háború után. Mikor a lehanya'.ló évtől búcsút veszünk s annyi fájdalmat, könyüt, keservet és küzdelmet adó napjaiból az utolsó is elmúlik, gondoljunk a jövőre. Reméljük, hogy jobb lesz, mint az előző. Gondoljuk, hogy a multn k keservét a jövőnek vigasza, a múltnak gyötrelmét a jövőnek öröme feledni segíti. A jobb jöv.ben higyjünk. Bizzunk abban, hogy a háború mieiöob ie- zajlik s hogy az 1916. év meghozza az emberiség ellentétben álló nagy tömege között a békét, melynek áldása annyi veszteségnek fájdalmát enyhíteni, tengernyi szenvedésének ólét tompí­tani segít. Ha a nemzeteknek egymást megsemmisíteni törekvő ádáz küzdelme megszűnik, uj munka vár reánk: a veszteségeknek pótolható részét pótolni s a háború által nyújtott tanulságok termékenyiiő ereit a gyakorlati életnek államilag, társadalmi­lag, az iskolák s más intézmények utján is meg­nyitni lesz az uj feladatunk. A hosszú harc alatt hányán pusztultak el!... A magyar nemzet törzséről hányán szakadtak le, mint levél a fáról! . . . Ezeknek a küzdelme, a hősi halála kell, hogy meglerinékenyitse s a nem- I zetet megerősítse. Annak az eljövendő jobb kor- | nak adták ők alapul, zálogul az életüket minds I az ő hős hafálukból fakadó tartalom a nemzetet gazdagítja. É'etüket adták a hazáért s ez, ha ko- ! molyán fogjuk föl, mindnyájunkat keményebb hazafiságra, serényebb munkára kötelez. A háború, lezajlása után, reánk nagy köte­lességeket ró. Ezek kell hogy mindnyájunkat mé­lyebb nyomra ható munkára indítsanak s amit már most el lehet kezdeni ezekből, inditsuk meg. A háború az embereket közelebb hozta egy­máshoz. Az emberek megértése nsgyobb lett. Azok a jelszavak s azok a válaszfalul álló nemzetiségi i tanok és törekvések, melyeket békében szabadon élesztgettek, ma veszedelmesek a szitókra s igy valamennyire alszanak. így hát az egyetértés ben­sőbb. A haza fogalma fenséges Ígérettel vált ki lelkűnkből. Tisztábban érezstik az otthonnak ma­gához bilincselő melegét. Az emberek egyenlő­sége mindnyájunkban lisztultabb formában vált ki Az embertársi, emberbaráti kötelességeket most közvetlenebbül érijük. Ezért az adakozások és segítések is nagyobbak. Igaz, hogy a segítségre is inkább van szükség, mint valaha. A báboru borzalmai által ürött sebek enyhítésére a könyö- rüieíesség, az emberszereíet szélesebb rétegben jut kifejezésre. Az emberies érzelemnek galambja állandóan az emberek között röpköd s legyezgető szárnyának mozgatásával folyton ébren tartja bennünk azokat a kötelességeket, melyek az ér­zésből fakadnak. Aki a lelkeket megkérdő önös- ségéböl ma sem bujt ki, elfásultsögának betegsé­gében szenved. Az ilyenek a küzdelem élén a csatasorban kellene hogy legyenek, hogy mások­nak a szenvedését s maguknak a betegségét meg­ismerjék. Most a falatunkat, a meleget adó ottho­nunkat, a másokat is erősíteni tudó azeretetüa- ket, a reménytelennek szivébe és tudatába önt­hető lelkesedésünket oda kell adnunk s meg kell osztanunk. Az én lm mii beszaladt íz őszbe... — Irta: Révai Károly. — Az én időm már beszaladt az őszbe, Fáradtan járok, lelkem didereg; Aszott tarlókról szedegetem össze Már ezentúl a hervadt levelet. Dalaim fakó, régi módi nóták, Nem égostromlók, szivet csábítók; Estenden csakis falukon dalolják S nincs bennük semmi epedő titok. Szólnak a napról, délibábos égről, Puszta mezőről, mely csöndes, kihalt. Néha hazámról s több ily semmiségről Dúdolok egy-egy álmos, ócska dalt. Kislányomról, ki kezd anyányi lenni S kinek a sorsa az, mi még epeszt Öreg korom nótája — valamennyi — Csak temető, csak sirhmt és kereszt Korhadt fám többé rügyet nem fakaszthat, Kifáradt szivem többé nem hévül; Egyszerre csak, az utolsó harasztnak Lágy bársonyára csöndesen ledül . . . Kozák támadás. — Irta : Neubauer Margit. — Tavasz volt, nagy, mámoros, kora tavasz. A nap rózsaszín széles sugarakkal sütött be a dohos kórterembe, Az ágyneműk rendetlenül hevertek szanaszét és az asztalkán ibolyák hervadoztak. A gyerek-hadnagy egy széken kuporgott, egészen közel az ablakhoz. Finoman erezett ujjait belemélyesztette koronás zsebkendőjébe és nagy fátyolos szemeivel mereven bámult a lányra. Tele tüdővel szívta be a tavasz, az élet, a szerelem illatát. Jól érezte magát, könnyen, boldogan, Sebe már gyógyult, inkább csak üdülés végett volt még itt Es hogy kényeztették 1 Hogy szerették, mint egy elkapatott, beteg gyermeket. A lány az ablaknál állt erősen kihajolva. Haja az acába hullott és acélos termete megfe­szült a tavaszi szélben. Sötét árnyékos szemeivel a hegyeket vizsgálta. A nap erősen, élesen megvilágította markáns vonásu arcát, aztán vé­gig ömlött a kötényén és a csipkés hófehér bóbitán. Oda lenn lomha ökrös szekerek döcögtek és piszkos, gubás oláhok pacskoltak a tavaszi sárban. Lejebb friss zöld mező terült el, tarka virágosán, meleg, földszagu párát terjesztve. A kövezeten néhány orosz fogoly cammogott lustán, esetlenül. A lány kicsit megrezzent zöldesbarna uni­formisuk láttára. Lehajtotta szőke fejét, Ds aztán fölvidult és a hadnagyhoz fordult. — Na, mi az Béiuska? Hogy érzed ma­gad ma ? — Mesésen, kérlek mesésen ! Hogy is érez- hetném magam máskép a te társaságodban!. — A lány e'nevette magát. — Oh te bolond gyerek ! Azt kérdem, hogy a sebed mit csinál f Tudod, amelyik még geny- nyes volt tegnap. — — A sebem, semmit. Különben törődöm is én velel Törődöm én mással, mint veled? — Ugyan Bélus! Hogy mondhatsz ilyet f muszáj a sebbel törődni, muszáj ! Látod a mamád mennyire aggódik miattad. — — A mama. Oh igen, a mama mindig aggódik. — — Tegnap is alig bírtam vele, siró görcsöt kapott és rémesen ideges volt. Azt mondta, rosz- szul nézel ki, karikásak a szemeid stb. stb. Ahogy ö már szokta. — Béla elnevette magát. — És te felültél neki Elzus ? — — Dehogy! De azért nem kellemes az ilyen. — A lány is nevetett. Most már mindaket- ten nevettek, vígan széleseD. A fiú közelebb simult és meg akarta csókolni, de ez nem engedte, elugrott és övéből kihullottak az ibolyák. A súrolt linoleumos padló, a lomos ágyak, az egész kórterem tele lett liiaszin, illatos ibolyák­kal. Elza felkapott egy csomót és tele szórta vele a fiú arcát, selymes szőke fürtjeit. Elza és Béla gyermek koruk óta ismerték egymást. Elza árva leány volt és mint távol

Next

/
Thumbnails
Contents