Nagybánya és Vidéke, 1914 (40. évfolyam, 1-52. szám)

1914-01-04 / 1. szám

(2) 1. szám. 19J 4. Január 4 NAGYBÁNYA ÉS VIDÉKE Aug. 30. Nagybányai kér. bányaegylet köz­gyűlése. Aug. 30. Abaházy József és Mórágyi Ró- zsika eljegyzése. Aug. 31. A róna. kath. egyháztanács vá­lasztása. Szept. 10. Székely Ferenc pénzügyőri biztos idehelyezése. Szept. 16. f Garlathy Kálmán. Szept. 19. Balezer György előléptetése. Szept. 22 f Virágh Lajos. Szept. 27. A népotthon műkedvelői előadása. Szept. 27. -J- Teleki Géza. Szept. 28. Dr. Varga Sándor és Bohacsek Ilus esküvője. Okt. 1. Obetkó Bella kinevezése Orosházára. Okt. 6. Nemzeti gyászünnepélyek. Okt. 11. Smaregla János anyakönyvvezetői kinevezése. » Okt. 11. Demeterné Balázs Vilma előléptetése. Ok. 11. -j* Balás Gyula Felsőbányán. Okt. 12. Az iparos ifjúsági kör 20 éves fennállásának ünnepélye. Okt. 18. Váradi József igazgatóvá való ki­nevezése. Okt. 20. Szüret kezdete. Okt. 25. Betyár kendője műkedvelői előadása. Okt. 25. Richter György kinevezése. Okt. 30. Ossán Gábor, Papp Dezső, Bertalan István ügyvédi vizsgát tettek. Okt, 31. Reformátiói ifjúsági emlékünnepély. Nov. 2. Nőegyesületi nagy közgyűlés. Nov. 8. A tűzoltó testület kabaréja. Nov. 13. Az országház megszavazta a Iá- posi vasutat. Nov. 15. Muzsnay Ferencet s Bertalan Mik­lóst bányatanácsossá nevezték ki. Nov. 17. Országos vásár. Nov. 17. Abaházy József és Mórágyi Ró- zsika esküvője. Nov. 20. Antonescu bukaresti színtársula­tának előadása. Nov. 20. Lovag Berks Lajost Nagysomkutra albiróvá nevezték ki. Nov. 22. A város takarékpénztárának uj választmányát megválasztották. Nov. 23. Boromissza Tibor festőművész képeinek bemutatása. Nov. 23. Mády Jánost főmérnökké nevezik ki. Nov. 23. Károly Imre telekkönyvvezető nyugdíjba vonul. Nov. 25. f Farkas Sándor ezredes. Nov. 28. Bankkamatláb 5V20/0-ra való le­szállítása. Nov. 29. Szentpétery Ferenc és Halmay Aranka esküvője. Dec. 6 Bányászati osztálygyülés. Dec. 6. Muntyán Izidort főbányabiztossá nevezik ki. Dec. 14. Kereskedők és iparosok gyűlése a betegsegélyző ügyében. Dec. 16. f Almer Lajoska. Dec. 21. Jégpálya megnyitása. Dec. 22. A szegényeknek ajándékkiosztás a városházán. Dec. 24. Városi Takarékpénztári választások. Dec. 24. -J- Mike Jolánka. Dec. 26 Nőegyesület estélye. Dec 26 Pentsy Erzsébet előléptetése. Dec. 29. Ajtai Gábort és Révész Jánost vármegyei bizottsági tagokká választották. Decz. 31. Az István király szálló Sylvester- estélye. A város 1914. évi előirányzata. A gazd. és pénzügyi bizottság dec. 27-én és dec. 30-án tartott ülésében tárgyalta le a folyó évi előirányzatot s azon kevés változtatást tett, úgy hogy végeredményében a 33°/0 pótadót javasolja a közgyűlésnek, mint ahogyan a tanács is javasolta. Vagyis az idén 10°/0-kal kedvezőbb lesz a helyzet az adófizető polgárokra nézve. Természetesen ez csak akkor áll be, ha a gazd. és pénzügyi bizottság javaslatát a közgyűlés is elfogadja. Múlt szombaton a bizottság az erdőgazda­ság bevételeit és kiadásait tárgyalta le s csupán ezzel foglalkozott. A javaslat szerint 490,533 K a bevétel s 288,655 36 K a kiadás s igy a várható jövedelem 101,877 K 64 fill. Az erdészet 30 téte­lén a bizottság csupán pár lényegtelen változtatást tett s igy a várható jövedelem összege ugyanaz maradt. A közgazdasági költségvetés általános téte­lei 347,185 K 64 fillér bevételt mutatnak, a többi u. n. rendes bevételek összege 25 268 K, az át­menő tételek 177,297 K A rendkívüli bevételek összege 332,959 K 52 fill. A bevételek főösszege 1 373,243 K 16 fii), A bizottság a kertek, legelők bérét 750 K- val emelte, az épületek jövedelmét 600 K-val csökkentette, a közvágóhíd jövedelmét 305 K-val emelte, emelte még a városi bélyegek jövedelmét 400 K-val és a villámvilágitási jövedelmet 6000 K-val. Az előirányzat többi bevételi tételeit mind változatlanul meghagyta. A kiadásoknál közgazdaságra 35,845'707K, állandó illetményekre 189,030 K, közművelődésre 36,626 K, dologi kiadásokra 37,045 K, átmenőkre 172,324 K, rendkívüliekre 53,374 K, tartozások törlesztésére 407,519 koronát irányozott elő a tanács. A gazdasági és pénzügyi bizottság keddi ülésében tudomásul vevén, hogy az agyagos, felső­bányái, erdő-utcán stb. uj kövezések lesznek: az épületek fenntartására, valamint a vízvezeték és csatorna fönntartására még 1000—1000 K-át vett föl, a szolgáknál 344 K-ával, a napidijasok- nál 885 K-val emelte az illetéket, az utcák takarí­tására 1010 K-val többet, segélyezésekre 273 K-val többet vett föl. Beillesztette a 100,000 K-ás függő tartozások időközi kamatát 2400 K-ál, föl­emelte a sírásók diját, a telefon előfizetés diját, tudomásul vette, hogy 6 uj lámpát helyeznek el egyes pontokon még a napokban. Ezek a csekély változtatások körül-belül ugyanazt az eredményt mutatják föl a hiányban, amit az eredeti tervezet javasolt s igy a pótadó 33 százalék marad. Mindenesetre helyes dolog volt még 1913- ban túlesni ezen a dolgon, ám a késedelem nem vált az előirányzat hátrányára, mert igy már az Osztrák Magyar Bank kamatleszállítását is figye­lembe lehetett venni. Nem hallgathatjuk azonban el, hogy ezt az eredményt kettőnek lehet betudni. Az egyik, hogy január 1-től fölemelték a fa árát 50 fillérrel köbméterenként. Tehát a fa drágább lett, bár az is igaz, hogy a kincstári fánál még mindig olcsóbb s Szatmár, Sziget városához viszonyítva tűzifánk ezután is sokkal olcsóbb lesz. Másik, a minek ez az eredmény köszönhető a bankkamatláb leszállítása. Láthatjuk ebbő*, hogy a városok sorsa is mennyire összefügg úgyszólván nemzetközi pénzviszonyokka', amig ez egyrészt komolyan gondolkozóba ejt, másrészt vigasztal, hogy az 0. M. Bank helyzetének várható roha­mos javulásával, városunk pénzügyi helyzete is sokkal kedvezőbb lesz. Heti krónika. Az esztendő utolsó érdekesebb eseménye volt a megvebizottsági tagválasztás. Máskor lényegtelenebb, csendes, hivatalos folyóügy, most azonban egész népvándorlás lett belőle. Tájékozásul hozunk fel egy pár adatot a múltból: 1895 okt 31-én Torday 80, Szerencsy 61 szóval lett megyebizottsági tag. 1898-ban az összes 80 szavazatból Gellért Endre és Miskolczy Sándor dr. 78—78-at kapott Félig repült szegény, Félig kalimpázott, Ott vakand képiben Ingéből kimászott Illant mint a macska. Üres lett a kaska. Páncél-inge össze-lottyant, Félre gurúlt siska. Surrant a vakondok, Elillant az undok. Száz lába kelt; annyiba telt. Mig egy szót kimondok. Szentkard hős a porba Fegyverét leszórva, Hölgymenyét képében Indult nyomozóra. Föllelte, megüzte, Űzte, utói érte. Nyakon csípte, rázta, tépte, Szeme forgott vérbe Fogja, tépi, rázza, Alig lát dűhétűl; Kirázta a vakondokot Fekete börébűl. Mire a vérködöt Szeméről lekapta, Tova kelt már a vakondok, Szárnyát csattogatva. Buvármadárrá lett S elszállt az üldözött. Ő meg mindjárt vasvöcsöknek Képébe öltözött Emberek és vichlik Bámulják, irigylik, Hogy ők a magosban Kergetőznek hosszan . . . XVII. — »Elvégzik ők magok Bajukat egymással 1« — Vallja Szentkard legénysége Hangos szóváltással. — »Nincs tennivaló itt Se balra, se jobbra I« — Lehuzódnak csendesen a Két várbul az Obra. Ott úgy sürgött-forgott, Leplezte a dolgot, Bősz Jagali hajójára E nép felsompolygott. Néhány legény morgott, Ellenállt, legyőzték; A vitorla-mestert Padjához kötözték. Haj 1 neki az árnak 1 Senkire se várnak. Fordittatják a vitorlát Öböltói várnak. Kétféle elemiül A nagy hajó lendül, Fűszál sípok, nádszál-sipok Vidám szava zendül. A nép egyik fele Kezét húzogatja, Megunatkozott kezének Ujját ropogtatja. Kézcsuklójuk ropog, Kezök ujja recseg, Mint megfagyott vörös fenyő Télen ha megreped. A nép másik fele Hadi táncát ropja, Szőrös csizmájával A taktust topogja. Dünnyögnek dallamot, Röpi'getnek élcet. Egyszerre csak uj énektől Hangos a fedélzet :

Next

/
Thumbnails
Contents