Nagybánya és Vidéke, 1914 (40. évfolyam, 1-52. szám)

1914-01-04 / 1. szám

1914. Jaiuár 4. 1. szám. (3) NAGYBÁNYA ÉS VIDÉKE 1901 ben nov. ll-én volt az első izgatottabb választás, amikor 316-an szavaztak le s ebből Révész 135, Égly 129, Torday 112 szavazatot kapott. 1904-ben decz 29 én Torday 205, Miskolczy dr 147 szóval választódott. 1907-ben nov 4-án 217-en szavaztak. Égly Mihály 203, Révész 197 szót kapott. 1910 ben 213 a szavazó polgár, ebből Torday 176, Vass Gy. 174 szavazattal lett me gyebizottsági tag. Most Nagy Gábor túllicitált mindnyájunkat. 394-ből 267 volt az övé. Ha összehasonlítom azokkal az időkkel, mikor egy negyed század előtt mindig Petróczy Ferenc őrnagy »volt kegyes« elvállalni a megye­bizottsági tagságot, mert ő különben is nagy­károlyi ember, akkor azt kell mondanom, hogy az alkotmányos érzék ime csodálatosan meg növekedett. Mintha elfelejtették volna az em­berek, hogy nem is lesz többé megyei tiszt- ujitás. Mit ér most már az egész tagság! A szomszéd Felsőbányán lagymatagabb volt az érdeklődés, ott igazi 48—49-es választás volt, mert csak 49 en^szavaztak le, s Pap Már­ton 49, Nagy Lajos 48 szóval lett bizottsági tag, Földes Béla csak 1-et kapott. Tudvalévőén a Földes helyére Pap Márton jött. Beköszöntött ezek után az uj év is remény- teljes hangulatban, a város költségvetése ked­vezőbb, az is valami. Az állam minden szépet és jót igér, a graíulácziók mérsékelt mederben folytak, berúgott ember csak szórványosan mu­tatkozott, a város kiadta a fizetéseket rendesen, szóval megnyugtatóbb szelek fujdogálnak s a nappal is megnövekedett egy tyuklépéssel. Ha­ladunk a világosság, az élet, a tavasz felé, csak az a kár, hogy ezzel együtt öregszünk is. Ellenben tehát ne feledjük el, hogy az 1914 gyei megint vénebbek lettünk. Az ilyen komor gondolatok eloszlatására azonban pár nap múlva megkezdődik a farsang, majd el­jönnek a színészek is — ha igaz — s a modern kor nyakatekert műveivel fölviditanak minket. Hogy honnan jönnek, ma még magunk sem tudjuk, annyi szinikerületbe voltunk már be­osztva, hogy talán ki is maradtunk most a nagy zavarban, valamennyiből. Ám az se volna baj, legalább megmarad a pénzünk s megokosodunk, lévén Jókai szerint »a szegény ember komisz ember, gazdag ember okos ember«­Ebből a bölcsességből kíván a nyájas ol­vasónak az újévben egy pozsonyi mérővel a krónikás. Az előfizetés szives megújítását kéri a kiadóhivatal. Kinevezés. A miniszter Rartal József jász- apátii járásbirósági irodatisztet a nagybányai járásbírósághoz telekkönyvvezetővé nevezte ki. — Dr Eusovszky Lászlót Krassóvármegye főis­pánja í. vármegyei főügyészé nevezte ki. Gyógyszerésznö. Mint érdekes dolgot említ­jük meg, hogy Sintynisz Ilonka a gyógyszerészi oklevelet megszerezte s Bajnóczy Sándor itteni vöröskereszt nevű gyógyszertárában nyert alkal­mazást. Ő az első okleveles gyógyszerésznő Nagy­bányán. Kinevezés. Ő felsége a király Ötömösy Zol­tán dr. brassói aljárásbiró! ugyanoda kir. járás- bíróvá nevezte ki. Újévi üdvözletüket az evang. temp'om ja­vára megváltották Beyer Jenő és neje, Fischer Károly és neje. Fülöp András és neje, továbbá Plathy Zoltán 3—3 koronával. Megyebizottsági tagválasztás volt december 29-én, hétfőn, városunkban. Régóta baj az, hogy Nagybánya csak 4-et választ, kettőt-kettőt 3 éven­ként, mig pl. Nagykároly 14-et. Ez ellen a nagy­bányai biz. tagok már régóta agitálnak a megyé­nél, de hasztalan, az alispán rendesen a nép- szára'álás eredményeire hivatkozott, várják be azokat. Most már tővéről-hegyére ismeretesek a statisztikai eredmények, azért, még mindig nem választ Nagybánya ezer után egyet, hanem összesen két-két tagot három évenként. Lehet, hogy most a jövő népszámlálásra fog az alispáu hivatkozni, így állván a dolgok, nem csoda, ha város helyen kél ember választása nagyobb hullámokat ver föl, mert volna itt bizottsági tagnak való ember akár száz is s igy bajosan megy az emberek fe­jében, hogy miért éppen azt a két urat kell meg­választani és nem mást. Ezúttal 394 en szavaztak le. Ebből Ajtai Nagy Gábor 267 et., Révész Já nos 191 - et kapott s igy dr. Vass Gyula elnök őket jelentette ki megválasztottaknak. Szavazatot kaptak még: Égly Mihály 142, Szőke Béla 99, Miskolczy Sándor dr. 24, Szerencsv József 2. A szavazás reggel 9 órától d. u. 4 óráig tartott. Bizalmi férfiak voltak: Sólyom Ferenc, Csiszár József, Kupás Mihály, Almer Lajos. Jegyző: dr. Homola László. A választás élénk volt, azonban teljes csendben és rendben folyt le. Névmagyarosítás. Weinberger Hugó dr. nagybányai lakos nevét, belügyminiszteri enge­déllyel, Vermes-re magyarosította. Lapegyesülés. A »Szatmárvármegye« cimü lap a »Szatmári Es1 «-tel egyedit és Nagy Vince dr. szerkesztésében jan. 1-től Szatmármegyei Est cim alatt indult meg. Nyugtázás. Köszönettel nyugtázzuk a gyer- mekmenhelyen gondozott árvák karácsonfájára beérkezett következő adományokat: ra. kir. bányaigazgatóság 50.— K, a polgári iskolai ta- i nulók hangverseny jövedelme 33,05 K, Jótékony j Nőegyesület 15 — K, F. F.-né, Peliion Béláné j 10—10 K, Mike Sándorné 6.— K, Hirsch Józsefné j 5.— K, Ferenczy Károiyné, Kádár Antalné, Sol­tész Elemérné 4—4 K, Fábián Ilonka, György Gusztáváé, Hanzulovits Kristófné 3 — 3 K, Bónis Istvánná, Brebán Sándor, Domonkos Testvérek, Harácsek Vilmos utódai, Hoffmann Árpádné, Jeremiás Jenőné, Kohn Rózsi, Marlinyi Istvánné, Réthy Alajosné, X Y„ Szűcs J né. dr. Zoltán László 2 — 2 K, Abiiházy Józsefné, Ágh Jánosné, AlfÖ'dy Zoltánná, Barna Mária, Barna Samuné, Balázs Gézáné, Balezer Györgyné, Beregszászy Kálmánná. Bernhardt Adolf, Berks Leóné, Ber­talanná, Csordás Józsefné, Csüdőrné, Delhányi M , Dragos Theofilné, Eperjessy Ilonka, Fischer Károiyné, Frenkel Dezsőné, Glavitzky Károly, Gódel, Hang Istvánné, Hitter Vilmosáé, Jancsovits Józsefné, Govrik Mária, dr. Kádár Antal, Ketneyné, özv. Kovács Józsefné, Kovács Gyuláné, dr. Lakatos Mihály, Lovassy Lászlóné, Madán Ferencné, Mike Katka, Minorita rendház, dr. Nagy Gábor, N. N., N. N„ Oblatek Béláné, Radó Andor, Révai Károiyné, Révész Hike, Rózsa Irén, Rumpoldné, Sipos Dezsőné, Smaregla Mihályné, Stol! Béláné, Syntinisné, Szentpétery Margitka, Sziklainé, Uj Gyuláné, Varga Sándorné, Virágh Bálintné, Wag- nerné, dr. Weisz, Wiesner Richárdné, Winkler Jenőné, Zoltán Ákosné 1—1 K, lncze Gézáné, Kovács Béláné, dr. Köves Miklósné 60—60 f, Boda Maargit, ?, Fülöp Margit, Jónás Gáborné, König Ándorné, Kesztenbaum, Lányi Mórné, N. N., Spiesz Béluska, Szűcs Károiyné 50—50 f, Balkó Sándorné, Burjánná, D. G. M., Kosztka Viki, Kiss Dezsőné, Maday Béláné, N. N, N. N., N. N., Szaucsekné, Tréger Lajosné, Zdovoly 40—40 f, özv. Virág L-né, N. N., N. N, N. N N. N. 30—30 f, Abrugyánné, Gallisz Istvánr Imre Károly, Kovács Lajosné, özv. Lunva d Gyuláné, Nagy Sándor, N- N , N. N , N. N , N. N , N. N, N N., N. N., N. N., N. N„ N. N., N. N., N. N., Schwarszné, Sesták J, Székó Péterné, Takács ?, Takács Lászlóné 20-20 fillért, — összesen 247 korona 25 fillér. Ruhaneműt, süte­ményt, stb. ajándékoztak: Hoffmann Árpád, N. N. kereskedő ur, a polgári leányiskola több növendéke, Molcsány Gáborné, Fischer Károiyné Fernezely, Réthy Alajosné, Soltész Elemérné, Nagybányai Fogyasztási Szövetkezet, Harácsek Vilmos, Géresi Jánosné. Összezen 118 gyermek részesült meleg ruhában, kevés játékszerben és édességekben. Neubaner Hermin a gyermek- menhely bizottság elnöke. Megyebizottsági tagválasztás Felsőbányán. A testvérvárosban szintén december 29-én volt a választás Farkas Jenő elnöklése mellett. Tagokul megválasztották Pap Mártont (uj) 49, Nagy Lajost 48 szavazattal. Tánczmuiatság Vettük a következő meg- I hívót: A nagybányai iparos ifjúság önképző ; egyesülete 1914. évi január hó 10-edikén, szom- j haton, az István király szálló termében jótékony- I czélu zártkörű tánczmulatságot rendez. Belépő Fent a fényes égbe’ Kanyargózva tűnt el A kék messzeségbe. — »Halas nagy Ob medrét lm hiába jártuk: Majd valahol jót verekszünk! Mindhiába vártuk. Kezünk lábunk zsibbadt Ültünkben, vártunkban. Csömör merevedik Nyakunkban, hátunkban. »A mi ellenség volt, Megenni kevés volt. Szentkard elől maga elől Égbe, vizbe szétfolyt. »Ránk hogy sor kerüljön Mindhiába vártuk. Halas nagy Ob medrét, partját Mindhiába jártuk. XVIII. Szentkard és jagali Soká szállt ügali, Mig feljutott oda, Hol örök napfényben Áll arany palota. Mint fecske besuhant Kapun a tornácba, Tornácrul pitarba, Pitarbul a házba. t Eg-ur atyánk székén Megpihent lihegve . . . Kinn a pitarajtót Egy szakács betette. XIX. — »Hol jársz itt madárkám?« — Kérdezé az isten. r ** — »Hozzád jöttem, Ég-ős-atyám. Végső ínségemben.« Szól és hadi ruhás Öreg hőssé válik. — »Vén javasom, ne félj, Nem hagylak halálig!« — XX. Karddal veri Szentkard Ég-atyánk ajtóját: — »Tárem atyám, add ki nekem Bosszúm okozóját I« — — »Nem adom ki, nem nem! Kotródj haza innen!« — »Legalább a talpát engedd Karddal megjegyeznem!« — »Jó no, hát kinyújtom Itt a hasítékon!« S kinyújtja a vén Jagali Félcsizmáját rúdon. — »Nyújtsd egy kissé kijjebb, Bevérződik házad!« — Os-eg-atya kijjebb nyujta A fejet, a szárat. Ádáz dühvei Szentkard Vág nagyokat rajta. Botost, botot ketté csapott Rettenetes kardja. Szétesett a csizma Elvágva torkába’. Legurult a feje, Bent maradt a szára Az Isten markába . . . Sírva fakadt Szentkard, Szégyentül elsápadt, • ................. ^ r \ f—-----—-------------% KO LOZSVÁRI Túlvállalja fehérnemüek mosását és vasalását, női és Csomagolás és KRISTÁLY férfi ruhanemüek vegyileg tisztítását és festését. szállítás díjtalan gözmoségyár _____________-J Ka pnikbányán képviselve Pusztai Gyula ur által. L. J

Next

/
Thumbnails
Contents