Nagybánya és Vidéke, 1913 (39. évfolyam, 1-52. szám)

1913-01-05 / 1. szám

'•wi Nagybánya, 1913. Január 5. — 1. szám. XXXIX. évfolyam. * *zetési árak : Egész éve » K. ti. Negyedévre 2 K. ===== Egyes s- r. ===== Előfizetésre való fölhívás. Befejr-'.ük- a harmincnyolcadik évet s lapunk ezzel a számmal már a XXXIX, évfolyamot kezdi meg. A Nagybánya és Vidéke régi barátja a közönségnek, melyhez sok érdekes, ked­ves emlék fűzi s amely igyekezett minden- v kor lehetőleg hű képét adni a jelen törté- ““"netének. A személyeskedésektől, az igaztalan támadásoktól, a családok és egyes egyé­nek revolverstilü meghurcolásától mindig óvakodtunk. E helyett komoly közügyekkel, mélyreható társadalmi kérdésekkel igyekez­tünk foglalkozni s a hírek közlésében sem léptük át soha az illem határait. Mai napság a családok nem igen ad­hatnak lapot a gyermekek, ifjak kezébe, mert azok iránya, modora sokszor megren­dítené az ifjabb nemzedék komoly erkölcsi alapjait. A Nagybánya és Vidéke igyekezett mindig a tisztesség hangján tálalni föl min­dent, úgy, hogy bátran mondhatjuk, hogy a mi lapunkat akár az elemi iskolás gyer­mek kezébe is oda lehet adni. A telefon-hírekkel is megpróbálkoz­tunk, gyriVan hoztunk, majd minden szám­ban, df j baj, hogy most Budapesten az uj telejon-rendszer mellett óraszámra is várni kell’ mig velünk összekapcsolják a fölhívó számot s igy sokszor elkésik. Gyak­ran a rossz időjárás miatt képtelenség te­lefonálni. Nehezíti a helyzetet az is, hogy csakis szombat délutáni hireket kellene hoz­Felelős szerkesztő és laptulajdonos: RÉVÉSZ nunk, ha frisset akarunk közölni, tehát any- nyira kimért az idő, hogy ez alatt nem min­dig sikerül nyélbe ütni a dolgot. Fél hat óra után t. i. a nyomdában itt már nem szednek. Őszintén elmondtuk a nehézségeket, igyekezni fogunk azért a jövőben is, ameny- nyire csak lehet, legyőzni az akadályokat és friss telefon-hírekkel szolgálni olvasóinknak. A lapok helyzete meglehetősen nehe­zült. A nyomasztó pénzügyi helyzetet meg­érzi a sajtó is. Nem messze tőlünk, a szomszédban, egymásután megbuktak a la­pok s a fővárosiak is küzdenek a megél­hetéssel. Ám mi, bár 38 év alatt kétszer olyan nagyra növekedett lapunk tartalma, az elő­fizetés árait nem emeljük most sem, mara­dunk a régi megszabott olcsó árak mellett. A Nagybánya és Vidéke árai: Egész évre *, . 8 K, Félévre .... 4 » Negyedévre. . . 2 » és pedig házhoz hordva, vagy postán küldve egyaránt. Külföldiek számára az előfizetés dija 5 K egy félévre. Ezért az árért annyi szellemi táplálékot kap az olvasó, amennyit egy 10 kötetes regény se nyújt. Lapunkat továbbra is a megyeszerte jó hirnek örvendő Nánásy István sajtója állítja ki s igy tökéletes garancziát nyújt úgy a külső csínért, mint a pontos meg­jelenésért. Szerkesztőség s kiadóhivatal : = Felsőbányai-utca SO. szám alatt. ===== TELEFON: NAGYBÁNYA 18. SZÁM. = Teljes bizalommal kérjük ezek szerint a nagyközönségnek szives és becses támo­gatását, mi viszont Ígérjük, hogy az eddigi kipróbált nyomokon igyekszünk tovább ha­ladni s minden igaz és érdeklődésre számot tartó ügyben szívesen állunk becses ren­delkezésükre. Boldog újévet! A „NAGYBÁNYA ÉS VIDÉKE“ szerkesztősége és kiadóhivatala. Az első fecske. Az újév meghozta a számadástétel kötel­mét, foly a számba vétel a társulati intézmények­nél, hogy igazolva legyen a munka eredményének helyessége. A nagybányai részvénytakarékpénztár már a folyó hó 2-iki választmányi ülésen tárgyalta az elért eredményt s most a felügyelőség vizsgálja át az adatok helyességét, hogy igagolja vagy corrigálja. Szép forgalmat mutat ez a városi taka­rékpénztár mellett vidékünk szolid hitelét el­látni hivatott társaság számadás, melyből jelez­hetjük, hogy az 1912, év folyamán : 1. Betét érkezett . . . 1,274,417 K „ vissza fizettetett 1,229,939 K „ emelkedés . . 44,478 K „ volt 911-ből . 2,449,014 K „ nyugdíj alap . 16,604 K „ 1 állomány . . 2,500,096 K 2. „ kamatra kifizetett 122,802 K-t, 6820 koronával többet, mint az előző évben. 3. Váltó forgalma . . 4,829,156 K „ tárczája . . 1,498,878 K 39598 koronával több, mint előző évben. 4. Visszleszámitolva van 251,879 K 48,121 koronával kevesebb, mint előbb. 5. Jelzálogos követelése 1,515,939 K Dalok. — Irta: Sajó Sándor. — Zsibongó utcán .. . Zsibongó utcán itt-amott Látsz egy-egy régi alakot; Szeretnéd nézni hidegen, De bú rezdül a sziveden. Ifjú volt egykor, büszke, hős, — Ma már csak szürke ismerős, S ahogy melletted elhalad: Tükörben látod — tenmagad. Zsongó jelenben <5 a múlt, Hogy megfáradt, hogy megfakult I Sodródik, mint a gyönge hab, Egyszer csak végkép elmarad. Zsibongva zúg az emberár, Ki belefáradt, — félreáll; A zúgó árban elmerül Nyom nélkül, észrevétlenül. Múlása nem fáj senkinek, Nyomába száz uj hős siet; Nem ülik búval a torát: Az utca vígan zsong tovább . . . — Tűlevelek zöld fenyvesen így hullnak egyre, csendesen; Bús avar gyűl a fák alatt S a fenyves mindig zöld marad ... Leélted sorsod legjavát... Leélted sorsod legjavát, Napod hanyatlik mind alább ; Vájkáltál rosszban könyökig: Bús sors volt, mégis — oly rövid .. A lélek, mint a bús madár, Ha megtett utján visszaszáll: A múltba eltűnődve néz: Óh, hát csak ennyi az egész? .. . Vén legény dala. Ifjak és lányok Egymásba szeretnek, — Öreg koldusnak Alamizsnát vetnek. Szerelmes párok Ölelnek, csókolnak. — Öreg koldusnak Menni kell maholnap . .. Jobb is, ha elmegy, — Szivét minek bántsa Mások csókjának Forró csattanása ? Bolond világ ez, — Minek annak várni, Ki már nem tudja A bolondját járni ? Kapható mindenhol! Árjegyzéket kívánatra küld természetes gyógyásvány- viz vegyi alkatrészeinél fogva a legjelesebb gyógy- hatása felülmúlja a hasonló összetételű külföldi ásvány- vizeket. Kapható mindenhol! NAGYBÁNYA ÉS VIOÉKE TÁRSADALMI HETILAP. A NAGYBÁNYAI GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE 3VL3=)GKTlEJXjElXr IKL nvmsTlJjBlNj' •V'A.sAlR.Isr.A.ZP

Next

/
Thumbnails
Contents